Инж. Димитър Зарчев: Летните месеци показаха, че българските производствени мощности са гарант за сигурността на енергийните доставки в региона

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
4029
article picture alt description

Инж. Димитър Зарчев,  директор на Централно диспечерско управление на ЕСО и член на Борда на Европейската асоциацията на електропреносните оператори - ENTSO-E пред сп. „Енергетиката – електроенергийни ракурси“

Уважаеми г-н Зарчев, приемете адмирации за високото признание, което получи ЕСО в лицето на Вашия избор за член на Борда на Европейската асоциацията на електропреносните оператори - ENTSO-E. За първи път представител на българския преносен оператор влиза в ръководството на организацията. Какви амбиции и приоритетни цели си поставяте в работата Ви като член на Борда на ENTSO-E?

Първо бих желал да Ви благодаря за поздравлението, но държа да отбележа, че този избор е следствие от екипната работа на много специалисти в ЕСО, които в течение на годините са  оказали своя висок професионализъм и квалификация, което ги направи търсени и надеждни партньори в множество международни инициативи.

ENTSO-E е организация, която наследява предишни обединения на електроенергийните преносни оператори в Европа, каквото беше UCTE, а преди това UCPTE. България е технически присъединена и е член на тези организации от 2002 година, като техническите правила за управление на свързаните електроенергийни системи са транспонирани в нашето законодателство и по-специално в Правилата за управление на електроенергийната система. От техническа гледна точка системните оператори в синхронната зона на Континентална Европа работят в уникална среда, в която имат задължението да поддържат електроенергийните системи в непрекъснат баланс между производство, потребление и обмен на електроенергия между тях.

Всяко смущение или авария, независимо дали е в Испания, Германия или Турция се отразява на всички оператори, като неговото преодоляване изисква солидарна дейност, целяща да осигури качествено, надеждно и непрекъсваемо захранване на всички потребители в Европа. Както предишните обединения, така и ENTSO-E е организация, която ляга върху строги технически правила и, нещо което считам за особено важно, солидарност, консенсус и споделяне на експертиза между всичките 42 члена от 36 страни в Европа. В този смисъл организацията представлява уникална съвкупност от познания, експертиза и иновативност, достъпни за всички нейни членове.

През последните години електроенергийният сектор претърпя някои промени, основно свързани с либерализацията на електроенергийните пазари и нововъведения, регламентиращи отношенията между участниците във веригата производство-пренос-потребление. В Европейския съюз бяха приети няколко регулации в областта на енергетиката, които замениха техническите правила на организацията, превръщайки ги в европейски регламенти. Като пример бих могъл да посоча Регламент (ЕС) 1222/2015 (CACM GL), Регламент (ЕС) 1719/2016 (FCA GL), Регламент (ЕС) 1485/2017 (SO GL), Регламент (ЕС) 2196/2017 (NC ER).

Не можем да не споменем Европейската зелена сделка и отражението върху системните оператори. Все по-голямото разпространение на възобновяемите енергийни източници, нарастването на техния дял в производството на електрическа енергия, стохастичния характер на първичния източник и географското им разположение налагат промени в оперативното управление за постигане на по-голяма маневреност, което от своя страна води до усъвършенстване както на техническите, така и на пазарните практики.

С това предисловие мога да заявя, че по отношение на работата ми като член на борда на ENTSO-Е ще се старая да отстоявам ценностите и политиките, залегнали във визията и мисията на организацията, със стремеж да ги популяризирам и съобразя с особеностите на нашия регион.

Какви политики в подкрепа развитието на българската електропреносна система ще отстоявате с работа си в борда на европейската организация на електропреносните оператори?

Както вече споменах ENTSO-Е е организация, изградена върху стриктни правила, но и обединяваща в себе си уникална регулаторна, административна и техническа експертиза. Системните оператори от цяла Европа приемат за своя мисия подпомагането на енергийния преход към „чиста енергия“ и въглеродно неутрална икономика за целия Европейски съюз, като са готови да предоставят своите знания и опит за осъществяване на този плавен преход. Една от предпоставките за преход е въвеждането на изискванията на европейските регламенти, които вече споменах, както и задълбочаване на сътрудничеството между отделните оператори. Една от тези инициативи са регионалните координатори за сигурност, които през 2022 година ще прераснат в регионални координационни центрове. Тук е мястото да отбележа, че от тази година нашият регион Югоизточен има създаден такъв координатор, което беше осъществено с неуморните усилия на нашите колеги от ЕСО, както и колегите от румънския, гръцкия и италианския електропреносни оператори, който предстои да бъде преобразуван в регионален координационен център в изпълнение на регламент (ЕС) 943/2019. Ролята на ENTSO-Е е ключова в процеса по създаване на необходимата среда и „модел“ за осъществяването на тези цели.

ENTSO-Е е и организацията, която комуникира с ЕК, ACER и заинтересованите страни в цяла Европа. В работата си като член на борда ще се ръководя от стремежа нашият регион да заеме своето равноправно място в този „модел“.

Лятото на 2021 година дойде с високи температури и високи товари на електроенергийната система, които бяха посрещнати безпроблемно от Електроенергийния системен оператор. Нека да кажем няколко думи как се справихте с осигуряване на пиковото потребление и гарантиране безаварийната работа на електропреносната система.

Летните месеци наистина бяха белязани от високи температури и респективно от високи товари. Същевременно производствените мощности изпълняваха ремонтната си програма, която има за цел да подобри тяхната надеждност за предстоящия зимен период. Нещо повече, през летните месеци изнесената електроенергия достигаше до 50% от потреблението в страната. Бих казал, че безпроблемното преминаване през летните месеци беше заложено през 2020 година с изключително добро планиране от страна на ЕСО.

ЕСО съгласно критерия, заложен в правилата за управление на електроенергийната система, утвърдени от КЕВР, а именно максимална месечна адекватност на електроенергийната система, съгласува с производствените мощности тяхната ремонтна програма. Летните месеци показаха, че българските производствени мощности са гарант за сигурността на енергийните доставки в региона, както и фактор, който смекчава до колкото е възможно цените на електроенергията в региона.

Ще потърсим и Вашето експертно обяснение за ръста в борсовите цени на електроенергията и по-специално разяснението срещу спекулативното говорене как пазарните обединения са причина за високите цени на свободния пазар.

Пазарните обединения се извършват между електроенергийните борси и не са предмет на оценка от страна на оператора. България осъществява междусистемни обмени със съседните си страни от десетилетия, т.е. това не е нещо ново. Обединението на пазарите има за цел да улесни търговията, т.е. да бъде изпълнен един от основните принципи при създаването на Европейския съюз, а именно свободното движение на стоки, услуги и хора. Пазарните обединения дават възможност за търговия чрез различните пазарни сегменти.

Кои проекти и постижения на експертите от ЦДУ ще откроите като достижения в съвместната ви работа с другите европейски преносни оператори в оперативните комитети и работни групи на ENTSO-E?

През годините, след приемането ни за член на UCTE, експертите на ЦДУ са участвали в множество международни проекти и, бих казал, са търсени партньори за почти всички инициативи, които са на дневен ред в организацията. Нашите специалисти са участвали в предпроектни проучвания и присъединяване на електроенергийни системи към синхронната зона на Континентална Европа, в подготовката на оперативните наръчници на Асоциацията и регламентите на Европейския съюз, в създаването на общите модели на електроенергийната система, методики за оценка на качеството на регулиране и много други. По-големи проекти, които бих могъл да спомена, са присъединяването на турската електроенергийна система към синхронната зона на Континентална Европа, предпроектните проучвания за присъединяване на украинската и молдовската електроенергийни системи към синхронната зона на Континентална Европа. Резултатът от съвместната работа на нашите специалисти и специалистите от европейските системни оператори е видим и днес.

Приемането на „Зелената сделка“ на ЕС и новите цели за увеличаване дела на ВЕИ до 2030 г. как ще повлияе работата на електропреносните оператори и пред какви предизвикателства ги изправя новата законодателна рамка?

Приемането на „Зелената сделка“ и бързото разрастване на инсталираните мощности от ВЕИ изправя системните оператори пред нови технически задачи, които не са описани в учебниците. Електроенергийните системи в Европа са изграждани, развивани и се управляват в съответствие с географското разположение на потреблението и конвенционалните генериращи мощности. Бързото навлизане на ВЕИ води до промяна не само на енергийния микс, но и до промяна на потоците през електроенергйната система. Непостоянният характер на първичните енергийни източници изисква все по-голяма маневреност и координация както на национално, така и на регионално ниво. Съществен става и въпросът за „дигитализацията на мрежата“, т.е. развитието на управляващите системи, събирането и обработката на все повече информация от всяка една точка на достъп и нейната бърза и коректна обработка с цел вземане на навременни решения от диспечерския персонал. Това повдига и въпросите по отношение на киберсигурността. Все повече се задълбочава координацията между преносните и разпределителните оператори.

На фона на тези промени ENTSO-E като организация и операторите на преносни системи като нейни членове ще задълбочават все повече своето сътрудничество, изграждайки общи практики, споделяйки експертиза и развивайки координационните инициативи както на регионално, така и на европейско ниво. Не бива да забравяме, че един от приоритетите на организацията е подпомагането на отделните оператори за пълното въвеждане на изискванията на регламентите в областта на енергетиката.

Енергийният сектор в световен мащаб трайно се насочва към постигане на въглероден неутралитет. В тази връзка какви са неотложните мерки, които трябва да бъдат предприети за развитие и модернизиране на електропреносните системи?

Новите технологии изискват нови решения. Операторите в Европа, чрез ENTSO-Е като организация, активно работят в тази насока. По отношение на развитието на мрежата тази работа е намерила отражение в 10-годишния план за развитие на мрежата (TYNDP), становищата и препоръките по отношение на off shore и on shore ВяЕЦ, съвместното използване на конвенционални източници на допълнителни услуги и източници с ограничено наличие на първичен ресурс и други.

Тези материали са достъпни на интернет-страницата на ENTSO-Е. Бих казал, че те са много добри примери за мисията и визията на Асоциацията. Най-неотложно е въвеждането на европейските регламенти в областта на енергетиката. Това ще даде на всички участници инструментите за справяне с пазарните и балансови предизвикателства, които стават все по-големи. Неотложно е и модернизирането на електропреносните мрежи по отношение на първични съоръжения, особено на ниво 110 kV, където се присъединяват повечето новоизградени паркове, както и развитието на системите за управление на мрежата с оглед постигане на още по-голяма маневреност.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща