Условията за употреба на лични данни

Настоящата Политика за защита на личните данни се приема от "ДИР.БГ" АД, акционерно дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 130243596, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1407, ул. "Данаил Дечев" №7.

"ДИР.БГ" АД е администратор на Вашите лични данни по смисъла на приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни.

 

І. Предмет

Настоящата Политика за защита на личните данни има за цел да посочи кои са личните данни, които обработваме в рамките на своята дейност във връзка със Сайта www.dir.bg, за какви цели и на какви основания извършваме това обработване, както и да предостави допълнителна информация и съдействие в тази връзка.

В случай че имате въпроси към нас във връзка със защитата на Вашите лични данни можете да използвате посочената в края на настоящата Политика за защита на личните данни контактна информация.

Моля, прочетете внимателно тази Политика, преди да използвате услугите ни. Важно е да знаете, че:

• Зареждайки Сайта ни в браузъра си, Вие се съгласявате с Общи условия условия за използване на услугите на DIR.BG и с тази Политиката и потвърждавате, че ги приемате.

• Предоставянето на задължителните лични данни е доброволно, с оглед на използването на услугите на Сайта ни или осъществяване на достъп до тях. Евентуалният Ви отказ да предоставите необходимите лични данни за използване на услугите на нашия Сайт би означавал отказ да използвате съответните услуги или да осъществите достъп до Сайта.

• В определени случаи обработването на личните Ви данни може да се извършва на друго правно основание, като например спазване на законовите задължения на Администратора; необходимост за изпълнение на договор и др. В тези случаи Вашето изрично съгласие за обработване на лични данни може да не е необходимо.

 

ІІ. Определения

1. Лични данни - всяка информация, която е свързана с конкретно физическо лице (индивид), което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано;

2. Обработване на лични данни - всяка дейност, която се осъществява по отношение на лични данни, включително съхранение, използване, записване, организиране, адаптиране, предаване, разкриване, комбиниране, изтриване и т.н.;

3. Администратор на лични данни - лицето, което определя целите и средствата за обработването на личните данни;

4. Сайт - www.dir.bg (включително заглавна страница и подстраници);

5. Основание за обработване на лични данни (основание) - условие, което следва да бъде изпълнено, за да е налице законосъобразно обработване на личните данни.

 

ІІІ. Видове Субекти на лични данни, Категории обработвани данни, Цели на обработването, Срок на съхранение

Нашите потребители посещават и ползват Сайта и предоставяните от нас услугите по различни начини, поради които сме обособили няколко категории потребители. За всяка от тях сме определили съответен обем данни, които събираме и обработваме, цели и основания, срокове за съхранение и други. Един и същи потребител може да попада в повече от една категория.

1. Данни, които могат се събират автоматично за всички потребители: По отношение на всички наши потребители (регистрирани и нерегистрирани) в определени случаи ние събираме и обработваме автоматично следните категории лични данни:

IP адрес. Когато посещавате Сайта, нашият уеб сървър автоматично разпознава и събира Вашия IP адрес, който е определен от Вашия доставчик на интернет услуги и не ви идентифицира лично.

Обобщена информация: Log файлове, предоставящи съвкупност от системна информация за потребителя, а именно: IP адрес; ISP (Internet Service Provider - Доставчик на интернет услуга); браузъра, който използвате, когато посещавате Сайта ни (напр. Google Chrome, Internet Explorer и Mozilla Firefox, др.); времето, което сте прекарали в Сайта и кои страници в Сайта сте посетили. Информацията, която се съдържа в тези файлове включва:

Бисквитки ("Cookies'): Използваме бисквитки, за да Ви предложим подходяща за Вас информация и по-качествена и персонализирана услуга когато посещавате нашите интернет страници, като Ви дадем възможност да намерите по-лесно това, което търсите. Бисквитките, които уебсайтовете ни използват, ни позволяват да съхраняваме данни за Вас, които не показват лична информация, от която може да се установи самоличността Ви. Повече информация за това може да намерите в нашата Политика за бисквитките.

