Делът на ВЕИ в преносната мрежа към 25 февруари 2024 г. нараства с 36.54 %, а в разпределителната – с 15.79 на сто

Производството на електроенергия намалява. Спада и потреблението.  На минус е дела на базовите и водноелектрическите централи (ВЕЦ), въпреки слабата промяна на показателите в положителна посока предвид данните за по-ранния отчетен период преди седмица. Запазват се не добрите стойности по отношение на салдото (износ-внос) на електроенергия. Положително остава участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи. Това става ясно от оперативната справка за енергийния баланс на България, изготвена от Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за 1-ви януари - 25 февруари 2024 г. (01.01.2024 г. – 25.02..2024 г.) в сравнение с аналогичния период на 2023 г.

Производството на електроенергия за времето от първия ден на януари до двадесет и петия ден на месец февруари 2024 г. в сравнение с аналогичните дни на миналата година намалява (минус) с 20.74 % до обем от 6 449 602 MWh ( минус 20.92 % за отчетния период до 18 февруари или седмица по-рано ). Преди година производството на електроенергия е достигало до обем от 8 137 148 MWh.

Потреблението на ток остава на минус и за посочения сравняван период от настоящата година спада (минус) с 2.66 % до обем от 6 803 073 MWh (минус 2.90 % преди седмица). През аналогичното време на миналата година потреблението на електроенергия е било в обем от 6 988 998 MWh.

Няма подобрение на влошените данни по отношение на салдото (износ-внос) на електроенергия. Така за времето от първи януари до двадесет и пети февруари салдото (износ-внос) на електроенергия е минус 353 471 MWh (преди седмица - минус 338 732 MWh). За сравнение, година по-рано салдото (износ-внос) на електроенергия е достигало до обем от (плюс) 1 148 150 MWh.

Участието на базовите централи за времето от 1 януари до 25 февруари спрямо аналогичните дни година по-рано намалява (минус) с 24.78 % до обем от 5 302 216 MWh (минус 24.89 % седмица по-рано ). За същото време на 2023 г. базовите централи са участвали с обем от 7 048 614 MWh.

На този фон възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) запазват висок положителен дял в преносната и разпределителната мрежи.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа за периода от първи януари до двадесет и пети февруари 2024 г. в сравнение със същото време на 2023 г. нараства с 36.54 % до обем от 386 156 MWh (за отчетния период до 18 февруари – плюс 41.56 %). Година по-рано ВЕИ са участвали в преносната мрежа с количество от порядъка на 282 816 MWh. Положителните резултати за сравняваните дни от настоящата година се дължат на запазващият се много високия дял на фотоволтаичните централи (плюс 156.44 %), независимо от високия спад, както на вятърните централи (минус 6.18%), така и на биомасата (минус 61.08 %).

Положителен е и дела на ВЕИ в разпределителната мрежа, въпреки поредната  промяна на показателите в посока надолу. За посочения сравняван период на настоящата с миналата година участието на ВЕИ в разпределителната мрежа се покачва с 15.79 % до обем от 383 222 MWh (преди седмица – плюс 20.29 %). Година по-рано делът на ВЕИ в разпределителната мрежа е възлизал на 330 969 MWh. По-добрите данни за сравнявания период от настоящата 2024 г. се дължат на положителното участие на фотоволтаичните мощности  (плюс 42.78 %) и биомасата (плюс 3.16 %), независимо от негативното участие на вятъра (минус 3.81 %).

Участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) остава на минус, въпреки подобрението спрямо предишния отчетен период. Според данните на Електроенергийния системен оператор за времето от първия ден на януари до двадесет и петия ден от февруари тази година  участието на ВЕЦ в енергийния баланс на страната спрямо миналата намалява с 20.38 % до обем от 378 008 MWh (седмица по-рано - минус 24.64 % ). За сравнение, през посоченото време на 2023 г. участието на ВЕЦ е било в обем от порядъка на 474 749 MWh.

 

Генерация и товар на ЕЕС в реално време за 20.07.2024 05:32:19

Данни от: ESO
Име MW
АЕЦ 50,61% 2010.48
Кондензационни ТЕЦ 33,82% 1343.66
Топлофикационни ТЕЦ 4,29% 170.53
Заводски ТЕЦ 3,38% 134.17
ВЕЦ 0,89% 35.2
Малки ВЕЦ 2,16% 85.88
ВяЕЦ 4,22% 167.73
ФЕЦ 0,00% 0
Био ЕЦ 0,63% 24.97
Товар на РБ 3332.72

Реализиран товар и прогноза на товара в MW

Данни от: ESO