EMI: Как да бъде конструиран Фондът за справедлив енергиен преход?

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
801
article picture alt description

Анализ на Инстута за енергиен мениджмънт

Преди 30 години, когато започна въвеждането на политики за изграждане на вътрешен европейски пазар, политическите лица предвидиха, че последващият шок на доставките в икономиката трябва да бъде балансиран чрез по-приемливи за обществото мерки като структурните фондове и създаването на социален диалог.

Както подчерта Паскал Лами (Институт Жак Делор, февруари 2020 г.), Зелената сделка е важен исторически момент, съпоставим с този от преди 30 години, който дава силна посока на ЕС до 2050 г. и има потенциала да създаде подобен шок, но десет пъти по-силен.

Предложението за регламент за създаване на Фонд за справедлив преход (JTF) е една от необходимите мерки за смекчаване на отрицателните последици от Зелената сделка в някои региони. Европейският енергиен сектор приветства инициативата на Европейската комисия и подчертава значението на създаването на подходящ за целта инструмент. По-специално изглежда, че настоящата структура на предложението не се фокусира достатъчно върху енергийните аспекти на прехода.

На 11 март Евоелектрик представи позицията си по проекта на Регламент за учредяване на Фонда за Справедлив енергиен преход.

Финансова независимост на фонда

Становището на Евроелектрик е, че Фондът за справедлив преход трябва да се захранва със „свежи пари“ от ЕС и да предоставя по-значителна финансова подкрепа, по-висока от заложената в проекта на документ в размер на 7,5 милиарда евро. Предложеният механизъм за прехвърляне, основан на съпоставянето на получените от JTF средства с ресурсите на държавите-членки (собствени ресурси или пакет за сближаване), трябва да бъде незадължителен (вместо задължителен), за да се даде възможност на държавите-членки да преценят най-добрия начин за разпределяне на ресурсите.

Проектът за JTF предвижда задължение всяка държава-членка да допълва получените от JTF средства от 7,5 милиарда EUR с национални средства и средства, постъпващи от European Рegional Development Fund (ERDF) и / или Еuropean Social Fund (EFS). За всяко 1 евро, идващо от JTF, държава-членка ще трябва да добави минимум 1,5 евро и максимум 3 евро от собствения си пакет за сближаване. Това означава, че за всеки 1 милион, който държава-членка би искал да получи от JTF, ще трябва да добави между 1,5 и 3 милиона от собствения си джоб.

Държавите-членки, получаващи най-много средства от ERDF и ESF са тези, които се нуждаят най-много от тях, тоест ако бъде прието задължително пренасочването на тези ресурси, то  това ще увеличи рисковете пред JTF и би имало контрапродуктивен ефект, тъй като ще обезкуражи местните власти да кандидатстват за фонда. Сумата от 7,5 милиарда евро не е достатъчна за целите на фонда. Енергийният бранш, представен от Евроелектрик, настоява за значително увеличаване на средствата на фонда, без да това да е за сметка на други механизми на ЕС за финансиране, които вече са предназначени за проблемите на климата. По-същественият финансов пакет за JTF също трябва да върви ръка за ръка с по-голям таван. Ограничението, прието за максимално разпределение на средства за държава-членка, не може да бъде ограничено до 2 милиарда евро, ако общият пакет е по-голям от 7,5 милиарда.

Приоритет за силно зависимите от CO2 региони, особено районите с въглища с БВП на глава от населението под средния за ЕС

Средствата трябва да дават приоритет на регионите с висока въглеродна интензивност, по-специално на тези, които силно разчитат на добив на въглища (и въглищни централи) и с БВП на глава от населението под средния за ЕС, но и на тези, изолирани от континентална Европа, като острови или най-отдалечените региони (от член 349 от ДФЕС), които често са силно зависими от вносни петролни продукти за производство на електроенергия. Във всички гореспоменати региони гражданите са изправени пред най-големите предизвикателства. Броят на работните места в добива на въглища, използването на енергия и във въглеродно-интензивните отрасли трябва да бъдат ключови критерии за допустимост. Таблицата с националните разпределения, разпространени от Европейската комисия, показва, че предложената методология би могла в крайна сметка да даде приоритет на области, които може да се нуждаят от по-малко външно финансиране в сравнение с тези, които се нуждаят най-много. Начин за компенсиране на това е да се промени теглото на заетостта в добива и използването на енергия на въглища и лигнитни въглища, използвани за изчисляване на финансовия пакет и да се увеличи от текущата стойност от 25%. Подобна промяна би обяснила факта, че основната цел на JTF трябва да бъде облекчаване на прехода от въглища в енергийния сектор.

Подпомагане на проекти в предприятия, по-големи от МСП

Формулировката относно възможността проекти, представени от предприятия, по-големи от МСП, да бъдат разгледани в рамките на JTF, е нееднозначна и не дава ясни сигнали за правилните инвестиции, които трябва да бъдат направени в необходимите области. Големите предприятия са най-големите работодатели в трансформиращите сектори на икономиката. Не бива да има задължение да се представя изчерпателен списък на дейността и предприятията, различни от МСП в териториалните планове за справедлив преход. Нуждите на засегнатите региони се променят непрекъснато, невъзможно е те да бъдат определени предварително. Всяка промяна в териториалните планове за справедлив преход носи допълнителна административна тежест, която трябва да бъде премахната, като се осигури по-голяма гъвкавост.

Освен това, в настоящото предложение на JTF не e включена дефиниция на "продуктивни инвестиции" (член 4, параграф 2) по отношение на големите предприятия, което води до голяма неяснота. Финансирането на големи комунални услуги във връзка с продуктивни инвестиции трябва да бъде предназначено за ВЕИ или други значителни трансформативни инвестиции за намаляване на въглерод в производство на енергия в регионите, които са засегнати най-вече от прехода.

Подкрепа за инвестиции във възобновяеми енергийни източници, интелигентни решения за електроенергия и свързаната с тях инфраструктура, кръгова икономика, възстановяване на околната среда

Подкрепяните дейности съгласно член 4 от проекта на регламент за JTF трябва да носят добавена стойност в сравнение с обичайния сценарий за бизнеса. JTF не трябва да поддържа консултантски или HR услуги, които вече се поддържат от други фондове, като ESF +. Поддържаните дейности трябва винаги да се разглеждат, като се използват следните критерии: · Принос  на дейности за създаване на нови работни места;

· Принос за намаляване на емисиите на CO2;

 · Принос към сигурността на снабдяването (например, ако е необходимо за заместване на поетапно изключени мощности за производство на електроенергия);

· Принос към кръговата икономика, качеството на въздуха, възстановяването на площадките, повишаването на квалификацията и преквалифицирането на работниците.

JTF не трябва да се ограничава само до подкрепата на дейности в засегнатите региони, но дейностите винаги трябва да бъдат свързани с трансформиращия сектор или засегнатия регион.

Сегашната структура на предложението изглежда не се фокусира достатъчно върху енергийните аспекти на прехода. Механизмът трябва да бъде такъв, че ако например бъде затворена електроцентрала за въглища, то  енергийните дейности следва  да бъдат запазени в региона. Това важи преди всичко в региони, където е идентифициран риск за сигурността на снабдяването, който може да застраши икономическата им трансформация.

Подготовката на териториални планове за справедлив преход  следва да бъдат координирана

Съгласно предложението за JTF, „държавите-членки подготвят заедно със съответните органи на съответните територии“. Трябва да се отбележи, че централната координация изглежда по-разумна. Подкрепата е предназначена само за онези региони, които имат подготвен териториален план за преход за съответните територии на ниво NUTS-3. Въпреки това, без централна координация на равнище на държавите-членки, може да е трудно да се гарантира, че всички планове ще бъдат подготвени в съответствие с ангажиментите, посочени в Националния план за климата и енергията и в строгия график преди края на тази година. По този начин Регламентът за JTF трябва да предвижда по-централизиран подход и да изисква подготовката на планове на ниво NUTS-2 с координация от централното ниво. Необходимата подкрепа за подготовката на плановете трябва да бъде осигурена чрез консултантските услуги на платформата Just Transition Platform, която трябва да позволи плавното приемане на плановете.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща