fb
Заобикалянето на законите е основен недостатък на озеленяването в градовете
fb
13-06-2021
Специален закон за парковете, градините и уличното озеленяване в градовете вероятно ще реши редицата проблеми при прилагането на законите, коментираха представители на неправителствения сектор в обсъждане „Как да опазим дърветата в градовете“, част от проекта „Застъпници за природата“, който се изпълнява от Асоциацията на парковете в България и СНЦ БАЛКАНИ. На последното обучение бяха обсъдени конкретни проекти с опити за застрояване на зелени площи във Велинград, в Благоевград и парк Бачиното, както и емблематичния скандал със застрояването на парк Бедечка в Стара Загора. Зелената система включва обществени озелени площи в т.ч всички паркове, градини, улично озеленяване, извън селищни паркове и горски паркове, гробищни паркове, ботанически градини, дендрариуми, защитни насаждения и разсадници. В София се падат по 13 кв. м на жител зелени площи В Наредба 7 за устройство на зелените територии в градовете законово е определена площта на обществените зелени площи за широко и специфично ползване в градовете в зависимост от тяхната големина. В големите градове например 20 кв.м на жител, за средни градове 18 кв. м на жител, за малки градове 12 кв.м на жител, за много малки градове 8 кв. м на жител, а за всички села 4 кв. м на жител. За София дори е определена площ от 21 кв м на жител, но реално това, което получават софиянци е 13 км на жител по отношение на съществуващите площи, каза Тома Белев от Асоциацията на парковете в България и общински съветник в Столична община. Според данни, които представи как  Столична община изпълнява Общия устройствен план от 2007 г. по отношение на парковете и градините става ясно, че площта на реализираните паркове и градини е 32 на сто, а на нереализираните паркове и градини е 68 на сто. Това означава, че реално в София на жител се падат по едва по 13 кв.м зелени площи, посочи Белев. В градовете плановете за застрояване се изпълняват бързо, а плановете за озеленяване практически не се изпълняват. Какви са разпоредбите в законите, които често се заобикалят Проблем е прилагането на Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост. В Закона за устройство на територията конкретното предназначение на поземлените имоти се определя с подробния устройствен план и обхваща жилищни, обществени, производствени имоти, за озеленени връзки между тях и териториите за природозащита. С подробен устройствен план с неурегулирани поземлени имоти, както и за територии с неприложена първа регулация по предходен устройствен план се определят необходимите площи за изграждане на обектите на зелената система, на социалната и техническата инфраструктура- публична собственост. За реализирането на тези предвиждания с влизането в сила на плана собствениците на недвижими имоти прехвърлят в полза на общината процентна част от площта на имотите, определена с плана, но не повече от 25 на сто. Но прилагането на тези разпоредби се оказва проблем. В този чл. 17 от ЗУТ липсва ангажимент да се прехвърлят в полза на общината за нужда на улици, озеленяване, училища. Много имоти не са отчуждени, прекрасен подарък за инвеститора. Така може да се окаже, че не може да се строят училища, детски градини и да създава озеленяване, коментира Тома Белев. Такъв пример е Долни Лозен с 5000 души население вече, да няма квадратен метър, който да е предвиден за публичната инфраструктура, голямо село без детска градина, училище и озеленяване. Както казва, Законът за общинската собственост, общинската собственост е публична и частна. Публична общинска собственост са имотите и вещите, определени със закон. Публична общинска собственост за имотите, предназначени за изпълнение функциите на органите на местното самоуправление. Имотите и вещите- публична общинска собственост, които са престанали да имат предназначение се обявяват от Общинския съвет за частна общинска собственост. За публична общинска собственост се обявяват имотите и вещите-частна общинска собственост, които са придобили предназначението за изпълнение на нуждите на местното самоуправление. Решенията на Общинския съвет се приемат с мнозинство от две трети от общия брой съветници, а за имотите, определени със закон с повече от половината от общия им брой. Според закона чл. 62, озеленени площи, които представляват публична собственост не могат да бъдат продавани, преотстъпвани и обременяване с вещни тежести, както и да бъдат използвани за други цели. Когато в терените, определени за озеленени площи-публична собственост, попадат поземлени имоти-частна собственост, те се отчуждават по предвидения в закона ред. Според вече споменатата наредба 7 не може да се променя предназначението на съществуващи озелени площи освен части от тях за изграждане на техническа инфраструктура след провеждане на обществено обсъждане. Съдебните процедури- пропуски в законите или липса на подготовка на общините Оказва се, че и в съда общината не може да се справи с проблемите, свързани в опазването на парковете. Например жителите на кв. Дружба протестираха срещу застрояване на част от парка. Теренът е частен и общината не го отчуждава. Общината предлага на собственика строителството да се измести в общински терен. Собствениците на терена не приемат това като добра възможност и оспорват в съда това решение на главния архитект по този начин да се предвиди градоустройството. Спорът към момента не е решен, на първа инстанция съдът се е произнесъл в полза на инвеститора. На втора инстанция още няма решение. Но още в началото съгласно Общия устройствен план, там е предвидено за застрояване в по-голямата част на този терен. Ограденият терен е частна собственост, само тези 300 квадрата не попадат в парка, коментира кметът Ивайло Цеков. Според него е проблем, че хората не участват активно в обществените обсъждания на Общите устройствени планове и на Подробните устройствени планове, които се превръщат в закон за развитието на съответния район и ако там е предвидено застрояване, общината няма основания да отказва инвестиционни намерения, които лесно ще паднат в съда. Трудният въпрос с отчуждаването на терените в зелени площи Въпросът с отчуждаването трябва да бъде решен. В София никога не е отчуждаван имот, предвиден за озеленяване, посочи Белев. На въпрос на 3еNews как да се случи този процес, Белев посочи, че с трябва общините да имат план и срокове за поетапно отчуждаване започва да тече този срок за отчуждаване и в Закона за устройство на територията да се създаде ред, да има воля за уважаване на собствеността. Ако трябва да се направи сметка за необходимостта от отчуждаване на имотите частна собственост сметката е огромна. Битката на общините с частните собственици също е много трудно и делата се проточват с години, за да се превърне един частен имот в общинска собственост в парковете.  Бизнесът често смята, че изсичането на дървета по време на строителството е нещо нормално, но затова трябва да има специално разрешение. За изсичането на дървета е необходимо специално разрешение не от друг служител, а специално от кмета на населеното място. Нарушението се наказва не само с глоба, но и със задължението на нарушителя да възстанови дървото, коментират експертите. Уличното озеленяване- бизнес с дървета и проблемът с инвазивните видове Улично озеленяване подлежи на специален режим в закон за общинската собственост и дърветата не могат да бъдат превърнати в частна собственост. Но няма система за отчуждаване. Сроковете за отчуждаване за улици не се спазват. София не знае колко са площите, които отчуждени за улица. По закон трябва да са отчуждени и да има съответните дървета Съвсем незаконно градовете се изсичат дървета, за да изникнат гаражи например. Никой няма право да се разпорежда с публично-общинска собственост. От зелените организации насърчават гражданите да предлагат на общинските съвети да сменят наредбите си, могат дори да заведат дела във Върховен административен съд. Оказва се, че има много неясноти по отношение на дълготрайните декоративни дървета, регистъра на дърветата с историческо значение. Белев коментира, че в момента се подготвя наредба в София Наредба за дърветата с историческо значение След 5 години от строителството на определен обект се прави проверка за озеленяване, но не се изпълняват. Оказва се, че се развива нов бизнес градовете. Според разпоредбите се позволява дърветата да се намират в кашпи. Инвеститорите вземат под наем дървета в кашпи, докато премине проверката. България влиза в наказателна процедура за липсата на система за проследяване на чуждите инвазивни видове, а те са широко разпространен проблем в градовете. В големите градове, включително София, това е сериозен проблем и Белев даде пример с фалопия, която е многогодишно тревисто, агресивен вид, няма премахване въпреки средствата, които са инвестирани например в Природен парк „Витоша“, когато е бил негов директор, тя отново е проблем за парка. Примери за нарушения в градовете Зорница Стратиева от Асоциацията на парковете в България даде пример с Борисовата градина в София. Нарушават се критериите за премахване на дърветата в зоната до 25 от алеите с ширина 2 м и да се премахват напълно сухите и загнилите дървета, а полусухите и наклонени дървета да се кастрят. В зоната над 25 метра от алеите е допустимо само премахването на дървета, които са сухи, изгнили, наклонени посока алеите, създаващи риск за минувачите. Изсичането на дървета според гражданските сдружения е много повече както предвижда и ПУП. Андрей Ковачев от СНЦ БАЛКАНИ даде пример с парк “Бачиново” в Благоевград, където през 2006 г. са дадени 18 дка на частна фирма. Според ЗУТ публична собственост не може да бъде сменяна, но това се случва реално. Там има кортове и ползването едва ли е публично в полза на обществото. Другият широко известен случай е плановете за застрояване на парк “Бедечка” в Стара Загора, за който повече информация даде Петко Цветков от СНЦ БАЛКАНИ.  Парк "Бедечка" се рaзпростира на близо 400 декара зелена площ около единствената в града река. В парка има хиляди картотекирани ценни дървета, храсти, свободни пространства и алеи. Лесопарковата площ прелива естествено към влажните зони около река Бедечка. В парка е и уникалното дърво - 600-годишният чинар.
Заради съмнително възстановяване на земеделски имоти в зелените площи, се стигна до план за застрояване. Подобни проблеми има в много български градове и това води до загуби на междублокови пространства и зелени площи, както и до презастрояване. Паркът "Бедечка" трябва да бъде запазен, а за поредица съмнителни, погрешни и порочни решения назад в годините трябва да се направи пълна ревизия. За добросъвестните собственици на терени там трябва да бъде намерено адекватно решение с преговори, медиация и замени. Целта не е зелената площ да се откупи обратно и да се узакони корупция в годините, казват организаторите на инициативата “Запазете Бедечка”. Целта е справедливост за всички страни в този процес и запазен парк. Това искат хората, обединени около мотото "Запазете Бедечка". Повече информация за казуса може да проследите на ФБ страница "Запазете Бедечка". Трейлът на филма "Казусът Бедечка" може да гледате ТУК.
fb
Най-малко девет души загинаха след експлозия във въгледобивна мина в Централна Колумбия
fb
13-06-2021
Най-малко девет души загинаха, а трима бяха спасени след експлозия във въгледобивна мина в Соча, Централна Колумбия, съобщи президентът Иван Дуке, цитиран от Франс прес.Според националната агенция за мините експлозията в петък в мина "Диаманте 5" е предизвикана от концентрация на "метан и въглищен прах". Страната е регистрирала 171 жертви на подобни инциденти през 2020 г., спрямо 82 за предходната година. Полезните изкопаеми, добивани в мините, и добивът на петрол са основно перо в износа на Колумбия.
"Скърбим заедно със на семействата на деветте миньори, които загинаха при експлозията във въгледобивна мина в Соча", написа президентът в Туитър и допълни, че тримата спасени са настанени в общинската болница.
Предизвикателството 5G: Огромни ползи за обществото и бизнеса или огромни рискове пред човечеството?
fb
12-06-2021
За 5G технологиите и мрежата се говори вече години. А вече и започна и реалното изграждане на тази мобилна мрежа от последно поколение. Очакванията са, че само в рамките на следващите 3-4 години близо половината свят вече ще бъде обхванат от най-новия тип мрежа. Дори и у нас операторите вече поставиха първите си 5G клетки на някои ключови места в големите градове, като гъсто населени райони или места с голяма концентрация на бизнес сгради. А плановете им са все по-бързо да разрастват новата си мрежа. Наскоро Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) раздаде лицензите на трите ни телекома за използване на съответните честоти за изграждането и оперирането на 5G мрежите им. Така че явно нещата вече се случват. Като всяко ново нещо и тук мненията са поляризирани. От едната страна стоят поддръжниците на най-новата технология, които непрекъснато изтъкват ползите, които тя носи. От другата са скептиците, които твърдят, че тя е опасна за хората, фауната, флората и планетата ни като цяло. Какво точно представлява 5G? По-голямата част от света към днешна дата използва 4G технологията. Основната разлика между двете е скоростта за пренос на данни. Разликата между последното и предпоследното поколение мобилни мрежи се изразява в 10 до 100 пъти по-бърз и по-голям пренос на информация. Ако в момента хората са доволни от скорост на сваляне на данни от порядъка на 60-70-80 мегабита в секунда, то при 5G тя се очаква да стига до 1 гигабит в секунда, което е драстична разлика. В същото време новата технология ще дава и невероятно по-малко закъснение в преноса на данни. Ако при 4G то стандартно е около 50 милисекунди, при 5G ще бъде дори по-малко от една милисекунда. На практика така потребител, когато кликне върху някой линк, то информацията моментално ще се появи на дисплея му без никакво закъснение. Милиметрови радиовълни, каквито се използват за 5G, имат и недостатъци. За разлика от по-ниските херцове, на които работят по-старите поколения мобилни мрежи, по-високите много по-лесно се абсорбират от всякакви препятствия – сгради, стени, прозорци, огради, дори дървета. Поради тази причина 5G клетките трябва да бъдат разположени много по-гъсто и на често от базовите станции за използваните досега технологии. Което от една страна ще коства по-големи инвестиции в изграждането на новите мрежите, а от друга тези клетки ще бъдат разположени много по-близко до хората. Ако сега в градовете виждаме едва по няколко „антени“ на мобилните оператори, поставени обикновено по покривите на сградите, то при петото поколение те по-скоро ще бъдат поставени по уличните стълбове, например. Също така, ако сега в един квартал има по една-две клетки на всеки от мобилните оператори, то за покритието на 5G мрежата на същата тази територия ще виждаме десетки и дори стотици, но по-малки. За да може даден потребител да се възползва максимално от възможностите на последното поколение мобилни технологии, устройството му трябва да „вижда“ клетката директно без препятствие между нея и него. Ако такова има, то скоростта на пренос на данни веднага ще намалее. Но въпреки това отново ще е десетократно по-висока в сравнение с 4G. Плюсовете Според защитниците на 5G, тази мрежа ще ни предостави невероятно бърз интернет, от което ще могат да се възползват хората чрез мобилните си устройства, различните бизнеси, за които редица процеси ще се улеснят и ускорят до невиждани скорости, ползите за обществото ще бъдат в невероятно бързите услуги, които ще получават, 5G мрежата ще позволи дори автомобилите да станат още по-умни, да комуникират между себе си и така да се избягват всякакви инциденти по пътищата. Има теории, че дори медицината ще напредне адски бързо, а операциите ще станат много по-успешни, защото най-малкото, благодарение на ултрабързия пренос на данни, даден специалист от единия край на планетата ще може да помогне на свои колеги, опериращи пациент на другия край на света. Всъщност не само стотици пъти по-бързият интернет е най-голямото предимство на най-новата технология. Освен драстично увеличаване на скоростта спрямо 4G, 5G мрежите и устройствата ще могат да оперират с неимоверно по-голяма база данни и да пренасят стотици пъти повече информация за единица време. Или с други думи, ако при 4G “дебитът“ може да бъде сравнен с чешмата у дома, то при 5G той трябва да се сравнява с този на река. Технологията ще даде на света страхотен достъп до отдалечени бази данни – например облачни услуги. Също така ще се ускорят живите връзки, включително видеораговорите и видеоконференциите, които станаха съществена част от живота ни през последната година заради пандемията от COVID-19 и масовата дистанционна работа по целия свят. Притесненията Има теории, че 5G честотите са опасни за здравето на хората, на животните, дори за растенията. Противниците на технологията повдигат редовно въпроса защo 5G клетки и станции вече се монтират, при положение че все още няма пълни изследвания и категорични данни как те влияят на хората, флората и фауната. Главното притеснение на скептиците е, че милиметровите вълни на 5G технологията водят до по-голямо енергийно и топлинно излъчване. При това положение, ако даден организъм бъде изложен на тези вълни по-дълго време, може да доведе до натоварване на различни органи на тялото, което да причини заболявания, включително ракови. Друга теория гласи, че тези вълни ще доведат дори до промяна в ДНК-то на хората. Притеснения как ще влияят мобилните комуникации на здравето по света има още от началото на 90-те години на ХХ в., когато GSM технологиите масово започнаха да навлизат по света. И преди 30 години имаше изказвания, включително от експерти, че излагането на хората на постоянни такива радиовълни ще увеличи разпространението и честотата на раковите заболявания. Световната статистика сочи, че реално за този период има наистина лек ръст на тези заболявания, но, първо, той е много далеч от тогавашните прогнози и втори, изследвания по цял свят доказват, че водещите причини са много далеч от вълните на мобилната комуникация и продължават да са предимно вредните навици у хората (тютюнопушене, употреба на алкохол, лошо хранене, генна обремененост, опасни професии и др. От друга страна срещу всички тези притеснения се вадят и данни като контрапункт. Един от основните е, че милиметровите честоти на 5G мрежите излъчват в спектъра от около 3.6 гигахерца. На същите честоти отдавна е изложен почти всеки човек, който използва безжичен интернет у дома или в офиса, тъй като на същите вълни излъчват най-масовите рутери, а понякога дори и на по-високи. Към днешна дата Wi-Fi устройствата използват спектри в рамките на 2 до 5 гигахерца.   Недостатъчно изследвания и данни Реално погледнато в наши дни все още липсва достатъчно адекватна и доказана информация как точно ще влияе 5G технологията на хората, животните и природата. Това стана ясно и през миналата седмица в Европейския парламент, където бяха представени резултатите от изследванията за въздействието на 5G мрежите върху човешкото здраве и околната среда, като един от организаторите бе и българският евродепутат Иво Христов. Бяха представени докладите от две изследвания, възложени на два от най-авторитетните научни центъра в Европа – института „Рамацини“ в Болоня и университета в Гент. Оказа се, че макар и осъществявани цяла година, изследванията не дават изчерпателен отговор на поставените въпроси и не могат да се правят окончателни изводи. Така например проф. Фиорела Белподжи от института „Рамацини“ отбелязва, че ръководеното от нея изследване е установило ограничени доказателства за канцерогенността на радиочестотната радиация при честотите в диапазона 450-6000 MHz, които обаче не спадат към 5G, за която се използват честоти между 24 и 100 GHz. “От 2011 г. насам има наблюдения за взаимно влияние между излагането на радиочестотната радиация от безжични телефони и ракови образования в мозъка, но доказателствата не са достатъчно силни за установяване на пряка връзка”, отбелязва пфор. Белподжи. В същото време обаче има достатъчно доказателства за канцерогенни ефекти при експерименти с животни. За липсата на достатъчно данни за това как 5G ще влияе на здравето се отбелязва и в доклад на СЗО. В който се уточнява, че все още няма достатъчно направени изследвания, за да може да се даде категоричен отговор. Проф. Белподжи, както и проф. Арно Тиленс от университета в Гент, който е ръководил другото изследване, поръчано от Европарламента, отбелязват същото, като препоръчват по-сериозни, по продължителни и по-задълбочени изследвания, за да може да се даде по-адекватен отговор на въпросите, подкрепен с научни доказателства. Инвестициите Разбира се цялостното изграждане на 5G мрежата, която напълно да замени съществуващата 4G, а на места все още и 3G, ще отнеме време. От една страна заради голямата инвестиция, а от друга – заради много повечето клетки, които изисква най-новата технология. Според проучване на консултантската компания BCG, поръчано от Асоциацията на европейските телекомуникационни оператори (ETNO), само ЕС ще трябва да инвестира около 300 млрд. евро до 2025 г., за да има 5G покритие във всичките 27 държави-членки. Според други изследвания за разгръщането на петото поколение мрежи в целия свят ще са необходими инвестиции от порядъка на 1.1 трлн. долара. Развитието на света Нуждата от по-бърза мобилна мрежа се обуславя не само заради съществуващите нужди, но и заради бъдещите. В наши дни с всеки ден по света заработват хиляди нови устройства, изискващи интернет. Ако преди десетина години, когато смартфоните масово навлязоха в обществата те бяха основният потребител на мобилен интернет, в момента всеки от нас използва още куп устройства, изискващи връзка с мрежата – смарт часовници, телевизори, домакински електроуреди, които могат да се командват отдалечено от телефон или компютър, лаптопи, задължителните за новите коли в ЕС SOS-системи, които да повикат Спешна помощ автоматично при евентуален инцидент с автомобила и какво ли още не. А всичко това, освен като брой нови устройства, прикачени към интернет, представлява и много по-голямо количество данни, което трябва да се пренася всяка секунда. Също така интернет и мобилните технологии все по-силно навлизат дори и в по-неразвитите държави, което също увеличава трафика на данни по световната мрежа. Има дори прогнози, че до края на 2023 г. по света ще има 3 млрд. 5G абоната. Условието за това е не само наличието на мрежа от пето поколение в даден район, но и самият потребител да разполага с 5G устройство, което да може да работи с новата технология. Иначе той няма да може да се възползва от предимствата, тъй като, например, смарфонът му няма да е способен да изпраща или приема данни с такива скорости и обеми, с каквито разполага близката клетка, която го обслужва в даден момент. Цифровизацията в индустрията и бизнеса е нещо, което все по-активно се обсъжда, особено след началото на коронавирусната пандемия. Икономиките по целия свят имат нужда от все повече дигитална свързаност. Затова и правителствата явно залагат големи надежди и стимулират развитието на 5G. А последното ще даде и сериозен тласък на индустрията, в частност IT и свързаните с нея, което от своя страна ще създава и нови работни места. Но и в това отношение има скептични мнения – че цифровизацията в някои сектори ще унищожи много от наличните в момента позиции и функции, изпълнявани от живи хора.  
Храните на едро поскъпнаха с 1.02 процента през втората седмица на юни
fb
12-06-2021
След като в първата седмица на юни (31 май – 4 юни) храните на едро останаха без промяна спрямо предходните пет работни дни, през втората седмица на настоящия месец (7-11) продуктите по стоковите борси и тържищата поскъпнаха. Това показват обобщените данни от седмичните бюлетини на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ). Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който се поддържа от (ДКСБТ) и отразява динамиката на цените на хранителните стоки на едро, е на ниво от 1.567 пункта към 11 юни, докато на 4 юни е бил 1.554 пункта или седмичен ръст от 1.02%. От бюлетините на ДКСБТ става ясно, че през последните три месеца храните на едро поскъпват две седмици и поевтиняват също две седмици на месец. Равносметка за май е: две седмици храните на едро са поскъпвали, съответно с 2.92% (3-7 май) и с 0.52% (24-28 май) и две седмици са поевтинявали, съответно с 0.48% (10-14 май) и с 5.73% (17-21 май). През април е отчетено понижение на цените (19–23 април с минус 0.68% и 12-16 април спад с 0.55%) и две седмици на повишени (5-9 април плюс 0.49% и 26-30 април нарастване с 2.92%). През март храните поскъпнаха (1-5 март плюс 0.23% и 22-26 март нарастване с 0.70%) и поевтиняваха, съответно 8-12 март с понижение от 0.64% и в периода 15-19 март със спад от 0.71%). От началото на извънредното положение, 13 март 2020 г., а след това и извънредната епидемиологична обстановка (удължена до 31 юли тази година), до момента храните на едро по стоковите борси и тържищата в страната са поскъпнали с 0.19 на сто, колкото и от началото на 2021 година. На годишна база, спрямо 11 юни 2020 година, ИТЦ се е повишил с 0.84% (от 1.554 пункта), сочат обобщените данни от седмичните бюлетини на ДКСБТ. Базовото ниво на индекса от 1.000 пункта е от 2005 година. Седмична равносметка При основните месни, млечни и други хранителни продукти на седмична база всички продукти са поскъпнали с изключение на кравето сирене, като трендът е стеснен, типично за сезона за тази група хранителни продукти - от минус 0.3% до плюс 2.7 на сто. И на годишна база, спрямо 11 юни 2020 година поскъпналите храни на едро са повече от поевтинелите. При наблюдаваните от ДКСБТ зеленчуци съществува паритет – колкото са поскъпналите, толкова са поевтинелите, като трендът при тях по това време на годината е доста широк - от минус 13.5% до плюс 10.4 на сто. На годишна база поевтинелите зеленчуци са повече от поскъпналите. При плодовете на седмична база преобладават поевтинелите и тук трендът е доста широк – от минус 20.8% до плюс 1.0 на сто. На годишна база поскъпналите плодове са повече от поевтинелите. Седмичната равносметка показва, че от 35-те хранителни продукти, наблюдавани от ДКСБТ, поскъпналите са 21, поевтинелите са 13 и 1 без промяна. При млечните, месните и други храни на седмична база най-много е поскъпнал оризът (+2.7% до 2.30 лв./кг), следван от зрелия фасул (+2.4% до 3.80 лв./кг), пилешките кренвирши (+2.3% до 4.07 лв./кг), малотрайните колбаси, вкл. шунка (+2.3% до 5.38 лв./кг), замразеното пиле (+1.9% до 4.25 лв./кг), захарта (+1.5% до 1.38 лв./кг), варено-пушения салам (+1.3% до 8.84 лв./кг), лещата (+1.2% до 2.52 лв./кг), кашкавала „Витоша“ (+1.1% до 11.00 лв./кг), прясното мляко (+1.1% до 1.84 лв./литъра), брашното тип 500 (+1.0% до 1.06 лв./кг) и слънчогледовото олио (+0.9% до 3.23 лв./кг). Без промяна в цената са яйцата (0.17 лв./броя), единствената поевтиняла стока в тази група както посочихме е кравето сирене (-0.3% до 6.97 лв./кг). Цени на млечни, месни и други храни на годишна база Източник: ДКСБТ При зеленчуците на седмична база най-много са поскъпнали оранжерийните домити (+10.4% до 2.22 лв./кг), следвани от вносните домати (+3.6% до 1.72 лв./кг), зелената салата (+1.5% до 0.66 лв./броя) и зрелия кромид лук (+1.3% до 0.76 лв./кг). Най-много са поевтинели пресните картофи (-13.5% до 0.90 лв./кг), следвани от оранжерийните краставици (-8.2% до 1.72 лв./кг), вносните краставици (-7.4% до 1.38 лв./кг), морковите (-4.8% до 1.00 лв./кг), зелето (-2.8% до 1.05 лв./кг) и старите картофи (-1.4% до 0.72 лв./кг). Цени на едро на зеленчуци на годишна база Източник: ДКСБТ При плодовете ДКСБТ отчита поскъпване само при бананите (+1.0% до 2.12 лв./кг), а най-много са поевтинели черешите (-20.8% до 3.31 лв./кг), следвани от ягодите (-2.4% до 3.62 лв./кг), ябълките (-1.3% до 1.53 лв./кг) и лимоните (-0.5% до 1.92 лв./кг). Цени на едро на плодовете на годишна база Източник: ДКСБТ Вижте още за цените на едро по стоковите борси и тържищата: Цените на едро на храните в началото на юни са без промяна, след повишение през последната седмица на май След две седмици на поевтиняване, храните на едро поскъпнаха в края на май Храните на едро продължават да поeвтиняват и през третата седмица на май Храните на едро поeвтиняха през втората седмица на май  
fb
Нови стандарти за ефективност, екологичност и безопасност представи ТRUCK EXPO 2021
Нови стандарти за ефективност, безопасност, екология и комфорт на водачите представи най-голямото изложение на автомобилната индустрия в България TRUCK EXPO, след година на ограничения. Производителите превърнаха изминалото време в мотор за създаването на технологии, нови модели и иновации в оборудването на търговските превозни средства. Транспортните компании възстановиха поръчките за нови камиони, лекотоварни и специализирани превозни средства, а операторите на флотове се наслаждаваха на удоволствието да управляват в тест драйв най-добрите камиони, автобуси и пикапи в света, съобщиха организаторите. Професионалистите и гостите разгледаха повече от 150 експоната, разположени на откритите площи на Пловдивския панаир. Особен интерес предизвикаха камионите и автобусите за дълги разстояния, задвижвани с алтернативно гориво, изцяло електрически пикапи и специализирани машини, улесненията при шофиране, телематика, системите за безопасност и сигурност, както и представянето на следващо поколение камиони, съобразени с последните разпоредби на ЕК за масите и размерите на товарните автомобили. Цялата индустрия е насочила усилията си към намаляване на емисиите (CO2), подобряване на ефективността, пътната безопасност, сигурността на пътниците и товарите, комфорта на водача в новите превозни средства.   „Това е водещата платформа за товарни превози в България и мястото, където се срещат експертите в бранша и хората, които вземат решения от цялата транспортна и логистична индустрия. Искахме да им покажем какво сме постигнали за тези две години. Личният контакт между изложители и посетители е много важен и затова се радвахме да възстановим „TRUCK EXPO” в календара на ежегодните автомобилни форуми“, казаха от Асоциацията на автомобилните производители и техните оторизирани представители в България, организатор на изложението.  „Надяваме се този автомобилен форум да повлече крак и да задвижи колелата на цялата автоиндустрия в България и в Европа. Интересът на собствениците на флотове и сключените сделки показват, че икономиката започва да се възстановява и с бързи темпове се стреми към нивата преди пандемията, което е добър знак“, подчертаха още от ААП. На финала на третия, заключителен ден на изложението, бяха изтеглени и наградите за посетителите. Деветима късметлии от София, Пловдив, с. Камбурово, Ихтиман и Омуртаг спечелиха полезни вещи и аксесоари за автомобили от представителите на DAF, МАN, SKANIA, IVEKO и MЕRCEDES-BENZ за България. Светослав Паунов от София грабна голямата награда на „TRUCK EXPO 2021” – билет за предстоящия старт от Формула 1 на пистата „Хунгароринг“ в Будапеща.
Към статията
Ден на отворени врати за семейства и фенове на тежките машини в Пловдив
  Една традиция се завръща. Днес TRUCK EXPO отваря широко врати за професионални посетители, фенове на тежките машини и техните семейства. Третият финален ден на изложението в Пловдив ще е с Вход свободен, обявиха организаторите от Асоциацията на автомобилните производители и техните оторизирани представители в България. Така всички ще могат да се докоснат до най-новите модели и технологии на световните производители на тежки и лекотоварни автомобили, изложени на територията на Международния панаир.
 
Ще има специални предложения за всички, като посетителите могат да избират между различни зони, атракции и демонстрации на най-новите модели и технологии в сектора.
 
На тест-драйв за професионалисти, изкушените ще могат лично да изпитат удоволствието да шофират най-добрите камиони, автобуси и пикапи в света.
 
В 14:00 часа ще бъдат изтеглени наградите за посетителите на TRUCK EXPO 2021 и голямата награда на изложението – билет за предстоящият старт от Формула 1 на пистата „Хунгароринг“ в Будапеща, Унгария. Организаторът ААП поема билет General Admission, трансфер от/до пистата за всички дни на състезанието, транспорт, нощувки, екскурзоводско обслужване на български език, медицинска застраховка, всички пътни, гранични и туристически такси. За участие в томболата е достатъчно да попълните анкетната карта и да я пуснете в обособените за целта места.
 
Предстои един прекрасен съботен ден  в Панаира, с разнообразни атракции и множество приятни моменти. Поканете близки и приятели, и заповядайте в Пловдивския панаир. TRUCK EXPO 2021 ви очаква!
fb
12-06-2021
 Росатом и 3 руски ВУЗ-а създават програма за обучение на чужденци за работа с бързи реактори
„Росатом“ и три руски висши учебни заведения се обединяват в научен консорциум, който да създаде образователни програми за подготовка на специалисти от Европа и Китай, работещи с реактори на бързи неутрони, предаде atomic-energy.ru. Проектът е нужен, за да бъде подкрепен износа на технологии за бързи реактори по проекта „Пробив“, съобщи ръководителят му Вячеслав Першуков. Участниците в консорциума, сред които Националният изследователски ядрен университет МИФИ, Томският и Нижегородският университет, трябва да разработят образователни програми на английски език за технологията на затворения горивен цикъл и бързите реактори. Першуков отбеляза, че до 2030 г. е необходимо да бъдат подготвени над 1000 тесни специалисти за проекта „Пробив“. Затова в град Северск, където се строи уникалният реактор на бързи неутрони БРЕСТ-300, ще бъде създаден учебно-тренировъчен и информационен център.
fb
12-06-2021
Специално събитие на TRUCK EXPO показа ново поколение камиони по новите разпоредби на ЕК
На специално събитие в рамките на TRUCK EXPO 2021 бе представено ново поколение камиони, които следват новите разпоредби на Европейската комисия за масите и размерите на товарните автомобили. Разпоредбите имат за цел да разширят границите по отношение на намаляването на емисиите (CO2), пътната безопасност и комфорта на водача. DAF е първият от европейските производители на камиони, който представи камиони с атрактивен и аеродинамичен дизайн, използвайки допълнителната свобода, предлагана от новите нормативи. Производителят от Айндховен обещава водеща в класа горивна ефективност, безопасност и комфорт на водача. Новото поколение XF се отличава с изцяло нов дизайн на кабината с удължение от 160 мм отпред, което подобрява аеродинамиката и намалява значително разхода на гориво и емисиите на CO2. Кабината на новия XF e разположена със 75 мм по-ниско, в сравнение с XF Super Space Cab и Space Cab. Видимостта е подобрена, благодарение на голямото предно стъкло, новата форма на страничните огледала и странично стъкло във вратата на пътника. Вътрешната височина в кабината на новия XF е между 1900 и 2075 мм, в зависимост от това къде е застанал водачът. В допълнение към XF, DAF представи ново поколение XG и XG+, създавайки нов пазарен сегмент от най-висок клас, който се възползва максимално от новите правила за масите и размерите. Освен удължението отпред от 160 мм и двата модела разполагат с не по-малко от 330 мм допълнителна дължина в задната част на кабината за още повече пространство за работа, живот и сън. Кабините на XG и XG+ са разположени със 125 mm по-високо от новото поколение XF. Интериорът на кабината DAF XG предлага вътрешна височина не по-малко от 1 980 до 2 105 мм, а новият XG+ - впечатляващите 2220 мм. Освен това, моделът XG+ е най-модерният модел на DAF – с най-високо ниво на комфорт и простор на живот, които са уникални в цялата индустрия. Има и много новости по силовата линия и по интериора. Не пропускайте да посетите TRUCK EXPO 2021 в Пловдив, на територията на Международния панаир и в събота, 12-ти юни, от 10:00 до 16:00 часа. В рамките на днешния ден на изложението стана ясен и новият най-икономичен шофьор на нашата страна. Петко Кънев от Бан-Тир, Бургас е новият шампион по ефективно шофиране на камиони на България. Той се пребори за титлата на националния финал в шестото издание на състезанието, организирано от Volvo Trucks, което тази година премина под името Fuel Race ‘21. Победителят постигна среден разход на гориво от 25.7 л/100 км и най-кратко време на предизвикателното трасе от 106 км, включващо шофиране по магистрален, първокласен и второстепенен път, градско и извънградско шофиране, и топография с изкачвания, спускания и завои. На второ място се класира Стоян Йотов от Съни Ко, трети стана Гурко Сандов от Дискордиа, а почетното четвърто място зае Боян Паскалев от Фригопан. Квалификационните кръгове на шестото издание на надпреварата Fuel Race ’21 преминаха през осем български града от 10 май до 4 юни – Благоевград, София, Плевен, Велико Търново, Русе, Варна, Бургас и Пловдив. Тази година 15-те финалисти от регионалните кръгове се явиха на полуфинал, в който определиха четиримата, които да защитят на финала в Пловдив своите умения в три основни направления – безопасност, икономичност, ефективност по маршрута от Пловдив през Пещера, Пазарджик и обратно. Състезателните камиони Volvo FH 460 I-Save Fuel Racer бяха оборудвани с полуремаркета, натоварени с 18.5 т бетонни блокове и заредени с Shell Fuel Save Diesel с технология Dynaflex за оптимално представяне при натоварване. Освен шампионската титла за България и пътуване до Гьотеборг през септември, Петко Кънев, както и неговите подгласници, получиха награди и от партньорите на Fuel Race ‘21 – Shell България, Медина Мед и Michelin. “Участвал съм във всички издания на състезанието на Volvo Trucks от 2011 година досега. Конкуренцията беше сериозна. За да спечеля състезанието трябваше да дам най-доброто от себе си три пъти - на квалификациите в Бургас, на полуфинала в Пловдив и по финалното трасе, което беше истинско предизвикателно. Затова и радостта от победата е още по-голяма”, сподели Петко Кънев след награждаването.
fb
11-06-2021
fb
Регионалната екоинспекция в Смолян спаси трето мече, търсят решения срещу бракониерството
fb
13-06-2021
Към статията
fb
Хотелиерите се оплакаха от стикерите за ваксинация на персонала
fb
13-06-2021
Към статията
fb
Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 142.56 лв. за MWh с ден за доставка 14 юни 2021 г.
fb
13-06-2021
Към статията
fb
Разнопосочен финал за индексите на БФБ през втората седмица на юни
fb
13-06-2021
Към статията
fb
Референдум в Швейцария за използването на пестициди и намаляване на вредните емисии
fb
13-06-2021
Към статията
fb
ЧЕЗ Разпределение България АД - Планирани прекъсвания за 15.06.2021 г.
fb
13-06-2021
Към статията