НАЧАЛО » анализи

EMI: Еврокомисията започва преоценка на законодателството за емисиите от промишлеността

fb
3E news
fb
01-07-2019 10:24:00
fb

Почти десет години след приемането й Европейската комисия стартира Проверка на пригодността на Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) - Директива за промишлените емисии или IED. Процесът ще оцени Директивата по пет критерия: ефективност, ефикасност, приложимост, съгласуваност и добавена стойност за ЕС.

Това може да предизвика преработване на IED, което би могло да доведе, например, до по-ниски гранични стойности на емисиите за големи горивни инсталации или до разширяване на обхвата на директивата до други замърсители на въздуха или водата, но решението ще бъде предоставено на следващата Комисия.

IED е основният законодателен акт, регулиращ емисиите от промишлени инсталации в Европейския съюз. На национално равнище компетентните органи издават разрешителни за инсталации, чиито дейности попадат в обхвата на IED, въз основа по-специално на прилагането на най-добрите налични техники (НДНТ) и свързаните с тях нива на емисии, описани в референтните документи за най-добрите налични техники (BREF).

Настоящият BREF за големите горивни инсталации бхваща предоставянето и подновяването на разрешителни за големи инсталации за биомаса, топлофикационни централи и над 90% от капацитета на ЕС за производство на електроенергия от изкопаеми горива. Той беше финализиран през 2016 г. със заключенията, приети от Комисията на следващата година чрез решение за изпълнение. На държавите-членки бяха дадени четири години, т.е. до 2021 г., за да преразгледат и ако е необходимо да актуализират разрешенията на тази основа. На тях им е предоставена известна гъвкавост при определянето на индивидуалните ограничения на емисиите за разрешителни поради несъразмерни разходи или местни условия. В случая с големите горивни инсталации това обаче е ограничено от стойностите, установени в приложението на директивата, за да се гарантират минимални стандарти.

По-рано тази година ГД „Околна среда“ обяви, че ще стартира Проверка на пригодността, за да прецени дали Директивата е все още подходяща за целта. Това изненада много заинтересовани страни, тъй като повечето нови или ревизирани референтни документи за НДНТ все още предстои да бъдат напълно приложени на национално равнище. Комисията организира семинар за заинтересованите страни в края на май и скоро след това публикува обществено допитване, което ще се проведе до 4 септември. Ще се проведат и целеви консултации с определени заинтересовани страни.

В резултат на процеса Комисията може да реши, че законодателството трябва да бъде преразгледано. Твърде рано е да се каже какво може да означава това на практика, но Комисията би могла например да актуализира нормите за допустими емисии в приложението на IED, включително приложение V относно големите горивни инсталации; добавяне на нови замърсители и вещества в обхвата на директивата; актуализиране на процеса на BREF и условията на разрешителните. По време на процеса на приемане на IED, предложението за което беше въведено през 2007 г., емисиите от ГГИ бяха ключов елемент. Въпреки това, въздействието на енергийния преход върху електроенергийния сектор и значителното намаляване на емисиите ще осигурят много различен индустриален фон за евентуално преразглеждане на IED.

 

По статията работи:

Маринела Арабаджиева