Общото производство на електроенергия в Европа през 2020 г. е спаднало с 3 процента

Производството и приносът на ВЕИ расте с 8 % до 1,116 TWh, от фосилни горива намалява с 6 % до 923 TWh, а от ядрена енергия спада с цели 13 % до 688 TWh

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
2448
article picture alt description

Общото производство на електроенергия в Европа през 2020 г. е 2 727 TWh, което представлява спад от 3% в сравнение с 2019 г. Производството от възобновяеми енергийни източници (включително биомаса и отпадъци) е допринесло за това с 41%, продължавайки тенденцията алтернативните източници да държат  най-голям дял от производствения микс. Това става ясно от доклада на голямата консултантска компания в сектора EnAppSys. Уточнява се, че тази тенденция е започнал през 2018 г. и продължава през 2020 г., Атомната енергия допринася с 25%, газа - 19%, а въглищата / лигнитите - 14%.

Докато миксът от производствените мощности за 2020 г. е бил в голяма степен в съответствие с предходните години, въздействието на ограниченията във връзка с COVID-19 са се отразили  върху нивата на търсене значително, особено по време на второто тримесечие (Q2)  когато беше наблюдаван спад с  над 10%, отбелязват експертите от EnAppSys.


Общо за Европа

Общите нива на производство  за 2020 г. в Европа са 2 727 TWh, което представлява спад от 3% в сравнение с 2019 г.

Производството на възобновяеми енергийни източници (включително биомаса и отпадъци) е допринесло с 41% продължавайки тенденцията от 2018 г. възобновяемите енергийни източници да държат най-големият дял в  производствения микс.

Приносът на вятърната енергия в сегмента на ВЕИ продължава да расте – с 4 % през 2020 г. в сравнение с 2019 г. и държи дял от 15 % дял в общото производство.

Ядрената енергия е допринесла с 25%, а изкопаемите горива - 33%.

Общо 1116TWh е достигнало производството от възобновяеми източници, което е с 8% повече от 1,035TWh през 2019 г.

Производството на изкопаеми горива, според данните е допринесло с 923TWh. Това представлява  намаление с 6% от нивото от 980TWh, наблюдавано през 2019 г., докато производството на ядрена енергия е допринесло с  688TWh, което е с 13% по-малко от производството на 792TWh през 2019 г.

Анализаторите обръщат внимание, че когато се разглеждат отделни типове технологии, а не групи (т.е. възобновяеми и изкопаеми горива), ядрената енергия остава за постоянно с най-голямото производство от един вид гориво. Това остава в сила  и през 2020  година, като европейската обща ядрена мощност от 688 TWh е със 159 TWh по-висока  от приноса на производството от газ - 529 TWh, който се определя като вторият индивидуален вид гориво с най-високо участие.  

Според авторите на доклада, преди 2019 г. хидроенергетиката (ВЕЦ) и въглищата включително лигнитните са държали по-висок дял от този на природния газ. Напоследък, както посочват авторите, газа нараства последователно и отчетеното ниво от  529TWh, през 2020 г. е доста високо. Отбелязва се също така и затруднението на определени места през второто тримесечие за работата на централите на изкопаеми горива, заради блокиранията в някои страни от континента и съответно по-ниското търсене. В този период по-голям принос се наблюдава на хидроенергийните мощности спрямо тези на газ.

Междусистемни връзки

През годината електроенергийните потоци в междусистемни връзки  са били на наблюдаваните и през изминалите години, или както се посочва са отговаряли на историческите данни. Разбира се има и особености и авторите обръщат внимание на тях. Така например  Франция през второто тримесечие е осъществила нетен внос. Австрия, Холандия и Сърбия също са разчитали на нетен внос през определено време през четвъртото тримесечие и то след като през лятото са били нетни износители.

Възобновяеми източници

Като цяло в Европа през 2020 г. производството на енергия от възобновяеми източници е 1116 TWh, което възлиза на 41% от общото производство на електроенергия в Европа. Това е увеличение от 8% спрямо 1,036TWh през 2019 г. и се дължи на увеличение на вятърните и хидроенергийните мощности.  

Всички сегменти от сектора на възобновяемите енергийни източници, с изключение на тези, свързани с изгарянето на  отпадъци, са се увеличили в сравнение с нивата от 2019 г. като производството на слънчевата и хидроенергията енергия се е увеличило  с 12%.  

Хидроенергията (заедно с помпените станции) остава най-големият индивидуален компонент от възобновяема енергия, който е допринесъл с 477TWh. След него се нарежда  вятърът с 406TWh. Това се равнява на 43% дял на хидроенергията в общото производство  срещу 36% от вятъра. Слънчевата енергия е осигурила още 11%, а биомасата 8%, като на последно място с 1% остава енергията от отпадъци.

В доклада се прави и разлика по отношение на участието на хидроенергийните мощности от различните държави. При вятърната енергия Германия продължава да държи челното място с най-високо производство на тримесечие от 2015 година.

На четвърто място по производство от възобновяема енергия се нарежда биомасата. През последните три години нивата на производство на биомаса са били последователни, вариращи от 91,7TWh през 2018 г. до 93,4TWh през 2020 г., посочват авторите.  

Ефекти от ограниченията заради коронавируса

Ограничителните мерки, въведени от правителствата на европейските държави през първото тримесечие на 2020 г., се върнаха на различни нива през четвъртото тримесечие, след отпускането през третото тримесечие. Обикновено очакването е търсенето през четвъртото тримесечие да се повиши, тъй като времето в Европа става по-студено. След първоначален ръст в някои страни обаче се наблюдава спад, отбелязват авторите на изследването.

Според данните петте страни с най-голямо търсене в Европа са били Франция, Германия, Италия, Нидерландия и Испания.

Различните европейски държави се отличават по нивата на търсене през цялата пандемия от март, отчасти поради различни стратегии за справяне с Covid-19. През февруари Германия и Франция имаха сходни форми и нива, докато през второто и третото тримесечие Германия имаше значително по-високо търсене и по-ниско  от Франция спрямо средните стойности. Преминавайки към четвъртото тримесечие, търсенето в Германия спадна повече от това във Франция, тъй като германските ограничителни мерки нараснаха много повече, отбелязват авторите от EnAppSys. През февруари търсенето в Италия също отбеляза висок спад, поради първоначалните мерки, отбелязват още анализаторите, като отчитат впоследствие повишение  през лятото, спад през третото тримесечие и относителна стабилност през четвъртото. В същото време се отчитат и различията по отношение на търсенето на електроенергия, като се отбелязват възможностите в някои страни за покриването му от различни източници. В тази връзка, както става ясно сравненията са по-трудни.

Все пак през по-голямата част от годината през 2020 г. се наблюдава най-ниското средномесечно търсене за последния период. Въпреки ефектите от блокирането на целия континент, търсенето през октомври през 2020 г. все пак, според данните е било  по-високо от това през всичките четири години (макар и съвсем малко, с ~ 0.3GW спрямо 2016 г.).

2018 беше единствената година, в която търсенето беше постоянно по-ниско от четвъртото тримесечие на 2020 г., заключават от  EnAppSys.

Анализът е базиран на данни от ENTSO-E.

 

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща