Само 33% от препоръките на Сметната палата са изпълнени от седем одита по теми от голямо значение

От дадени 122 препоръки към ведомства и общини, са изпълнени само 26, сочат данните от докладите на държавния одитор

Икономика / Финанси
3Enews
794
article picture alt description

От Сметната палатата са установили, че от общо 122 препоръки по седем одита във ведомства и общини по теми от голямо значение за живота само 33% от проверените организации са изпълнили дадените препоръки (26). Това става ясно от приетите от Палатата доклади за резултатите от осъществения контрол за изпълнение на препоръките, които може пряко да допринесат за подобряването на публичните дейности и услуги в седемте области.

Съгласно чл. 50, ал. 3 от Закона за Сметната палата, при неизпълнение на препоръките Сметната палата има право и изпраща доклади с предложения за предприемане на действия до Народното събрание, Министерския съвет или на общинския съвет, а на основание чл. 60 от същия закон - оповестява неизпълнението на препоръките чрез интернет страницата си.

Още по темата

При одита "Ефективност на дейността по събиране на публичните държавни вземания в Националната агенция за приходите" за периода от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2016 г. на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите са дадени единайсет препоръки, от които изцяло са изпълнени две. Срокът за изпълнението им е бил 31 декември 2020 г.

По одита "Ефективност и ефикасност на мерките, предприети от националните и местните власти за борба срещу основните източници на замърсяване на атмосферния въздух в големите градове" за периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2016 г. от дадените двайсет и четири препоръки, са изпълнени петнайсет.

По одита "Оптимизиране на транспортната свързаност на областите в Северозападния регион" за периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2016 г. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията от пет препоръки не е изпълнил изцяло нито една. Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" от три препоръки е изпълнил една.

Сметната палата е дала 3 препоръки на всеки от кметовете на проверените 19 общини, от тях само 3-ма или 17 на сто са изпълнили всички препоръки. Девет общини - 50 на сто от проверените, не са изпълнили нито една препоръка. Срокът за изпълнението на препоръките е изтекъл в края на 2018 г. Само Община Троян е уведомила Сметната палата за предприетите действия.

По мярка 11 "Биологично земеделие" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 за периода от 1 януари 2015 г. до 30 юни 2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите и изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, са дадени десет препоръки, изпълнени са две.

По "Ефективност на управлението на мрежата НАТУРА 2000 с цел защита на околната среда и местното население в зоните от мрежата" за периода от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2018 г. от дадените на министъра на околната среда и водите девет препоръки, изцяло са изпълнени две. Към министъра на земеделието, храните и горите препоръките са две, едната е изпълнена. Срокът е бил 31 декември 2020 г. Все още предстои разработването на Национален план за опазване на биологичното разнообразие 2021-2024 г., посочват от Сметната палата. Предвид забавянето на нормативни промени, е взето решение в спешен порядък да бъде възложено разработването на подробни и специфични за защитените зони цели, които да се използват за разработването на плановете за управление на защитените зони.

По "Условия за балансирано и устойчиво регионално развитие" за периода от 1 януари 2012 г. до 31 декември 2016 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството са дадени седем препоръки, от тях е изпълнена една. Срокът за изпълнение на препоръките е бил до 31 декември 2019 г. Министърът не е уведомил Сметната палата за предприетите мерки.

По "Прозрачност и публичност в дейността на държавната администрация и достъп до обществена информация" за периода от 1 януари 2016 г. до 30 юни 2018 г. от дадените осем препоръки към министър-председателя, са изпълнени шест. От десет препоръки към председателя на ДАЕУ, осем са изпълнени. Срокът за изпълнение на препоръките е до 30 юни 2020 г. за министър-председателя и до 31 март 2020 г. за председателя на Държавната агенция "Електронно управление". Сметната палата е уведомена с писма за предприетите действия.

С одита и изпълнените препоръки е допринесено за подобряване на прозрачността на администрациите. В 12 министерства, или 70 на сто от проучените административни структури, са определени ред и отговорни длъжностни лица по публикуване на обществена информация. В три министерства или 18 на сто, в хода на одита са предприети действия за създаването на вътрешен ред. Не е изпълнена препоръката, с която се цели осигуряването на своевременна и адекватна организация за докладване на информацията за повторно използване, предоставяна от организациите от обществения сектор, обобщават от Сметната палата.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща