Въвеждането на чистия транспорт в градовете има нужда от гъвкави регулации

Не може изведнъж да се забрани достъпът на всички неекологични превозни средства до зоните с ниски и нулеви емисии, казват европейските автомобилни производители

Е-мобилност
3E news
470
article picture alt description

Източник: pixabay

В ЕС все по-усилено тече дебатът как европейските градове да станат по-пригодни за живеене. В този аспект постигането на екологичните цели, като например намаляване на вредните емисии и шума, са от ключово значение за урбанизираните територии. И тук на първо място излиза ролята на използваните в тях превозни средства. Все повече на преден план излизат мерки за регулиране на достъпа на различни превозни средства до определени части на градовете, като все повече общини в Европа въвеждат ограничения и забрани за използването на автомобили или определени типове до определени зони, както и въвеждането на такива с ниски или нулеви емисии. В тази връзка членовете на Асоциацията на европейските автомобилни производители (АСЕА) се обявяват за стимулирането на нарастването на чистата мобилност както по отношение на пътническия, така и на товарния транспорт. За целта, според тях, трябва да се въведе по-широка гама от по-екологични превозни средства, технологии и услуги, които да бъдат пригодени към заложените различни цели, особености на съответния град, но и към нуждите на потребителите. 

През следващите години електрифицираните превозните средства ще бъдат ключовата технология за постигане на екологичните цели в автомобилния транспорт. Затова членовете на ACEA смятат, че въвеждането на мерки за регулиране на достъпа на превозни средства до градската инфраструктура могат да бъдат полезен инструмент, наред с другите мерки, насочени към постигането на екологичните цели на градовете. А това паралелно ще помогне и за и за ускоряване на развитието на пазара на електромобили, ако въпросните мерки бъдат прилагани по подходящ начин, се посочва в позиция на Асоциацията.

Според членовете й обаче въвеждането на всяка една такава регулация трябва да отговаря на индивидуалните особености на всяка една урбанизирана територия, като паралелно с това да се гарантира, че правилата ще бъдат приемливи за гражданите, но и ще имат положителни последствия в социален, екологичен и икономически аспект. Затова всеки един план за въвеждане на такива регулации трябва да бъде внимателно оценен по отношение на въздействието и ефекта, който ще има. И в него да се намери балансът между нуждите от мобилност на обществото и екологичните цели.

Призивът на АСЕА към властите е при въвеждането на такива мерки, регулации и ограничения да признават и уважават нуждите от мобилност на всеки един гражданин. Свободното движение на хора и стоки е основен стълб на ЕС. А нуждите от мобилност са разнородни и следователно е необходимо да има голямо разнообразие от решения за мобилността. Всеки трябва да може да избере и да има достъп до най-подходящия транспорт според специфичните му нужди, индивидуалните обстоятелства и лични му предпочитания, при условие че това отговаря и на нуждите на обществото, смятат в АСЕА.

Леките автомобили са и ще продължат да бъдат от съществено значение в градските и селските райони зони за осигуряването на достъпна и устойчива индивидуална мобилност чрез усвояването на най-съвременните превозни средства. Следователно всички видове транспорт, включително лични превозни средства, трябва да се разглежда като част от бъдещата устойчива градска мобилност. Но в същото време те трябва да бъдат използвани по най-ефективния начин, да бъдат интегрирани в свързана мрежа, в мултимодална, достъпна екосистема, която подкрепя нуждите от мобилност на всички граждани. Затова достъпът на гражданите до всички важни и съществени точки трябва да бъде гарантиран за всички жители, посетители и служители в съответното населено място, категорични са от АСЕА.

Електрифицираните превозни средства са ключова технология за постигане на екологични цели в автомобилния транспорт. За да станат обаче те предпочитаният избор на гражданите и транспортните фирми, е необходимо да им бъдат създадени съответните благоприятни условия. Например в зоните с нулеви емисии, където ще бъдат допускани само чисти превозни средства, трябва да има достатъчно голяма и достъпна зарядна инфраструктура. Към изграждането на подходящата такава трябва да се прибави и дигитализацията, която позволява широк набор от допълнителни услуги в мобилността и води до оптимизирани транспортни потоци, съответно намаляване на емисиите и подобряване на пътната безопасност. Но всички тези и други нови технически решения също трябва да се вземат предвид при разработването на регулациите за транспортните средства в градската среда. Затова правилата трябва да бъдат направени така, че да водят до по-малко емисии и по-малко въздействие върху околната среда, но без да бъдат ощетявани нуждите на гражданите.

Друг ключов момент в градската мобилност са доставките на стоки в урбанизираните територии, които оказва голямо влияние върху икономиката, качеството на живот, достъпността и привлекателността на градовете. В тази връзка микробусите играят жизненоважна роля в логистичните вериги. Отговаряйки на специфични нужди, тя няма как лесно да бъдат заменени от други транспортни услуги, както в обществения транспорт или споделянето на автомобили между гражданите. Затова е от сериозно значение да се гарантира, че лекотоварните превозни средства ще останат част от градските логистични вериги. Затова политиците трябва да осигурят разширени възможности за употребата на такива транспортни средства, които да гарантират качеството на доставките. Предвид по-трудната замяна на микробусите с алтернативни и чисти аналози в зоните с ниски и нулеви емисии, може да бъдат осигурени, например, времеви „прозорци“, през които тези транспортни средства да имат достъп до чистите зони в градовете, препоръчват от АСЕА. В същото време друга задача на политиците при разработването на регулации за градската мобилност трябва да бъде насърчаването на ефективната и рентабилна логистика чрез използването на нискоемисионни и подходящи като размери градски товарни превозни средства, максимизиращи безопасността за участниците в движението и пешеходците.

По отношение на тежкотоварните камиони, които са гръбнакът на довеждащите доставки в градовете и мегаполисите, също трябва да бъдат създадени подходящите регулации, отчитащи екологичните цели, но и икономическата устойчивост и обществения интерес. Поради това всички ограничения за достъп за камиони трябва да отчитат не само екологичния и социалния аспекти, но и тяхното въздействие върху сигурността на доставките и икономическите ефекти върху логистичните компании. За да бъдат по-ефективни, превозвачите трябва да имат лесен, гарантиран и пълен достъп до информация за политиките по отношение на ограниченията в транспортните системи. Затова към тях трябва да бъдат прилагани по-гъвкави регулации. Също както и при лекотоварните транспортни средства, на камионите трябва да бъдат осигурени разширени възможности за достъп и доставка чрез „прозорци“ за достъп до зоните с ниски и нулеви емисии.

Автобусите са най-широко използваната форма на колективен транспорт в градските, крайградските и селските райони. Те често са най-рентабилната и гъвкава форма за обществено придвижване, допълваща индивидуална и споделена мобилност. И като такива представляват съществен компонент от регулациите за достъп на превозни средства в градската инфраструктура. Затова местните власти трябва да създадат подходящи схеми за финансиране и стимулиране на внедряването на автобусни системи с ниски и нулеви емисии, включително чрез изграждане на подходяща инфраструктура за зареждане с електричество и алтернативни екологично чисти горива с оглед целите на Директивата за чисти превозни средства. Автобусите играят важна роля и за достъпа до туристическите обекти в градовете, от съществено значение са и за придвижването до хотели, атракциони, транспортни терминали и др. Затова и за тях в бъдещото развитие на транспортните системи в градската среда трябва да бъдат осигурени подходящи точки зареждане и презареждане.

В позицията си от АСЕА подчертават, че зелената мобилност в градските райони може да бъде постигната само чрез съвместни усилия на обществото, местните власти и индустрията. Всички заинтересовани страни трябва си сътрудничат за създаване на условията, необходими за постигането на екологичните и социални цели. Затова, за да се гарантира успешното прилагане регулациите за достъп до градската транспортна инфраструктура, както и правото на индивидуална мобилност, политиките трябва да насърчават сътрудничеството между всички заинтересовани страни в тази сфера. Неразделна част от дискусиите и решенията трябва да бъдат и производителите на автомобили. 

От друга страна европейските градове трябва да следват общите насоки на ЕС при прилагане мерките и регулациите за зелен транспорт, като същевременно общините трябва да избягват въвеждането на индивидуални решения. Също така регулациите трябва редовно да се оценяват и при необходимост да се актуализират, за да може да се решават проблемите чрез натрупания опит, но и да се отчита развитието на новите технологии. От своя страна Европейската комисия трябва да насърчава насоките за регулации за достъп до градската инфраструктура, включително чрез препоръки за комуникационната инфраструктура и новите технологии, които да насърчават екологичната и устойчива мобилност.
Членовете на ACEA изразяват готовност да работят конструктивно и активно с ЕК и всички други заинтересовани страни, за да се справят с екологичните предизвикателства, пред които са изправени градските райони и за по-нататъшно подобряване на глобалната конкурентоспособност на европейския автомобилен сектор, завършва позицията на Асоциацията.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Е-мобилност:

Предишна
Следваща