БЕМФ e пионер в разработване на стратегии на общинско ниво за приложение на интелигентни мрежи в енергетиката по проекта STRIDE

Интервю с инж. Антон Иванов - заместник-председател на Българския енергиен и минен форум

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
768
article picture alt description

Източник: bTV, архив.

Г-н Иванов, Вие сте ръководител на българския екип участващ в този европейски проект, по който се разработват въпросните стратегии. Бихте ли обяснили какви са характеристиките на съвременните „интелигентни мрежи”?

Концепциите за развитие на електроснабдяването еволюира в последните години и от централизирана система на производство-пренос-разпределение-потребление, все повече се прилагат различни възможности за производство в близост до потреблението, или концепции за децентрализирани системи. Преходът към все по-разнообразните технологични решения при потребителите се осъществява на първо място чрез модернизиране на системите за доставка и управление на мрежите ниско напрежение. Съвместяването на системи за бази данни, системи за управление на потреблението и системи за децентрализирано производство на енергия, общо оформят съвременните „умни мрежи”. Типично приложение вече са системите за зареждане на електромобили, които могат да се използват и като акумулатори на електрическа енергия за върхови нужди.

Още по темата

През последните години интелигентните мрежи заеха много високо място в дневния ред на Европейския съюз. Тъй като развитието на новите технологии позволи конкретни и разнообразни системни решения по отношение на интелигентните мрежи, (Smart Grids) които все повече оформят бъдещото развитие на електроенергийната система. Концепциите за интелигентна мрежа обхващат много области, от планирането, експлоатацията, поддръжката на мрежата от едната страна и от другата страна, от производството, преноса, разпределението и крайната употреба.

Наличната мрежова инфраструктура, с недостатъчен дял на интелигентни електромери за отчет на данните за потребление, както и все още ниският дял на ВЕИ ограничава и затруднява приложението на концепциите за децентрализирани системи, но те стават все по-актуални с оглед неустойчивите цени на свободния пазар, но и с оглед лансираните европейски политики за нискоемисионна икономика, които са съпътствани и със стимули.

Схематично представяне на понятието „умна мрежа”.

Широкото развитие на концепциите за децентрализирани системи се свързва с прилагане на модели на енергийни кооперативи или общности за възобновяема енергия, като в тази насока вече има европейско законодателство, а на национално ниво в момента БЕМФ разработва такова съвместно с експертите на новоучредената Камара на енергийните общности в България.

Кои са основните партньори за осъществяване на иновативните концепции?

Следва да се отбележи, че в България все още липсват готови за приложение бизнес-модели за енергийно коопериране, поради все още прохождащия модел. Но в редица други страни на ЕС като близките до нас Гърция и Кипър вече има създадени и успешно работят редица такива кооперативи. В Гърция например към днешна дата те са над 900, а в Кипър са вече 5.  Анализите в рамките на изследователските проекти по въпроса, посочват че на този етап ключова и водещата е ролята на т.н. „Инициатор за коопериране“, около който се присъединяват останалите участници.

Например, в рамките на проекта STRIDE, в който БЕМФ е партньор, бяха анализирани широк кръг от практики в 7 страни, които са споделени от партньорите по проекта. В рамките на проекта беше осъществен и трансфер на знания и разработване на инструменти за планиране, като общата цел е да осигури цялостна подкрепа за местните/регионалните общности за подобряване на енергийното планиране. Някои от основните цели в този транснационален проект по „Дунавската програма“ на ЕС включват регионални анализи, разработени стратегии, планове за действие и други инструменти (т.е. методологии, наръчник, уеб платформа), които ще позволят и ускорят интегрирането на концепциите за интелигентна мрежа в местни и регионални политики в целия Дунавски регион.

В резултат на обсъжданите практики беше заключено, че често Инициаторът е движен от по-широки цели от търговска печалба и включва в стратегията си подкрепа за нови ВЕИ проекти, подкрепа за приложение на иновативни технологии, решаване на социални въпроси и други. Това е причината в повечето случаи на цитирани енергийни кооперативи, местните общини да играят водеща роля. В тези случаи специфичната роля на общините обхваща:

  • Финансиране или гаранции за нови проекти;
  • Създаване на благоприятна среда, вкл. изискване към инвеститорите да залагат цели за гражданско участие в проекти;
  • Достъпна информация;
  • Обществени поръчки за изкупуване на общностно произведена енергия;
  • Членство в кооператив;
  • Предоставяне на административна помощ и др. Нефинансови ресурси за гражданите.


Именно за постигане на тези широки цели е необходимо да се работи с общините за подпомагане намирането и прилагането на конкретни решения на местно ниво.

През месец ноември тази година БЕМФ ще организира тематичен семинар за представяне на резултатите по проекта STRIDE и за широко информиране на енергийната общност в България за перспективите и приложимите инструментите за успешно развитие на интелигентните мрежи.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща