Бързият ръст на ВЕИ изисква двойно повече капацитет за гъвкавост на енергийната система на ЕС

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
2472
article picture alt description

Източник: ЕСО, архив.

Институт за енергиен мениджмънт

През следващите години държавите членки на ЕС трябва масово да увеличат капацитета си за производство на енергия от променливи възобновяеми източници, като вятър и слънце, което на свой ред ще увеличи и нуждата от „гъвкавост“ в електроенергийната система на ЕС. Съвместен доклад на две агенции на ЕС – Европейската агенция по околна среда и Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори на ЕС – показва как държавите членки биха могли да използват синергиите от сътрудничеството помежду си, за да отключат гъвкавост и да повишат енергийната сигурност, като същевременно допринесат за дългосрочната климатична неутралност на континента. Ключовите лостове включват по-добро трансгранично планиране и прогнозиране, засилено използване на междусистемните връзки, както и финансови стимули и надеждна информация за потребителите на електроенергия, за да адаптират потреблението си спрямо системните нужди.

С постигането на целта на ЕС за 2030 г. за дял на възобновяемите енергийни източници в крайното енергийно потребление от 42,5% (в сравнение с 22% през 2021 г.), през това десетилетие ще се наблюдава ускорена декарбонизация на електроснабдяването в ЕС. В съвместен доклад на ACER и Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) се подчертава необходимостта от удвояване на „гъвкавостта“ на европейската енергийна система, за да се поддържа темпото на нарастване на възобновяемите енергийни източници от променливи източници, като вятър и слънце.

Гъвкавостта е способността на енергийната система да се адаптира към колебанията в производството и потреблението на енергия. Гъвкавостта може да бъде осигурена в различни времеви рамки, като дни, седмици или сезони, и чрез различни технологии. Понастоящем голяма част от гъвкавостта се осигурява от газови централи с върхово производство, но с прехода към чиста енергия са необходими други видове ресурси за гъвкавост както от страна на търсенето, така и от страна на предлагането. Посрещането на предизвикателството за гъвкавост улеснява внедряването на възобновяеми енергийни източници и носи ползи за европейските държави членки и потребителите.

В доклада се подчертава, че гъвкавостта на електроенергийната система на ЕС трябва да се увеличи почти двойно до 2030 г. в сравнение със сегашната, за да може да се справи с нарастването на променливите възобновяеми източници на електроенергия.

Засилените междусистемни електропроводи са от ключово значение. Трябва да се изградят повече трансгранични мрежи и да се използва по-добре капацитетът на съществуващите мрежи. Междусистемните връзки улесняват ефективното пренасяне на електроенергия през границите до местата, където тя е най-необходима. Съществуващите и планираните междусистемни връзки улесняват споделянето на гъвкавост през границите и през 2030 г. биха могли да предотвратят принудителното ограничаване на променливата енергия от възобновяеми източници (за балансиране на системата) с количество, равно на потреблението на електроенергия в Швеция през 2022 г.

Комбинацията от реакция на търсенето и икономии на енергия не само намалява сметките за енергия, но и осигурява така необходимата гъвкавост, като по този начин улеснява използването на възобновяеми енергийни източници и подкрепя сигурността на енергийните доставки в Европа. През 2030 г. по-доброто реагиране на търсенето и икономиите на енергия биха могли да намалят необходимостта от електроснабдяване от източници, различни от вятърната и слънчевата енергия, със сума, равна на потреблението на електроенергия в Испания през 2022 г.

От ключово значение е да се позволи на ценовите сигнали да стимулират инвестициите и поведението на потребителите. Потребителите се нуждаят също така от надеждна информация, за да направят добре информиран избор.

Докладът призовава държавите членки да оценяват по-добре и да разполагат с допълващи се национални и общоевропейски оценки на нуждите от гъвкавост (както в момента се обсъжда от европейските съзаконодатели в рамките на реформите на структурата на електроенергийния пазар). За да се насърчат общите трансгранични политики, държавите членки биха могли да въведат регионално сътрудничество по отношение на гъвкавостта в своите национални планове в областта на енергетиката и климата (НПЕК) и да включат подробни данни за енергията в своите прогнози за емисиите на парникови газове.

Докладът на ACER-ЕАОС „Решения за гъвкавост в подкрепа на декарбонизирана и сигурна електроенергийна система на ЕС“ е представен от 20 октомври на срещата на върха на енергийните министри на държавите членки в Мадрид, в рамките на испанското председателство на Съвета на ЕС. През декември 2023 г. ACER ще публикува доклад за пречките пред demand response, който трябва да помогне на държавите членки да разгърнат пълния потенциал за гъвкавост.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща