Под диктата на газа и ВЕИ европейските електроенергийни борси се опитват да покажат стабилност

Производството на електроенергия се запазва на по-ниско ниво, но предвид навлизането в есенните месеци и намаляване на търсенето на електричество за охлаждане вече се наблюдава известна стабилизация. На този фон през изминалата седмица се отчита поредно свиване на участието на фосилните горива, а в частност и на газа.  Изглежда, че препоръките за свиване на дела на синьото гориво, а и ценовия натиск дават резултат. Нестабилността на пазара на газ и намаляването на търсенето от своя страна водят до колебанията и на електроенергийните пазари. Отражението на тези фактори, а и възможностите на трансграничния капацитет, плюс икономическите сътресения и масовото навлизане на възобновяемите енергийни източници водят до интересни резултати на европейските електроенергийни борси. Ценовите нива в сегмента „ден напред“ не спират да варират от много ниски до изключително високи стойности.  Продължава да се наблюдава как в определени дни само за часове цената от нула стига до плюс почти 400 евро за MWh. Изглежда, че тези колебания ще бъдат неизбежни през следващите поне още достатъчно дълго време. 

Като цяло надеждата за цени под 100 евро за MWh в сегмента "ден напред" на европейските електроенергийни борси остава. Фактът, че вече има наченки при средната борсова цена за 36-та седмица е окуражаващ. Има едно "но". Въпросът е как и в каква посока цената на петрола и газа ще люшне и електроенергийните пазари. Стартът от високи цени през новата седмица в диапазона до 140 евро/MWh не е особено оптимистичен.

Производство на електроенергия

Производството на електроенергия (нетно) във всички страни от Европа възлиза на 38 259.78 GWh през 36-та седмица на 2023 г. според постъпилите данни и преди окончателните. За сравнение, през 35-та седмица то е достигало до обем от 39 911.48 GWh според коригираните данни.

Що се отнася до седмичното производство на електроенергия в страните от Европейския съюз (ЕС) отново според постъпилите и преди окончателните данни през 36-те седмица  то е в обем от 40 160.14 GWh (41 073.93 GWh за 35-та седмица) във вечерните часове на 10 септември 2023 г. според данните на energy charts, базирани на ENTSO-E към момента на подготовка на публикацията.

За сравнение, година по-рано, или през 36-та седмица на 2022 г. производството на електроенергия в страните от ЕС е възлизало на 43 599.02 GWh, а през 2021 г. – 45 619.00 GWh.

От това общо производство през 36-та седмица от настоящата 2023 г. на фосилните горива се пада дял от 31.68 % или 12 723.87 GWh срещу 13 803.97 GWh (33.61 %) седмица по-рано. От тях на кафявите въглища – 2881.15 GWh или 7.17 %, а на каменните – 2126.42 GWh – 5.29 %. Природният газ държи дял от 16.53 % или 6639.65 GWh ( 6967.06 GWh или 16.96% за 35-та седмица). Участието на ядрената енергия е изчислено на 10 696.97 GWh или 26.64 % (10 516.91 GWh или 25.60 % седмица по-рано).

Делът на възобновяемите енергийни източници през 36-та седмица е в обем от 16 739.30 GWh или 41.68 % (16 753.05 GWh или 40.79 % през 35-та седмица). Вятърните централи на сушата са произвели обем от 4779.36 GWh (11.90 %), а офшорните – 283.64 GWh (0.71 %).

Произведената от слънчеви електроцентрали енергия е от порядъка на 5686.52 GWh (14.16 %) срещу 4548.24 GWh (11.07 % седмица по-рано), Редно е да се отчете и участието на водноелектрическите и помпените мощности – 4.03 % и 6.86 % съответно, както и на биомасата – 3.14 %.

Що се отнася до износа и вноса на електроенергия, през 36-та седмица отново е любопитен. Франция държи лидерското място с обем от 1234.5 GWh, следвана от Швейцария с 302.1 GWh и Чехия – 218.1 GWh Отново по-добър в сравнение с 35-та седмица е и експортът от България – 155.0 GWh GWh.

Като цяло към подготовката на данните, необходимостта от внос в ЕС, ако се направи сравнение с предходни седмици е доста по-слаба – 699.8 GWh. Много висок остава за поредна седмица вносът на Германия – 1053.6 GWh и Италия – 849.2 GWh.

Предвид интензитета на СО2, Франция не отстъпва първото място поради високия дял на ядрените мощности, следвана основно от Австрия и Швейцария. Напоследък към тях се присъединяват, макар и не винаги Белгия, Нидерландия, Гърция.

По отношение на дела на възобновяемите енергийни източници в електрическия товар през 36-та седмица първенството се пада на Австрия с дял от 89% и Гърция – 59.4 %. Едва след тях се нарежда Швейцария – 53.5 %. За Германия, участието на ВЕИ е оценено на 51.8%, а за Франция – 24.6 на сто. България в процентно отношение се оценява с участие от 27.4%, но пък е много по-напред от Нидерландия, за която през 36-та седмица се отчита участието им с едва 4.6%.

Средна борсова цена на електроенергията за  36-та седмица

Средната борсова цена на електроенергията за 35-та  седмица за IBEX (БНЕБ) и OPCOM се изчислява на 95.93 и 96.95 евро за MWh (за 35-та седмица - 122.29 и 122.40 евро за MWh). Стойността е близка до тази в Гърция – 95.69 евро за MWh, ( преди седмица - 123.57 евро за MWh ).

На някои от останалите европейски електроенергийни борси тази стойност е, както следва: в Германия – 100.52 евро за MWh (за 35-та седмица – 106.74 евро за MWh) и 93.78 евро за MWh за Франция (предходната седмица – 98.17 евро за MWh).

В Унгария, стойността спада от 115.91 евро за MWh преди седмица до 99.54 евро за MWh.

Точно обратно – средната борсова цена за 36-та седмица в страните от Иберийския полуостров (Португалия и Испания)  се повишава до 101.96 и 101.63 евро за MWh (преди седмица 97.45 и 97.52 евро за MWh съответно).

В Италия средната борсова цена също спада и е в диапазона 108.33 – 104.48 евро за MWh в зависимост от региона (предишна – 113.32 – 110.55 евро за MWh).

Най-общо средната борсова цена през 36-та седмица на повечето от европейските елeктроенергийни борси е под 100 евро за MWh, а след Франция борсите от региона и в частност България, Гърция и Румъния са с по-ниски ценови нива.
Средна месечна и средна годишна цена към 10 септември 2023 г.

Средната месечна цена на европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“, предвид стойностите през миналата седмица на някои то борсите е по-висока, а на други малко по-ниска. Трябва да се отбележи, че ако не са по-ниските стойности, наблюдавани в почивните дни стойностите биха били по-различни. Стремежът за понижение остава водещ, въпреки че факторите в подкрепа трудно взимат превес.
Предвид трудната ситуация все пак може да се каже, че средната годишна цена в посочения сегмент на европейските електроенергийни борси намалява, макар и незначително и се движи в диапазона от 90 евро ( в Испания, където е най-ниската) до 128.97 евро/MWh (Италия – с най-висока стойност).

Средната месечна стойност на IBEX (БНЕБ) и румънската OPCOM към 10 септември е 101.56 и 102.67 евро за MWh ( преди седмица или към 3 септември - 102.17 евро за MWh евро за MWh и за двете борси).

Във Франция средната цена към десетия ден от месец септември обаче е по-висока – 94.52 евро за MWh (88.96 евро за MWh към третия ден от месеца). Прави впечатление доста по-високото ниво в Германия – 103.9 евро за MWh в сравнение с нивото отпреди седмица – 98.7 евро за MWh.

В Австрия изчисленията към 10.09 т.г. са за 102.21 евро за MWh, което също е покачване спрямо седмица по-рано, когато стойността е била 96.54 евро за MWh. По-висока е тази цена и за Унгария – 104.31 евро за MWh (седмица по-рано 102.9 евро/MWh).

Точно противоположно на електроенергийната борса в Полша към десетия ден на септември стойността се понижава слабо до 107.96 евро за MWh в сравнение с предишната цена до трети септември – 108.62 евро за MWh.

Ценовите нива на Иберийския пазар се връщат към ръст към десетия ден на септември, след като преди седмица вървяха към спад. Постигнатата цена в Португалия 100.14 евро за MWh (предишна – 89.61 евро за MWh), а в Испания – 99.99 евро за MWh (седмица по-рано 89.58 евро за MWh).

На гръцката HENEX средната месечна цена към десети септември продължава да намалява и се изчислява на 99.62 евро за MWh (към 3.09 – 102.95 евро за MWh).

На италианската GME средната цена за базова енергия в сегмента „ден напред“ към десетия ден на месец септември обаче е по-висока – 107.41 евро за MWh в сравнение със 102.94 евро за MWh седмица по-рано или към 3 септември.

В страните отвъд континенталната част като Великобритания средната месечна цена също е с малко по-висока стойност – 101.81 евро за MWh (седмица по-рано 100.96 евро/MWh). Не само много по-висока, но и най-висока е стойността на Ирландските борси – 123.48 евро за MWh. Седмица по-рано тя достигаше 116.3 евро за MWh.

Средната годишна цена в сегмента „ден напред“ не се променя съществено. Вероятно движението в посока към спад или ръст ще е по-отчетлива през следващите периоди.

Така средногодишната цена в сегмента „ден напред“ на двете електроенергийните борси от региона - българската IBEX (БНЕБ) и румънската OPCOM намалява, макар и незначително до 106.48 и 106.45 евро за MWh съответно. За сравнение, седмица по-рано тя е съставлявала 106.63 и 106.55 евро за MWh.
На този фон стойността на гръцката HENEX намалява за поредна седмица до 124.94 евро за MWh (125.71 евро за MWh към трети септември). По-ниска е цената и на италианската GME – 128.97 евро за MWh (129.51 евро/MWh седмица по-рано).

Изчисленията сочат, че на унгарската HUPX тази стойност към десето число от настоящия месец е 111.24 евро за MWh (преди – 111.41 евро за MWh).

Минимално е изменението на електроенергийната борса във Франция – 103.65 евро за MWh към 10.09 спрямо 103.82 евро за MWh преди седмица или към третия ден от настоящия месец.
В Германия също е без особена разлика спрямо предходната седмица – 99.58 евро за MWh ( предишна - 99.38 евро за MWh).

Постигнатата средна годишна стойност в посочения сегмент на борсите в Португалия и Испания, за разлика от месечната също e близка до предходните нива – 91.64 евро и 90 евро за MWh съответно (седмица по-рано – 91.23 и 89.54 евро за MWh)

Във Великобритания стойността също е променена незначително отново в посока надолу – 115.49 евро за MWh в сравнение със 116.09 евро за MWh към 3.09.2023 г.

На ирландските електроенергийни борси средната годишна цена към 10 септември е също почти без изменение – 126.66 евро за MWh при 126.63 евро за MWh към 3 септември.

Повече информация можете да намерите тук.