Иновативно финансиране дава възможност на малки и големи общини да се адаптират към зеления и енергиен преход  

Размерът на общините не е непременно най-важният фактор, когато става дума за амбициозни действия за устойчиво развитие.  

Енергетика , Климат / Зелен преход
Рая Лечева
1181
article picture alt description

Разговаряме с Артур Хинш (Arthur Hinsch), част от екипа на Европейския секретариат на ICLEI с експертиза в областта на устойчивите ресурси, климатът и устойчивостта. Акценти са устойчивото развитие на всяка община, обсъждаме възможностите, които имат местните власти да се възползват от финансиране и подкрепа, за да постигнат по-добър начин на живот за своите граждани и по-чиста околна среда с чист въздух. ICLEI е водеща световна мрежа от местни и регионални власти, ангажирани с устойчиво развитие. С мрежата работят редица български общини като Бургас, Варна, Габрово, Русе. 

Артур отговаря за обмена в рамките на Конвента на кметовете и подпомага трансфера и прилагането на успешните мерки за смекчаване и адаптиране към изменението на климата. Работата му върху интегрирането на устойчивите енергийни решения, енергийната децентрализация на производството и производството на енергия за собствени нужди със специален акцент върху ролята на местните власти.

Преди да се присъедини към ICLEI, Артур Хинш е координатор на Global 100% RE, коалиция от организации, призоваващи за 100% възобновяема енергия. Работил е по въпросите на отчитането на устойчивостта в Агенцията за международно сътрудничество към Асоциацията на холандските общини (VNG International) и е проучвал развитието на местни инициативи за възобновяема енергия в Германия и Япония. Артур е с магистърска степен по международни отношения, както и бакалавърска степен по японистика от Лайденския университет в Нидерландия.

Еднакво важно е да се работи с общините, които са водещи,

както и с тези, които може да се нуждаят особено от допълнително финансиране и подкрепа на капацитета.

 

Г-н Хинш, бихте ли ни казали няколко думи за работата на ICLEI и как организацията помага на общинския преход към устойчиво градско развитие?

 

ICLEI е водеща световна мрежа от местни и регионални власти, ангажирани с устойчиво развитие. Действията на местно ниво движат глобалната промяна, а лидерството от страна на местните и регионалните власти може да помогне в справянето със сложни екологични, икономически и социални предизвикателства. От 1992 г. Европейският секретариат на ICLEI работи в тясно сътрудничество с градове в Европа, Близкия изток и Западна Азия. Сътрудничи си и с европейски мрежи, Европейската комисия, Комитета на регионите и много други.

ICLEI представлява местните и регионалните власти в европейските и глобалните политически процеси. Работи с европейските институции и други мрежи, за да повлияе и оформи дебата относно политиките/ законодателството за градска устойчивост. Също така гарантира, че финансирането на проекти е правилно формулирано за справянето с предизвикателствата на устойчивостта и е достъпно за градовете, регионите и публичните власти. Членовете имат възможност да оформят дебата и да представят своите градове на европейско и международно ниво. ICLEI участва и работи с градовете по много проекти свързани с местното устойчиво развитие, включително по въпроси около климата и енергията.

Как се осъществява трансферът на знания и добри практики в мрежата?

Целта е организацията да свързва амбициозните местни и регионални правителства с водещи колеги, национални правителства, Европейската комисия, Организацията на обединените нации, бизнеса, академичните среди, финансите и НПО. Като един от основните европейски застъпници за местно устойчиво развитие, ICLEI Europe мобилизира местните власти чрез своите Конференции за европейски устойчиви градове,  Споразумението на кметовете, Споразумението за зеления град и много други. ICLEI Europe също така предлага услуги за обмен на знания, умения и приложението им от общините и регионалните власти като част от проекти, обхващащи широк спектър от местното устойчиво развитие.

Градовете играят голяма роля за смекчаване на енергийната бедност

Каква е ролята на градовете за намаляване на енергийната бедност?

Градовете играят голяма роля за смекчаване на енергийната бедност, тъй като са в добра позиция да достигнат до енергийно уязвимите граждани и да измерват мащаба на проблема. Те могат да извършват подробно картографиране на местните нужди и сложността на местните фактори, които влияят на явлението в техния контекст. Чрез интегриране на смекчаването на енергийната бедност в местното им планиране, напр. чрез планове за действие за устойчива енергия и климат (SECAP), градовете могат да приоритизират и проектират действия, които отговарят на нуждите на местните граждани. Те също така често свързват съответните местни заинтересовани страни и обединяват местен опит за постигане на дългосрочни цели. В същото време капацитетът на местните власти да се справят ефективно с енергийната бедност варира в целия ЕС поради различията в структурите на управление, техническия опит, наличните средства и ангажимента за справяне с проблема. Ето защо проекти като POWERPOOR и Sun4All са толкова важни за капацитета на местните власти на сградите да действат в това отношение.

Градовете са в най-добрата позиция да превърнат енергийните общности в преобладаваща и мощна реалност.

 

Могат ли местните власти да играят водеща роля при формирането на енергийни кооперативи?

В много случаи вече го правят. Общините са ключови участници и активисти на кооперациите за възобновяема енергия, вкл. енергийни кооперации, тъй като те имат присъщ интерес да създават социално-икономически ползи като част от тяхното местно енергийно и климатично планиране. Местните власти поемат ключови роли, напр. като насочват гражданите и МСП в създаването на енергийни общности, предоставянето на земя, ставането на акционери, определянето на амбициозни енергийни цели на общността и др. Със своите политически мандати и близост до гражданите, те са в най-добрата позиция да превърнат енергийните общности в преобладаваща и мощна реалност. По-специално, участието на местните власти – съчетано с модели на собственост на общността – често води до по-високи нива на доверие и идентифициране с проекти за възобновяема енергия.

Българските градове участват в редица европейски инициативи за зелено развитие

Работите ли с общини от България и как смятате, че трябва да се отчете спецификата на отделните общини?

Като глобална мрежа от градове и региони за устойчиво развитие, ICLEI и неговият Европейски секретариат работят с общините в България за насърчаване на устойчиви решения, които са съобразени със съответния контекст и нужди на общините.

Например община Бургас е член на ICLEI и страна по Споразумението за зелен град, като част от това градът се съгласява да предприеме допълнителни действия за опазване на природната среда и постигане на амбициозни цели до 2030 г. ICLEI и Бургас си сътрудничат в няколко проекта. В проекта GoGreenRoutes градът работи върху внедряването на зелени коридори, за да подобри характеристиките на околната среда, както и благосъстоянието на жителите. Тази мярка е изключително уместна и вградена в индивидуалния контекст на града.

И Габрово, и София са градове, избрани да бъдат част от мисията на ЕС за 100 климатично неутрални и интелигентни града, която получава подкрепата на консорциума NetZeroCities, в който участва и ICLEI. Габрово участва в ръководената от ICLEI SPP Региони – Регионални мрежи за устойчиво развитие, която включва изготвянето на еко-иновативни търгове. София отчита своите действия, свързани с климата, чрез CDP-ICLEI Track.

Като част от CIVITAS PROSPERITY, град Варна се възползва от подкрепата на ICLEI и партньори в разработването на своя План за устойчива градска мобилност (ПУГМ) и град Русе отбеляза видимо увеличение на използването на обществен транспорт и намаляване на използването на лични автомобили като резултат от тяхното участие в проекта.

Как работите с по-големите и по-богати общини и как работите с по-малките, които се нуждаят от повече опора? Можете ли да дадете примери от Европа?

ICLEI си сътрудничи с общини от всякакъв размер, което се отразява в увеличаването на броя на членовете, както и в проектите. Освен получаването на подкрепа и възможността да реализират местни амбиции за устойчивост, градовете печелят от участие в международни проекти чрез достъп до ресурси, финансиране и взаимодействие между участващите партньорски организации. ICLEI работи с градове по голямо разнообразие от проекти, за да покрие пълния спектър от устойчиво развитие.

Еднакво важно е да се работи с общините, които са водещи, както и с тези, които може да се нуждаят особено от допълнително финансиране и подкрепа на капацитета. Въпреки това, според моя опит, размерът на общините не е непременно най-важният фактор, когато става дума за амбициозни действия за устойчивост. Много активни общини в Европа са свидетелство за това.

Въпреки това изграждането на капацитет, международният партньорски обмен, както и достъпът до иновативно финансиране, са от съществено значение за това да се даде възможност на повече общини да поемат водеща роля в определянето и постигането на амбициозни цели. Например обменът Race to Zero е подпомаган от ICLEI, в партньорство с посолството на Обединеното кралство във Варшава общини от Обединеното кралство и Полша с различни размери се събират, за да обменят информация как да планират, финансират и комуникират около климатичната неутралност.

Или проектът Sun4All, при който градовете и регионите работят по адаптирането на програма за подпомагане на сметки за комунални услуги в европейския контекст за смекчаване на енергийната бедност. Завършеният проект за интелигентна зряла устойчивост, при който градовете са създали съвместно инструменти за оценка, планиране и подобряване на тяхната устойчивост, адаптиране към климата и управление на риска или гореспоменатите CIVITAS. Ние също така работим директно с организации с нестопанска цел и организации на гражданското общество от избрани градове, които получават подкрепа чрез фонда за действие на ICLEI, за да насърчим действията в областта на околната среда и климата, основани на данни, на местно ниво и да подкрепяме градовете в постигането на техните амбиции за климатична неутралност като част от NetZeroCities. 

Да разбирам, че се интересувате да работите с всякакъв тип общини и в България, така ли?

Да, очакваме с нетърпение да продължим да работим с българските общини и да проучим нови пътища за сътрудничество. По същия начин каним градовете да обмислят да станат членове на ICLEI и да се възползват от платформа за ангажиране с връстници, заедно с ресурси и инструменти за стимулиране на положителна екологична, икономическа и социална промяна. ICLEI също защитава ролята на местните власти на европейската и международната политическа сцена, като им предоставя ясен глас и гарантира, че техните мнения се чуват. Ние работим в тясно сътрудничество с европейските мрежи, Европейската комисия, Комитета на регионите и много други организации, насърчаващи устойчивостта.

 

 

 

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Зелен преход:

Предишна
Следваща