Как една община може да спести до 70% от разходите за осветление и да си върне инвестицията за 4-5 години?

Габрово реализира иновативен проект по договор с гарантиран резултат и изплаща инвестицията чрез спестявания от енергия, това са 650 000 лева само за една година

Климат / Анализи / Интервюта , България
Рая Лечева
1005
article picture alt description

Общините могат да реализират сериозни спестявания като изпълнят договори с гарантиран резултат или ЕСКО договор, който се изплаща чрез реализираните спестявания от разходи за енергия. Община Габрово е пионер, защото още 2015 г. започва да изпълнява цялостен проект за подмяна на уличното осветление. Инвестицията е 2,6 млн. лева от община Габрово и близо 1 млн. лева от Национален доверителен екофонд. Инвестицията на общината всъщност се изплаща с реализираните спестявания. Какви са предизвикателствата, препоръките и ползите за реализирането на такива проекти разговаряме с Тодор Попов, главен юрисконсулт от Правния отдел на община Габрово.

Юристът Тодор Попов (първи отляво) от община Габрово споделя какви са ползите за общините от ЕСКО договорите.

Г-н Попов, разкажете за проекта за осветлението на града с какво финансиране се случи, по каква програма и какви спестявания постигна?

Проектът за подмяна и модернизация на системата за улично осветление на град Габрово е продукт на дългогодишен труд от страна на екипа на Община Габрово, с подкрепата на експерти от Националния доверителен еко фонд. Идеята стартира още през 2015/2016 година, като тогава договорите с гарантиран резултат не бяха добре познати, като имаше и нормативна уредба, но само за ЕСКО договори в сгради.

Както всеки проект за енергийна ефективност така и този изискваше да се извърши одит за енергийна ефективност на уличното осветление, с който да се установи, актуалното състояние и да се предложат мерки за енергийна ефективност. Източниците на финансиране на проекта са два – грант от страна на Националния доверителен еко фонд и от страна на община Габрово. Не случайно не използвам понятието бюджета на община Габрово. За изпълнението на инвестицията финансирането на община Габрово се осигурява чрез левовата стойност на спестената енергия, в резултат от реализираната инвестиция.

Ако мога да го обясня по-достъпно. Ако преди започване на проекта община Габрово заплаща 100 единици енергия по 20 стотинки, след инвестицията заплащаме около 30 единици енергия при същата фиксирана към онзи момент цена. На изпълнителя заплащаме именно стойността на тези 70 единици енергия, която така или иначе бихме плащали. След повишаването цените на електро енергията, финансовата полза за Община Габрово се повиши, защото плащанията са фиксирани към онези 20 стотинки, като знаем че сега те са около 50 стотинки, което означава, че сега не пестим 70 единици по 20 стотинки, а 70 единици по 50 стотинки.

Допълнително поради констатирани неизправности по кабелното трасе и с цел поддръжка на подменени осветители преди договора, община Габрово е предвидила в първите три години да инвестира около 1 милион от бюджета си за подмяна на кабелната мрежа, отстраняване на аварии и подобряване инфраструктурата, която инфраструктура обаче не генерира енергийни спестявания и не може да се откупи по споменатия модел. Това, както и относително ниската цена на енергията, знаете, че нощната енергия е още по-ниска, към момента на стартиране на процедура доведе до необходимостта от финансирането от страна на Националния доверителен еко фонд. Защото част от кабелните трасета следваше да се оправят още с подмяната на осветителите, както и да се компенсира ниската цена на електроенергията, за да може откупуването да се случи в един разумен срок от 10 години.

 

Как бихте обобщили?

Обобщение- финансирането е с два източника – Национален доверителен еко фонд предостави грант и община Габрово, като финансирането на община Габрово за реализиране на ЕСКО договора е от реализираната икономия, а от бюджета се планират съпътстващи дейности по кабелната и стълбовата инфраструктура.

 

Какви бяха проблемите, свързани с осветлението, защо решихте да го смените?

Проблеми не бих казал, че има – има трудности и непредвидени ситуации. Едно от предизвикателствата беше именно комбинирането на договор с гарантиран резултат с гарантиране функционирането на кабелната и стълбовата инфраструктура. Реализирането на толкова мащабен - 3 милиона лева, проект е под ежедневното наблюдение както на гражданите, така и от страна на медии, фирми. Поради което не можехме да допуснем смяната на осветителите, без да отстраним поне известните проблеми по кабелните трасета, за да обезпечим осветлението. Отделно самия факт, че голяма част от трасетата са под земята, не позволяваше точно да определим къде и какви дейности следва да се реализират. По тази причина договорът следваше да даде възможност в срока на изпълнението му (както на инвестицията, така и на последващата експлоатация) да се реагира по тези проблемни трасета, да се установяват новите и да се отстраняват проблемите. Това доведе до предвиждането в договора на споменатия по-горе 1 милион, с който да можем да отстраним именно тези повреди по кабелите, без които целия проект се обрича, ако няма захранване, никой не пита дали е част от реализирания проект или се дължи на натрупани проблеми по трасетата. Тук се появи друго предизвикателство, да не допуснем различни изпълнители да отговарят за различни елементи от системата за улично осветление. Договорът изисква постигане на икономия, която обаче да се постига не чрез спиране на осветлението, а поради техническо решение. Наличието на двама изпълнители би довело до спорове относно отговорността (причината) за несветещи осветители.

Не на последно място може да се определи и като проблем ограничението в размера на договора, който можем да сключим. Разбирането на законодателя е, че това е дълг, което прави процедурата по вземане на решение за сключване на договора като такава за теглене на кредит. Не по-малко важна е политическата отговорност да се обясни на обществеността, че всъщност няма да има теглене на заем, че няма дълг в истинския смисъл на думата, а един дългосрочен договор по който ще се плаща, но само при достигане на определени икономии и качество, които гарантират наличието на ресурса, чрез спестяване на енергия, от там по-ниски сметки.

И все пак защо решихте да смените осветлението?

Защо решихме да сменим осветлението – да бъдем честни, осветлението в Габрово не беше лошо, имаше проблеми в определени участъци, но като цяло осветеността на беше лоша. Така че не това бе причината, в онзи момент и цената на енергията не беше водеща. Но осъзнаването на това, че трябва да се пести енергията независимо от цената, разбирането, че подходът следва да е цялостен и да не се търси решение квартал по квартал, или осветител по осветител. Допълнително в редица проекти, касаещи пътната инфраструктура подменяхме осветителите с нови лед такива, доведе от една страна до промяна в осветеността – старата жълта и новата „дневна“. Може би обаче основните фактори за вземане на решението бяха, че трябваше да се реши по-глобално проблема с контрола и мониторинга на осветлението, то да стане модерно. Имахме и нормативно заложени задачи, да изнесем управлението от трафопостовете в които се намираше. Разбира се екологичните аспекти също бяха сред водещите, защото намалявайки разходваната енергия се спестяват и вредни емисии. Имаше и финансов елемент – за да се реализира договор с гарантиран резултат следва да се заменят стари неенергоефективни осветители. Със смяната на осветителите се намалява възможността за реализиране на икономия. Освен това се търсеше възможност за постигане на нормативно установената осветеност, защото в противен случай имаме участъци, които са преосветени има и такива в които не се достига нормативно определената осветеност.

 

Каква част от осветлението на града сменихте и какви резултати постигате откакто в общината има ново осветление?

 

Сменихме над 6000 стари осветители, не се смениха само тези, които бяха вече сменени с нови ЛЕД осветители. Като резултат постигнахме и двете заложени цели – спестяване на енергия около 70 %, през април/май предстои извършване на мониторингов доклад,  където ще се установи точната стойност на спестената енергия. Постигнахме и заложената осветеност съгласно БДС, който привежда в действие европейския стандарт за осветеност. Осветеността е доказана, при приемане на обекта, като са извършени замервания по класове улици, от независима лаборатория. Финансовият резултат също не е за пренебрегване. Ако при сключване на договора инвестицията се откупуваше за осем години и половина, то сега с повишаване цената на енергията срокът за откупуване на енергията достига около 5 години (при компенсирани цени на енергията), а ако няма компенсации срокът спада и под 4 години.

 

С пари по Плана за възстановяване ще се сменя уличното осветление на общините? За какво трябва да внимават, какви са проблемите, които биха могли да възникнат?

 

Най-вече следва да се внимава относно постигането на осветеността. Когато няма изискване за обвързване на осветеността с определени резултати може да се постигнат две аномалии или да е преосветено, защото така им харесва на хората, или да се постигне недостатъчна осветеност, за да се гарантира някаква икономия и да се спестят повече средства. Не мисля, че в плана има обвързаност между постигането на определена осветеност и резултатите. Именно БДС е този, който следва да е водещ при определянето на осветеността. Отделно с развитието на технологиите се постигат все по-ефективни осветители, като и има много съществен елемент при дългосрочни инвестиции, а именно след определено време характеристиките на осветителите (в случая) да имат същите параметри. Това се гарантира посредством изискване за минимален срок на живот на монтираните осветители – например 80 000 часа при L80B10, това означава, че след време на работа от 80000 часа статистически 10% от светодиодните осветителни тела падат под 80% от първоначалната стойност на светлинния поток. По този начин се гарантира, че през един устойчив период от време ще се постига нужната осветеност, а не само в началото и с времето да се губи тази осветеност

Какви са икономическите ползи за общината, за гражданите, за града?

Вече споменах, но все пак, ако не бе реализирана инвестицията сега щяхме да заплащаме с около 60-70 % по-високи сметки. А именно за периода април-декември, който наблюдаваме (като още не са извадени допълнителните консуматори на енергия, като коледна украса, автобусни табла и прочие) бихме заплати с над 450 000 лева повече, на годишна база 626 929,53 лева. Тези разходи предполагат 50 месечен срок на откупуване на направената инвестиция. Спестената електроенергия след реализиране на инвестицията е 1 029 047kW, което е 60% икономия.

Спестени емисии СО2 са приблизително 843 тона.

 

Как работят ЕСКО договорите във проект за улично осветление? Как общината печели от реализирани спестявания?

При нормална инфраструктура – т.е. добре поддържани кабели и стълбове, моето лично мнение е че няма по-добро поле за реализиране на ЕСКО договори от осветлението. Технологията е добре развита, потреблението лесно сравнимо, за справка, В една сграда резултатът от мерките би зависил в голяма степен от поведението на обитателите, докато тук това не би оказало влияние. Така че ако можех да дам някакъв съвет е, да се забранят безвъзмездните средства в уличното осветление, те следва да бъдат единствено допълващи, там където има нужда след направен анализ. Освен това би се подпомогнала икономиката и включването на частния капитал в обръщение. Защото именно бизнесът е този, който извършва инвестицията, а не публичните институции. Не на последно място от значение е, че се гарантира резултат, отговорността се носи от изпълнителя, а общините могат вместо да инвестират „на парче“ да положат усилие за сключване на такива договори, като се освободят средства за други инвестиции. Средства се освобождават, тъй като се постига цялостна подмяна и поне гаранционни и текущи ремонти не се налагат, разбира се следва да се предвидят плащания при увреждане от трети лица, инциденти, аварии по кабелна и стълбова инфраструктура.

Какви са поуките и според вас това добра инвестиция ли е?

При намиране на подходящия партньор, изграждане на традиции и разбиране за процесите, това би бил изключително полезен модел, успешна инвестиция. Като едни от първите може да имаме пропуски, неотчетени фактори като реалната ситуация на подменените осветители, околна среда, кабели и други. Но след няколко реализирани договора инвеститорът и публичния субект ще повишат капацитета си и ще се постигнат добри резултати. Освен това също с повишаването на цената на енергията инвестицията се отплаща още по-бързо, като технологията остава и след срока за откупуване. Ако ние очаквахме да влезем от договор в договор - след 10 години вероятно състоянието на осветителите ще изисква отново някакви действия, като ще има и нови технологии. В момента срокът на откупуване от 3-5 години предполага още 5 години, в които ще се реализират спестявания, без да се заплаща на изпълнителя.

 

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща