В отпускарския август европейските електроенергийни борси все още са подвластни на отрицателни цени, но не изпускат от поглед „голямата картина“

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
953
article picture alt description

източник: Energylive

Производството на електроенергия през поредната лятна седмица отново намалява, а превес имат възобновяемите енергийни източници. Високото производство на слънчева енергия, по-добрите данни спрямо година по-рано от участието на вятъра на пръв поглед са в основата на по-поносимите ценови нива на европейските електроенергийни борси. Почасовото проследяване на стойностите обаче не е така вдъхновяващо. Напротив изглежда  леко тревожно. Ентусиазмът на поддръжниците на слънчевата енергия е заразяващ, но води до изкривявания на пазара. Пренебрегването на базовите мощности и липсата на средства за вложения в бъдещата им работа, затягането на изискванията за дейността им ще е с последствия.

Производство на електроенергия

Производството на електроенергия (нетно) във всички страни от Европа възлиза на 36 281.09 GWh през 32-та седмица на 2023 г. според постъпилите данни и преди окончателните. За сравнение, през 31-та седмица то е достигало до обем от 39 152.73 GWh според коригираните данни.

Що се отнася до седмичното производство на електроенергия в страните от Европейския съюз (ЕС) отново според постъпилите и преди окончателните данни то е в обем от 38 409.58 GWh (40 935.31 GWh за 31-та седмица) във вечерните часове на 13 август 2023 г. според данните на energy charts, базирани на ENTSO-E към момента на подготовка на публикацията.

За сравнение, година по-рано, или през 32-та седмица на 2022 г. производството на електроенергия в страните от ЕС е възлизало на 42 353.33 GWh, а през 2021 г. – 44 026.96 GWh.

От това общо производство през 32-та седмица от настоящата 2023 г. на фосилните горива се пада дял от 25.32 % или 9 724.76 GWh срещу 10 086.51 GWh (24.64 %) седмица по-рано. От тях на кафявите въглища – 1997.90 GWh или 5.20 %, а на каменните – 1722.23 GWh – 4.48 %. Природният газ държи дял от 13.19 % или 5065.04 GWh ( 5412.03 GWh или 13.22% за 31-та седмица). Участието на ядрената енергия е изчислено на 9 921.81 GWh или 25.83 % (10 229.29 GWh или 24.99 % седмица по-рано).

Делът на възобновяемите енергийни източници през 32-та седмица е в обем от 18 763.01 GWh или 48.85 % (29 619.51 GWh или 50.37 % през 31-та седмица). Вятърните централи на сушата са произвели обем от 5754.49 GWh (14.98 %), а офшорните – 850.50 GWh (2.21 %).

Произведената от слънчеви електроцентрали енергия е от порядъка на 5676.00 GWh (14.78 %), Редно е да се отчете и участието на водноелектрическите и помпените мощности – 4.51 % и 8.18 % съответно, както и на биомасата – 3.27 %.

Що се отнася до износа на електроенергия, през 32-та седмица, Франция отново е лидер с обем от 776.2 GWh, следвана от Швейцария с 308.9 GWh, Австрия – 287.3 GWh, Чехия – 192.8 GWh, Словакия – 175.7 GWh,  Нидерландия – 171.2 GWh, Белгия – 92.6 GWh и България с 89.3 GWh.

Като цяло към подготовката на данните, вносът на ЕС е изчислен на 26.4 GWh. Много висок остава вносът на Германия – 1069.1 GWh и Италия – 751.1 GWh.

По отношение на дела на ВЕИ в електрическия товар за 32-та седмица първенството се държи от Австрия със 122.5 %, докато в България изчислението е за 26.4 на сто. Отново Румъния изпреварва с дял от 45.3 %. В двете съседни страни Германия и Франция делът на ВЕИ в електрическия товар през 32-та седмица е достигал до 64.7 % и съответно до само 27.7 %. По отношение на Иберийския полуостров делът е както следва - Португалия – 42.3 % и Испания – 49.4 %.

Предвид интензитета на СО2 обаче Франция остава на първо място поради високия дял на ядрените мощности, следвана основно от Австрия и Швейцария. Напоследък към страните с нисък въглероден интензитет се присъединява и Словакия.

На този фон ценовите нива на европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ се променят в посока към спад. Понижението в края на месец юли вече е доста по-видимо.

Средна борсова цена на електроенергията за  32-та седмица

Средната борсова цена на електроенергията за 32-та  седмица за IBEX (БНЕБ) и OPCOM се изчислява на 68.77 евро за MWh ( 88.32 евро за MWh за предходната 31-ва седмица). Стойността отново е по-ниска от тази в Гърция, изчислена на 81.83 евро за MWh (предходната – 105.95 евро за MWh).

На някои от останалите европейски електроенергийни борси тази стойност е, както следва – 66.83 евро за MWh в Германия (преди 72.99) и 80.84 евро за MWh във Франция (предходна седмица 63.13). По-ниска е в Унгария – 68.25 евро за MWh( предишна 79.57 евро за MWh).

Най-високата средна борсова цена през 32-та седмица сред страните от обединения пазар на ЕС този път е в Португалия и Испания – 95.64 и 94.21  евро за MWh съответно ( предходната 31-ва седмица 75.32 и 68.62  евро за MWh съответно) и Италия – в диапазона от 95.99 до 96.65 евро за MWh за различните региони (100.60 – 102.17 евро за MWh преди).

В Полша нивото спада до 86.44 евро за MWh като се има предвид, че през предходната седмица (31-ва) средната борсова цена достигаше 99.05 евро за MWh.

Най-ниската средна борсова цена за разглежданите европейски електроенергийни борси през 32-та седмица е в Чехия  – 62.78 евро за MWh (за 31-та седмица 72.87 евро за MWh).

Средна месечна и средна годишна цена към 13 август 2023 г.

Средната месечна цена на европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ към тринадесетия ден от месец август в сравнение с края на месец юли, или преди две седчици намалява съществено. Малко по-различна е ситуацията на електроенергийните борси извън континенталната част – Великобритания и Ирландия. Най-общо и средната годишна цена към посочената дана също се движи в посока надолу с между 2-3 евро. Като цяло обаче европейските електроенергийни борси се държат в близост до стойността от 100 евро/MWh, сякаш осъзнавайки рисковете, които крие голямата картина, в която пазарът е въвлечен.

Средната месечна стойност на IBEX (БНЕБ) и румънската OPCOM е 77.98 за MWh ( две седмици по-рано или, 30 юли 96.75 и 96.84 евро за MWh съответно).

Във Франция средната цена към 13 август  e 73.37 евро за MWh ( преди две седмици - 77.65 евро за MWh), а в Германия – 72.22 евро за MWh ( 77.61  евро за MWh - предишна).

В Австрия изчисленията към тринадесети август са за 68.65 евро за MWh ( 84.84 евро за MWh към 30.07), а за Унгария – 74.95 евро за MWh ( предишна - 94.98 евро за MWh).

Спад се наблюдава и на Иберийския пазар. Постигнатата цена в Португалия e 86.06 евро за MWh (към тридесети юли - 93.8 евро за MWh), а в Испания – 82.04 евро за MWh ( края на юли - 90.47 евро за MWh).

На гръцката HENEX цената спада до 93.1 евро за MWh спрямо отчетената  две седмици по-рано -  112.68 евро за MWh.

На италианската GME два дни преди средата на август средната цена за базова енергия в посочения сегмент е 99.12 евро за MWh ( към края на юли - 112. 09 евро за MWh.. В Полша – 90.98 евро за MWh ( предишна - 115.8 евро за MWh).

В страните отвъд континенталната част като Великобритания средната месечна цена към 13.08 е 85.05 евро за MWh  ( преди две седмици - 80.62 евро за MWh). Що се отнася до  Ирландия и Северна Ирландия – 98.58 евро за MWh (към 30.07 -  96.26 евро за MWh).

Средната годишна цена в сегмента „ден напред“ намалява с около 2-3 евро за MWh – темпо, наблюдавано и преди. Като цяло ценовите нива остават в диапазон от около 99 до малко над 127 евро за MWh.

Стойността на двете електроенергийните борси в региона - българската IBEX (БНЕБ) е 105.66 евро за MWh (107.48 евро за MWh към 30 юли), а на OPCOM – 105.53 евро за MWh ( 107.35 евро за MWh -преди).

За гръцката HENEX 126.34 евро за MWh (към предпоследния ден от юли е 128.54 евро за MWh), а за италианската GME – 130.51 евро за MWh (132.59 евро за MWh - предишна).

Изчисленията сочат, че на унгарската HUPX тази стойност 110.81 евро за MWh (към 30.07 е 113.18 евро за MWh), а на електроенергийната борса във Франция – 103.98 евро за MWh (106 евро за MWh преди  ) докато в Германия е 98.4 евро за MWh ( преди две седмици - 100.13 евро за MWh ).

Постигнатата средна годишна стойност в посочения сегмент на борсите в Португалия и Испания e 90.03 и 88.19 евро за MWh (към предпоследния ден от месец юли е 90.29 и 88.59 евро за MWh).

Във Великобритания е регистрирана цената от 116.42 евро за MWh ( преди две седмици - 119.19 евро за MWh), а на ирландските електроенергийни борси  – 127.85 евро за MWh (129.79 евро за MWh – преди ).

Петрол, газ, СО2

Международната организация по енергетика (МАЕ) в края на миналата седмица излезе с прогноза, според която глобалното търсене на петрол е нараснало до рекордното ниво от 103 млн. барела на ден през юни и може още да се увеличи през август. Според МАЕ търсенето може да достигне пик отново през този месец и да се доближи средно до 102,2 милиона барела на ден през 2023 г., най-високата годишна цифра досега. Това означава, че през годината търсенето ще нарасне с 2,2 милиона барела на ден, като 70% от растежа идва от Китай.

Подобна прогноза публикува и ОПЕК само дни по-рано. Според тях тази година търсенето на петрол ще нарасне с 2,44 млн. барела на ден – до 102,01 млн. барела на ден, а през 2024 г. – с още 2,25 млн. барела на ден до 104,25 млн. барела на ден.

Увеличението на търсенето от своя страна се отразява и в ръст на цената на петрола. Заслуга за скока на цените имат съкращенията на доставките от Саудитска Арабия и Русия. Междувременно Саудитска Арабия взе още две важни решение – продължаване на намаляването на добива през септември и ръст на цените за Европа. Русия пък обеща намаляване на експорта на петрол.  Според МАЕ това ще свали като цяло производството на ОПЕК+.

На този фон цената на петрола сорт Brent расте. Фючърсите за сорт Brent на 7 август бяха на ниво от 85.34 долара за барел, два дни по-късно – на 9 август скочиха до 87.55 долара за барел, а на 11 август търговията завърши близо до това ниво – 86.81 долара за барел.

За сравнение, месец по-рано или на 7 юли цената на Brent 78.08 долара за барел, а на 11 юли – 79.07 долара за барел. Скокът на петрола сорт Brent с 10 % за един месец е достатъчно голям и обезпокояващ. Някои анализатори вече прогнозираха  ръст до 100 долара за барел през третото тримесечие на тази година. Ако този темп на нарастване се запази, нищо чудно тя да се потвърди. В доклада и на МАЕ и на ОПЕК има достатъчно детайли, на които е необходимо да се обърне повече внимание, като възстановяването на Китай например и политиката на Саудитска Арабия и Русия при това в съчетание със задаващите се политически събития, както в САЩ, така и в Европа. Между другото, на фона на всички тези пазарни сътресения е доста любопитен хода на правителството по отношение на единственото петролно пристанище в Росенец и реакцията по отношение на „Лукойл“. Явно е, че пазарът в България ще бъде още по-турбулентен, а цените на горивата не вещаят добро политическо бъдеще. Така е и при газа.

Пример за изключителната волативност, която от няколко месеца преследва европейския пазар на природен газ. Така наблюдателите на пазара най-общо характеризират скока от 28 % в сряда, когато цената по индекса TTF на борсата ICE стигна 39.82 евро за MWh. Това е най-силния ръст от март 2022 г. като при това в пика на търговията през този ден скокът успя да достигне и до 40 %.

Газовият пазар завърши в понеделник, 7 август на ниво от 30.48 евро за MWh,  в сряда 9 август цената вече бе 39.82 евро за MWh. През следващите два дни цените се коригираха – до 37.05 евро за MWh, а при затварянето на сесията в петък, 11 август и до 35.30 евро за MWh. Опасността от започването на стачки на три големи предприятия за производство на LNG в Австралия може да наруши около 10% от световния експорт и да предизвика нов шок по отношение на цените на енергоносителите в Европа и Азия, предупредиха в края на миналата седмица наблюдатели. Това стана, след като заводите на Chevron Corp. и Woodside Energy Group Ltd. В Австралия гласуваха за започване на стачни действия на северозападния шелф на страната. Според предварителната информация от миналата седмица са за напредък при преговорите, но опасенията така или иначе остават. Ако стачката все пак започне загубата на световния пазар ще е огромна – около 50 млрд. куб м. Това съответно ще се отрази в скок на цените.

Средното ниво на запасите от петрол в страните от ЕС, според данните на Асоциацията на операторите на европейските газохранилища (GIE) е доста високо – 88.72 % като нагнетяването продължава – 0,31 п.п. (1006.1498 TWh).

Наблюдателите обаче предупреждават за появата на сигнали за проблем с някои от доставките, което може отново да доведе до ръст на цените, при това те може да са по-значителни, особено ако се случи през зимния период. Затова пазарът наблюдава много внимателно как се движат кратките позиции и обръщат внимание, че подобна реакция вече е регистрирана на пазара през миналия месец. Както е известно пазарът достатъчно дълго се задържа на ниво от около 25 – 27 евро за MWh, но после се установи на ниво между 27 -30 евро за MWh. Влияние оказват и съобщението за възможни стачки и други несгоди, независимо от кой край на света идват. Въпреки че през миналата седмица неблагоприятните знаци бяха от Австралия, европейският пазар се оказа достатъчно чувствителен. Голямо е значението и на нивото от запасите от синьо гориво в Азия.

Анализаторите вече обръщат внимание и на факта, че вносът на LNG за Европа в сравнение с рекордните нива по-рано през годината вече е доста по-слаб, конкуренцията расте и ще се засилва на прага на есенно-зимния сезон. Сега въпросът е дали Европа ще има достатъчно алтернативи, за да компенсира загубите на руския тръбопроводен газ. Надеждите не са особено големи, а възможността проблемът да се превърне в хроничен е доста голяма, независимо от LNG-терминалите, на които европейските страни толкова много залагат. Фактът с ценовите нива е особено интересен, тъй като европейския капацитет за регазификация се разшири със седем нови FSRU с още допълнителни 30 млн. куб м. Това обаче се случва на фона на намалено потребление в Европа. Вероятността натискът на ЕК за намаляване на потреблението ще продължи, но нищо не е без последствия, включително и за индустрията, пазарът на труда и като цяло жизнеността на ЕС. Разбира се, анализаторите имат надеждата, че задържането на потреблението в Европа може да е временно. Разбира се, продължават и ентусиазираните преговори за участие на европейски компании в съхранението на газ в Украйна. Европа е оптимист, склоняването на част от държавите да държат запаси в газохранилищата на Украйна тече активно, но финансовите рискове в крайна сметка ще преценят застрахователите.

На този фон цените на емисиите също реагираха. Цената по индекса ICE EUA, която на 7 август бе на ниво от 81.76 евро за тон в края на седмицата, 11 август скочи до 85.82 евро за тон. На практика стойността на СО2 се намира на нивото от 11 юли (85.81 е/т) и в очакване на развитието на събитията основно на газовия пазар.

Тенденции

В отпускарския август погледът на някои анализатори е насочен към производството на електроенергия от фотоволтаици. Заслепени от силното лятно слънце наблюдателите изпускат голямата картина. На енергийния пазар цари атмосфера на несигурност. Пазарите на петрол, газ и електричество са свързани и всяко разклащане се отразява в ценовите нива на електроенергийните борси и сигурността на доставките.

Опасенията за сътресения на петролния пазар остават. В краткосрочен, а вероятно и в дългосрочен план газовият пазар също ще минава през силни трусове. На този фон цените на европейските електроенергийни борси изглеждат поносими, но само ако се сравнят с нивата отпреди година. Отрицателните цени, които карат производителите да плащат вече не радват никой. Ентусиастите отпреди година вече промениха гледната си точка.  Скоковете от минус 50 евро до плюс 90-100 евро водят до несигурност, а мрежовите оператори, макар че се справят предупреждават за рискове.

От голямата картина не трябва да се изпуска тази тъй дълго дебнеща опасност от рецесия, първите сигнали за липса на ликвидност сред финансови играчи на китайския пазар, промяната, която ще настъпи, след като БРИКС заяви категоричните си амбиции, политическото напрежение във връзка с предстоящите избори в САЩ и подготовката на Европа за нова Европейска комисия. Всичко това под знака на продължаващата война в Украйна. Напрежението вече руши световната търговия. Годината след отпускарския август се очертава като силно турбулентна.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща