НЕК отчита положителен финансов резултат от над 47 млн. лв. през първото тримесечие на годината

Въпреки това финансовото й състояние остава тежко

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
3216
article picture alt description

Националната електрическа компания (НЕК) отчита положителен финансов резултат за първото тримесечие на 2021 година в размер от 47 353 хил. лв. (47 млн. 353 хил. лв.) Спрямо същия период на предходната година е подобрен с 33 682 хил. лв. (33 млн. 682 хил. лв.). Това посочват от НЕК в анализа на дейността на компанията за първото тримесечие на настоящата година спрямо същия период на 2020 г. В същото време заключението на доклада не е положително и се констатира, че не е постигнато съществено подобрение на финансовото състояние на компанията. НЕК продължава да изпитва затруднения при обслужване на задълженията си по кредитите към БЕХ. Компанията продължава да работи в условията на отрицателен оборотен капитал, влошен паричен поток и висока задлъжнялост, сочат констатациите на експертите, изготвили финансовия отчет.

В доклада си експертите от електрическата компания отчитат продължаващата работа в условията на COVID-19, но също така увеличено търсене на електроенергия на енергийната борса (БНЕБ) и свободния пазар. Те се спират и на действащи високи нива на цените, ръст на производството от водноелектрическите централи в структурата на НЕК. Както и значителното повишение на стойностите на въглеродните емисии на международните борси, които централите с дългосрочни договори (ТЕЦ-овете Ей И Ес-3С Марица Изток I и ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток 3 ) закупуват за произведената от тях електроенергия и префактурират на НЕК.

В съответствие с действащата нормативна уредба и ценовото решение на КЕВР, НЕК продължава да изкупува разполагаемост и електроенергия по дългосрочните договори с ТЕЦ Ей И Ес Марица Изток 1 и ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток 3. Цена задължение към обществото се администрира от ФСЕС (Фонд Сигурност на електроенергийната система), с което функциите и отговорностите на Фонда нараснаха значително, отбелязват експертите.  Те обръщат внимание и на спада продадената електроенергия на крайните снабдители, заради излизането на малките потребители на свободния пазар.

Собствено производство и покупки на електроенергия

В доклада на електрическата компания се отчита нарастването на производството на електроенергия от собствените ВЕЦ и ПАВЕЦ през първото тримесечие на 2021 г. заради влажната година, което достига до обем от 1 230 983 МВтч. Това е повече от два пъти спрямо същия период на 2020 г. (със 786 891 МВтч), когато е било от порядъка на 444 092 МВтч.

От дружеството отбелязват изпълнението на задълженията си по отношение на регулирания пазар, но заявяват и намерението си за увеличение на пазарния дял на свободния пазар на електроенергия.

Покупките на електроенергия в същото време намаляват, което се дължи на измененията в Закона за енергетиката от миналата година, според  които небитовите потребители, присъединени към мрежата ниско напрежение трябва задължително да си изберат търговец и да излязат на свободния пазар . Според експертите, изготвили доклада закупената електроенергия от обществения доставчик е била в обем от 3 992 527 МВтч, което е намаление с 13,4 % в сравнение със същия период на миналата година. Тогава НЕК е закупила електроенергия в обем от 4 612 829 МВтч.  

През първото тримесечие на 2021 г. се отчита намаление на количеството закупена електроенергия от производителите по квоти, което се дължи на по-малките продажби за крайните снабдители.

Спад се отчита и при покупките на електроенергия, както от АЕЦ Козлодуй (минус 25.3 %), така и от Марица Изток 2 (минус 32.9 %). От 1 юли 2020 г. в съответствие с ценовото решение на КЕВР в обезпечаване снабдяването с електроенергия за крайните снабдители бе включена и ТЕЦ Бобов дол, която през първото тримесечие на настоящата година е доставила 189 630 МВтч. Общото количество, доставена електроенергия от квотните централи е по-малко с 504 742 МВтч или 21.0 % намаление, спрямо първото тримесечие на 2020 г., пишат експертите, изготвили доклада.

По-малко е и закупената електроенергия и по отношение на задължителното изкупуване по дългосрочните договори от възобновяеми източници и произведената по високоефективен комбиниран начин под 1 МВт. Така според данните, закупената електроенергия по дългосрочните договори и преференциални цени за първите три месеца на тази година спада с 3.8 % до 2 091 975 МВтч (намаление от 83 358 МВтч).

Отчита се ръст с 10, 5 % на електроенергията, закупена от ТЕЦ Ей И Ес-3С Марица Изток I спрямо същото тримесечие на предходната година. В същото време покупките от ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток 3 отбелязват спад с 14,6 % за този сравняван период.

Нараства и закупената електроенергия от възобновяеми източници. Според данните тя нараства до 121 188 МВтч в сравнение с 96 463 МВтч за аналогичния период на 2020 г.

В доклада си експертите отбелязват промяна на структурата на закупената електроенергия, което се дължи на по-малкото участие на АЕЦ Козлодуй и ТЕЦ Марица Изток 2 за осигуряване на потреблението на крайните снабдители. Така през първото тримесечие на настоящата 2021 г. относителния дял на закупената електроенергия по квоти намалява до 47.5 % спрямо 52.0 % през първото тримесечие на миналата година. В същото време до 52.4 % нараства електроенергията закупена от малките производители.

Продажби на електроенергия

Националната електрическа компания освен на регулирания пазар е активен участник и на свободния пазар. Според данните, през първото тримесечие продажбите на НЕК на свободния пазар нарастват, а на регулирания намаляват. Общо продадената електроенергия и на двата сегмента нараства с 3,6 % за сравнявания тримесечен период на тази година и достига до 5 076 747 МВтч (4 900 989 МВтч за това време на 2020 г.).

Намалението в продажбите на регулирания пазар се дължи излизането на малките компании на свободния пазар. Продадената електроенергия на крайните снабдители в резултат на това намалява с 19,4 % - до 3 791 353 МВтч. Година по-рано този обем е достигал до 910 031 МВтч. От НЕК правят извод по данните, че този спад показва, че значителна част от малките стопански потребители вече са на свободния пазар.

Количествата продадена електроенергия за клиентите на Доставчик последна инстанция на високо и средно напрежение за първите три месеца на тази година са на ниво от 12 260 МВтм и са без съществено изменение спрямо същото време на миналата година – 12 256 МВтч.

Прави впечатление съществения ръст на НЕК на БНЕБ и свободния пазар през този сравняван период, което се обяснява с увеличението на водните ресурси в язовирите, собственост на компанията. Общо за първото тримесечие на 2021 г. НЕК е реализирала на свободния пазар 1 262 182 МВтч спрямо 179 798 МВтч през същия период на миналата година.

Ръстът на продажбите е 1 082 384 МВтч и отразява голямото търсене на електроенергия на БНЕБ и свободния пазар, въпреки пандемията COVID-19 и все още действащите ограничения в някои сектори на икономиката, които не работят с нормален капацитет, отбелязват анализаторите на електрическата компания. Отбелязва се също така, че почти цялото количество продадена електроенергия от дружеството на свободния пазар е реализирано на БНЕБ.

Съответно структурата на продадената от НЕК електроенергия през първото тримесечие на тази година се променя и дела на електроенергията за покриване на потреблението на крайните снабдители намалява от 95.9 % през първите три месеца на миналата година до 74.7 % през настоящата. Значително нараства относителния дяла на свободния пазар, който от 3-7 % през 2020 г. нараства до 24.9 % през първото тримесечие на настоящата година.

Финансов резултат  -  приходи и разходи

Общите приходи на НЕК за времето януари-март тази година се повишават със 17 процента и достигат до 813 056 хил. лв. (813 млн. 056 хил. лв.). Година по-рано през същия период приходите на НЕК са възлизали на 649 811 хил. лв. (649 млн. 811 хил.лв).  Най-голям дял в общите приходи се пада на продажбата на електроенергия – 525 млн. 487 хил. лв. и е увеличение с 12.8 % в сравнение с тези от миналата година (465 млн. 842 хил. лв.).

Съответно за посочения период намаляват приходите от продажби на крайните снабдители с 16.4 % до 421 млн. 573 хил. лв. в резултат на излизането на малките компании от регулирания на свободния пазар. Няма промяна в приходите за доставчик последна инстанция, но пък се отчита ръст на приходите както от балансиращия пазар, така и от свободния.  Приходите от балансиращия пазар се увеличават до 16 861 хил. лв. (16 млн. 861 хил. лв.) спрямо 14 884 хил. лв. (14 млн. 884 хил. лв.).

На БНЕБ и свободния пазар компанията отчете драстичен ръст на приходите си от продадена електроенергия в резултат на значителното увеличение на количествата продадена електроенергия през първото тримесечие на 2021 г. в сравнение със същия период на миналата 2020 година, пишат експертите на НЕК. Отчетените приходи от БНЕБ и свободния пазар са в размер на 148 613 хил. лв. (148 млн. 613 хил. лв.) спрямо 21 467 хил. лв. (21 млн. 467 хил. лв.) през първото тримесечие на 2020 г. Отчетеното увеличение е със 127 146 хил. лв. (127 млн. 146 хил. лв.) и се дължи както на значително по-голямото количество реализирани продажби, така и на високата отчетена средно продажна цена, която е около 118 лв./МВтч, отбелязват авторите на доклада.

Електрическата компания отчита и увеличение на приходите от Фонд Сигурност на електроенергийната система (ФСЕС) – с 59 631 хил. лв. (59 млн. 631 хил. лв.) до 254 234 хил. лв. (254 млн. 234 хил. лв.) и отчита ритмичното възстановяване на дължимите суми.

Съответно НЕК отчита и покачване на разходите с 12.4 % до 765 703 хил. лв. (765 млн. 703 хил. лв.) спрямо 681 140 хил. лв. (681 млн. 140 хил. лв.) през същия период на миналата година. Това, както отчитат авторите на доклада се дължи на увеличаване на плащанията за закупената електроенергия и провизии в резултат на увеличението на цените на въглеродните емисии на международните борси, които централите с дългосрочни договори (Ей и Ес-3С Марица Изток I и Контур Глобал Марица Изток 3) купуват за произведената от тях електроенергия и префактурират на НЕК като обществен доставчик.

Според данните за първите три месеца на тази година се отчитат по-високи разходи за закупена електроенергия с 32 127 хил. лв. (32 млн. 127 хил. лв.) спрямо същия период на предходната година. Много по-високи са разходите за провизии – 68 074 хил. лв. (68 млн. 074 хил.лв.) в сравнение с 20 194 хил. лв. (20 млн. 194 хил. лв.) през миналата.

Разходите за закупена електроенергия за периода януари-март  2021 г. са на ниво 612 771 хил. лв. (612 млн. 771 хил. лв.), докато за същия период на миналата година са в размер на 580 644 хил. лв. (580 млн. 644 хил. лв.). Отчетеното повишение на разходите е факт и при значително по-малко количество закупена електроенергия от дружеството - с 13.4 % спрямо същото време на предходната година, се констатира в доклада. Както вече бе посочено това се дължи на по-високите цени на въглеродните емисии на двата ТЕЦ-а в Марица Изток и то при цени посочени на ниво от 40-44 евро (в момента над 52 евро ) за тон.

Относителният дял на разходите за закупена електроенергия остава най-голям от общите такива – 80.0 %, се констатира в доклада.

Крайният резултат все пак според експертите е положителен финансов резултат за първото тримесечие на 2021 година в размер от 47 353 хил. лв. (47 млн. 353 хил. лв. ) Спрямо същия период на предходната година е подобрен с 33 682 хил. лв. (33 млн. 682 хил. лв.).

Този положителен финансов резултат се дължи на увеличението на приходите от продажбите на електроенергия на БНЕБ и свободния пазар (със 127 млн. 146 хил. лв.), по-голямото количество реализирана електроенергия и високата средно продажна цена (около 118 лв. за МВтч) през първото тримесечие на настоящата година и не на последно място ръстът на приходите от ФСЕС.

Тъй като Фондът (ФСЕС) е много важно звено в тази система няма как да не се обърне внимание на констатациите в доклада на НЕК. Така например се посочва, че през първото тримесечие на тази година приходите във ФСЕС достигат до 254 234 хил. лв. (254 млн. 234 хил. лв.) спрямо 194 603 хил. лв. (194 млн. 603 хил. лв.) година по-рано в резултат на възстановени разходи за закупени въглеродни емисии от ТЕЦ-овете Ей и Ес-3С Марица Изток I и Контур Глобал Марица Изток 3, като цените на които са закупени са значително по-високи в сравнение с утвърдените в ценовото решение за регулаторния период от 2020-2021 г. Отчита се равномерно възстановяване на разходите на НЕК, но се подчертава, че компанията не е предявила към Фонда разходи за емисии в размер на над 68 074 хил. лв. (68 млн. 074 хил. лв.).

В същото време се прави и извода, че през първото тримесечие на тази година НЕК продължава да работи в условията на отрицателен оборотен капитал и влошен паричен поток. Към 31 март тази година отрицателният нетен оборотен капитал е в размер на минус 2 062 048 хил. лв. (2 млрд. 062 млн. 048 хил. лв.), но се подобрява леко спрямо края на годината (минус 2 121 130 хил. лв. или 2 млрд. 121 млн. 130 хил. лв.), но продължава да е на високи критични нива, което е сигнал за висока задлъжнялост.

Въпреки отчетения положителен финансов резултат за първото тримесечие на 2021 г. не е постигнато съществено подобрение на финансовото състояние на компанията. НЕК продължава да изпитва затруднения при обслужване на задълженията си по кредитите към БЕХ. Компанията продължава да работи в условията на отрицателен оборотен капитал, влошен паричен поток и висока задлъжнялост.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща