Сменящите фонда си за втора пенсия намаляват през първото тримесечие на годината

В сравнение със същия период на миналата година техният брой е спаднал със 7 708 лица или със 7.91 на сто, докато на тримесечна база е регистрирано повишение с 12 062 лица или ръст с 15.52 на сто

Икономика / Анализи / Интервюта , Финанси
Георги Вулов
687
article picture alt description

Снимка: iStock by Getty Images_Dir.bg

Комисията за финансов надзор (КФН) регистрира намаляване на лицата, които променят участието си в пенсионноосигурителните фондове през първото тримесечие на настоящата година. Според обобщените данни от представените от пенсионноосигурителните компании (ПОК) междинни тримесечни отчети в КФН става ясно, че към 31 март 2024 година в трите вида фондове се осигуряват 5 002 800 лица. В сравнение с първото тримесечие на 2023 година техният брой намалява със 7 708 лица от общо сменилите фонда си 97 482 лица или спад със 7.91 на сто, докато на тримесечна база, спрямо четвъртото тримесечие на 2023 година е регистрирано повишение с 12 062 лица или нарастване с 15.52 на сто*.

За отбелязване е, че през първото тримесечие на 2024 г. в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 115 764 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средствата от един пенсионен фонд в друг. Общо 89 774 осигурени лица от подалите заявления през първото тримесечие на 2024 г. са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Откази са получили 25 990 лица (19.13% от подалите заявление). Най-много заявления за смяна са подадени в УПФ (общо 107 625 лица, отказ са получили 20 203 лица или 18.77%), следват ППФ (общо 7 750 лица, отказ са получили 1 649 лица или 21.28%), ДПФ (общо 389 лица, отказ са получили 501 лица или 128.79%). 

Колко са осигурените за втора пенсия?

Както вече посочих към края на първото тримесечие на настоящата година в трите вида пенсионноосигурителни фондове се осигуряват общо 5 002 800 лица, от които 4 032 700 лица в универсалните пенсионни фондове (УПФ), 328 144 лица в професионалните пенсионни фондове (ППФ) и 641 956 лица в доброволните пенсионни фондове (ДПФ)*.

За сравнение през първото тримесечие на 2023 година в трите вида фондове са осигурени 4 927 780 лица, от които 3 960 784 лица в УПФ, 322 466 лица в ППФ и 644 530 лица в ДПФ. На тримесечна база, спрямо последното тримесечие на 2023 година общо осигуряващите се за втора пенсия са 4 979 166 лица, като техният брой нараства с 23 634 лица. От тях към 31 декември 2023 година в УПФ са се осигурявали 4 009 905 лица, в ППФ 326 653 лица и в ДПФ 642 609 лица.

Общата сума на прехвърлените средства на осигурени лица

с променено участие, подали заявления през първото тримесечие на годината, е 425 625 900 лв., от които 394 066 179 лв. в УПФ, 30 474 367 лв. в ППФ и 1 085 354 лв. в ДПФ. Общият размер на прехвърлените средства в сравнение с последното тримесечие на 2023 година е нараснал със 71 914 631 лева от 353 711 269 лева. На годишна база, в сравнение с първото тримесечие на 2023 година общият размер на прехвърлените средства се увеличава с 13 878 231 лева от 411 747 669 лева.

Относителният дял на прехвърлените средства, спрямо средния размер на нетните активи на универсалните пенсионни фондове е 1,93 на сто, на професионалните – 1.92 на сто и на доброволните пенсионни фондове – 0.08 на сто. Средният размер на прехвърлените средства на едно осигурено лице, променило участието си през първото тримесечие на 2024 г., е 4 741.08 лв. или 1.82 на сто спрямо нетния актив на всички фондове.

За сравнение, през първото тримесечие на миналата година общата сума на прехвърлените средства на осигурени лица с променено участие е била 411 747 669 лв., в т. ч. 379 407 189 лв. в УПФ, 30 418 348 лв. в ППФ и 1 922 132 лв. в ДПФ. Относителният дял на прехвърлените средства, спрямо средния размер на нетните активи на УПФ е 2.23 на сто, на професионалните – 2.20 на сто и на доброволните пенсионни фондове – 0.15 на сто. Средният размер на прехвърлените средства на едно осигурено лице, променило участието си през първото тримесечие на 2023 г., е 4 223,83 лв.

На тримесечна база, спрямо четвъртото тримесечие на 2023 година, общият размер на прехвърлените средства от един в друг съответен фонд е 353 711 269 лв., в т. ч. 326 410 578 лв. в УПФ, 25 423 593 лв. в ППФ и 1 877 098 лв. в ДПФ.

Класация на универсалните пенсионни фондове по привлечени осигурени и прехвърлени суми

Десетте УПФ през I-то тримесечие на настоящата година са привлекли 83 743 нови осигурени лица, а общата прехвърлена сума е 394 066 179 лева. В сравнение с I–то тримесечие на миналата година броят на осигурените намалява с 6 624 лица от 90 367 лица към 31 март 2023 година, докато общата прехвърлена сума е увеличена с 14 658 990 лева от 379 407 189 лева през първото тримесечие на 2023 година.

1. УПФ "Доверие" – привлечени нови 20 984 осигурени и 101 496 450 лева, като най-много са се преместили от УПФ "ДСК - Родина (4 520 осигурени 24 195 708 лева). Нетна разлика: напусналите УПФ „Доверие“ са 5 853 лица и са прехвърлени в други фондове 21 984 248 лева;

2. УПФ "ДСК - Родина" - привлечени нови 15 878 осигурени и 81 002 587 лева, като най-много са се преместили от УПФ „Доверие“ (6 577 лица и 26 599 376 лева). Нетна разлика: привлечени 4 486 повече осигурени, но прехвърлени в други фондове 6 054 894 лева по-малко;

3. ЗУПФ "Алианц България" – привлечени нови 15 189 осигурени и 75 634 526 лева, като най-много са се преместили от УПФ „Доверие“ (4 937 осигурени и 16 772 275 лева). Нетна разлика: привлечени 1 806 лица повече, но са прехвърлени в други фондове 21 157 081 лева;

4. "УПФ ОББ" – привлечени нови 7 197 осигурени и 37 145 316 лева, като най-много са се преместили от УПФ „Доверие“ (5 064 лица и привлечени 32 163 880 лева). Нетна разлика: привлечени 8 187 лица и прехвърлени 58 919 762 лева;

5. УПФ "ЦКБ - Сила" – привлечени нови 5 781 осигурени и 28 180 688 лева, като най-много са се присъединили от УПФ "Доверие" (1 760 лица и 12 349 734 лева). Нетна разлика: напуснали 116 лица, но привлечени 10 356 332 лева;

6. УПФ "Съгласие" – привлечени нови 7 320 осигурени и 35 641 201 лева, като най-много са се преместили от УПФ "Доверие" (951 лица и 5 369 945 лева). Нетна разлика: напуснали 3 982 лица и прехвърлени в други фондове 17 617 919 лева;

7. "УПФ - Бъдеще" – привлечени нови 5 930 осигурени и 17 706 479 лева, като най-много са се преместили от ЗУПФ "Алианц България" (229 лица и 979 175 лева). Нетна разлика: напуснали са 4 999 лица и прехвърлени в други фондове 13 049 738 лева;

8. УПФ "Топлина" – привлечени нови 3 014 осигурени и 8 714 820 лева, като най-много са се присъединили от УПФ "Доверие" (577 лица и 2 115 894 лева). Нетна разлика: напуснали 840 лица и прехвърлени в други фондове 1 768 363 лева;

9. УПФ "Пенсионно-осигурителен институт" – привлечени нови 2 011 осигурени и 6 420 997 лева, като най-много са се присъединили от УПФ "ДСК Родина" (158 осигурени и 726 126 лева). Нетна разлика: напуснали 1 345 лица и прехвърлени в други фондове 2 840 738 лева;

10. УПФ "ДаллБогг: Живот и Здраве" – привлечени нови 439 осигурени и 2 123 116 лева, като най-много са се присъединили от УПФ "ДСК-Родина" (80). Нетна разлика: привлечени са 2 656 лица и прехвърлени 15 196 937 лева.

Класация на професионалните пенсионни фондове по привлечени осигурени и прехвърлени суми

Десетте ППФ през I-то тримесечие са привлекли 328 144 нови осигурени лица спрямо 322 466 осигурени година по-рано през I-то тримесечие, а общата прехвърлена сума е 30 474 367 лева спрямо 30 418 348 лева през I-то тримесечие на 2023 година.

1. ППФ "ДСК-Родина" – привлечени нови 1 198 осигурени и 6 838 183 лева, като най-много са се присъединили от ППФ „Доверие“ (376 лица и 1 658 699 лева). Нетна разлика: привлечени са 31 лица, но са прехвърлени 1 571 337 лева към други фондове;

2. ППФ "Доверие" – привлечени нови 1 192 осигурени и 6 130 973 лева, като най-много са се присъединили от ППФ „ДСК-Родина“ (414 лица и 2 115 812 лева). Нетна разлика: привлечени са 244 лица и получени 902 723 лева;

3. ЗППФ "Алианц България" – привлечени нови 805 осигурени и 4 133 114 лева, като най-много са се присъединили от ППФ „ДСК Родина“ (357 осигурени и 2 102 575 лева). Нетна разлика: привлечени са 515 лица и получени 2 593 459 лева;

4. ППФ "ЦКБ - Сила" – привлечени нови 514 осигурени и 2 376 480 лева, като най-много са се присъединили от ППФ „ДСК Родина“ (73 осигурени и 469 353 лева). Нетна разлика: напуснали са 232 лица и са прехвърлени към други фондове 452 747 лева;

5. ППФ "Съгласие" – привлечени нови 577 осигурени и 2 987 196 лева, като най-много са се присъединили от ППФ „ДСК Родина“ (108 осигурени и 748 676 лева). Нетна разлика: напуснали са 207 лица и са прехвърлени към други фондове 650 380 лева;

6. "ППФ ОББ" -  привлечени нови 416 осигурени и 2 230 738 лева, като най-много са се присъединили от ППФ „Доверие“ (175 осигурени и 848 047 лева). Нетна разлика: привлечени са 165 лица и са получени 928 220 лева;

7. ППФ "Топлина" – привлечени нови 425 осигурени и 1 810 210 лева, като най-много са се присъединили от ППФ "Доверие" (55 осигурени и 258 774 лева). Нетна разлика: напуснали са 225 лица и прехвърлени към други фондове 1 008 789 лева;

8. "ППФ - Бъдеще" – привлечени нови 337 осигурени и 1 641 108 лева, като най-много са се присъединили от ЗППФ "Алианц България" (13 осигурени и 101 906 лева). Нетна разлика: напуснали са 280 лица и прехвърлени на други фондове 1 226 914 лева;

9. ППФ "Пенсионноосигурителен институт" – привлечени нови 206 осигурени и 752 584 лева, като най-много са се присъединили от ППФ "Топлина" (23). Нетна разлика: напуснали са 87 лица, но на получени 735 416 лева;

10. ППФ "ДаллБогг: Живот и Здраве" – привлечени нови 126 осигурени и 1 573 782 лева, като най-много са се присъединили от "ППФ Доверие" (45 осигурени и 246 065 лева). Нетна разлика: привлечени са 76 лица, но са прехвърлени към други фондове 249 659 лева;

Класация на доброволните пенсионни фондове по привлечени осигурени и прехвърлени суми

Десетте ДПФ през I-то тримесечие са привлекли 235 нови осигурени лица спрямо 512 осигурени през I-то тримесечие на 2023 година, а общата сума е 1 085 354 лева спрямо 1 922 132 лева година по-рано по същото време.

1. ДПФ "Алианц България" – привлечени нови 76 осигурени и 407 606 лева, като най-много са се присъединили от ДПФ "Доверие" (7 осигурени и 102 074 лева). Нетна разлика: напуснали са 14 лица и са прехвърлили на други фондове 119 924 лева;

2. ДПФ "Доверие" - привлечени нови 49 осигурени и прехвърлени 139 139 лева, като най-много са се присъединили от ДПФ "ДСК Родина" (13 осигурени и 20 922 лева). Нетна разлика: привлечени са 10 лица, но са прехвърлили на други фондове 12 032 лева;

3. "ДПФ ОББ" - привлечени нови 28 осигурени и 191 809 лева, като най-много са се присъединили от ДПФ "Доверие" (9 осигурени и 128 898 лева). Нетна разлика: напуснало е едно лице, но са получени 11 335 лева;

4. ДПФ "ДСК-Родина" – привлечени нови 37 осигурени и 179 777 лева, като най-много са се присъединили от "ДПФ Алианц България" (2 осигурени лица и 2 342 лева). Нетна разлика: напуснали са 33 лица и са прехвърлени а други фондове 172 912 лева;

5. ДПФ "Съгласие" – привлечени нови 25 осигурени и прехвърлени нови 97 703 лева, като най-много са се присъединили от ДПФ "Алианц България"( 22 осигурени и 130 867 лева). Нетна разлика: привлечени са 13 лица и са получени 73 146 лева;

6. ДПФ "ЦКБ - Сила" – привлечени нови 18 осигурени и 27 022 лева, като най-много са се присъединили от "ДПФ ОББ"  (5 осигурени и 36 274 лева). Нетна разлика: напуснали са 8 лица, но са получени от други фондове 33 586 лева;

7. "ДПФ-Бъдеще" - привлечени нови 5 осигурени и 26 296 лева, като най-много са се присъединили от ДПФ "Алианц България" (37 осигурени и 213 765 лева). Нетна разлика: привлечени са 36 лица и са получени от други фондове 197 324 лева;

8. ДПФ "Топлина" – привлечени са 4 нови осигурени и 11 629 лева. Нетна разлика: напуснали са 4 осигурени и са прехвърлени 11 629 лева в други фондове;

9. ДПФ "Пенсионно-осигурителен институт" – привличан е един нов осигурен и 2 979 лева, който идва от "ДПФ ОББ" и прехвърля 1 975 лева. Нетна разлика: привлечен е един осигурен и 611 лева.

10. ДПФ "ДаллБогг:Живот и Здраве" – привлечен е един нов осигурен и 1 395 лева, не са напускали фонда осигурени лица. Нетна разлика: не са привличани осигурен, но са прехвърлени 495 лева.

*Осигурените за втора пенсия имат право да се осигуряват в повече от един частен фонд, затова има разминаване в показателите на осигурените лица в различите фонове.

Обзорът е публикуван първо на business.dir.bg.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща