Държавата с първи опити за регламентиране на понятието "енергийни общности"

Плахо си пробива път и идеята за продажа на зелена енергия обратно към разпределителната мрежа

Енергетика / България
3E news
568
article picture alt description

Източник: needpix.com

Държавата започва да мисли за създаването на енергийни общности в България. Това става ясно от решение на Министерския съвет от днес. То е свързано с изменения и одобрения на проектозакон за допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ). Измененията са разработени с цел транспониране на изискванията на Директива ЕС 2018/2001 за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници. Към момента страната ни все още не е създала нормативната рамка и не са уточнени понятия като "просюмър" и "енергийна бедност". Вина за тази законова дупка има и липсата на редовно правителство и парламент.

В законопроекта се предвижда ново правомощие на министъра на енергетиката, който трябва да одобрява плановете на топлопреносните предприятия за развитие на районни отоплителни или охладителни системи, в случай, че такива планове бъдат разработени, съобщиха от правителствената информационна служба. Промените могат да бъдат приети обаче едва след сформиране на ново Народно събрание след 2 април.

Още по темата

Измененията в ЗЕВИ регламентират още изискванията относно определянето на национална цел за дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление, задължителната минимална цел за дял на енергията от възобновяеми източници в крайното потребление в транспорта, както и целите за дял на енергията от възобновяеми източници в секторите електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане.

С оглед създаването на благоприятна рамка за насърчаване и улесняване на развитието на потребителите на собствена електрическа енергия от ВИ и общностите за възобновяема енергия се въвеждат изисквания по отношение на лицата, които могат да произвеждат, потребяват, съхраняват и продават излишните количества енергия от възобновяеми източници.

Предвидено е облекчаване на процедурите по присъединяване за производители на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 1 MW, като са намалени сроковете за извършване на проучване и издаване на становище за условията и начина за присъединяване.

Със законопроекта се осигурява и изпълнението на две ключови реформи от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България (ПВУ), компонент „Нисковъглеродна икономика“ - Реформа 4 „Механизъм за финансиране на проекти за енергийна ефективност и възобновяеми източници заедно със сметките за енергия“ и за частичното постигане на целите на Реформа 6 „Стимулиране на производството на електроенергия от ВЕИ“.

Решенията са приети неприсъствено, уточняват от правителството.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща