Иван Хиновски, БЕМФ: Регистрирахме Камара на енергийните общности в България за развитие на интелигентни електрически мрежи и енергийни кооперативи

Инициативата е продължение на дейностите по европейския проект STRIDE в отговор на новата енергийна стратегия на Европа с акцент на „разпределеното“ производство на енергия пред централизираното

Енергетика / Анализи / Интервюта , България
3E news
3649
article picture alt description

Иван Хиновски Снимка: БЕМФ

На 17.05.2022 г. в Търговския регистър (ТРРЮЛНЦ) на България бе вписана новоучредената Камара на енергийните общности в България. Инициативата за това е на членове и партньори на Българския енергиен и минен форум (БЕМФ) в отговор на новите тенденции в енергийните стратегии на страните-членки на Европейския съюз за децентрализация на производството на енергия и създаване на стимули на европейски политики

Председател на Управителния съвет е Иван Хиновски, а учредители на сдужението са авторитетни български и международни експерти и компании в областта.

Редакцията на сайта се обърна към г-н Хиновски с няколко въпроси свързани с важната новина:

Г-н Хиновски, какви са целите на проекта STRIDE и кои са другите участници в него?

Проектът STRIDE е в последната си фаза, а неговите основно цели са разработване на национални стратегии за изграждане на интелигентни мрежи в страните-участници, обучения на бизнеса на общинско ниво и накрая разработване на пилотни бизнес-проекти. В него участват 8 компании и агенции от Германия, Австрия, Словения, Хърватска, Унгария, България и Босна и Херцеговина. Ръководител на проекта е словенската енергийна агенция LEA, а проекта се разработва по INTERREG и Дунавската програма. От българска страна участник в проекта е Българския енергиен и минен форум, а пилотните общини в които се работи са Панагюрище и Перник.

Следващата фаза на проекта е изграждане на енергийни кооперативи за възобновяема енергия с приложение на интелигентни мрежи.

С какво енергийните общности (кооперативи) за възобновяема енергия ще допринасат за развитие на градската електрическа инфраструктура?

Енергийните общности за възобновяема енергия, според директива на ЕС1, представлява юридическо лице, което притежава и разработва проекти за възобновяема енергия и се основава на открито и доброволно участие и което е независимо и е ефективно контролирано от своите членове, които са разположени в близост до проектите за възобновяема енергия, притежавани и разработвани от тази общност.

Общността за възобновяема енергия извършва поне една от следните дейности - производство, потребление, акумулиране или продажба на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници и/или споделя в рамките на общността за възобновяема енергия, възобновяема енергия, произведена от проекти, притежавани от общността за възобновяема енергия, включително чрез виртуално нетно отчитане.

Съгласно тази директива в правното пространство се дефинира един нов „енергиен“ субект – производител и потребител на енергия, или съкратено на английски „prosumer“, като може да има и производители потребители, които действат съвместно. Това могат да са най-малко двама съвместно действащи производители-потребители, които са разположени в една и съща сграда, в многофамилна жилищна сграда или в сграда-етажна собственост. Тази нова област на развитие на енергетиката е свързана с решаване на редица нови сериозни нормативни въпроси, които следва да се доразвият в националното законодателство, с оглед отчитане на спецификата на възобновяемите източници и за по-справедливото отчитане на произведената и потребена енергия от енергийните общности и производителите-потребители.

Какви са основните цели за създаване на въпросната Камарата на енергийните общности (КЕОБ) в България?

Създаването на КЕОБ в България поставя началото на реализация на новата енергийна стратегия на Европа за акцент на „разпределеното“ производство на енергия пред централизираното. Разбира се, това е процес, който ще се развива във времето и не означава отказ от големи генериращи мощности, а паралелно развитие. Концептуално това означава намаляване на количествата на пренасяна и разпределяна електроенергия в енергийната система и заместването й с енергия, произведена на „място“ от енергийните общности.

Някои от основните цели на организацията са:

- създаване в Р. България на благоприятна нормативна, обществена и инвестиционна среда за навлизането и развитието на енергийните общности и на интелигентните технологии за изграждането и развитието на социална и солидарна икономика;

- създаване на ефективни канали за обмяна на иновативни идеи, технологии и водещи практики между членовете на Камарата и индустриалните предприятия за изграждане на интелигентни мрежи, интелигенти сгради и енергийни острови в България и в рамките на Европейския Съюз;

-създаване на условия за привличане на инвестиции в областта на разпределеното производство на енергия в екологични проекти с висока общастване принадена стойност;

- други;

В ход е разработване от експерти на Камарата и на основополагащия документ - Законопроект за енергийните общности в България, който на практика транспонира в българското законодателство на въпросната Европейска директива 2018/2001. В най-скоро време документът ще бъде готов и ще бъде предложен за обсъждане и „припознаване“ от Министерство на енергетиката и Комисията по енергетика, с което България ще предотврати евентуална наказателна процедура по темата.

-------------------------------------

1 Директива на ЕС за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници 2018/2001 https://bit.ly/2FHtr6o

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща