Неизползваните възможности за краудфъндинг и колко е важно това за създаването на енергийни общности

Франция планира още 1000 енергийни общности до 2028 г., но предизвикателствата при създаването им са много сходни с българските реалности

Енергетика / Анализи / Интервюта , България
Рая Лечева
1591
article picture alt description

Снимка: Pixabay

Енергийните общности могат да бъдат обединения на хората за финансиране на по-екологичен начин на живот, енергийна ефективност, изграждане на ВЕИ, зарядни станции, нови зелени площадки и зони за развитие на местните общности, по-малките градове и села.

Все по-често започваме да говорим за енергийни общности и факта, че България все още се бави със създаването на енергийни общности и с приемането на законодателство, което да уреди начина, по който ще функционират. Не само това, вече търпи критики от Европейската комисия и може да бъдат наложени и санкции. Това е реформа, която сме заложили в Плана за възстановяване и устойчивост. Но не само защото сме задължени вече пред Европейския съюз, а за да търсим по-достъпна цена на енергията е важно да знаем, че можем да я споделяме. Но основен и ключов въпрос е как ще се финансират подобни обединения, това е сериозен ресурс от време и енергия за хората, които ще се включат в енергийните общности. В много страни вече има прието законодателство за краудфъндинг или споделено финансиране.

Краудфъндингът е начин за набавяне на финансови средства, като много хора се подканват да осигурят малки суми. Груповото финансиране е ниша, която става все по-популярна, особено за малкия и среден бизнес, който често, за да намери финансови средства, се бори с банковата система за отпускане на заеми и доказване на платежоспособност и на добър бизнес план и стратегия за развитие на дейността.

В същото време влизането на енергийните общности в закона, например както се обмисля в Закона за енергията от възобновяеми източници, ще позволи на общностите да търсят европейско финансиране, което е възможно по редица програми, много страни създават и национални фондове за подкрепа на кооперирането на местните власти и гражданите. Както вече писахме общините могат да бъдат активен участник в този процес.

Енергийните общност са онази социална иновация, която дава възможност на гражданите на бъдат свободни да произвеждат и продават своята енергия, коментира пред 3eNews Надя Николова- Деме от СОФЕНА, която представи проект Lightness по време на Национална конференция на Асоциацията на българските енергийни агенции.

Да се върнем към кооперирането с енергийни общности

В ЕС реално има две основни дефиниции за енергийни общности като нови юридически лица.

Това са енергийни общности за възобновяема енергия ( ОВЕ) и граждански енергийни общности (ГЕО). Гражданските енергийни общности са неутрални и могат да участват във всяка дейност в електроенергийния сектор, докато енергийните общности за ВЕ включват само дейности с възобновяема енергия.  Те включват и по-строг местен контрол и малко по-сложна организация, коментира Деме. Всъщност най-важното обаче за тези обединения, свързани с по-устойчивото и евтино ползване на енергията е, че те не се правят с основна цел генериране на печалба. Въпросите са все още повече отколкото отговорите, но вече има предложения за законодателство, които се подготвят от неправителствения сектор. Очаква се съвсем скоро те да бъдат внесени за обсъждане в парламента, съобщи Кристиян Димитров от Грийнпийс.

Необходимостта да се кооперираме и да съфинансираме подобни проекти ще стане особено голяма, когато излезем на свободния пазар през 2026 г. и цените на електроенергията няма да са регулирани и да се поддържат изкуствено ниски. Но ние трябва да сме подготвени и да сме започнали с усилията да работим заедно, да финансираме екологични проекти, било то възобновяеми източници на енергия, електрически зарядни станции или нови енергийно ефективни дейности в етажната собственост.

Въпросите, които ние имаме сега стоят и пред всички други икономики в Европа. Дори във Франция този въпрос е много актуален и предизвикателствата пред страната са почти същите.

Опитът на Франция: 290 енергийни общности и

1090.5 GWh произведена енергия от тях на година

Всъщност за да стигнем до начина на финансиране на енергийните общности във Франция, нека да разкажем за опита на страната в създаването на енергийни общности. Всъщност техният Закон за енергията и климата през 2019 г. въвежда концепцията за общности за възобновяема енергия. Общности за възобновяема енергия и граждански енергийни общности са понятия в европейската Директива за възобновяемата енергия II (ЕС) 2018/2001 и Директива за вътрешния пазар на енергия 2019/944. През 2021 г. официално страната създава определения за ОВЕ и ГЕО, урежда отношенията между енергийните общности и мрежовите оператори на електричество/газ/отопление, което е много важно. В енергийните общности е важно да не присъстват големи производители и доставчици на енергия като има ограничения за оборот и печалба от дейности с енергия. Страната урежда и въпроса със финансиране на енергийните общности от гражданите и местните власти. Това сподели Марк-Антоан Андриьо от СОФЕНА.

Франция създава карта на енергийните общности и година по-късно има 290 проекта, 185 в действие, повече от 30 000 ангажирани граждани и 611 ангажирани местни власти. Делът на произведената енергия е 93% електричество и 7% за отопление. Интересното е обаче, че 229 от проектите за енергийни общности за свързани с вятърна енергия. Енергийните общности са отговорни за производство на 1090.5 GWh на година като 877.56 GWh е делът на вятърната енергия.

Как се случва финансирането на проектите?

Заинтересовани лица в проектите са основно граждани, местни власти и малки бизнеси. Страната има законодателство за краудфъндинг още от 2014 година. Според Деме и у нас създаването на енергийните общности би имало тласък ако се уреди въпроса със финансирането на енергийните общности и се насърчат хората да използват възможностите на споделеното финансиране. Но за уреждане на взаимоотношенията в общността е необходимо адекватно законодателство, което у нас все още липсва.

Във Франция предложенията са по-малко от 2,5М евро (по-малко от 2000 евро на гражданин. Задължително е публикуване на подробна информация за проекта. Работи се по прецизност в отношенията между онези, които популяризират проекта и хората, които го финансират. Страната е създала етикет „Зелено развитие“ за краудфъндинг платформи.

Финансови механизми, които съществуват във Франция са в зависимост от фазите на отделните проекти:

·         Фаза на създаване: Френска агенция за екологичен преход (ADEME)+ регионална подкрепа

·         Фаза на разработка: EnRCiT- 10M евро за финансиране на 150 проекта за повече от 10 години

·         Фаза на конструиране: регионална подкрепа

·         Фаза на експлоатация: рейтинг бонус за ЕО в тръжна процедура (от +2 до +5 в зависимост от финансирането от граждани/местни власти)

·         Позволява да бъдат избирани дори проекти с по-висока продажна цена на енергията

Всъщност от представянето на Андриьо става ясно и още нещо много важно. Франция е изправена пред същите предизвикателства и проблеми при създаването и функционирането на енергийните общности както и ние. Естествено с тази разлика, че при нас все още специалистите говорят за предизвикателствата без активното участие на държавата и темата не се коментира публично и достатъчно ясно пред обществото. Може би защото и самата администрация е объркана. Това не пречи на страни като Франция обаче да случват нещата.

Предизвикателствата са сходни и въпросите все още са повече

Препятствията пред развитието на ОВЕ и ГЕО във Франция са липса на амбициозна визия, ангажиращи цели и индикатори за тяхното измерване, коментира Андрию. Освен това има трудности при повишаване информираността на гражданите и местните власти. Други препятствия са също неадекватно териториално планиране за създаване, подкрепа и развитие на проекти на ЕО, както и липса на данни за икономическите и социалните въздействия и ползи  на ЕО

Страната изпитва трудности при инвестиране за гражданите и местните власти

·         Трудности при получаване на банков заем поради липса на познания от страна на банковия сектор относно енергийните общности

·         Дефиницията на „Близост“ е твърде ограничена за местните власти

-          Трудности за достъп до пазара за заинтересованите страни от общността

-          Необходимост от улесняване на развитието на ЕО

·         Сложност на процедурата за присъединяване към разпределителната мрежа

·         Липса на обмен и консултации между администрациите (ненужни процедури, забавяне)

Според плановете на Франция, които Андриьо цитира в своето изказване се работи по 10 основни мерки за развитие на енергийните общности. Сред тях са ускоряване на динамиката на проектите за местно управление като страната планира да създаде още 1000 нови енергийни общности проекти до 2028 година. Планира да определи траекторията на развитие в следващата многогодишна енергийна програма. Ще публикуване декрет, определящ характеристиките на ЕО и методите за основаването им. Ще работи в посока за насърчаване на проекти на местната администрация чрез национални схеми за финансиране на възобновяема енергия

Една от другите важни мерки е прилагане на по-добра подкрепа и комуникация във връзка с ЕО проекти. Това включва увеличаване с 50% броя на съветниците за проекти за местно самоуправление под надзора на Френската агенция за екологичен преход

Страната планира стартиране на национална кампания за повишаване осведомеността относно енергийните общности и ползите от тях. Сред идеите, които страната развива е също създаване на обсерватория за енергийни общности, за да проучи въздействието върху местното развитие и събира данни от проектите в действие.

Още една мярка, която ще прилага Франция е опростяване на разработването и финансирането на проекти за енергийни общности, каза Андрию. Това са премахване на финансовите пречки за енергийни общности (чрез опростяване на инвестициите и достъпа до банково финансиране). Изключително важно е да се постигне намаляване на разходите за електрическо свързване за малки проекти под 500 kW. Ще продължи работата по стратегически проблеми, които изискват регулиране и/или законодателни промени, поясни международният експерт.

Споделеното финансиране не е химера и отдавна се развива в редица, случва се и у нас

Разбира се такива обединения винаги може да се случат и без законодателство. Причината за тяхното възникване обикновено е необходимостта. Така се случва с проекта на Изгрей- първата неофициална енергийна общност или кооперация за решаване на проблема с режима на тока и липсата на електричество, разказа един от нейните създатели Цветан Георгиев. Всъщност те финансират използването на възобновяеми източници на енергия със възможностите на споделеното финансиране или както го наричаме краудфъндинг. Ако очаквахме европейско или директно банково финансиране все още щяхме да имаме проблем с тока в пловдивското село Брезник, допълни той. Краудфъндингът е възможност за финансиране на проекти на местните власти като подобен може да бъде случаят с идеята на общината в Добрич да подготви проект за възобновяема енергия, но търси финансиране. Затова биха могли да помогне и финансиране от гражданите като те биха могли да си възвърнат инвестицията бързо и всяка година да печелят от продажбата на енергия към мрежата. Важното е в момента да има широк обществен дебат, участие на широк кръг организации и гражданите, за да може всички отворени въпроси да бъдат решени още в началото, а не след създаването на необходимостта за това и излизането на всеки от нас на свободния пазар. Защото може да се окажем неподготвени.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща