Екоминистерството обяви, че Комисията започва една наказателна процедура, но затваря други четири срещу страната ни

Климат / България , Екология
3E news
597
article picture alt description

Европейската комисия днес взе решения за закриване на четири наказателни процедури, открива една нова за нарушения в областта на околната среда и предявява нов иск срещу България, съобщи Министерството на околната среда и водите по повод нарушенията на България в областта на околната среда и критиките на Брюксел.

Три от наказателните процедури се намираха на етап мотивирано становище, което е последният етап преди сезирането на Съда на ЕС. Процедурите са открити още през 2019 г. и 2020 г. за неизпълнение на изискванията на три директиви.

Това са директивите относно: емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването); оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда; контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества. С обнародването през 2022 г. в „Държавен вестник“ на промени в Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда допуснатите нарушения са отстранени.

Четвъртата закрита наказателна процедура започна през есента на 2022 г. за липса на уведомление от страна на България за дългосрочната ѝ стратегия, изготвена според изискванията на Регламент на ЕС са управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата. Още с встъпването си в длъжност служебното правителство предприе необходимите действия за ускоряване на работата по изготвяне на стратегията и преодоляване на близо двегодишното закъснение за нейното приемане. Дългосрочната стратегия за смекчаване на изменението на климата до 2050 г. на България е приета с Решение на Министерския съвет от 21 октомври 2022 г., което позволи на България да докладва пред ЕК изпълнението на своето задължение.

С решенията си за закриване на тези четири наказателни процедури Комисията даде своята оценка, че България е изпълнила задълженията си и е отстранила допуснатите нарушения на правото на ЕС, твърдят в съобщението си от екоминистерството.

Комисията също изпраща официални уведомителни писма до 14 държави членки, сред които и България, във връзка с намаляването на емисиите на няколко замърсителя на въздуха, както изисква Директива (ЕС) 2016/2284. Директивата NEC определя национални ангажименти за намаляване на емисиите за няколко замърсители, които страните трябва да постигат всяка година поетапно между 2020 г. и 2029 г., както и по-амбициозни намаления от 2030 г. нататък.

От държавите членки се изисква да създадат национални програми за контрол на замърсяването на въздуха, за да покажат как тези ангажименти за намаляване ще бъдат изпълнени. МОСВ предприема необходимите действия за промени в Националната програма за контрол на замърсяването на въздуха 2020-2030 г. и набелязване на мерки за постигане на съответствие с изискванията на Директивата NEC. Амонякът (произлизащ от селскостопанския сектор) е замърсителят, за който повечето от държавите членки не спазват задълженията си. Освен срещу България, на същото основание са открити наказателни процедури срещу още 13 държави – Дания, Ирландия, Испания, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Австрия, Полша, Португалия, Румъния и Швеция.

Днес Европейската комисия взе решение и да предяви иск пред Съда на ЕС срещу България за това, че не е изпълнила задълженията си по Регламент на ЕС относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове (ИЧВ). Наказателната процедура започна през юни 2021 г., а през февруари 2022 г. е получено и мотивираното становище по нарушението. МОСВ работи активно по изпълнение на задълженията, като в следващите седмици ще бъдат положени допълнителни усилия за ускоряване изпълнението на поетите ангажименти, уверяват от ековедомството. Освен България, това решение на ЕК за завеждане на дела пред Съда на ЕС засяга още пет държави членки – Ирландия, Гърция, Италия, Латвия и Португалия.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща