Диапазонът на средната годишна цена на европейските електроенергийни борси се разширява между 37 и 95 евро/MWh към средата на юни

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
3196
article picture alt description

Ден за доставка 17 юни 2024 г., източник: Energylive

Климатичните условия поставят на изпитание производителите на електроенергия, но и операторите на европейските енергийни борси. През периодите на липса на достатъчно възобновяеми източници и в частност на вятър, газовите и въглищни централи дават своя принос към ценовите нива. Високото производство на слънчевите мощности пък води до отрицателни цени за достатъчно дълги периоди. Потребителите, притиснати от икономическите фактори и в частност от инфлацията се ограничават в консумацията на електроенергия. Бизнесът залага на спестяването и енергийната ефективност. Цените на европейските електроенергийни борси следват тези все по-често променящи се тенденции. 

В България проблем се оказва пък новата методика за балансираща енергия. Като цяло новите правила за балансираща енергия продължават да се разискват и от европейските производители. 

Производство на електроенергия

Общото нетно производството на електроенергия в страните от ЕС през  24-та седмица на 2024 г. според постъпилите и преди окончателните данни е в обем от 40 411 GWh към ранните вечерни часове на 16 юни 2024 г. (42 045 GWh за 23-та седмица, според уточнените данни).

От това общо производство през 24-та седмица от настоящата 2024 г. на фосилните горива се пада дял от 20.67 % или 8 352 GWh ( 24.54 % или 10 319 GWh седмица по-рано). От тях  кафявите въглища участват с 2 194 GWh или 5.43 %, а каменните с 1 151 GWh или 2.85 %. Природният газ държи дял от 9.89 % или 3 995GWh (12.15 % или 5 107 GWh през 23-та седмица). Участието на ядрената енергия е изчислено на 10 038 GWh или 24.84 %.(10 193 GWh – 24.24 % през предходната седмица).

Делът на възобновяемите енергийни източници през 24-та седмица на 2024 г. е в обем от 22 021 GWh или 54.49 % срещу 21 532 GWh (51.21 %) седмица по-рано. Вятърните централи на сушата са произвели обем от 5 938 GWh (14.69 %), а офшорните – 1 205 GWh (2.98 %).

Произведената от слънчеви електроцентрали енергия е от порядъка на 6 418 GWh или 15.88 %(през 22-та седмица – 7 053 или 16.77 %). Редно е да се отчете и участието на водноелектрическите и помпените мощности – 5.69 % и 10.92 %, както и на биомасата – 3.47 %.

Средна годишна цена

Средната годишна цена на електроенергията в сегмента „ден напред“ към средата на месец юни запазва тенденцията към повишение на част от пазарите, докато при други изменението е почти незабележимо. Основен „виновник“ отново са климатичните условия, но трябва да се отдаде и заслуженото на икономическите фактори. Със затоплянето на времето нараства необходимостта от енергия за охлаждане, а в часовете при липса на слънце и вятър влизат в употреба мощностите на изкопаеми горива и основно газовите централи. Неслучайно разликата в стойността между обедните часове и вечерните например на българската енергийна борса е огромна – отрицателни цени в часовете около 12 – 15 часа и нива от над 300 – 400 лв./MWh във вечерните.

Долната граница на ценовия диапазон отново е регистрирана в Португалия като леко се измества в посока към повишение до 36.99 евро/MWh (в Испания – 37.01 евро/MWh), а  Франция намалява до 46.51 евро/MWh (в началото на юни 48 евро/MWh). Докато горната расте до 92.57 евро/MWh в Италия и 95.06 евро/MWh в Ирландия.

По-висока е средната годишна цена на трите регионални борси – IBEX, OPCOM и HENEX. Така на Българската независима енергийна борса (БНЕБ, IBEX) посочената стойност расте до 74.38 евро/MWh (в началото на юни – 72.93 евро/MWh), а на румънската OPCOM – до 74.2 евро/MWh (72.72 евро/MWh преди две седмици). Доста по-висока се очертава посочената стойност на гръцката HENEX – 77.27 евро/MWh (към началото на месеца – 75.29 евро/MWh).

Към по-високи нива се движи и средната годишна цена в сегмента „ден напред“ и на електроенергийните борси в Централна и Западна Европа Така на унгарската HUPX тя се покачва до 72,03 евро/MWh , на чешката OTE – до 70.08 евро/MWh ( към началото на юни - 69.9 евро/MWh).

Съвсем слаба е промяната в Германия – от 66.53 евро/MWh към 2 юни до 66.78 евро/MWh към 16 юни. Точно противоположно, както и преди във Франция средната годишна цена намалява до 46.51 евро/MWh ( в началото на месеца - 48.07 евро/MWh ).

Ценовите нива на двете иберийски борси (Португалия и Испания) се движат в посока към повишение – до 36.99 и 37.01 евро/MWh съответно в сравнение с постигнатите към началото на месеца 35.1 и 35.32 евро/MWh.

Най-високи отново остават ценовите нива в сегмент „ден напред“ на електроенергийните борси в Ирландия – 95.06 евро/MWh (преди 94 евро/MWh), Италия – 92.57 евро/MWh ( към 2 юни - 91.57 евро/MWh) и Полша – 84.37 евро/MWh (преди - 82.67 евро/MWh).

Що се отнася до средната месечна цена, в сегмента „ден напред“, диапазонът е още по-широк - между 26 и 107 евро/MWh към средата на месец юни.

Така, най-ниска е средната месечна цена на електроенергийната борса във Франция - 26.08 евро/MWh. Ниска е и стойността на двете иберийски борси (Португалия и Испания) – 50.07 и 47.95 евро/MWh, както ив Швейцария – 49.25 евро/MWh.

Най-високите нива се наблюдават на двете ирландски борси – 107.95 евро/MWh, Полша – 102.48 евро/MWh и Италия – 101.66 евро/MWh.

В Германия средната месечна цена към 16 юни е 69 евро/MWh, докато на унгарската HUPX достига 81.6 евро/MWh, а в Словения – 86.13 евро/MWh.

По-висока остават ценовите нива на трите регионални борси – българската IBEX (БНЕБ), румънската OPCOM и гръцката HENEX. Докато в България и Румъния средната месечна цена е   88.34 евро/MWh и 88.15 евро/MWh съответно, в Гърция нивото достига 95.83 евро/MWh.

Средна борсова цена на електроенергията в сегмента „ден напред“ за 24-та седмица на 2024 г.

Със сигурност тенденцията между покачване и спад при средната борсова цена на електроенергията остава спорна за някои от пазарите през 24-та седмица от настоящата 2024 г.  Ако съвсем доскоро можеше да се говори за опасения за надхвърляне на нивата от 100 евро/MWh, то сега може да се говори за затвърждаването й особено за Ирландия, Италия и Полша. По този път се движат и ценовите нива в Гърция, които остават съвсем близо до това ниво, след като преди седмица го надхвърлиха. Въпреки че остават много под тези стойности, ценовите нива се променят в по различна посока във Франция и на двете ирландски борси. Няма как да не се отбележи, че все пак е даден ход на движението на цените в посока надолу, а дали ще се запази е въпрос, чийто отговор зависи от твърде много фактори – от метеорология и икономика до гео и национална политика.

Като цяло ценовият диапазон остава много широк като долната граница държи Франция с 21.06 евро/MWh (през 23-та седмица – 36.86 евро/MW), а горната Ирландия със 108.68 евро/MWh (предишна – 104.64 евро/MWh).

В посока надолу е и стойността в посочения сегмент и на двете иберийски борси ( Португалия и Испания). Там през предишната 23-та седмица средната борсова цена се покачи до 70.42 и 67.12 евро/MWh, а през 24-та намалява до 45.64 и 41.04  евро/MWh съответно.

Спад се отчита и за Гeрмания – от 78.40 евро/MWh (23-та седмица) до 63.96 евро/MWh. Силно движение в посока надолу се наблюдава и на унгарската HUPX – до 77.11 евро/MWh от 90.67 евро/MWh.

В Полша, въпреки спада до 101.49 от 104.99 евро/MWh седмица по-рано нивото остава тревожно.

Сериозен е и спадът на средната борсова цена в сегмента „ден напред“ през 24-та седмица и на трите регионални борси. Средната борсова цена на българската IBEX (БНЕБ) намалява от 96.94 евро/MWh (през 23-та седмица) до 85.01 евро/MWh. Съществено е и понижението на румънската OPCOM – до 85.16 евро/MWh в сравнение със седмица по-рано – 97.43 евро/MWh. За гръцката HENEX вече отчетохме спадът до 97.47 евро/MWh.

Ирландия остава страната с най-високата средна борсова цена на електроенергията в сегмента „ден напред“ и през 24-та седмица – 108.68 евро/MWh  (предишна – 104.64 евро/MWh). Това остава и единствената електроенергийна борса от обединения пазар с ръст на ценовите нива.

За отбелязване е високото ниво и на италианската GME, независимо от спада от около 106 евро/MWh седмица по-рано до 97.64 – 103.19 евро/MWh в зависимост от региона.

Тенденции

Накъде ще вървят енергийните пазари ? Отговорът на този въпрос все по-често не намира отговор. Заради климатичните условия, ръстът на фалитите, по-скъпите енергоносители, инфлацията, националните и геополитическите сътресения никой вече не е в състояние да прогнозира в каква посока ще започнат да се движат енергийните пазари.

Все още се очаква осигуряването на по-голяма гъвкавост от страна на батериите. Засега такава се отчита единствено за германския пазар, но тяхната роля ще има повече значение за търговията на „пазар в рамките на деня“, а не толкова на „ден напред“, но това твърдение предстои на проверка.  

Трудно прогнозируема е и цената на газа, а зависимостта на европейските енергийни пазари остава. Очакването на експертите за по-дългосрочен период е около 32 – 33 евро/MWh, но през последната седмица нивата се движат между 34.3 – 35.6 евро/MWh и има прогнози за цени дори до 37 – 38 евро/MWh. Прогнозата е трудна не толкова заради европейските газохранилища, които за този период на годината са с много високо ниво на запълване от над 72 %, а заради прекратяването в края на годината на транзита на газ през Украйна, което ще доведе до недостиг от синьо гориво от около 5 на сто.

В посока надолу се движи и цената на емисиите, а това не е особено радостна новина за някои.

На този фон, както съветват експертите, производителите от възобновяеми енергийни източници ще трябва да се насочат към т.нар. мигриращо, гъвкаво търсене.

Сега погледите са насочени към встъпването в длъжност на новото европейско ръководство и промените в стъпките по формиране на зелената политика. Всички очакват някаква промяна, но отново никой не е наясно в каква посока. За отбелязване е, че отворените фронтове на политическо, а вече и на социално ниво на този етап не са променили нито една от заложените крайни цели.  

В България пък предстои отново разясняване по новата методика на Комисията за енергийно и водно регулиране за балансираща енергия. В коментар по време на откритото заседание за обсъждане на цените на електроенергията за регулирания пазар, от работната група заявиха, че когато съответните участници на пазара свикнат с прилагането й, ситуацията ще се успокои. Недоволство обаче има заради високите цени при недостиг и излишък, а сега на ход е регулаторът. 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща