НАЧАЛО » анализи

Дерогацията за замърсяване в комплексното разрешително на ТЕЦ Марица-Изток 2 стигна до Съда на ЕС

ВАС пита Съда на ЕС дали има основания да се предостави изключение за прилагане нормите на замърсяване във въздуха, ако това ще застраши постигането на стандартите за качеството на околната среда.

fb
3E news
fb
02-06-2021 12:06:32
fb

Върховният административен съд отправи преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз по искане на Сдружение „За Земята – достъп до правосъдие“. Целта на преюдициалното запитване е да се тълкуват разпоредби на две директиви на ЕС, които се отнасят до замърсяването на въздуха и околната среда.

Делото е образувано пред ВАС по касационни жалби на Сдружение „За Земята – достъп до правосъдие“ и „The Green Tank - гражданско сдружение с нестопанска цел“ -Република Гърция за издадената от Изпълнителната агенция по опазване на околната среда дерогация (искане на изключение) на замърсяването на нормите във въздуха за серен диоксид, азотни оксиди и прах, описани в комплексното разрешително на централата, издадено през август 2020 година. Казусът е от миналата седмица, когато Министерството на околната среда и водите обяви, че има редица забавени комплексни разрешителни на бизнеса. Но в малкото издадени е на ТЕЦ Марица-Изток 2, в което е включена дерогация за прилагането на екологичните норми, това решение обжалват и екологичните организации. Повече по темата може да видите ТУК.

Нормите за серен диоксид са дефинирани в законодателството като емисионни норми, например 320 mg/Nm3 за инсталации с вече съществуващи сероочистки и изгарящи местно гориво (например лигнитни въглища). Това само по себе си е изключение от правилата, защото технологиите позволяват емисионни норми от 130 mg/Nm3 за нови сероочистващи инсталации, коментираха за 3еNews от Грийнпийс-България. ИАОС е дала дерогации на трите централи в Маришкия басейн като не е дефинирала изискване за емисионна норма, а за процентна степен на очистване на серните диоксиди. Степента е 97,5% или 97% за различните сероочистки на различните централи. Не е ясно на каква точно емисионна норма отговаря тази степен. В документите на ТЕЦ “Марица изток 2”, с които се искат дерогации, има изчисления, че тази степен от 97% десулфуризация може да се равнява на до 570 mg/Nm3. Това означава, че трите централи в Маришкия басейн могат да емитират повече от 5 пъти повече емисии от най-новите емисионни норми за серен диоксид, допълниха от екологичната организация.

На въпрос на 3eNews миналата седмица дали Изпълнителната агенция ще преразгледа решението си за включване на дерогация в комплексното разрешително на ТЕЦ-вете в Маришкия басейн, съветникът на министъра по въпросите на Изпълнителната агенция по опазване на околната среда (ИАОС) Ваня Григорова коментира, че няма как да се променя каквото и да било решение докато съдът не се произнесе.

ВАС посочва, че конкретният повод е делото, което касае актуализираното комплексно разрешително с № 50 от 2005 г. на ТЕЦ „Марица-изток 2“ ЕАД, издадено от Изпълнителна агенция по околната среда. То е за експлоатация на горивна инсталация за производство на електроенергия, инсталация за производство на водород, депо за инертни отпадъци, строителни, опасни и неопасни отпадъци (ДИСОНО).

Съдиите имат нужда да се разтълкуват две разпоредби на две директиви на ЕС, които се отнасят до замърсяването на въздуха и околната среда. Това са чл. 15, ал.4 и чл. 18 от Директива 2010/75/ЕС във връзка с чл. 13 и чл. 23, ал.1, втори параграф на Директива 2008/50/ЕО при предоставяне на изключения от Заключенията за най-добри налични техники за големи горивни инсталации, които са разположени в район с наднормено замърсяване.

Върховните съдии са на мнение, че е необходимо такова преюдициално запитване,

тъй като е налице колизия на норми от вторичното право на ЕС.

Върховните съдии приемат, че заимовръзката на изброените разпоредби от двете директиви поставя въпросът дали при разглеждане на искане за изключение от нормите за замърсявате, решаващият орган е задължен да извърши оценка на въздействието от всички източници, които допринасят за концентрациите на дадения замърсител в района. Също при условие, че емисиите на ТЕЦ “Марица-изток 2“ ЕАД допринасят за нарушаването на нормите на качество на атмосферния въздух дали административният орган в случая ИАОС е имал правна възможност да предостави изключение от европейските норми.

Съгласно чл. 21, ал.3 от Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването)(Директива 2010/75/ЕС) в срок от 4 години от публикуването на това решение, т.е. до 17.08.2021 година, всички условия в разрешителните на големи горивни инсталации (ГГИ) следва да се преразгледат и при необходимост, актуализират.

Съгласно чл. 18 от Директива 2010/75/ЕС при издаване и актуализация на комплексни разрешителни, решаващият орган следва да направи оценка дали заложените в разрешителното емисионни стойности ще доведат до нарушаване на нормите на качество на атмосферния въздух (КАВ). Доколкото нормите на КАВ се прилагат спрямо концентрациите на замърсител на определена територия, може да се заключи, че следва да се направи оценка на въздействието от емисиите на всички източници, които допринасят към формирането на концентрации от дадения замърсител. В случая административният орган в случаия ИАОС е основал оценката си на моделиране, изготвено от оператора с модела PLUME. Въпрос на практическо правоприлагане по делото е дали е изследвано въздействието върху нормите на качество на атмосфирния въздух от четирите ТЕЦ в района, както и въздействието от битовото горене, като отправни точки в изследване въздействието съгласно Програмата на Община – Гълъбово.

Изложените мотиви предполагат различни тълкувания и са от ключово значение за правилното решаване на спора. Отговорът на поставените въпроси не произтича ясно и недвусмислено от предишно решение на Съда на ЕС и значението и смисълът на подлежащите на тълкуване разпоредби не са толкова ясни, че да не будят никакво съмнение, коментират от ВАС.

Цялото становище на ВАС може да откриете на страницата на съда ТУК.

ТЕЦ Марица изток 2
ВАС
Съда на ЕС
комплексно разрешително
замърсяване
ИАОС
преюдициално запитване
дерогация
По статията работи:

Рая Лечева