Проучване: След 20 г. половината от домакинствата в ЕС ще могат да си произвеждат енергия

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
801
article picture alt description

Източник: needpix.com

Институт за енергиен мениджмънт

Около 10,6% от европейците не са успели да поддържат домовете си достатъчно топли през 2023 г. Това е с 1,3 % повече в сравнение с 2022 г. – увеличение, което подчертава въздействието на кризата с разходите за живот, включително по-високите сметки за енергия, върху потребителите.

През последните години държавите от ЕС се стремят да подкрепят страдащите от енергийна бедност чрез спешни мерки, като например схеми за подпомагане, енергийни ваучери и помощи за отопление. Макар и да осигуряват важно облекчение за най-засегнатите потребители, тези мерки за незабавна намеса не бяха предназначени за справяне с основните причини за енергийната бедност.

За да се случи това, са необходими дългосрочни структурни решения за защита и овластяване на потребителите. Точно към това сa стремежите на Европейската комисия при преразглеждането на голяма част от европейското законодателство в областта на Зелената сделка.

последните промени в Директивата за енергийна ефективност и Директивата за енергийни характеристики на сградите поставят амбициозни цели, насочени към най-уязвимите домакинства, изправени пред енергийна бедност;
неотдавна бяха приети нови правила по отношение на проектирането на пазара на електроенергия, както и по отношение на декарбонизираните газове и водорода, които ще подобрят правата и защитата на потребителите по отношение на техните доставки на електроенергия и газ и ще им дадат възможност да участват в прехода към чиста енергия и да се възползват от него.

Нови права и по-силна защита

Реформата на структурата на пазара на електроенергия в ЕС се очаква да направи сметките за енергия на гражданите и предприятията в ЕС по-независими от краткосрочната пазарна цена на електроенергията, която често се определя от високите и променливи цени на изкопаемите горива.

Въпреки че правната защита на потребителите е безспорно важна, овластените и информирани потребители са по-добре подготвени да управляват индивидуалното си потребление на енергия и сметките си.

Новите правила ще дадат на потребителите правото да избират измежду различни договори с възможност да имат паралелно няколко вида договори за електроенергия, които да отговарят най-добре на различните им енергийни нужди. Това означава например, че потребителят може да има „договор с фиксирана цена“, който да гарантира предвидими разходи за основните енергийни нужди на домакинството му, и същевременно да има „договор с динамична цена“, за да зарежда своята термопомпа или електромобил в зависимост от това коя част от денонощието електроенергията е най-евтина. Същевременно държавите от ЕС ще трябва да защитят по-добре, с всички налични средства, уязвимите и енергийно бедните потребители от прекъсване на електроснабдяването или газоснабдяването.

Успоредно с това се укрепват правата и защитата на потребителите на газовия пазар, за да се гарантира, че потребителите се радват на последователен, безопасен и лесен за ползване опит с доставчиците на газ и електроенергия.

Енергийни общности и споделяне на енергия

Според проучване на CE Delft до 2050 г. около половината от домакинствата в ЕС (около 113 милиона) може да имат потенциал да произвеждат енергия.

Гражданите в ролята си на потребители  са и трябва да останат движещата сила на прехода към чиста и справедлива енергия в Европа. Поради тази причина ЕК активно подкрепя овластяването на гражданите и общностите за постигане на европейските цели в областта на енергетиката и климата.

Споделянето на енергия предлага нов подход към енергийния преход. Той позволява на гражданите, общностите, малките и средните предприятия и публичните органи да потребяват самостоятелно електроенергия, произведена извън обекта, въз основа на партньорски или колективни споразумения за споделяне на енергия. Чрез прякото споделяне на електроенергия помежду си потребителите могат да се позиционират по-добре срещу ценовите колебания на енергийния пазар, което ги прави по-устойчиви на ценови шокове.

В този контекст енергийните общности организират гражданите и местните участници в рамките на едно юридическо лице – често кооперация – за разработване на устойчиви енергийни проекти, като например обновяване на сгради, централно отопление и охлаждане или производство на газ и електроенергия от възобновяеми източници. Такива енергийни общности могат да донесат значителни ползи за общността, включително намалени разходи за енергия и зелени работни места.

Като част от плана REPowerEU, по-специално Стратегията на ЕС за слънчевата енергия постави общата политическа цел до 2025 г. създаде поне една основана на възобновяеми източници енергийна общност във всяка община с население над 10 000 жители, подкрепена от правна рамка и редица инициативи в подкрепа на развитието на енергийни общности в целия ЕС. Освен това неотдавнашната Реформа на устройството на електроенергийния пазар определи, даде възможност и разшири правото на енергийно споделяне към активните клиенти.

Информационната служба на ЕК за научни изследвания и развитие на Общността (CORDIS) е основният източник, представящ резултатите от проектите, финансирани от рамковите програми на ЕС за научни изследвания и иновации. Неотдавна тя публикува пакет с резултати за приобщаващ енергиен преход и за местен преход към чиста енергия, в който се посочват финансираните от ЕС проекти, подкрепящи гражданите и общностите да поемат водеща роля в енергийния преход.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща