Ще имаме по-малко от три години за саниране на около 1000 сгради

Държавата загуби ценен ресурс като се наложи готови обследвания да бъдат преработвани, няколко пъти поради поетапната промяна на законодателството.

Климат / Анализи / Интервюта
Рая Лечева
1075
article picture alt description

Източник: 3eNews/Рая Лечева

Реално ще имаме 3 години за саниране на 1000 сгради, защото държавата забави с две години процеса, коментираха представили на бранша за 3eNews. За справка при Националната програма 2000 сгради ги санирахме 4 години – от февруари 2015 публикуването на правилата за Националната програма до 31 декември 2018 са въведени в експлоатация първите 511 сгради. През 2020 доклада на МРРБ отчита вече 1820 сгради въведени в експлоатация. Но сега в рамките на същия срок ще се реализират и редица други аналогични програми и процедури в публичната инфраструктура, допълнително се очаква и стартирането на втория етап със съфинансиране, който също следва да приключи в същия срок.

Държавата загуби ценен ресурс като се наложи готови обследвания да бъдат преработвани, няколко пъти поради поетапната промяна в свързаните нормативни актове и нееднозначните указания. В редица общини сдруженията получили своите сертификати, се наложи да ги актуализират. Това не позволи на фирмите да работят по нови сгради, а бяха заети с преработването. Само добрата им воля не постави Сдруженията в ситуация да заплащат допълнително за този труд, разказват специалистите.

Очаквахме интересът към програмата за обновяване да надхвърли два-три пъти наличния ресурс, но изглежда, че ще е още по-голям и ще достигне 5-6 пъти, подчерта преди месец на кръгла маса Добромир Василев, директор на дирекция ,,Жилищна политика” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Само преди близо 2 месеца стартира процедурата за подобряване на енергийната ефективност в многофамилните жилищни сгради с ресурс от близо 1,2 млрд. лева по Плана за възстановяване и устойчивост като плановете са бъдат обновени около 1000 сгради. Остават още близо два месеца за подаване на проекти по програмата. В България нужда от обновяване имат над 60 000 многофамилни жилища и над 1 млн. еднофамилни жилища.

Този път за разлика от Националната програма, наред с общинските администрации важна роля имат и самите сдружения на собствениците, коментира за 3eNews Тодор Попов от правната дирекция на община Габрово. За съжаление държавата ограничава своята функция само до контролна. Той подчерта и промените в правилата, късното обявяване на процедурата, включително измененията в нормативната уредба, касаеща сертификатите за енергийна ефективност.

Ако не изпълнят проектите в срок и не постигнат целите,

собствениците ще поемат цялото финансиране

В момента цялата отговорност за реализирането на програмата е прехвърлена върху общините и сдруженията, казвам това, защото финансовата тежест е прехвърлена върху общините, каза Попов.  Те носят отговорност проектите да се реализират в срок до средата на 2026 година. В противен случай финансирането е за сметка на бенефициента, същото ще се случи ако не постигнат целите за спестявания и клас на енергийна ефективност.

Сдруженията трябва да кандидатстват с вече изготвени технически документи

Друга разлика в настоящата процедура е, че сдруженията трябва да кандидатстват с вече изготвени технически документи, както и че кандидатстването е на проектен и конкурентен принцип. До последно и това не беше ясно. Повече от година различни министри и заместници обявяваха, че разходите за подготвителните документи – техническото и енергийно обследване са за сметка на сдруженията. В крайна сметка сега пак ще стане така, че едни са получили всичко на готово а други следва да доплащат или изобщо дори да нямат достъп до финансиране, защото то логично е ограничено, обясни Попов.

Необходими документи:

·         Технически паспорт

·         Доклад за резултатите от обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията

·         Сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация

·          Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради. Документите се изготвят срещу заплащане както разбрахме, като на одобрените сгради се възстановяват направените разходи за тях.

Документите се изготвят от фирми, консултанти, които са сертифицирани/регистрирани за осъществяване на съответния вид дейност. Така първите два документа се изготвят от консултант съгл. чл.167, ал.2 ЗУТ, регистърът  се води от Дирекция за национален строителен контрол - https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d,

а вторите два свързани с енергийните характеристики на сградата от лица вписани в регистъра по чл. 44, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност воден от Агенция за устойчиво енергийно развитие –

https://portal.seea.government.bg/bg/Companies/Register

Дискусионно е дали етажната собственост следва да се снабди с удостоверение за номер по Булстат. Регистърът е публичен и съгласно българското законодателство не би следвало да се изискват подобни документи, но пък процедурата го е заложила изрично. Община Габрово ще прилага извадка от регистъра, като разчитаме на здравия разум на колегите, които ще преглеждат проектите.

Общинските администрации осъществяват цялата комуникационна задача

Общинските администрации осъществяват цялата комуникационна задача – информират гражданите, съветват ги, подпомагат ги при подготовката на документите, разясняват ролята и значенето на различните етапи и документи. Гражданите в голямата си част не знаят и не им е работа да разбират от обследване, там има тънък момент защо и каква информация се изисква от фирмите за енергийните одити, каза още специалистът. След като сдруженията се снабдят с нужните документи отново администрацията ги подпомага в провеждането на събранията на етажната собственост.

Държавата не свърши навреме задачата да улесни процедурите за етажната собственост

Държавата не свърши навреме своята задача с реформата и промяната на Закона за управление на етажната собственост провеждано на събранията да е максимално улеснено. Поставена е цел, изискваща участие на големи блокове, знаем обаче предизвикателствата да се съберат няколко пъти – за създаване на сдружение, за решение за избор и възлагане на обследванията, за вземане на решение за участие в процедурата, и евентуално за потвърждаване на това решение от етажната собственост. Държавни и европейски решения се приемат „дистанционно“, но сдруженията нямат тази възможност. Ролята на общината е и на водещ партньор. Общините подготвят проектно предложение, количествено стойностни сметки, преглеждат постъпилите обследвания, залагат индикатори и планират възлагането на последващите дейности в случай на спечелване на проект. Всеки блок си е отделен проект. Общините подготвят и споразумението между общината и самите сдружения. Т.е. цялата административна работа се полага пряко или косвено върху общините.

Опитът на Габрово- рискове и възможности

В Габрово по време националната програма за енергийна ефективност на много фамилни жилищни сгради бяха създадени около 200 сдружения, 139 сдружения успяха и подадоха документи за участие в процедурата, каза Попов. 36 сгради достигнаха до сключване на договор с ББР и са обновени, за мое и на администрацията задоволство въпреки трудностите и предизвикателствата в процесите по кандидатстване и строителство, резултатите са по-скоро добри. Останалите над 100 сдружения са в списъка на чакащите. Но през февруари на 2022 година влязохме в контакт с всички сдружения. Първоначално неяснотата пред тях и нас, какви ще бъдат условията, кой и как ще финансира Обследванията, като че ли ги възпираха. С много разговори и срещи, дори с примери. Стартирахме с 4 сгради, които подпомогнахме да се снабдят с обследване за енергийна ефективност в рамките на проект EnergyMeasures, изпълняван от нашите партньори ЕнЕфект, коментира Попов. Дори всичко да е безплатно, времето ще е основен фактор и тогава ще зависим от капацитета на фирмите. Но важен фактор е решението на етажната собственост, защото сградите са на хората, а не на общината или на „държавата“ и е нормално да вложат нещо преди да получат.

Ще кандидатстват онези сдружения, които нямат трудност с набавянето на финанси

Голяма част от сдруженията ще кандидатстват, тези, които няма са такива, които изпитват трудност с набавянето на финанси за обследванията, понеже са с повече отсъстващи или пък от по-неплатежоспособни собственици. Тук отново пречка се оказа липсата на допълващ механизъм именно към уязвимите групи – енергийно бедни и социално слаби, които се оказа могат да възпрепятстват, без да желаят това, цяла сграда. Сега фактор, който пречи и би ограничил кандидатстващите от Габрово е липсата на фирми за енергийно обследване – това в подкрепа на опасенията ми по отношение приключване на всички сгради в срок. Бизнесът не е предвиден да работи на приливи и отливи – трябва да има държавна политика, приемственост и последователност. Така лично аз знам за две сгради, които са събрали нужните средства и не могат да сключат договор с фирми за обследване. В момента в общината са постъпили 17 проектни предложения като предстои сключване на партньорски споразумения със сдуженията. Тази цифра в рамките на следващите 20 дни ще достигне 60. Обратната информация, която получаваме от фирмите за енергийна ефективност и самите сдружения е именно, че около 60 до 70 сгради са със сключени договори за изготвяне на енергийно и техническо обследване. Вярваме и се надяваме, че всички те ще бъдат готови в срок и ще успеем да ги подадем в системата ИСУН, каза Попов.

Според него един от най-големите недостатъци на националната програма е бил нейният безвъзмезден и неангажиращ собствениците характер. Той разказа за най-фрапиращия случай, в който етажна собственост е поискала от общината смяна на крушка, която е била поставена по време на „Вашето саниране“. Ние всички трябва да осъзнаваме своята важна роля за процеса. Община Габрово свърши много като вложено време на служители – над 200 срещи само преди отварянето на програмата, множество е-меили, стартиране на енергийния център (one-stop-shop), лично моя телефонен номер е предоставен може би на над 500 човека, с които имам чувството че съпреживявам процеса. Като административен орган предоставяме налични в общината проекти, чертежи и други, подготвихме анкетни карти нужни на хората, за да могат по-лесно и спокойно да набавят информацията за обследващите фирми, каза Попов.

Всъщност набавянето на необходимите документи може да струва около 500 лева на домакинство при 100% финансиране, допълнително при 20% съфинансиране ще струва между 3000-5000 лева, казват експертите в сферата. 

Какви са нагласите на хората да участват с 20% в санирането?

Това би било успешна процедура при по-малките сгради. Разбира се нагласите се изграждат и усещането за несправедливост се затвърждава при редица граждани, тъй като до 31.05.2023 одобрените сгради получават всичко безплатно, от 01.06.2023 година се получава след съучастие. Първата стъпка за успеха на тази програма е пропуснат, казват специалистите. Ако по Етап 1 не се възстановява разхода за обследванията това би било една целенасочена, предвидима и последователна политика, като плавно се преминава от 100 % грант към съучастие. За съжаление нещата не стоят така. И често съм чувал, то като няма желаещи и тези пари ще ги пуснат без съучастие. Освен това разликата от 1 ден между двете процедури е нелогична, няма да е ясно кои са одобрените сгради, а започва прием за втори етап?

Какво е необходимо за успеха? Необходими са допълващи финансови инструменти.

20% не са малка сума за много хора, нещо повече съпоставката да платя 20% от всичко законово необходимо и да заплатя 100% от санирането само на моя обект е доста голяма дилема, особено ако трябва да поема и част от 20% на съседа, защото той не иска или няма възможност. Държавата премахна законовото изискване за паспортизация на сградите, а с това отново проведе непоследователна политика, за да се обясни на хората ползата за цялата им общност и то ясно и нагледно. Мисля си, хората ги вълнува екологията, вредни емисии и прочие, но повече ги вълнува оцеляването им. Та когато им се обясни, че индикаторът е вредни емисии, но те се генерират в резултат на техните сметки за ток, дърва, парно и прочие, ще е по-ясно и мотивиращо, смята експертът.

Напрактика в над 80% от случаите именно експертите в общините играят ролята на консултанти. Но няма ресурс осигурен ресурс за това, нито човешки нито финансов. Напротив липсата на бюджет не позволява и допълнителни плащания. Предвидени са едни 2 % за управление на проектите и публичност, но те са само за одобрените проекти, когато може би повечето от работата ще е свършена, а за да се стигне до този резултат е положен неимоверен труд от администрациите. Например ако от 60-70 сгради бъдат одобрени 15-40 ще получим 30 млн. лева, за другите няма финансиране за администрациите, каза Попов от община Габрово.

Най-важно е да се проправи път към създаване на енергийни общности

Най-важно в момента е да се търси решение за последващата програма (Етап 2) както и за допълващи инструменти. Реформата за енергийна ефективност и спестяване на енергия трябва да се случи разумно и съгласувано с професионалните гилдии и общините. Държавата трябва да се ангажира с последователна политика, което ще повиши капацитета на всички в това число и на самите сдружения. Това ще даде път и на енергийните общности, която е следващата важна тема за община Габрово, на дневен ред и в цяла Европа, завърши Попов.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща