Общи условия

ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА DIR.BG

"ДИР.БГ" АД е дружество, регистрирано по реда на Търговския закон на Република България с ЕИК 130243596, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Княз Александър Дондуков-Корсаков" № 19, ет. 4.

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между "ДИР.БГ" АД (наричан по-долу DIR.BG) от една страна и потребителите на Интернет сайтове на DIR.BG, включително и тези, които изискват регистрация на потребителско име (ID) и парола за вход.

Зареждайки Сайта ни в браузъра си, Вие се съгласявате с настоящите Общи условия за използване на услугите на DIR.BG, с Политиката за защита на личните данни и Политиката за бисквитките потвърждавате, че ги приемате.

І. УСЛОВИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

1. DIR.BG предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ следните свои услуги: достъп до информация и бази данни през интернет и/или мобилни оператори, регистрация в каталог на българските сайтове, безплатни обяви, дискусионни клубове, обяви, абонамент за новини и статистически данни, публикуване на прес съобщения и рекламни карета, електронна поща, хостинг, сайт конструктор, регистрация на домейн, използване на система за пазаруване в интернет, достъп до публични интернет точки, електронна и мобилна търговия , директна публикация на рекламни форми, наричани за краткост УСЛУГИТЕ.

2. DIR.BG предоставя УСЛУГИТЕ при следните УСЛОВИЯ:

2.1. УСЛОВИЯТА могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. DIR.BG не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е прочел последния вариант на настоящите УСЛОВИЯ. Последен вариант на УСЛОВИЯТА може да се види по всяко време на адрес: Общи условия за използване на услугите на DIR.BG

2.2. При използване УСЛУГИТЕ на DIR.BG потребителят се задължава да спазва настоящите УСЛОВИЯ, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите УСЛОВИЯ.

ІІ. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ разбира и приема обстоятелството, че УСЛУГИТЕ се предоставят "във вида, в който са" и това, че DIR.BG не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки или комуникации на потребителя, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на УСЛУГИТЕ.

2. За да използва УСЛУГИТЕ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или друго средство за достъп до Интернет мрежата. DIR.BG само предоставя УСЛУГИТЕ и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на УСЛУГИТЕ, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

ІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ РЕГИСТРИРАНЕ

1. Предвид ползването на УСЛУГИТЕ на DIR.BG, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява:

a) да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование ЛИЧНИ ДАННИ);

б) да внася при нужда промени в тези ЛИЧНИ ДАННИ с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.

2. В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, DIR.BG има право да закрие и/или изтрие информацията на/за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои УСЛУГИ.

3. С оглед сигурността и защитата на личния живот на своите ПОТРЕБИТЕЛИ, DIR.BG уведомява родителите, че УСЛУГИТЕ са предоставени на най-широка публика и че определянето на подходящите УСЛУГИ за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност.

ІV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. "ДИР.БГ" АД е администратор на лични данни по смисъла на приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни.

2. Кои са личните данни, които обработваме в рамките на своята дейност във връзка със Сайта www.dir.bg, за какви цели и на какви основания извършваме това обработване е описано подробно в Политиката за защита на личните данни, която предоставя и допълнителна информация и съдействие в тази връзка.

3. DIR.BG се задължава да не разкрива никаква лична информация за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и да не предоставя такава информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен когато:

а) е получил изричното съгласие на Потребителя при регистрацията или в по-късен момент;

б) информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

в) други посочени в закона случаи.

4. Приемайки настоящите Условия ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които са регистрирали потребителско име ID, парола и електронен пощенски адрес изрично се съгласяват предоставените от тях ЛИЧНИ ДАННИ да бъдат обработвани от ДИР.БГ по електронен път- в случай на поискана доставка на стока или услуга и при необходимост от помощ от служител на DIR.BG

5. Всички доброволно предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ ДАННИ и други ДАННИ, които го идентифицират в процеса на ползване на УСЛУГИТЕ се съхраняват, обработват и използват от DIR.BG за целите и по начина, описани в Политиката за защита на личните данни.

6. DIR.BG изрично уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ, че няма лица, които могат да получават ЛИЧНИ ДАННИ на ПОТРЕБИТЕЛЯ с рекламни цели, без съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

7. DIR.BG използва бисквитки, за да предложи НА потребителите подходяща за тях информация и по-качествена и персонализирана услуга когато посещават нашите интернет страници, като им дадем възможност да намерят по-лесно това, което търсят. Бисквитките, които уебсайтовете ни използват, ни позволяват да съхраняваме данни за потребителите, които не показват лична информация, от която може да се установи самоличността им.

DIR.BG прилага Политика за бисквитките, която се отнася до "бисквитките" (cookies), използвани в уеб сайтове и приложенията, управлявани от "ДИР.БГ" АД. Тя допълва Политиката ни за защитата на личните данни и Общите условия за използване на услугите на DIR.BG и има за цел да информира потребителите защо използваме "бисквитките", какво правят те и какви избори има потребителите във връзка с употребата им.

8. DIR.BG си запазва правото да използва IP адресите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

9. Личната кореспонденция на потребителите е строго конфиденциална и няма да бъде нарушавана, променяна или четена без изричното съгласие и/или указание на потребителя.

V. ДОСТЪП, ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА, СИГУРНОСТ

1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава желаните от него ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ (ID) и ПАРОЛА и достъп до всички УСЛУГИ на DIR.BG, след като извърши процеса на регистрация.

2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА и е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговите ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ ПАРОЛА и лична електронна поща.

3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да уведоми незабавно DIR.BG за всяко неоторизирано използване на ПОТРЕБИТЕЛСКОТО си ИМЕ и ПАРОЛА за всяко друго нарушаване на сигурността ; да прекратява достъпа до УСЛУГИТЕ (log off) в края на всяка сесия (след използването им).

4. В случай на загубване (забравяне) на ПАРОЛАТА, DIR.BG ще генерира автоматично нови и изпрати за потвърждение нови на регистрираната от ПОТРЕБИТЕЛЯ лична електронна поща през системата за регистрация.

5. DIR.BG не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

6. Служителите на DIR.BG никога няма да искат паролата на ПОТРЕБИТЕЛ..

7. DIR.BG никога няма да изпрати на потребител e-mail, който съдържа интернет връзка (link), водещ към страница, на която той трябва да въведе потребителско име и парола или приложен файл, който трябва да бъде инсталиран. Ако получи такъв e-mail от името на DIR.BG, потребителят следва веднага да уведоми екипа на DIR.BG с e-mail до support@dir.bg.

VІ. ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

1. Потребителите се задължават да използват информацията, данните, текстовете, изображенията, аудио и видео продуктите и всякакви други материали, достъпни в Сайта (наречени общо по-нататък "Съдържание"), единствено за лични и нетърговски цели и нямат право да копират, използват или разпространяват под каквато и да е форма публикувано на или достъпно чрез Сайтa съдържание или каквито и да е части от него без изричното съгласие на DIR.BG.

2. Достъпът до Съдържание публикувано на или достъпно чрез Сайтa може да се осъществява от Потребителите единствено чрез предоставените на Сайта функционалности.

Потребителите нямат право да копират, свалят или записват аудио или видео продукти, публикувани на или достъпни чрез Сайтa.

3. Информацията, данните, публикуваните мнения, текст, софтуер, музика, звук, фотоси или всякакви други материали, които са публикувани от Потребител и стават публично достояние или се предават конфиденциално - включително под формата на коментар към материал, публикуван на или достъпен чрез Сайта, представлява Потребителско съдържание.

Потребителят е изцяло отговорен за публикуваното от него на Сайта или предавано от него по друг начин чрез УСЛУГИТЕ Потребителско съдържание и в частност - изпращаното по електронна поща или предавано по друг начин чрез УСЛУГИТЕ СЪДЪРЖАНИЕ или СЪДЪРЖАНИЕ под формата на коментар към материал, публикуван на или достъпен чрез Сайта. DIR.BG няма задължение да контролира Потребителското съдържание и не носи отговорност за точността, цялостта, верността или характера на това Потребителско съдържание.

Потребителите се считат уведомени предварително, че всеки от тях е единствено отговорен за собствените си думи, публикации и действия в Сайта и за законосъобразното, правилно и коректно използване на предоставяните чрез Сайта услуги.

4. Използвайки Услугите, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да срещне СЪДЪРЖАНИЕ, което има обиден, неприличен или неприемлив характер. При никакви обстоятелства DIR.BG няма да отговаря за каквото и да е СЪДЪРЖАНИЕ, създадено от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, включително за грешки и пропуски в него и/или за каквито и да са щети и вреди от всякакъв характер, произтекли в резултат на използване на СЪДЪРЖАНИЕТО, изложено, публикувано, изпратено или предадено по някакъв друг начин чрез УСЛУГИТЕ.

5. В случаите когато по преценка на DIR.BG е налице нарушение или основателно съмнение за нарушение на тези Условия или на закона, DIR.BG има право да премахне без предупреждение всяко Потребителско съдържание, с което се извършва такова нарушение. В останалите случаи, споровете между потребители се решават помежду им по предвидения от закона ред.

6. С разполагането на всеки информационен материал, ресурс, изображение или друго съдържание на Уебсайта, регистрираният ПОТРЕБИТЕЛ предоставя на DIR.BG правото да го използва, записва, съхранява, възпроизвежда, разпространява публично за нуждите на и във връзка с предоставянето на УСЛУГИТЕ, предмет на настоящите Общи условия. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е носител на авторски права или други права на интелектуална собственост, или има правото да използва съответния материал по начина, посочен в тази точка, като е придобил това право на законово, договорно или друго правно основание, както и че разполагането на това съдържание на страниците на Уебсайта и неговото използване в съответствие с настоящите Общи условия не нарушава правата на трети лица.

7. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява и отстъпва на DIR.BG безвъзмездно всички имуществени и прехвърлими неимуществени авторски права върху всички и всеки елемент на публикувано от него в Сайта Потребителско съдържание, както и неизключителното право Дружеството да ги използва многократно по всички начини, предвидени в Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), за максимално допустимия срок, определен в ЗАПСП и за територията на цял свят.

Използването по смисъла на тази точка включва, без изброяването да е изчерпателно: записване, възпроизвеждане, разпространение, излъчване по безжичен път, предаване по кабел и препредаване по кабел на други организации и по други електронни съобщителни мрежи, публикуване, включително и в Интернет (напр., интернет сайтове и социални мрежи), предлагането по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица до Потребителското съдържание или до части от него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, публично показване, преработка или използване по какъвто и да е друг начин аналогово и цифрово разпространение, разпространение чрез мобилни мрежи за пренос на съдържание, чрез интернет и други платформи за разпространение и чрез всякакви други технически средства или форми на разпространение на цифрово съдържание, съществуващи в момента или създадени или възникнали впоследствие, внос и износ, съхранение в архива и базата данни на Сайта, както и да преотстъпва правата за използване по настоящата алинея на трети лица.

Поради естеството на Потребителското съдържание, авторът може да не бъде обозначаван при използването.

8. Потребителят се съгласява и задължава при използването на Сайта и/или Услугите да не:

а) формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин СЪДЪРЖАНИЕ, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини;

б) причинява вреда на децата по какъвто и да е начин;

в) се представя за човек или група хора, включително и, но не само за: представител на DIR.BG, лидер на форум, указател или хост, както и по друг начин да заблуждава относно принадлежността си към група хора или отделен човек;

г) фалшифицира хедъри или по друг начин да манипулира идентификационните средства с цел да се завоалира произходът на Съдържание, предавано чрез УСЛУГИТЕ;

д) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин СЪДЪРЖАНИЕ, за което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или която е предмет на споразумения за не разгласяване);

е) формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин СЪДЪРЖАНИЕ, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго право на собственост ("ПРАВА") на която и да е страна, включително и като не ангажира повече от 24 часа без да ползва към някоя услуга поддомейни или домейни, правата, за чието ползване, принадлежат на ДИР.БГ;

ж) формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, "верижни писма", пренасочени с alias или редирект поддомейни, "пирамидални схеми" или други форми за привличане на клиенти;

з) формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;

и) нарушава нормалната работа на другите ползватели на УСЛУГАТА, включително и ако не я ползва, да въздейства по какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите ползватели да участвуват в обмен в реално време;

к) пречи за предоставяне на УСЛУГИТЕ или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите, да не се спазват изискванията, процедурите, политиката или разпоредбите на мрежите, свързани с УСЛУГАТА;

л) нарушава преднамерено или непреднамерено местни, национални или международни закони;

м) преследва или по друг начин да безпокои друг ПОТРЕБИТЕЛ;

н) да събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители.

о) нарушава права и интереси на DIR.BG и на трети лица и да не извършва злонамерени действия. "Злонамерени действия" по смисъла на настоящите Общи условия са действия или бездействия, водещи до неправомерно използване или промяна на сайта и/или на съдържанието на сайта. Злонамерени действия могат да бъдат, без изброяването да е изчерпателно, промяна на съдържанието, публикуване на материали на сайта, неправомерно добиване на информация, разрушаване на защита или злонамерено използване на слабости и недостатъци на системата (HACK), повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви, функции и характеристики на софтуера на сайта (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, изпращане на нежелана поща, препълване на каналите, заобикаляне, повреждане или друго смущаване на нормалната работа на технически или софтуерни приложения и всякакви други действия смущаващи нормалното функциониране на сайта и възможността на останалите потребители да ползват сайта, както и извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като нарушение по българското законодателство.

5. В случай, че някоя от предходните декларации и гаранции се окажат неистински или неверни или ПОТРЕБИТЕЛЯТ не изпълни някое от задълженията си по този член поради причина за която отговаря, или публикува материал, нарушаващ горните изисквания, законови разпоредби или права на трети лица, и спрямо DIR.BG бъдат предявени претенции от трети лица или бъдат наложени имуществени санкции от държавни органи или DIR.BG претърпи каквито и да е разходи, разноски и/или вреди, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава незабавно след покана да обезщети DIR.BG за наложените имуществени санкции, предявени към претенции, претърпени загуби и разноски, включително и съдебни разноски, адвокатски/юрисконсултски възнаграждения и други. DIR.BG ще предприеме разумните действия ПОТРЕБИТЕЛЯТ да бъде уведомен навременно за тези претенции или производства по налагане на имуществени санкции и да му бъде предоставена възможност за предприемане на действия по осъществяване на защита.

VІІ.ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

1. Съдържанието на сайта и промените в него се определят изцяло по преценка на DIR.BG. DIR.BG има право да публикува информационни материали и търговски съобщения на сайта, включително и материали и търговски съобщения на трети лица, включително - електронни препратки и рекламни банери, водещи към сайтове, намиращи се извън контрола на DIR.BG.

2. DIR.BG не носи отговорност:

2.1. за невъзможност за достъп до Интернет сайта или нарушено функциониране на сайта, включително и по технически причини, в резултат на тестове от страна на DIR.BG на техническите ресурси и софтуера, връзки, мрежи и други, както и всяка друга проверка или работа по сайта, насочена към подобряване или преработка на сайта и/или неговото съдържание и/или подобряване или оптимизиране на предоставяните услуги;

2.2. за функционирането на интернет мрежата и нейната свързаност с крайните устройства на потребителите и участниците;

2.3. за евентуално наличие на "вируси" или други вредоносни последици от използването на сайта;

2.4. за злонамерени действия на потребител, участник или трето лице;

2.5. за други обстоятелства, намиращи се извън контрола на DIR.BG - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет. Извън контрола на DIR.BG е и всяко действие или бездействие на потребител или трето лице, нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра, неналичност или неправилно функциониране на интернет свързаност или каквато и да е друга причина, водеща до влошено качество или невъзможност сайтовете да се ползват необезпокоявано включително, но не само, поради неправилно боравене с техника и оборудване от страна на потребител или трето лице, неизпълнение на задължение на трето лице или на потребител във връзка с ползването на сайта, форсмажорно обстоятелство и др.п.

2.6. за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на потребителя, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги на сайта.

3. DIR.BG не носи отговорност спрямо участниците и потребителите на сайта за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие на:

3.1. прекратяване, спиране, ограничаване на достъпа или изменение на сайта или ресурсите или услугите на сайта, или вследствие изтриване, изменение или ограничаване на услугите.

3.2. изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Dir.bg.

4. В случай на копиране, използване, възпроизвеждане или разпространяване под каквато и да е форма на публикувано на или достъпно чрез Сайтa съдържание или каквито и да е части от него без изричното съгласие на DIR.BG и в случай че не са налице хипотезите, допускащи свободно използване, уредени от ЗАПСП, нарушителят дължи на DIR.BG неустойка в размер на 10 000,00 (десет хиляди) лева за всеки отделен случай. DIR.BG може да предендира обезщетение за вредите, надвишаващи размера на посочената неустойка, като вземе предвид всички обстоятелства, свързани с нарушението, пропуснатите ползи, приходите, реализирани от нарушителя вследствие на нарушението и други обстоятелства, свързани с конкретното нарушение.

6. Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото на Dir.bg, и на трети лица при ползването на Сайта и Услугите, предмет на настоящите Общи условия, както и за последиците от всички нарушения, посочени в настоящите Общи условия.

VІІІ. ДРУГИ

1. DIR.BG има право да променя технологията и дизайна на предоставяните УСЛУГИ без предварително известяване.

2. DIR.BG си запазва правото да изпраща на своите потребители системни съобщения, свързани с нови УСЛУГИ, услуги свързани на ползваните от потребителя услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните УСЛУГИ. DIR.BG има право да изпраща на своите потребители непоискани търговски съобщения, представящи стоки, услуги, дейност на DIR.BG или трети лица само след получаване на тяхното изрично съгласие. Регистрираният потребител има право да се откаже по всяко време от получаването на тези съобщения и използването на данните му за целите на директния маркетинг.

3. Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в сайта на DIR.BG, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.

4. Предвид международния характер на мрежата Интернет и че DIR.BG е свързан с тази мрежа, DIR.BG не гарантира, че потокът информация към и от DIR.BG няма да бъде следен и записван от трети страни, освен в случаите, в които се използва SSL (криптирана връзка), при която защитата на връзката се осъществява, съгласно международния SSL сертификат.

5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност в случай на нарушаване на настоящите Общи условия и каквото и да е нарушаване на приложимото законодателство при използването на сайта и неговото съдържание и е длъжен да обезщети Дружеството за всички вреди - претърпени загуби и пропуснати ползи, резултат на нарушението, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица.

6. В случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на настоящите Общи условия. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

7. За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

8. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от приложението на настоящите Общи условия, включително относно тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в град София.

Настоящите Общи условия са актуализирани на 28.10.2021 година.

Адрес на администратора и поддържащия екип: support@dir.bg

Политика за бисквитките

Тази политика се отнася до "бисквитките" (cookies), използвани в Сайта 3eNews.net (наричан по-долу за краткост „Сайт”). Тя допълва Политиката ни за защитата на личните данни и Общите условия за използване на интернет сайта 3eNews.net  и има за цел да Ви информира защо използваме "бисквитките", какво правят те и какви избори имате във връзка с употребата им.

Използваме бисквитки, за да Ви предложим подходяща за Вас информация и по-качествена и персонализирана услуга когато посещавате нашия Сайт, като Ви дадем възможност да намерите по-лесно това, което търсите. Бисквитките, които Сайтът ни използва, ни позволяват да съхраняваме данни за Вас, които не показват лична информация, от която може да се установи самоличността Ви.

1. Субект на данни:

Нерегистрирани потребители - посетители на Сайта

Собственици/ползватели на устройство, различни от потребителите (данни на такива лица се обработват в контекста на получаване на информация за крайното устройство чрез бисквитки - напр. идентификатор на крайното устройство)

2. Цели на обработването:

Предоставяне на услугите, достъпни чрез Сайта;

Обезпечаването на сигурното и нормално функциониране на Сайта, предотвратяване на злонамерени действия;

Подобряване на онлайн преживяването (user experience), включително за персонализирани реклами на продукти на 3eNews и на негови партньори;

Измерване и проследяване на статистически зависимости с оглед повишаване качеството на услугите на Дружеството и на интереса към тях;

Оптимизиране на рекламата в Сайта;

Бизнес планиране;

3. Правно основание на обработването:

Изпълнението на договор със субекта на данните или предприемане на стъпки по сключване на договор по искане на субекта на данните - предоставяне на услугите чрез Сайта;

Легитимен интерес на 3eNews - функциониране и предоставяне на услугите;

Съгласие - в отделни случаи, като се визуализира системно съобщение, изискващо даването на изрично съгласие от страна на субекта на данните.

4. Срокове за съхранение на данните:

Ние не използваме собствени бисквитки, но използваме такива на трети страни. Ето защо сроковете за съхранение на данните съвпадат със сроковете, уредени в съответните политики за бисквитките на тези трети страни.

5. Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра, позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра. Те се съхраняват на Вашето крайно устройство (като компютър, лаптоп, таблет или смартфон). Обикновено целта им е да можем да идентифицираме Вашето устройство и поведението му при посещение на сайтовете ни. Също така, бисквитките правят работата Ви с уеб сайтовете по-сигурна и бърза, като запомнят и изпращат информация за Вашите предпочитания -например данните Ви за регистрация и език.

Има два вида бисквитки - постоянни и временни (сесийни). Сесийните бисквитки се съхраняват временно в крайното Ви устройство, когато посещавате нашите сайтове, и се изтриват в момента, в който затворите страницата. Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на устройството Ви за по-дълъг период от време.

С изключение на бисквитките, необходими за функционирането на Сайта ни, съхраняваме бисквитки на устройството Ви единствено с Ваше съгласие. При определени случаи искаме Вашето съгласие Сайтът да използва бисквитки, като се визуализира специално съобщение.

Ако не искате да приемате бисквитки, както и за да премахнете бисквитки, можете да коригирате настройките на браузъра, който използвате. Повече информация как може да направите това се съдържа по-нататък в тази Политика.

Използваме и уеб указатели (web beacons). Това са файлове, които позволяват на даден уеб сайт да събира информация за броя на потребителите, които са го посетили и да има достъп до техните "бисквитки" ("cookies").

6. Видове бисквитки:

Задължителни (есенциални) бисквитки:

Необходими са за нормалното предоставяне на услугите ни. Чрез тях се извършва идентификацията Ви като потребител на услугите ни, служат за запазване на част от кода на посетения сайт и други подобни цели.

Без тях Сайтът ни не може да Ви разпознае, съответно - Вие няма да имате достъп до нашите услуги. Те ни помагат да изпълняваме нашите Общи условия и да поддържаме сигурността на услугите си.

Използват се, за да Ви позволим да преминавате от една в друга страница на Сайта ни, без да е нужно отново да въвеждате информация, както и да преминавате от един към друг сайт от групата на ДИР.БГ. Затова често задължителните бисквитки са постоянни.

За използването на тези бисквитки не се изисква Вашето съгласие. Обработването на лични данни чрез такъв вид бисквитки е свързано с изпълнение на договорите с потребителя за предоставяне на услугите в Сайта.

Бисквитки за ефективност и функционалност:

Те са задължителни за получаването на достъп и използване на Сайта ни.

Позволяват да персонализираме Вашето онлайн преживяване, докато ползвате нашите интернет страници.

Чрез тях запомняме Вашите предпочитания, за да не е нужно всеки път да въвеждате информация, която вече сте предоставили, например, когато въвеждате данните си за достъп до нашите услуги.

С тях събираме и информация за начина, по който потребителите използват услугите ни, така че да можем да подобрим Сайта и услугите си и да извършваме пазарни проучвания.

Ако решите да изтриете тези бисквитки, е възможно да разполагате с ограничена функционалност на нашите услуги.

Рекламни бисквитки:

Те обработват информация за начина, по който използвате нашия Сайт - страниците, които посещавате или начина, по който реагирате на реклами, за да Ви предоставим реклами, които са съобразени с Вашите предпочитания - както на нашия сайт, така и извън него.

Чрез тях се реализира и "рекламирането, базирано на интересите". При него се анализира не само поведението на нашия Сайт, но и на други такива, при което се изгражда Ваш профил.

Отчита се какви и колко реклами сте видели, на кои сайтове/апликации, какви действия сте предприели спрямо рекламите.

Много от тези видове бисквитки принадлежат на трети страни - наши доставчици на услуги. За рекламодатели, които са трети страни, вижте повече информация по-долу.

Как използваме рекламните бисквитки?

Използваме тези бисквитки, за да подбираме и предлагаме най-подходящи за Вашите интереси реклами и персонализирани препоръки. Ние (и упълномощени трети страни) можем да използваме неперсонализирана информация както от постоянните, така и от сесийните бисквитки за статистически цели, както следва:

• За да определим кои са най-популярните части на нашия Сайт.

• За да наблюдаваме употребата на нашите услуги и Сайт (честота и време).

• За да предоставяме анонимна информация на трети страни, така че към Вас да бъде насочвана по-подходяща реклама.

• За да следим успеха на дадени продукти.

• За да определяме колко често Вие и други потребители посещавате нашия Сайт и закупувате продукти.

• За да провеждаме анкети, така че да подобрим взаимодействието Ви с нашия Сайт и с 3eNews като цяло.

Тъй като да използването на услугите на Сайта не е необходима регистрация, тези бисквитки да не могат да идентифицират субект на данни - физическо лице. Ние ги използваме само за измерване на посещенията, например - колко пъти сте посетили дадена страница.

7. Бисквитки на трети страни:

Използваме бисквитки на трети страни като част от нашите услуги. Тези бисквитки се управляват от съответните сайтове и не се контролират от нас. Можем да използваме и някои упълномощени трети страни, които да поставят бисквитки по време на посещенията Ви на нашите сайтове, за целите на услуги, които те осигуряват за нас.

По-долу са изброени услугите на трети страни, които използваме, някои от които могат да бъдат изключени с помощта на общите настройки на Вашия браузър. За други е необходимо да посетите съответните сайтове и да следвате предоставените инструкции. Всички те използват различни бисквитки.

Google Analytics

Водещ инструмент за събиране на информация за Вашето поведение, за целите на измерването на нашия Сайт. Смятаме използването му за наш легитимен интерес, с изключение на описаните по-долу случаи. За потребители, които не са дали съгласието си за обработка на личните им данни, деактивираме функционалностите за рекламиране, включително Рекламиране въз основа на интереси и анонимизираме частично IP адреса им, съгласно предоставените от доставчика на услугата технически спецификации.

Детайлна техническа информация може да намерите тук:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Правилата за поверителност и условията на Google, включително и Google Analytics, може да намерите тук:

https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=bg

Ако искате да забраните на Google Analytics да следи поведението Ви, може да използват следния инструмент, предоставен от доставчика:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Tag Manager

Това е услуга на Google, която ни позволява да управляваме по лесен начин сервираните скриптове на нашия Сайт. Доставчикът на услугата декларира, че въпреки използването на бисквитки, тя не събира Вашите лични данни;

Google Adsense и Google Ad Mob

Това са продукти на Google, които осигуряват излъчване на реклами на страниците ни.

Използват същите бисквитки, които са описани горе и споделят същите линкове към Политиките за поверителност.

Facebook

Социалната мрежа представя редица допълнителни услуги, свързани със следните цели:

Измерване на действията на посетителите на сайтовете ни;

Избор, доставка и измерване сервирането на реклами в мрежата;

Избор, доставка и измерване сервирането на съдържание в мрежата;

Персонализиране на потребителите, на база тяхното поведение, за рекламни цели.

Използвани бисквитки:

Facebook не предоставя детайлна информация за използваните от тях бисквитки.

Повече информация може да намерите тук:

https://www.facebook.com/policies/cookies/

На следния адрес може да намерите политиката за поверителност на Facebook:

https://www.facebook.com/about/basics

OneSignal

Това е услуга за управление изпращането на т.нар. Push нотификации в браузъра на посетителите. Ако те активират услугата, ще получават нотификации за интересни новини.

Доставчикът събра анонимни лични данни, включително за персонализирането Ви. В предоставената от доставчика Политика за поверителност липсват детайли за използваните бисквитки и други технически средства за записване на личните данни.

На следния адрес може да намерите политиката за поверителност на OneSignal:

https://onesignal.com/privacy_policy

Gemius

Gemius е универсално използван от големите български издатели инструмент за измерване на уеб сайтовете. Събираните от него данни се използват от всички големи български рекламодатели, за планиране на рекламните им активности.

На следния адрес може да намерите Политиката за поверителност на Гемиус:

https://www.gemius.com/privacy-policy.html

На следния адрес може да намерите Политиката за бисквитките на Гемиус:

https://www.gemius.com/cookie-policy.html

onthe.io

Инструментът се използва за целите на избор, доставка и измерване на съдържанието, с цел неговото оптимизиране за Вашето по-добро преживяване на сайтовете.

Използват се и бисквитки за събиране на следната информация за посетителите - Имена, електронна поща, мобилен номер, локация, IP адрес

На следния адрес може да намерите Политиката за поверителност на onthe.io:

https://iotechnologies.com/pp

Рекламодатели - трети страни

Възможно е да използваме кодовете, предоставени от рекламодатели и/или рекламни мрежи на трети страни и други рекламни компании, за да оптимизираме или измерваме показването на реклами на нашите сайтове.

Чрез кодовете, партньорите ни могат да събират информация за Вашето посещение и поведение на наши сайтове, да го комбинират с данните от поведението Ви на други сайтове, за да рекламират пред Вас продукти или услуги, да следят кои реклами са Ви показани през Вашия браузър и кои интернет страници сте разглеждали, докато са Ви предоставяни тези реклами.

Ако бихте искали да получите повече информация за рекламодателите - трети страни, моля, кликнете тук http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/

8. Програмирана реклама

3eNews има добавени кодове, даващи възможност на достъп на платформи на трети страни до Сайта и сервиране на реклама. При това, тези трети страни събират лични данни на посетителите за целите на Избор, сервиране и измерване на рекламата, Персонализиране на посетителите и Измерване.

Данните, които събират тези партньори са анонимни.

Не можем да посочим списък с бисквитки, тъй като броят на участниците в тази мрежа е значителен.

Пълен списък с доверените партньори и доставчици на услуги на 3eNews, свързани с Програмирана реклама, може да бъде открит в прозореца за събиране на съгласие (CMP), инсталиран на страниците на 3eNews. Съгласието се дава посредством форма тип pop-up, като то се записва на всеки отделен браузър индивидуално.

9. Как се изтриват бисквитки?

Вие знаете кога и дали Вашият браузър получава бисквитки, тъй като той Ви уведомява при първо посещение за това. Така имате възможност да приемете или откажете дадена бисквитка.

Вашият браузър може да бъде настроен да отхвърля всички бисквитки. Ако искате да разберете как да направите това, посетете http://www.allaboutcookies.org/  или Наръчника за бисквитки на Microsoft https://support.microsoft.com/en-us/help/260971/description-of-cookies

Можете да изберете да премахнете бисквитките чрез опциите на използвания от Вас браузър, но трябва да сте уведомени, че това вероятно ще повлияе на взаимодействието Ви със Сайта ни.

Може да изберете какви бисквитки да позволите или забраните, като посетите съответните сайтове за настройки на вашите браузъри:

Настройки за бисквитки на Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-10

Настройки за бисквитки на Firefox: https://support.mozilla.com/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Настройки за бисквитки на Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&ref_topic=14666

Настройки за бисквитки на Safari web https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=en_US  и iOS https://support.apple.com/en-us/HT201265

10. Промени в политиката ни за бисквитките

Всички бъдещи промени в нашата Политика за бисквитките ще бъдат публикувани на тази страница. Всички промени влизат в сила незабавно, с изключение на случаите, за които не е упоменато друго.

ЗА КОНТАКТ

Администратор: "Лимаас" ЕООД - дружество, регистрирано по реда на Търговския закон на Република България с ЕИК 204180035, със седалище и адрес на управление: град София, бул. „Княз Александър Дондуков – Корсаков” № 19, етаж 4 - с едноличен собственик на капитала „ДИР.БГ” АД.

Можете да се свържете с нас писмено, като използвате традиционната поща, на следния адрес: гр. София, бул. "Княз Александър Дондуков-Корсаков" № 19, ет. 4; на телефон: +359 2 96 94 515 или по електронна поща на следния адрес: info@dir.bg.

За повече информация за начините, по които събираме, използваме и съхраняваме лични данни, посетете нашата "Политика за защита на личните данни".