ЕК: Енергийните пазари имат значителен напредък по отношение на диверсификация на доставките

През 2023 г. общото потребление на електроенергия в ЕС спада с 3%

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
1240
article picture alt description

Източник: ЕСО, архив.

Институт за енергиен мениджмънт

Според доклада за последното тримесечие на 2023 г на ЕК пазарите на електроенергия в ЕС са постигнали значителен напредък в диверсификацията на доставките, включването на повече възобновяеми енергийни източници и връщането към стабилни и по-достъпни цени след енергийната криза от 2022 г.

През 2023 г. общото потребление на електроенергия в ЕС спада с 3% в сравнение с миналогодишните нива вследствие на въздействието на намаленото потребление на прмишлеността, дължащо се на високите цени през 2022 г., и промените в поведението на потребителите, съчетани с метеорологични фактори. Въпреки спада, наблюдаван при потреблението на електроенергия през цялата година, през четвъртото тримесечие на 2023 г. е регистрирано слабо (+2%) увеличение. Потребленито през четвъртото тримесечие на 2023 г. все още остава под нивата от 2019-2022 г.

При над 2/3 от страните в ЕС е отчетен спад в потреблението като най-голямото намаление е регистрирано в Литва (-7,4%), Словакия (6,7%) и  Словения (6,5%). За България данните в доклада на ЕК показват скромен спад от 0,3%. Държавите, които отбелязват ръст при потреблението на електроенергия са Кипър (2,3%), Ирландия (2,2%), Португалия (1,6%), Дания (1,5%), Хърватска (1,2%) и Малта (1,1%).

Като цяло през 2023 г. в ЕС са продадени 2,3 млн. нови електрически превозни средства, което представлява увеличение с 16 % в сравнение с данните за 2022 г.

Цени и пазари

Цените на газа остават на по-ниски нива от тези през 2022 г., подкрепени от подобрените основни пазарни показатели (т.е. високи нива на съхранение, намалено потребление и допълнителни мощности за регазификация на ВПГ в Европа). През 2023 г. спотовите цени на природния газ са на ниво 41 €/MWh, което е с 67% по-ниско от това през 2022 г. (и с 13% по-ниско от това през 2021 г.). Спотовите цени на въглищата спадат до 120 €/тон, което е с 57% по-ниско от това през 2022 г., но с 13% по-високо от това през 2021 г.

Средните цени на едро на пазарите на електроенергия ден-напред в Европа са с 59% по-ниски от тези през 2022 г. Ниските цени на газа, увеличеното производство на енергия от възобновяеми източници и умереното потребление от страна на промишлеността и домакинствата, допринесоха за спада на цените. През четвъртото тримесечие на 2023 г. средните цени варираха от 77 до 89 €/MWh, следвайки развитието на пазара на газ, като същевременно останаха доста под нивата, наблюдавани през четвъртото тримесечие на 2022 г..

На годишна база европейският енергиен бенчмарк показва осреднена цена 95 евро/МВтч през 2023 г., което е с 57% по-малко от 2022 г. На годишна база европейските пазари отбелязват спад в цените на едро на електроенергията, вариращи от средно 51 €/MWh в Швеция до 128 €/MWh в Италия. Най-големият спад на цените на годишна база в държавите членки е регистриран във Франция (-65%) и Финландия (-63%). Най-малките намаления се наблюдават в Полша (-34%) през 2023 г. в сравнение с цените през 2022 г.

Що се отнася до цените на тримесечна база, през четвъртото тримесечие на 2023 г. пазарите на държавите – членки на Европейския съюз, реализират спад на цените на едро на електроенергията (в диапазона от -67% до -34%). Средната стойност на европейския енергиен бенчмарк през четвъртото тримесечие на 2023 г. е 83 €/MWh, което е с 55% по-малко на годишна база. В сравнение с третото тримесечие на 2023 г. средната тримесечна цена леко се повиши с 2%.

В резултат на намаленото потребление, увеличеното производство от вятърната и слънчевата енергия, съчетано с възстановяването на производството на енергия от водни източници и засилването на ядреното производство, Германия, Франция и Нидерландия успяват да намалят производството на изкопаеми горива, което доведе до спад на цените.

Френският ядрен парк подобри наличността си през 2023 г., което спомогна за намаляване на натиска върху цените и консолидиране на обратните енергийни потоци в историческата позиция на Франция като нетен износител. Средните цени в Германия, Франция и Нидерландия през 2023 г. са съответно 95, 97 и 96 евро/МВтч (през 2022 г съответно 235, 275 и 241 евро/МВтч ).

Силното производство на енергия от слънчева енергия подкрепи по-ниските цени в Испания, които през 2023 г. са средно 87 €/MWh (-48% спрямо 2022 г., средно 168 €/MWh). Цените в Северна Европа останаха значително по-ниски от тези в континенталната част – 57 €/MWh, от 136 €/MWh през 2022 г.

През иаминалата година пазарите в Централна и Източна Европа следват цени на по-високо ниво, отколкото тези в Централна и Западна Европа, от 112 и 101 €/МВтч средно през 2023 г. съответно в Полша и Чехия. Въпреки това Полша и Чехия също регистрират годишно намаление на цените в сравнение с 2022 г. (съответно -33% и -59%).

През 2023 г. броят на отрицателните часове достигна рекордните 6870 на европейските пазари в сравнение с 569 през 2022 г. (+1107%). През третото тримесечие на 2023 г. броят на часовете с отрицателни цени на едро достигна рекорден брой – 3064. През четвъртото тримесечие на 2024 г. появата на отрицателни часове възлезе на 2120, което представлява увеличение с +641% спрямо същия период година порано. През октомври е регистриран рекорден брой от 1685 часа с отрицателни цени на избраните европейски пазари.

Електроенергиен микс

През 2023 г. производството на електроенергия от ВЕИ достига рекордните 1 141 TWh (+12% в сравнение с 2022 г.), което представлява 44% от електроенергийния микс (от 38% през 2022 г.).  През май 2023 г. делът на електроенергията, произведена от ВЕИ, достигна високото рекордно ниво от 49%. Този ръст се дължи главно на забележителното увеличение от +19 % на производството на електроенергия от слънце (+31 TWh) и 14 % на производството на електроенергия от вятърни централи, разположени на сушата (+51 TWh). Увеличението е подкрепено и от +17% ръст на хидроенергия (+49 TWh) и от +10% на производството от вятърни централи, разположени  в морето (+5 TWh).

Делът на електроенергията, произведена от изкопаеми горива, е намалял от 39% на 32%, което се дължи на спад на електроенергията, произведена от въглища (144,3 ТВтч или -30%), газ (356,3 ТВтч или -20%) и нефт (13,6 ТВтч или -17%). Делът на електроенергията, произведена от ядрена енергия, остава стабилен (588,8ТВтч), като се увеличава незначително от 23 % на 24 %.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща