До края на 2021 г. ЕСО ще завърши петте започнати проекта от общ европейски интерес

Разговор с изпълнителния директор на ЕСО Ангелин Цачев с равносметка и поглед напред

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
5301
article picture alt description

Интервю пред сп. “Енергетика – електроенергийни ракусрси”

Г-н Цачев, с какви амбиции и стремежи пристъпихте към ръководството на електропреносния оператор на България преди три години и какво успяхте да постигнете за изминалото време?

С удовлетворение днес поглеждам назад към изминалите три години, през които започнахме изграждането на 465 km нови електропроводи 400 kV част от приоритетния енергиен коридор Север - Юг, които реализираме с привлечено безвъзмездно съфинансиране по механизма за свързаност на Европа. Имах привилегията да съм част от екипа на Електроенергийния системен оператор, който извървя пътя на предпроектните проучвания, още преди да поема ръководството на дружеството, но със задоволство днес мога да направя равносметката, че през отминалите три години изпълнихме същинската част от проектите от общ европейски интерес. Нещо повече, два от проектите успешно бяха финализирани и през март месец тази година въведохме в експлоатация вътрешните електропроводи 400 kV между подстанция „Марица изток“ и подстанция „Бургас“ и подстанция „Марица изток“ и открита разпределителна уредба на ТЕЦ „Марица изток 3“. До средата на 2021 година ще бъде завършено и изграждането на електропровода 400 kV между подстанция „Варна“ и подстанция „Бургас“.

Признателен съм на всички колеги, с общите усилия на които успяхме за по-малко от две години да придобием вещните права и да поставим началото на строителството на четирите вътрешни електропровода и на междусистемния електропровод между подстанция „Марица изток“ в България и подстанция „Неа Санта“ в Гърция, за да стигнем до въвеждането в експлоатация на два от петте проекта, а другите три да са в напреднал етап на изпълнение и готовност за финализирането им до края на 2021 година. Освен изграждането на проектите от общ европейски интерес започнахме приоритетно въвеждане на системи за автоматично управление в подстанциите 110/20kV и дистанционното им управление от опорен пункт. До този момент са въведени в експлоатация пет опорни пункта, от които се управляват повече от 50 подстанции, като до края на годината планираме броят им да се удвои. Разширихме проектното звено и сега всички проекти, които се изпълняват в компанията, са наши собствени, което ни дава възможност да сме много гъвкави и бързо да стигаме да изпълнението на приоритетни обекти. Работим усърдно по интеграцията на българския електроенергиен пазар към единния европейски пазар на електроенергия.

С какви трудности се сблъскахте по пътя на реализация на професионалните задачи пред дружеството?

Не бих нарекъл трудности възникващите в процеса на работа въпроси, които трябва да бъдат решени преди да се продължи към постигането на водещата цел. Трудност и проблеми са просто думи и начин, по който се гледа на реалността. Няма пречка, която да не може да бъде преодоляна, когато основната задача е ясно формулирана и имаш великолепни експерти зад гърба си, на които да разчиташ.

Същественият етап по строителството на електропроводите от общ европейски интерес съвпадна с пандемията, но това не ни спря и при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки, и с реорганизация на плановете както в ЕСО, така и в дружествата, които изпълняват строително-монтажните работи, успяхме да стигнем до финализирането на проектите.

Пандемията наложи реорганизация във всички сектори, но със средствата на дистанционната комуникация и отговорното планиране продължихме работния процес, водени от стремежа за опазване живота и здравето на служителите на ЕСО.

В процеса по интегрирането на българския електроенергиен пазар към единния европейски пазар имаше известни забавяния поради изпълнението на други проекти, извън нашите, които първо трябва да бъдат финализирани, за да е възможно присъединяването на българския електроенергиен пазар към европейския. Тези препятствия бяха преодолени и след успешно проведени тестове на системите на регионално, а след това и на общоевропейско ниво, гледаме към 11 май 2021 година, когато България ще се присъедини към единния европейски пазар „ден напред“ на българо-гръцка граница. Това ще осигури на търговските участници достъп до пазарите на електроенергия в Европа.

Единният енергиен пазар е европейски успех, довел до подобрена сигурност на доставките и конкурентни цени на търгуваната електроенергия. Обединението на европейските електронергийни пазари е неизменна предпоставка за успешния преход към новия пазарен модел и постигане на целите за декарбонизация на енергетиката на общността.

Кое достижение на екипа на ЕСО Ви носи най-голямо удовлетворение?

За моя радост екипът на ЕСО успя да реализира не само едно достижение за дружеството. Удовлетворен съм от общите усилия на експертите от ЕСО и БНЕБ, които целенасочено работят по обединението на електроенергийния ни пазар с единния европейски пазар.

Поставихме началото през 2018 година, когато стартира работата на пазара в рамките на деня, а през ноември 2019 година се присъединихме към пазарното обединение в рамките на деня на българо-румънска граница. Тази първа стъпка и резултатите от нея ни мотивираха още по-усилено да продължим да работим за интеграцията ни към общия европейски пазар на електроенергия. И ето че последователната работа ни доведе до предстоящото през месец май присъединяване на българския електроенергиен пазар към пазарното обединение ден напред на българо-гръцка граница, а през септември се готвим за интегриране и на българо-румънска граница. В края на 2021 година очакваме да бъде даден старт и на пазарното обединение в рамките на деня на българо-гръцка граница, чрез локалния проект LIP 14. ЕСО участва активно и има водеща роля в инициативите за намиране на решение за интегрирането на пазарите на държавите от Западните Балкани към единния европейски пазар.

Разбира се, признателен съм на екипа на ЕСО и за успешното изпълнение на проектите от общ европейски интерес за развитие на трансевропейската инфраструктура. Въвеждането в експлоатация на петте нови електропровода 400 kV ще доведе до увеличаване на междусистемните капацитети за обмен на електроенергия със съседните ни страни, ще способства работата на пазарните обединения и ще подобри сигурността на доставките в региона.

Развитието на електроенергийните пазари наложи и преосмисляне на начините за балансиране на електроенергийната система и осигуряване на оперативни резерви. Достъпът до пазарите на електроенергия в страните от Европейския съюз увеличи възможностите за самобалансиране на пазарните участници. Това наложи на нас европейските електропреносни оператори да разработим и въведем услуги за регулиране на честотата и обменните мощности за осигуряване на резерви в реално време. С изменение на Правилата за търговия с електрическа енергия, одобрени от КЕВР през месец май 2020 година, ЕСО беше ангажиран да организира провеждането на търгове за осигуряване на оперативни резерви в реално време. В съответствие с изискванията на европейския регламент за експлоатация на електропреносните системи ЕСО разработи правила и електронна платформа за провеждане на тръжни процедури за предоставяне на резерви за първично и вторично регулиране на честотата и обменните мощности. Кандидатите за предоставяне на тези услуги преминават технически тестове за доказване на способността си да предоставят резерви за първично регулиране на честотата, които се активират в рамките до 30 секунди, и за вторично автоматично и ръчно регулиране на честотата и обменните мощности, които се активират в рамките до 15 минути.

Доставчици на такива оперативни резерви могат да бъдат термични мощности с доказана работоспособност, които имат търговски графици, както и мощности с бърза синхронизация, като например ВЕЦ или агрегатори, които могат да променят генерацията си в рамките на 15 минути.

През месец декември 2020 година започнахме да провеждаме месечни търгове, чрез електронната платформа на интернет-страницата на ЕСО. В момента разширяваме платформата, за да започнем от месец май тази година провеждането на ежедневни търгове за доставка на оперативни резерви.

Разработването и развитието на тези услуги за осигуряване на оперативни резерви в реално време е отговор на новия енергиен пакет на Европейския съюз и на съвременните реалности на обединените европейски електроенергийни пазари, и увеличаващия се дял на възобновяемите енергийни източници.

Удовлетворен съм и от активното експертно участие на ЕСО през изминалите години в процеса по подготовка на необходимите анализи за въвеждане на механизъм за капацитет, който трябва да осигури нужното ниво на адекватност на ресурсите до 2030 година по пътя към декарбонизация на европейската енергетика.

Успехът е резултат от далновидно и ясно планиране в перспектива. С какви проекти гледате напред?

Несъмнено ще продължим със същата последователност и усърдие да работим за интегрирането на българския електроенергиен пазар към единния европейски пазар. Усилията ни за модернизация и развитие на електропреносната мрежа, така че да отговори на съвременните реалности, ще продължат и занапред. Тук е мястото да отбележа постигнатото от екипите на ЕСО за рехабилитация на електропреносната мрежа и за оптимизиране управлението на електроенергийната система.

Ще продължим да работим за въвеждане на дистанционно управление в подстанциите на ЕСО с изграждане на опорни пунктове в страната и развитие на оптичната мрежа за телеуправление. До момента сме изградили 3000 км оптична мрежа, към която са свързани 117 подстанции. До 2023 година предстои да изградим още 2990 км оптична мрежа, към която ще бъдат присъединени 140 подстанции. През 2020 г. в рамките на ремонтната програма на дружеството беше направена рехабилитация на над 1600 съоръжения в подстанциите на ЕСО и подмяна на близо 500 цифрови устройства.

През настоящата година планираме ремонт и модернизация на близо 4400 съоръжения в подстанциите на дружеството, подмяна на над 1200 цифрови устройства и инсталиране на 440 нови, както и пълна рехабилитация на няколко уредби 110 kV. Работим и за трансформиране на мрежа 220 kV към напрежение 400kV с оглед увеличаване на преносните способности в отговор на предизвикателствата, пред които ни поставя „Зелената сделка“.

Разработихме детайлен проект за дигитална трансформация на системите за управление на електропреносната мрежа. Тази година започваме изпълнението на мерките по него, насочени към увеличаване на междусистемните преносни способности и възможностите на електропреносната мрежа за присъединяване на нови ВЕИ мощности.

Какво ще пожелаете на екипа на ЕСО и хората, ангажирани с професионалните си умения в дружеството?

Първо искам да благодаря на всички колеги, с които заедно постигнахме напредъка на дружеството през изминалите три години. Експертният и професионален принос на всеки един колега, който с отдаденост, ентусиазъм и инициативност допринася за модерното развитие на Електроенергийния системен оператор, е незаменим. Дружеството със своите програми търси и дава поле за развитие на млади, даровити експерти в областта на енергетиката, които да приложат и усъвършенстват знанията и опита си в ЕСО. Ще продължим и за в бъдеще сътрудничеството ни с научните и академични среди, и висшите учебни заведения в страната.

Съвременните събития със световната пандемия ни напомниха първостепенната значимост на живота и здравето, без които е невъзможен нито едни успех. Ето защо пожелавам сърдечно здраве и живот на всички колеги и техните семейства. Вярвам, че и занапред, водени от взаимното доверие и решителността, ще постигаме още по-удовлетворителни професионални резултати за дружеството, електроенергийната система и европейската енергетика, от която сме неделима част.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща