Реформите на държавите членки се подкрепят от Инструмента за техническа подкрепа с общ бюджет от 116 млн. евро за 2022 година

Икономика / Индустрия , Свят
3E news
646
article picture alt description

Европейската комисия одобри 225 проекта по Инструмента за техническа подкрепа (ИТП) в подкрепа на държавите членки при подготовката, разработването и изпълнението на реформи, които ще доведат до модерни и устойчиви публични администрации, стратегии за устойчив растеж и издръжливи икономики. Очаква се същевременно да се повиши способността им да реагират при настоящи и бъдещи кризи. Някои проекти за реформи също така са включени в националните планове за възстановяване и устойчивост. Повече информация може да откриете ТУК.

Комисарят по въпросите на сближаването и реформите Елиза Ферейра заяви: „Все още не сме се възстановили от пандемията, а преди две седмици в Европа избухна нова криза. Инструментът за техническа подкрепа ще продължи да подкрепя държавите членки и регионите при осъществяването на реформи, които могат да подобрят тяхната устойчивост, да подкрепят стратегиите им за растеж, да се подготвят за двойния цифров и екологичен преход и да гарантират ефикасни и гъвкави публични администрации.“

Реформите на държавите членки се подкрепят от ИТП с общ бюджет от 116,8 милиона евро за 2022 г. Инструментът за техническа подкрепа (ИТП) е базиран на търсенето инструмент, който предоставя съобразен с нуждите експертен опит. Това е също така гъвкав инструмент, който може бързо да бъде адаптиран към нововъзникващите нужди на държавите членки, по тяхно искане.

Реформи, насочени към екологичния и цифров преход

Проектите са тясно съгласувани с ключовите приоритети на Комисията: ИТП за 2022 г. ще продължи да подкрепя държавите членки при разработването и изпълнението на реформи, насочени към екологичния и цифровия преход, както и подобряването на оперативния капацитет и ефективността на техните публични администрации.

Например 36 % от исканията са насочени към целите на Зеления пакт, а 51 % — към цифровия преход. Освен това 57 % от подбраните искания за подкрепа по ИТП за 2022 г. са свързани с реформи в рамките на плановете за възстановяване и устойчивост на държавите членки.

Нови елементи в програмата са многонационални или многорегионални проекти

Тези проекти предлагат техническа подкрепа за справяне с общите предизвикателства в няколко държави членки или региони, като се съсредоточават върху едни и същи приоритети. Тези проекти насърчават взаимното обучение и разработването на общи подходи чрез партньорски обмен.
Ще бъдат подкрепяни също водещи проекти. Това са проекти, разработени от Комисията в подкрепа на реформите, които до голяма степен са необходими в различните държави членки и са в съответствие с основните приоритети на ЕС. Например водещият проект „Подкрепа за вълната на саниране“ е насочен към държавите членки, които желаят да разработят и осъществят реформи в подкрепа на санирането на сгради.

Водещият проект „Прилагане на Европейската гаранция за децата“ подкрепя държавите членки при изпълнението на препоръката на Съвета за създаване на Европейска гаранция за децата. По проекта се предлага техническа подкрепа за изпълнението на действия и политики за предотвратяване и борба с детската бедност и социалното изключване.
50% от исканията са свързани с водещи проекти, като туризъм, инициативата „вълна на саниране“, интегриране на принципа на равенство между половете, публична администрация и интеграция на мигрантите, докато 30 % от исканията са многонационални или многорегионални проекти.

ИТП е основният инструмент на Комисията за предоставяне на техническа подкрепа за реформите в ЕС

ИТП е основният инструмент на Комисията за предоставяне на техническа подкрепа за реформите в ЕС по искане на националните органи. Той е част от многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. и плана за възстановяването на Европа. Инструментът се опира на успеха на предшестващата го Програма за подкрепа на структурните реформи, по линия на която от 2017 г. насам са изпълнени над 1400 проекта за техническа подкрепа във всички държави членки.

Реформите, които отговарят на условията за подкрепа по ИТП, включват, но не се ограничават до, публичната администрация, управлението на публичните финанси, управлението на миграцията, бизнес средата, финансовия сектор, пазара на труда, образователните системи, социалните услуги, подкрепата за децата в уязвимо положение, здравеопазването, екологичния преход и киберсигурността.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Индустрия:

Предишна
Следваща