Уеб указатели (Web beacons): Това са файлове, които позволяват на даден уеб сайт да събира информация за броя на потребителите, които са го посетили и да има достъп до техните "бисквитки" ("cookies").

 

2. Данни, които могат се събират според категорията потребители:

 

2.1. Посетители

Посетител е всяко лице, което зареди Сайта в уеб браузъра си.

Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Онлайн идентификатори, съхранени в локални "бисквитки" (cookies) в устройството/браузъра на посетителя; Данни за местонахождение, посочвани от посетителя; Данни за държава/град, базирани на IP адреса на потребителското устройство, неизменна част от получаваната от всеки уеб сайт информация; Информация за извършени действия от субекта в Сайта; Преференции на субекта относно специфични аспекти и настройки по функционалностите на платформата; Информация за вида на използвания браузър/устройство.

Цели на обработването: Осигуряване на основни и спомагателни функции, необходими за коректното и пълноценното функциониране на Платформата; Преброяване на посещаемостта на Платформата; Осигуряване на необходими условия за прилагане на услуги на маркетингови платформи.

Срок за съхранение: До изтичане на валидността на всяка "бисквитка" (до 1 година от момента на записването ѝ), носител на съответната информация, или до изтриването ѝ от страна на субекта, в чието устройство/браузър се съхранява.

Правно основание за обработването: Съгласие с Политиката за бисквитките. 

 

2.2. Регистрирани потребители

Регистриран потребител е всеки Посетител, който е осъществил своя регистрация в Сайта, с което създава свой т.нар профил или акаунт. Регистрацията на профил в нашия Сайт Ви дава възможност да използвате по-широк спектър от услуги.

Основните категории регистрирани потребители са:

а) Потребители на услугата Поща - стандартна пощенска услуга. Съдържанието на кореспонденцията е неприкосновено, поради което Дружеството не действа като администратор за самото съдържание на съобщенията. Отговорността за съдържанието е на потребителя на услугата.

б) Потребители, регистрирали профил/акаунт в My Dir/Dir ID - потребителската платформа на Dir.bg, която дава на регистрираните потребители възможности като това да пишат коментари под статии и да публикуват в темите във форума на сайта - Clubs.dir.bg. My Dir/Dir ID също така дава улеснен достъп до всички останали услуги на Dir.bg (с изключение на пощата): Clubs.dir.bg, Glog.dir.bg, Gallery.dir.bg, Vip.dir.bg, VIP оферта, Direct Реклама, Tranzit.dir.bg. В зависимост от това кои услуги ползват, потребителите може да въвеждат допълнителни данни, които не са задължителни.

 

2.3. Категории данни на регистрираните потребители, които могат да бъдат обработвани:

2.3.1. Потребители на услугата Поща:

Задължителни данни: Име за пощенската кутия; Парола за пощенската кутия; Алтернативен e-mail- за възстановяване на парола, в случай че бъде забравена.

Цели на обработването:

а) Цели на обработването, свързани с и/или необходими за изпълнението на договор със субекта на данните:

- Предоставяне на услугата електронна поща, достъпна чрез Сайта;

- Осъществяване на комуникация, включително по електронен път, относно предоставяната услуга електронна поща.

б) Цели на обработването, необходими за изпълнението на законови задължения:

- Изпълнение на искания на държавни органи за предоставяне на информация;

- Изпълнение на задължение за съхраняване на информация за времето и източника на предаваните електронни изявления (съгласно ЗЕДЕУУ);

- Изпълнение на други законови задължения и изисквания (напр. по ЗЕС)

в) Цели за обработване на лични данни, необходими за целите на легитимните интереси на Дружеството или на трети лица:

- Доказване на извършени волеизявления и други предприети от потребителя действия при създаването и управлението на профил и ползването на услугата;

- Защита на правата и на законните интереси на Дружеството и на негови търговски партньори/ други 3-ти лица срещу претенции

Срок за съхранение: До момента, в който пощенската кутия е ативна.

Ползването на безплатната пощенската кутия не е ограничено във времето, но в случай че тя не е ползвана (потребителят не се е логвал в нея) повече от 90 дни, тя се изтрива автоматично.

 

2.3.2. Потребители, регистрирали профил/акаунт в My Dir/Dir ID:

Задължителни данни - означени със звездичка до съответното поле във формата за регистрация: E-mail; Парола

Незадължителни данни - предоставят се по Ваше желание:

- Име; пол; дата на раждане; интереси; занимание/професия.

- Допълнителна информация (Представете се): e-mail, ICQ No, Skype, GSM, Лична страница, Държава, Град, Адрес за контакти, Аватар, Подпис (Допълнително име/Nickname).

- Данни за фактура: За физическо лице: Име и фамилия, адрес. За юридическо лице: Пълно наименование, адрес, ЕИК, Регистрация по ДДС, ДДС No, МОЛ.

Цели на обработването:

а) Осигуряване на възможност потребителят да регистрира свой акаунт, даващ възможност за използване на услуги на Сайта, поддържане на потребителски профил, взаимодействие с други потребители и др.

б) Цели на обработването, свързани с и/или необходими за изпълнението на договор със субекта на данните:

- Предоставяне на информационните услуги, достъпни чрез Сайта, включително за осигуряване на различни функционалности;

- Осъществяване на комуникация с регистрираните потребители, включително по електронен път, относно предоставяните през Сайта услуги.

- Съхранението на определени log-файлове е необходимо за самото предоставяне на услугите.

в) Цели за обработване на лични данни, необходими за целите на легитимните интереси на Дружеството или на трети лица:

- Доказване на извършени волеизявления и други предприети от потребителя действия при създаването и управлението на потребителски профил и ползването на услугите на ДИР.БГ (включително чрез събиране и съхраняване на log-файлове).

- Осигуряване на нормалното функциониране и използване на Сайта;

- Защита на правата и на законните интереси на Дружеството и на негови търговски партньори/ други 3-ти лица срещу претенции.

Срок за съхранение: до получаване на искане за заличаване на регистрирания профил, изпратено от Потребителя на е-mail support@dir.bg

Правно основание за обработването на задължителните данни: Съгласие с Общи условия за използване на услугите на DIR.BG (изпълнението на договор със субекта на данните) и с оглед легитимните интереси на Дружеството или на трети лица (съобразно посочените по-горе цели на обработването). Правно основание за обработването на незадължителните данни: Съгласие на потребителя (предоставени по негово желание).

 

2.3.3. Потребители на допълнителни услуги:

а) Потребители на услугите Clubs.dir.bg, Glog.dir.bg и Gallery.dir.bg

Услугите се управляват чрез My Dir/Dir ID и за категориите обработвани данни важи казаното по-горе в точка 2.3.2.

- Услугата Clubs.dir.bg - форумна платформа на Dir.bg. Потребителите са разделени на клубове по интереси, в които коментират различни теми. За съдържанието на публикациите на потребителя се прилага предвиденото в раздел ІV от тази Политика.

- Услугата Glog.dir.bg - създадените "глог" сайтове съдържат файлов архив - архив на снимки, документи или други файлове. За съдържанието на файловете и публикациите на потребителя се прилага предвиденото в раздел ІV от тази Политика.

- Услугата Gallery.dir.bg - създадените профили съдържат файлов архив - архив на снимки. За съдържанието на файловете и публикациите на потребителя се прилага предвиденото в раздел ІV от тази Политика.

б) Потребители на услугата Vip.dir.bg (Каталог на българските сайтове)

Услугата е достъпна само за потребители, които имат регистрация в My Dir/Dir ID и за категориите обработвани данни важи казаното по-горе в точка 2.3.2. При регистрация на сайт в каталога, задължителните данни, които се попълват са: URL (адрес на страницата); Директория (категория, рубрика в която попада сайтът); Е-mail; Език на сайта.

в) Потребители на услугата VIP Оферта - предоставяна в сайта за туризъм на Dir.bg - Trip.dir.bg: https://trip.dir.bg/vip.php

Услугата е достъпна само за потребители, които имат регистрация в My Dir/Dir ID и за категориите обработвани данни важи казаното по-горе в точка 2.3.2. При добавяне на нова оферта потребителят въвежда: Агенция, Телефон, Адрес, Email, URL (адрес на страницата), Заглавие на офертата, Описание, Тип на офертата*, Дестинация*, Град/Курорт*, Продължителност, Вид транспорт, Хотел (колко звезди), Нощувки на база, Цена на ден, Цена от пакет, Снимки. За съдържанието на публикациите на потребителя се прилага предвиденото в раздел ІV от тази Политика.

Срок за съхранение: до получаване на искане за сваляне на оферката, изпратено от Потребителя на е-mail support@dir.bg

г) Потребители на услугата Direct Реклама (http://direct.dir.bg)

Услугата е достъпна само за потребители, които имат регистрация в My Dir/Dir ID и за категориите обработвани данни важи казаното по-горе в точка 2.3.2. За да създаде рекламен банер, потребителят трябва да въведе: Заглавие, Описание, Картинка, Начална дата, Ключови думи, URL (адрес на сайта си). За съдържанието публикациите на потребителя се прилага предвиденото в раздел ІV от тази Политика.

Срок за съхранение: до изтичане на договорения срока на рекламната кампания

Цели на обработването на данните, предоставяни от потребителите на допълнителни услуги:

а) Цели на обработването, свързани с и/или необходими за изпълнението на договор със субекта на данните:

- Предоставяне на услугите;

б) Цели на обработването, необходими за изпълнението на законови задължения:

- Изпълнение на искания на държавни органи за предоставяне на информация;

- Изпълнение на други законови задължения и изисквания.

в) Цели за обработване на лични данни, необходими за целите на легитимните интереси на Дружеството или на трети лица:

- Осигуряване на нормалното функциониране и използване на Сайта;

Правно основание за обработването на задължителните данни: Съгласие с Общи условия условия за използване на услугите на DIR.BG (изпълнението на договор със субекта на данните) и с оглед легитимните интереси на Дружеството или на трети лица (съобразно посочените по-горе цели на обработването).

Правно основание за обработването на незадължителните данни: Съгласие.

 

2.4. Потребители на услугата Tranzit.dir.bg

Услугата е достъпна за всички. За изпращането на файл, потребителят може да въведе E-mail на получателя (не е задължително) и Е-mail на изпращача (не е задължително).

Категории данни, които могат да бъдат обработвани:

Идентификационни данни: IP адрес на изпращач; метаданни - дата и час на изпращане; имейл на получател (ако е предоставен от изпращача); имейл на изпращача (ако е предоставен от изпращача).

Дружеството е администратор на данни за адресат и изпращач, дата и час на изпращане (данни за време и източника на предаване на съобщението), но не и за самото съдържание. Съдържанието на кореспонденцията е неприкосновено, поради което Дружеството не действа като администратор за самото съдържание на файловете. Отговорността за съдържанието е на потребителя на услугата. За съдържанието файловете на потребителя се прилага предвиденото в раздел ІV от тази Политика.

Услугата е предназначена само за ползване в рамките на Европейския съюз и ако потребителите изпращат файлове към адресати извън ЕС, те носят отговорност и са длъжни да осигурят адекватно ниво на защита на данните в страната на адресата.

Цели на обработването на данните, предоставяни от потребителите на услугата:

а) Цели на обработването, свързани с и/или необходими за изпълнението на договор със субекта на данните:

- Предоставяне на услуата;

б) Цели на обработването, необходими за изпълнението на законови задължения:

- Изпълнение на искания на държавни органи за предоставяне на информация;

- Изпълнение на други законови задължения и изисквания.

в) Цели за обработване на лични данни, необходими за целите на легитимните интереси на Дружеството или на трети лица:

- Осигуряване на нормалното функциониране и използване на Сайта;

Правно основание за обработването на задължителните данни: Съгласие с Условия за ползване на услугите транZит - (изпълнението на договор със субекта на данните) и с оглед легитимните интереси на Дружеството или на трети лица (съобразно посочените по-горе цели на обработването).

Правно основание за обработването на незадължителните данни: Съгласие.

Срок за съхранение: 120 часа

 

2.5. Посетители, ползващи функционалността "Вход с Фейсбук" (Log in with Facebook)

Когато Потребител с цел регистрация използва акаунта си във Facebook, с това свое действие той оторизира Администратора да получи частични негови данни от профила му в съответната външна услуга, позволени от страна на Потребителя за предоставяне чрез настройките му в съответната външна услуга, при което:

a) Администраторът може да получи данни на потребителя, като Имена, Пол, Възраст, Местоживеене, Снимка/Аватар, които данни се добавят към създадения акаунт на Потребителя в Сайта.

б) Администраторът може да получи възможност чрез съответната външна услуга да изпраща известия до Потребителя, изпращани в рамките на съответната външна услуга, с комуникационни цели (например: частни известия във Facebook).

Информацията, която чрез автоматични технически средства Администраторът може да получи и обработва по описания начин, се определя изцяло от потребителя - чрез неговите настройки в рамките на съответната външна услуга (Facebook), в която той има акаунт и който акаунт е решил да свърже с акаунта си в Сайта. Входът на потребителя с тази външна услуга се приема за съгласие за обработване на данните, предоставени чрез тях.

 

ІV. Публикуване, промяна и изтриване на Потребителско съдържание в Сайта. Посещения на Сайта от нерегистрирани потребители и коментиране от нерегистрирани потребители.

В Сайта се публикува потребителско съдържание както от регистрирани, така и от нерегистрирани потребители. В потребителското съдържание е възможно да има лични данни и съответният потребител е изцяло отговорен за законосъобразното обработване на данните, съдържащи се в каченото от него съдържание, както и ще е длъжен да обезщети Дружеството в случай на претърпени от последното вреди (имуществени санкции или обезщетения) във връзка с лични данни, съдържащи се в потребителското съдържание.

В тази връзка, категориите данни, които могат да бъдат обработвани са:

а) Идентификационни данни:

- псевдоним

- адрес на електронна поща, парола, аватар на профила и други незадължителни данни, посочени по желание на Потребителя в профилната му информация (за регистрираните потребители);

б) Други:

- всяка друга информация, съдържаща се в публикуваното потребителско съдържание (включително имена, видеоизображения, снимки и др. под.);

- IP адрес и негова активност (ресурси, които са посетени от Сайта), история на активността (поведенчеси интереси) - кои адреси са посетени, колко време е прекарано на тях.

Цели на обработването, необходими за изпълнението на законови задължения:

- Предприемане на мерки за недопускане/ премахване на незаконосъобразно потребителско съдържание (детска порнография, насаждащо омраза, нарушаващо авторски права и др. под.);

- Изпълнение на искания на държавни органи за предоставяне на информация (напр. IP адреси на коментиращи);

- Изпълнение на други законови задължения.

Цели на обработването, свързани с и/или необходими за изпълнението на договор със субекта на данните:

- Предоставяне на информационните услуги, достъпни чрез Сайта

Цели за обработване на лични данни, необходими за целите на легитимните интереси на Дружеството или на трети лица:

- Доказване на извършени волеизявления и други предприети от потребителя действия при създаването и управлението на потребителски профил и ползването на услугите на ДИР.БГ;

- Осигуряване на нормалното функциониране и използване на Сайта;

- Защита на правата и на законните интереси на Дружеството и на негови партньори/ други 3-ти лица срещу претенции;

- Бизнес планиране, включително анализ и оценка на функционирането на Сайта и планиране на неговото развитие.

Срок за съхранение: Пет години от сваляне на съдържанието от Сайта.

Правно основание за обработването данните: Съгласие с Общи условия условия за използване на услугите на DIR.BG (изпълнението на договор със субекта на данните) и с оглед легитимните интереси на Дружеството или на трети лица (съобразно посочените по-горе цели на обработването).

 

V. На какво основание обработваме Вашите лични данни

Данните, които са задължителни за регистрацията на профил в Сайта ни, обработваме на основание на договорните ни отношения, регулирани от нашите Общи условия условия за използване на услугите на DIR.BG, по силата на които Ви предоставяме редица услуги. Тези данни ние използваме за нуждите на регистрацията и поддръжката на профила Ви; за предоставяне на специфични услуги, които са достъпни само след регистрация, включително: за писане на коментари и публикуване на материали в подстраницата ни clubs.dir.bg; за използване на електронната ни поща на mail.dir.bg; за участието Ви в организирани от нас игри, в които сте се включили, в това число за предоставяне на награди; за разрешаване на спорове и за отстраняване на възникнали проблеми; за комуникация с Вас.

Данните, които ни предоставяте при регистрацията си, и чието предоставяне не е задължително с оглед на регистрацията, ние обработваме на основание на Вашето съгласие.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като посетите страницата ни "Потребителско споразумение". 

Вашите данни могат да бъдат използвани за целите на директния маркетинг на наши услуги и на услуги на наши партньори, както и за предоставянето на други допълнителни услуги, само при съгласие от Ваша страна.

Данните, които събираме от log файловете, бисквитките и уеб указателите, ние обработваме за следните цели: за да Ви предоставим достъп до нашия Сайт; за персонализиране на реклами на наши продукти и на продукти на наши партньори; за измерване и проследяване на статистически зависимости с оглед повишаване качеството на нашите услуги, а оттам и на интереса към тях.

Разпознаването и събирането на IP адреса се осъществява за следните цели: разкриване на самоличността на потребителите на Сайта, в изпълнение на закона и подзаконовите нормативни актове, за защита на правата и законните ни интереси; за анализ на трафика към Сайта ни и с оглед предпазване от злонамерени атаки; показване на реклами и информация, свързани с Вашето местоположение, сервизна информация. Тези действия ние осъществяваме на основание на законните си интереси да развиваме бизнеса си и за защита на правата и законните ни интереси в случай на спорове, както и в определени случаи на основание задължителните предписания на закона.

При определени обстоятелства ние бихме могли да използваме Вашите лични данни с оглед защита на нашите права и законни интереси, както и на правата и законните интереси на трети лица, например в случай на съдебен или извънсъдебен спор.

NB! Важно изискване за даване на съгласие за обработване на лични данни на лица под 16 годишна възраст, е съгласието да бъде дадено от родителя, съответно попечителя или настойника на лицето.

 

VІ. Кой има достъп до Вашите лични данни и как защитаваме Вашите лични данни

Запазването на поверителността и сигурността на личните Ви данни е от изключителна важност за нас. В тази връзка достъп до Вашите лични данни се предоставя само доколкото това е необходимо за изпълнение на посочените по-горе целите, за които обработваме Вашите лични данни, на следните категории лица:

Наши служители и лица, ангажирани по нетрудов договор за извършването на определена работа.

Лица, предоставящи хостинг услуги (сървъри) за нашите сайтове и други технически услуги по поддръжката на нашите системи (включително техните служители и подизпълнители), като за целта сме сключили необходимия според действащата нормативна уредба договор с обработващ данните;

Професионални консултанти (юристи, счетоводители и др.), доколкото това е необходимо за реализирането и защитата на наши права и законни интереси.

Държавни органи, при поискване от тях във връзка с осъществяването на публичните им правомощия, предоставени им от българското законодателство, както и при предприемане на действия по защита на нашите права и законни интереси.

За да гарантираме сигурността на нашия Сайт, личните данните, които ни предоставяте, са защитени чрез технологията SSL (Слой със защитен сокет) - метод за кодиране на лични данни. Паролата, която предоставяте при регистрацията си в Сайта ни, е шифрована, за да се осигури защита срещу неразрешен достъп до Вашите лични данни.

Ние полагаме максимално възможни усилия, за да защитим личната ви информация, но въпреки това следва да имате предвид, че предаването на информация по интернет никога не може да бъде напълно сигурно.

 

VІ. Срокове, в които съхраняваме Вашите лични данни

Ние съхраняваме Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да се гарантира ефективното функциониране на нашия Сайт, изпълнението на сключените от нас договори и реализирането на законните ни интереси. Конкретните срокове за съхранение на определени категории данни са посочени на съответинте места в тази Политика.

В общия случай на обработване на лични данни на регистрирани потребители, ние съхраняваме личните данни, докато съществува Вашият профил в Сайта или докато вие изрично не пожелаете Ваши лични данни да бъдат заличени.

Важно е да знаете, че във всеки момент може да се откажете от използването на нашите услуги, както и да оттеглите предоставените изрични съгласия за използване на Вашите лични данни - когато съгласието е основанието за обработването им. В тези случаи ние ще преустановим използването на Вашите данни, както и предоставянето на услугите си спрямо Вас, доколкото това е възможно.

В определени случаи, дори и да е преустановено използването на Вашите лични данни, вследствие на изтриване на профила поради неактивност или вследствие на изричното оттегляне на предоставени от Вас съгласия, ние бихме могли да задържим архив на Ваши лични данни, доколкото това е необходимо за защита на нашите права и законни интереси, за период до изтичане на давностни срокове, предвидени в приложимото законодателство. В общия случай тези срокове са 5 години, но при определени обстоятелства могат да бъдат по-кратки или по-дълги.

Следва да бъдете уведомени, че Вашият IP адрес се събира автоматично при всяко Ваше посещение на нашия Сайт, независимо дали сте се отказали от нашите услуги. В тези случаи, ако не искате да имаме достъп до Вашия IP адрес, не трябва да посещавате Сайта ни.

 

VІІ. Вашите права във връзка с личните Ви данни

Като лице, чиито лични данни ние обработваме, приложимото законодателство в областта на защита на личните данни Ви предоставя определени права, които можете да упражнявате ефективно в предвидени от законодателството случаи.

Накратко вашите права са:

Право на достъп. Вие имате право да поискате от нас потвърждение дали обработваме Ваши лични данни и ако това е така, да получите тези данни, както и допълнителна информация;

Право на коригиране. Ако установите, че Вашите лични данни, които обработваме, са непълни или неточни, вие можете да поискате коригирането или допълването им.

Право на изтриване (право "да бъдеш забравен"). При определени обстоятелства - като например ако личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно, Вие можете да искате да изтрием всички лични данни за Вас. В определени случаи това право е свързано и с правото Ви да оттеглите предоставеното ни съгласие (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие) и не е налично основание за продължаване на обработването им, да обработваме Ваши лични данни.

Право на ограничаване на обработването. При определени обстоятелства - като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, Вие можете да поискате да ограничим обработването на Ваши лични данни, при което следва да се преустанови активното използване на данните, без обаче те да се изтриват/унищожават окончателно.

Право на преносимост на данните. Когато обработваме Вашите лични данни на основание на съгласието Ви или на договорно основание и обработването на личните Ви данни се извършва по автоматизиран начин, Вие имате право да получите личните данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и да ги прехвърлите на друг администратор или да изискате от нас прехвърлянето им на друг администратор.

Право на възражение. При определени обстоятелства - като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, Вие бихте могли да възразите срещу обработването на Ваши лични данни по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване, в случай че осъществяваме тази дейност на основание на легитимен интерес или при изпълнение на задача в обществен интерес.

Тези права можете да упражните, като изпратите заявление, отговарящо на изискванията на Закона за защита на личните данни. Повече информация относно съдържанието и условията, при които можете да упражнявате посочените по-горе права можете да намерите в приложимото законодателство в областта на защита на личните данни. При необходимост можете да се обърнете за съдействие и към нас.

Данните за връзка с нас са: тел.: +359 2 96 94 515, електронна поща: info@dir.bg, интернет страница: www.dir.bg

В случай че прецените, че ние нарушаваме Вашите права във връзка със защитата на личните Ви данни, Вие имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган в Република България - Комисия за защита на личните данни, или до съда.