Цените на европейските електроенергийни борси отново са под влияние на изкопаемите горива

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
1196
article picture alt description

Производството на електроенергия през изминалата седмица отново намалява, а водещи са изкопаемите горива и в частност въглищата и природния газ. Делът на ядрената енергия и производството от офшорния вятър намаляват. Завръща се слънцето.

Данните за февруари като цяло сочат и за спад в търсенето на електроенергия спрямо предходния месец януари на почти всички пазари между 0.5 % и 2.7 %. Изключение правят Испания и Италия.

На повечето електроенергийни пазари, ако се погледне на годишна база като цяло през месец февруари 2023 г. се отчита спад на търсенето на електроенергия. Изключение правят испанският и португалският пазар с ръст от 1,2% и 1,5% съответно. Според данните най-много се е свил пазара в Нидерландия – с цели 11%. Данните на българския преносен оператор също са впечатляващи – спад на производството с 11.52 %, а на търсенето – с 2.04 на сто. На другите пазар годишното свиване на търсенето на електроенергия варира между 1,2% на италианския пазар и 5,6% на германския пазар.

Тези данни говорят от една страна за влиянието на по-топлото време, но от друга и за отражението на войната в Украйна като цяло върху икономиката на Европа. Разбира се, става въпрос и за последствията от санкциите. С времето те ще бъдат обогатявани от статистиката за индустриалното производство, потреблението, пазара на труда . Сигналите за ефектите и финансовото изражение ще допълнят картината съвсем скоро, което от своя страна ще очертае поне първите плюсове и минуси, които ще трябва да бъдат взети под внимание преди европейските политици да направят следващата стъпка в енергийния сектор на страните от Европейския съюз. В случай, че не бъдат отчетени енергийната криза, която съвсем не е отминала може да завие в нежелана посока.

Производство на електроенергия

Производството на електроенергия във всички страни от Европа възлиза на 54 613.82 GWh през деветата седмица на 2023 г. преди окончателните данни.  За сравнение, през осмата седмица то е достигало до обем от 55 808.14 GWh според коригираните данни.

Що се отнася до седмичното производство на електроенергия в страните от Европейския съюз (ЕС) то е в обем от 48 524.46  GWh (49 854.46 GWh за осмата седмица) във вечерните часове на 5 март 2023 г. според данните на energy charts, базирани на ENTSO-E към момента на подготовка на публикацията и преди корекция на окончателните данни.

За сравнение, година по-рано, или през 9-та седмица на 2022 г. производството на електроенергия  в страните от ЕС е възлизало на 52 383.70 GWh.

От това общо производство през деветата седмица от настоящата 2023 г. на фосилните горива се пада дял от 20 173.27 GWh (41.57 %) срещу 18 588.87 GWh (37.29 %) седмица по-рано. От тях на кафявите въглища – 4353.59 GWh или 8.97 %, а на каменните – 4084.00 GWh – 8.42 %. Природният газ държи дял от 21.06 % или 10 218.36 GWh (9237.39 GWh или 18.53 % за осмата седмица). Участието на ядрената енергия е изчислено на 11 434.56 GWh или 23.56 % (12 463.75 GWh или 25.00 % седмица по-рано).

Делът на възобновяемите енергийни източници през посочената 9-та седмица е в обем от 16 916.63 GWh или 34.86 % ( 18 801.84 GWh или 37.71 % през седмата седмица).

Вятърните централи на сушата през 9-та седмица са произвели обем от 6722.80 GWh (13.85 %), а офшорните – 569.55 GWh (1.17%). 

Произведената от слънчеви електроцентрали енергия е в обем от 3120.27 GWh (6.43 %), Редно е да се отчете и участието на водноелектрическите и помпените мощности – 4.23% и 5.12 % съответно, както и на биомасата – 3.31 %.

Цените

След повишението на 27 февруари, при който ценовите нива останаха  в диапазона 140.61 евро за MWh в Нидерландия и до 173.20 евро за MWh в Италия и 182.09 евро за MWh в Ирландия и Северна Ирландия ценовите нива на европейските електроенергийни борси тръгнаха надолу. Така с ден за доставка 28 февруари 6 от европейските електроенергийни борси се върнаха към понижение, докато на останалите покачването на цените се запази. В процентно отношение спадът варираше от 0.5 % в Словакия (151.15 евро за MWh) и 1.4 % в Полша (150.97 евро за MWh) до 2.8 % в Германия (148.05 евро за MWh) до 6.0 % в Италия (162.73 евро за MWh). Ръстът в сегмента „ден напред“ на останалите борси бе в изключително широк диапазон – 0.1 % в Унгария (152.10 евро за MWh) и 0.3 % в Австрия (152.58 евро за MWh ) до 3.3 % (152.38 евро за MWh) в България, Румъния и Гърция (160.42 евро за MWh) и 3.8 % във Франция (160.77 евро за MWh).

Доста по-висок ръст от 12.9 % бе регистриран в Сърбия (156.52 евро за MWh).

Извън континента в сегмента „ден напред“ бе регистрирано понижение на цената на електроенергийната борса във Великобритания с 2.7 % (159.95 евро за MWh) и ръст с 18.8 % в Ирландия и Северна Ирландия (216.38 евро за MWh).

Иберийския пазар от своя страна отбеляза  ръст с 12.9 %, а цените се повишиха до 132.68 евро за MWh.

Първият ден на март донесе на девет от електроенергийните борси в сегмента „ден напред“ слабо покачване с изключение на Иберийския пазар, докато на останалите бе регистрирано понижение. Така стойността на българската БНЕБ (IBEX) и румънската OPCOM се увеличи до 153.58 евро за MWh (+0.8%),  на унгарската HUPX до  153.42 евро за MWh (+ 0.9 %), а на италианската GME до 167.98 евро за MWh (+3.2 %).

На останалите европейски електроенергийни борси спадът доведе до 142.97 евро за MWh в Германия (- 3.4 %) и 152.81 евро за MWh във Франция (- 4.9 %), както и 137.30 евро за MWh в Нидерландия (- 5.0%), която бе и най-ниската постигната стойност.

Иберийският пазар се върна към ръст от 10.0 % като цените, както в Португалия така и в Испания достигнаха до 145.91 евро за MWh.  

Извън континента спадът от 3.6 % свали стойността във Великобритания до 155.20 евро за MWh, а доста по-значителното движение надолу от 11.6 % доведе до нивата в Ирландия и Северна Ирландия до 191.36 евро за MWh. Въпреки това те останаха най-високите в Европа.

Вторият ден от месец март върна ценовите нива на почти всички електроенергийни борси в посочения сегмент към ръст, въпреки че на четири от тях бе наблюдавано слабо движение в посока надолу. Без изменение остана постигнатата стойност в Италия (0.0 %) – до 167.95 евро за MWh, докато продължаващият спад на борсата в Нидерландия (- 1.8%) доведе до нивото от 134.77 евро за MWh.

Продължаващият ръст (+ 2.9 %)  вдигна стойността на БНЕБ (IBEX) и румънската OPCOM до 158.10 евро за MWh. При увеличение с (+) с 3.6 % в Гърция постигнатата цена достигна 160.60 евро за MWh. При доста по-слаб ръст ( + ) от 0.9 % цената в Германия се установи на ниво от 144.31 евро за MWh, докато по-значителното увеличение (+) от 8.7 % вдигна цената във Франция до 166.06 евро за MWh. 

Иберийският пазар се върна към понижение, макар и слабо (- 2.6 %) и ценовите нива в Португалия и Испания се установиха до 142.09 евро за MWh.

Много различна бе картината, наблюдавана извън континента. Слабото покачване от 0.7 % вдигна цените във Великобритания до 154.27 евро за MWh, но значителния скок с 12.8 % в Ирландия и Северна Ирландия до 215.82 евро за MWh напомни, че опасно високите нива още не са в миналото.

Разнопосочното движение, отново не особено силно изразено се запази и с ден за доставка 3 март, като този път повечето от европейските електроенергийни борси и то основно на континента се насочиха в посока към понижение.

Точно противоположно на търговията от предходния ден ръст бе наблюдаван само на шест от борсите. В частност от континенталната част покачване (+) 3.4 % бе отчетено в посочения сегмент в Белгия (146.88 евро за MWh). Продължаващото повишение от 2.5 % доведе до цена от 158.23 евро за MWh във Великобритания, а доста по-слабото в процентно отношение покачване от 1.3 % отново вдигна стойността в Ирландия и Северна Ирландия до 218.70 евро за MWh.

Ръст от 0.3 % бе отчетен и на Иберийския пазар, при което стойността в Португалия и Испания достигна до 142.56 евро за MWh.

Понижението варираше от 0.1 % в Нидерландия (134.70 евро за MWh) и 2.4 % във Франция (162.02 евро за MWh) и 5.2 % в Германия (136.76 евро за MWh). По-значителният спад с 6.2 % свали цената на БНЕБ и OPCOM до 148.36 евро за MWh.

Затова пък спадът с 2.3 % на гръцката HENEX успя да свали нивото до 156.94 евро за MWh. По-висока остана постигнатата стойност на италианската GME при понижение с 1.2 % - до 165.88 евро за MWh.

Все пак европейските електроенергийни борси се върнаха към традиционното масово движение в посока към понижение на ценовите нива поне през първия от почивните дни. Спадът с 8.3 % свали стойностите в Белгия и Нидерландия до 134.65 и 123.51 евро за MWh съответно.

Понижението с 12.2 % доведе до цена от 142.25 евро за MWh във Франция, а в съседната й Германия движението в посока надолу от  21.4 % - до 107.47 евро за MWh.

Същественият спад с 19.0 % свали стойностите на българската енергийна борса БНЕБ (IBEX) и румънската OPCOM до 120.20 евро за MWh. На гръцката HENEX цената се установи на ниво от 139.85 евро за MWh (- 10.9 %), а на италианската GME – до 143.96 евро за MWh (- 13.2 %).

Движението в посока надолу варираше между 2.8 % (138.57 евро за MWh в Португалия и Испания) на Иберийския пазар и 6.1 % във Великобритания (148.93 евро за MWh), както и 17.3 % в  Ирландия и Северна Ирландия (180.82 евро за MWh).

Още с ден за доставка 5 март европейските електроенергийни борси преминаха към разнопосочност и в очакване на новата седмица. Така спадът се запази на осем от борсите, докато на останалите бе наблюдавано покачване. Продължилото понижение, макар и слабо от едва 0.7 % свали нивото на българската БНЕБ (IBEX) и румънската OPCOM до 119.30 евро за MWh.  С 3.1 % се понижи и стойността на гръцката HENEX – до 135.45 евро за MWh.

Завърналият се ръст от (+) от 2.7 % върна нивото във Франция до 146.08 евро за MWh, а при скок с 13.3 % цената в Германия се установи до 121.79 евро за MWh.

Ръстът, превърнал се за нещо обичайно през последните седмици се завърна и на Иберийския пазар (+ 3.9 %) като цената в посочения сегмент се върна на ниво, наблюдавано и по-рано - 143.92 евро за MWh.

Затова пък електроенергийните борси извън континента запазиха тенденцията за движение в посока надолу  постигнатата цена във Великобритания (- 1.9 %) бе 146.13 евро за MWh, а в Ирландия и Северна Ирландия ( - 9.9%) -  162.88 евро за MWh.

Очаквано, европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ стартират новата седмица с ръст, а цените остават в диапазона от 141 до 160 евро за MWh. Съответно най-ниска е постигнатата стойност на борсата в Сърбия (SEEPEX , + 16.8% ) – 140.94 евро за MWh, а най-висока във Франция – 160.06 евро за MWh (+9.6 %) що се отнася за континенталната чат. Разбира се, на електроенергийните борси извън континента и в частност Ирландия и Северна Ирландия увеличението с 2.7 % води до още по-високата постигната стойност от 167.32 евро за MWh.

Доста под това ниво остава постигнатата цена в посочения сегмент на българската БНЕБ (IBEX) и румънската OPCOM – 142.38 евро за MWh (+ 19.3 %).

Средна месечна и средна годишна цена към 5 март 2023 г.

Промените на средната месечна цена на европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ продължават и през деветата седмица на 2023 г. За някои от пазарите върви в посока към понижение,  за други – в посока нагоре.

На IBEX (БНЕБ) и румънската OPCOM средната месечна стойност е 140.32 евро за MWh (141.94 и 142.14 евро за MWh към 26 февруари).

За другите европейските електроенергийни борси в посочения сегмент ценовите нива се движат от 148.42 евро за MWh (156.09 евро за MWh седмица преди това) в Гърция и 155.61евро за MWh (161.01 евро за MWh седмица по-рано) в Италия, както и 154.88 (148.32 евро за MWh по-рано) във Франция.

По-различна, но този път далеч от предишните стойности остава постигнатата цена в Португалия и Испания – 143.47 евро за MWh ( 134.29 и 133.5 евро за MWh съответно към 26 февруари).

В Германия, средната месечна стойност e 134 евро за MWh (127.58 евро за MWh към 26 февруари), а в Австрия – 142.55 евро за MWh (144.31 евро за MWh евро за MWh седмица преди това). В Унгария изчисленията сочат за ниво от 142.65 евро за MWh (145.99 евро за MWh предходната седмица), а за Полша – 136.71 евро за MWh (136.25 евро за MWh към 26.02 т.г.).

За страните отвъд континента като Великобритания средната месечна цена е 152.46 евро за MWh, а за Ирландия и Северна Ирландия – 189.48 евро за MWh.

Средната годишна цена към публикуването на данните за IBEX и OPCOM е 139.21 и 139.29 евро за MWh съответно (138.87 и 138.96 евро за MWh съответно към 26.02.2023 г.)

Стойността на гръцката HENEX се понижава спрямо предходната седмица до 172.48 евро за MWh (175.17 евро за MWh преди седмица), а на италианската GME – до 166.97 евро за MWh ( по-рано 168.21 евро за MWh).

Изчисленията сочат, че на унгарската HUPX тази стойност е от порядъка на 147.07 евро за MWh (147.33 евро за MWh преди), докато на електроенергийната борса във Франция расте до 141.38 евро за MWh  (139.65 евро за MWh към 26 февруари), а в Германия – 123. 84 евро за MWh (122.37 евро за MWh по-рано).

Постигнатата средна годишна стойност на борсите в Португалия и Испания към 5 март е 104.14 и 103.91 евро за MWh ( 99.58 евро за MWh и 99.32 евро за MWh съответно към 26.02 т.г.).

Във Великобритания е 151.58 евро за MWh (преди седмица 151.16 евро за MWh), а на ирландските електроенергийни борси – 163.41 евро за MWh (159.8 евро за MWh преди).

Петрол, газ, СО2

Февруари може да се отбележи като интересен месец със спад в производството на вятърна енергия и повишаване на цените на CO2, които се оказват причина за ръста на ценовите нива. На този фон обаче  понижението на цените на газа, а и на търсенето на повечето пазари, данните за производството на слънчева енергия, доведоха до спад на цените на годишна база. По-ниски през февруари останаха и цените на фючърсите на Brent, стойността на  TTF като цяло спаднаха,  но стойността на фючърсите на CO2 достигнаха рекордни стойности от над 100 евро за тон.

Цената на петрола сорт Brent през миналата седмица останаха достатъчно високи, въпреки че в последния ден от търговията появилата се новина, че ОАЕ води преговори за излизане от ОПЕК свалиха за кратко стойността до 83.13 долара за барел.

Априлските фючърси за сорт Brent приключиха седмицата на ниво от 83.45 долара за барел. Фючърсите за месец май, които на първи март завършиха търговията при цена от 84.31 долара за барел в края на седмицата вече стигнаха цената от 86 долара за барел.

Иначе средната цена за Brent февруари е 83,54 долара за барел и е с 0,6 % по-ниска от предходния януари – 84,04 долара за барел. Тя също бе с 11 % по-ниска от договорите за предния месец, когато достигаше 94,10 долара за барел.

Този спад все още не означава нищо, ако се съди по прогнозите за връщането на Китай на международния пазар. Анализаторите очакват, че търсенето ще расте по предварителни данни може да достигне до 16 млн. барела на ден и то не само заради Китай, а и заради другите страни от Азиатско-Тихоокеанския регион. Както е известно прогнозата на МАЕ е, че търсенето през тази година като цяло ще достигне рекордните 101,9 млн. барела на ден и това ще бъде причина за появата на недостиг на пазара. Оживлението на пазара вече започва, посочват анализаторите. Както и преди очакванията са цените през второто полугодие на годината да започнат да достигат до нива от над 90 долара за барел. С една дума – промяна в прогнозите няма. Няма и поради факта за липсата на достатъчно инвестиции в сектора и недостатъчния добив на шистов петрол в САЩ.

Все пак анализаторите са внимателни по отношение на търсенето като не забравят да припомнят, че опасенията за рецесия остават, но припомнят, че това може само да се отрази в по-бавното увеличение на цените.

Затова пък борсовата цена на природния газ през миналата седмица, която обхваща последните два дни на февруари и първите три от месец март, демонстрира пореден спад като от 47.41 евро за MWh в началото на седмицата  завършиха на ниво от 45.20 евро за MWh.

Що се отнася до предходния месец, то средната стойност на фючърсите за газа по индекса  TTF на борсата ICE за вече отминали февруари  е 52,65 евро за MWh. В сравнение търгуваните през  януари фючърси, от 63,92 евро за MWh, средната стойност през февруари е спаднала с 18%. В сравнение с фючърсите за февруари,  месец, но търгувани през февруари 2022 г., когато средната цена беше 81,91 евро за MWh, понижението е от порядъка на 36%.

За това време на годината газохранилищата на Европа остават доста високи – 59.72 % или 670.4735 TWh при темп на теглене от 0.44 п.п. Това, заедно със същественото предлагане на втечнен природен газ по море, допринася за намаляването на фючърсните цени на газа по индекса TTF. Не трябва да се забравя, че и температурите в европейските страни през февруари бяха по-високи от същия месец, но година по-рано.

За разлика от газа цените на емисиите останаха високи. Фючърсите по индекса ICE EUA по референтния договор от декември 2023 г. достигнаха средна цена през февруари от 95,01 евро за тон или. Това е  с 14% по-висока цена от средната цена за предходния януари, изчислена на ниво от 83,03 евро за тон. В сравнение със средната стойност за месец февруари 2022 г. за референтния договор от декември същата година от 91,18 евро за то, средната стойност за февруари 2023 г. е с 4,2% по-висока, сочат изчисленията.

Не трябва да се забравя, че на 21 февруари бе постигната най-високата цена за СО2 от 100.34 евро за тон,  през предпоследната седмица този рекорд бе повторен, макари малко по-нисък – 100.23 евро за тон.

През първите три дни на месец март цената на СО2 по индекса ICE EUA се движиха в посока към понижение и спаднаха 93.72 евро за тон до 92.27 евро за тон.

Тенденции 

Напоследък се наблюдават опити войната в Украйна да бъде изолирана от говоренето за енергийните последствия. Наслагването на твърдения, че Европа се е справила, изолирайки руските горива трябва да се видят и от гледната точка на констатацията на международните финансови институции, според които досега войната между Русия и Украйна само за една година вече струва над 2.8 трилиона долара. Това съвсем не означава, че Европа е прескочила енергийната криза и е готова по начин, по който политиците се опитват да представят общата картина.

Реалността е доста по-различна. През 2020 г. делът на въглищата в Европа е спаднал с 13 %. Преди войната в Украйна европейските страни обявиха гръмките планове за закриване на 300 въглищни централи. Данните за 2022 г. обаче сочат, че делът на въглищата е нараснал до 16 %, а пуснатите общо централи на въглища са 26. Само в Германия, заявила се като най-зеления привърженик и реално с най-голям напредък по фотоволтаични мощности през миналата година, пуснатите в експлоатация въглищни централи са 14 плюс 3 в готовност. Само по една са върнали в строя Франция, Испания и Финландия, но Великобритания освен, че удължава срока на действие на работещи въглищни мощности за пръв път от 30 години одобрява проекти за изграждане. Австрия също одобри готовност за пускане на ТЕЦ на въглища, а Гърция отмени и продължи срокът на работа на 7 въглищни ТЕЦ-а. Разликата в цената на емисиите отпреди две години обаче е различна. Международната агенция за енергетика МАЕ е доста мека в оценката си за ръст на емисиите за последната година в областта на енергетиката с 0.2 процента. Данните за въглеродния интензитет, следени внимателно не са така оптимистични на фона на скока на СО2 до нивото от близо 100 евро за тон.

Срещу всичко това Европейският съюз изправи облекченията за нови ВЕИ мощности. В частност даде ход на уведомителния режим на изграждане на фотоволтаици. Да речем, че бумащината е победена, макар и временно поне за тези, които могат да си позволят инвестициите в слънце. При вятърните централи съвсем не е толкова лесно и просто. Така че реалността е друга. Европейските експерти, вземайки за пример Германия като страна, пример за напредъка по отношение на ВЕИ са изчислили, че за да постигне целите си за зеления преход до 2020 г. ще трябва да строи на ден 43 слънчеви футболни игрища и 1600 термопомпи, както 27 наземни и четири офшорни вятърни парка на седмица. В тези изчисления не се говори за мрежа за пренос. Грубо приведени подобни данни към различните европейски страни може да дадат представа за мечтите на авторите на зеления преход. Въпросът е дали има смисъл да се обясняват абсурди. Равносметката може и да не се харесва, но данните говорят, че европейските страни май отново са там, където бяха и преди две години, но вече с изтънели национални бюджети.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща