Има ли смисъл изграждането на фотоволтаични централи за малкия бизнес?

Стойността на инвестицията зависи от редица фактори – тип на оборудване, разположение на имота, място за монтаж на централата, както и характера на производствения цикъл

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
4010
article picture alt description

Източник: needpix.com

В последните няколко години фотоволтаичните електроцентрали (ФЕЦ) се превърнаха в един от основните алтернативни източници на енергия в световен мащаб за различни индустрии. Всеки бизнес, независимо дали в промишления сектор или в сектора на услугите, се нуждае от електроснабдяване, за да може да изпълнява основни функции в своите съоръжения и да няма прекъсване в производствените процеси.

Следователно наличието на най-доброто енергийно решение е ключов момент, когато става въпрос за намаляване на фиксираните разходи за икономическа дейност. Ако компаниите не са предвидили изграждането на соларни инсталации в своята инвестиционна програма, разходите за закупуване и инсталиране могат да бъдат регулирани, тъй като доставчиците все повече предлагат опции за закупуване на лизинг, както и ESCO финансиране.

Какво е ФЕЦ? Видове.

Фотоволтаичните електроцентрали (ФЕЦ) при малките и средни предприятия (МСП) пестят разходи и дават сигурност на захранването с електроенергия за бизнеса.

Фотоволтаичните централи могат да бъдат няколко типа, като основните, които се използват са за собствени нужди и такива за продажба на свободния пазар. С нарастващата цена на електроенергията все по-голям брой дружества изграждат своите ФЕЦ за собствени нужди, които помагат за компенсиране на особено високите текущи разходи, свързани с най-енергийно интензивни операции, и едновременно помагат за намаляване на въглероден отпечатък на компанията.Тук сме изброили основните предимства, които индустрията може да получи при избор на захранване на своето предприятие със соларна инсталация.

Намалени сметки за ток

Обикновено сметката за електроенергия представлява около 15% от общите разходи. Тарифите за слънчева енергия са с около 20% по-евтини от конвенционалната електроенергия. Слънчевата енергия се превърна в устойчива и рентабилна енергийна алтернатива за собствениците на фирми с решение с фиксирани разходи, с продължителност на живота от 25-30 години. Това прави вашите сметки за енергия по-предвидими при по-ниски разходи.

Възобновяема енергия

Слънчевата енергия е 100% чист, възобновяем източник на енергия, който намалява зависимостта от нефт, въглища и природен газ за производство на електроенергия. Тези изкопаеми горива произвеждат вредни емисии, които влияят върху качеството на въздуха, водата и почвата и са отговорни за глобалното затопляне. Според експертите до 2065 г. нашата планета ще загуби до изчезване повече видове растения и животни отколкото през предходните 65 милиона години взети заедно. Тези статистики показват ефектите на парниковите газове от изкопаемите горива.

От друга страна, слънчевата енергия не създава замърсяване. Силата на слънцето е неограничен източник на енергия, който не вреди на озоновия слой. Индустриалните слънчеви енергийни системи са инвестиция в бъдещето на планетата, която може да помогне за запазването на невъзобновяемите енергийни източници и опазването на околната среда.

Енергийна ефективност

Инсталирането на слънчеви панели на покривите на вашата компания може да увеличи стойността на вашия имот и да ви помогне да продавате по-бързо, ако възнамерявате да правите това в бъдеще. Когато една сграда има слънчеви панели, част от енергията, необходима на сградата, може да бъде произведена от слънчеви панели, което означава, че краткосрочните и дългосрочните оперативни разходи ще бъдат по-ниски в сравнение със сравними сгради, които нямат инсталирани фотоволтаични централи.

Намаляване въглеродния отпечатък

За разлика от изкопаемите горива, слънчевите панели генерират електричество без замърсяване на въздуха или въглерод и без пепел или други отпадъчни продукти. Все повече и повече компании сега търсят доставчик с ниски въглеродни емисии и крайният клиент обръща внимание на този аргумент и корпоративната социалните отговорности на своя доставчик.

Ниски разходи за поддръжка

Поддръжката на ФЕЦ е сравнително лесна – основните разходи по поддръжка са почистването на соларните панели, с цел гарантиране на най-голям процент на произведена електроенергия, мониторинг и инспекции на място.

Най-надеждните производител на соларни панели предлагат 20-25 години гаранция. Тъй като няма движещи се части, няма износване. Инверторът обикновено е единствената част, която трябва да се смени след 5-10 години, тъй като непрекъснато работи за преобразуване на слънчевата енергия в електричество и топлина (слънчева PV срещу слънчева топлинна). Освен инвертора, кабелите също се нуждаят от поддръжка, за да се гарантира, че ФЕЦ работи с максимална ефективност. Това означава, че след покриване на разходите за първоначалната инвестиция, разходите за поддръжка и ремонт са относително ниски.

Независимост при потреблението на електроенергия

Възобновяемата енергия от неизчерпаем източник на ресурси като слънцето може да се използва много ефективно във всички видове промишлени процеси. При инвестиция във ФЕЦ, индустриалните предприятия спират зависимостта от дружествата за търговия с електроразпределителните дружества и цените, които те диктуват. В повечето случаи не се изпитва прекъсване на услугата за производство на електроенергия, което дава сигурност в електропроизводството.

Подобряване имиджа на компанията

Изборът с преминаването на възобновяема енергия, позиционира компаниите като напредничав и иновативен бизнес. Изграждането на екологичен и устойчив имидж, представя компаниите в една друга светлина, следвайки тенденциите в световен мащаб.

Инвестицията

Стойността на инвестицията зависи от редица фактори – тип на оборудване, разположение на имота, място за монтаж на централата, както и характера на производствения цикъл. Изграждането на ФЕЦ за собствени нужди е по облекчена процедура, особено ако е правилно оразмерена и проектирана, така че 100% от произведената електроенергия да се усвоява. В зависимост от производственото потребление към системата към системата може да се предвиди и батерия (батерии) за съхранение на електроенергия, което дава възможност излишната енергия да се подава в електрическата мрежа или да се оптимизира процеса при сменен режим на работа.

Инсталациите за собствени нужди имат нисък разход на инвестиция, както и период на възвръщаемост между 4 и 7 години, особено за индустриални предприятия с висока консумация на електроенергия. Чрез енергиен мониторинг управлението на ФЕЦ води до висока ефективност на произведената електроенергия. Намаляването на разходи за ток в размер на повече от 70% е постижимо за предприятия с едносменен режим на работа.

Процедурата за изграждане на собствена фотоволтаична електроцентрала следва няколко стъпки. Подава се заявление за изграждане на ФЕЦ до електроразпределителното дружество (ЕРП). След одобрение от ЕРП се изготвя проект, който се входира за одобрение от ЕРП. След одобрение от ЕРП се входира в съответната община за получаване на финално разрешително за строеж. Като цяло процедурата по изграждане и присъединяване към електропреносната мрежа също е сравнително облекчена, като периода от обработка на документацията до монтаж на ФЕЦ може да отнеме средно между 4-6 месеца.

Повечето малки индустриални предприятия в България имат нужда от инсталиране на фотоволтаични централи с мощност между 30 kWp и 150 kWp, като за по-голяма ефективност се препоръчва комбинация с батерии за съхранение на електроенергия.

Средната инвестиционна стойност за технологичното оборудване на ФЕЦ с производителност от 150 kWp е около 250 хил. лв., в зависимост от изградената конфигурация.

Част от предприятията в България не са предвидили такава инвестиционна програма, предвид несигурността на икономическата обстановка в световен мащаб. Именно затова могат да се доверят на ЕСКО инженерингови компании. ЕСКО компаниите предлагат изграждане на фотоволтаични електроцентрали с гарантиран резултат, при които стойността на направената инвестиция се възстановява единствено и само от гарантираните спестявания произтичащи от експлоатацията на новите съоръжения, съгласно предварително изготвен финансов план.

При сключването на EСКО договор всички рискове са за сметка на изпълнителя на договора и клиента няма нужда да инвестира собствени средства. Чрез този тип договорни отношения ЕСКО компанията предоставя инженеринг или енергийно обследване на предприятието, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на енергоефективни съоръжения.

Заради нарушената верига от доставки трябва да се има предвид, че цените и сроковете на доставка на оборудването на фотоволтаични електроцентрали се променят постоянно. Това включва соларните панели, чийто основен производител е Китай, както и мрежовите инвертори. Избора на професионална инженерингова компания, която може да изгради проект спрямо нуждите на предприятието и гарантира сигурност на доставките и изпълнението на проекта е от особена важност.

Зеления преход е в основата на устойчивото производство към което се стреми Европа. Намаляването на въглеродните емисии може да бъде един бърз преход, чрез използване на възобновяеми енергийни източници. Именно поради това Българската индустрия има нужда да използва финансовите инструменти, които предлага Европейския Съюз, към установяване на климатична неутралност и внедряване на ESG политики.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща