НАЧАЛО » анализи

46% ръст на приходите от СО2 квоти през първото полугодие на 2019-та спрямо година по-рано

fb
Галина Александрова
fb
05-07-2019 12:00:00
fb

Автор: Институт за енергиен мениджмънт (EMI)

За първото полугодие на 2019 г. приходите от търговия с квоти емисии CO2 (EUA) от инсталации за България са в размер на 215 млн. евро или с 46% повече спрямо същия период на миналата година съгласно данните на Европейската енергийна борса (EEX).

На месечна основа най-високи са приходите през месец април в размер на 43,3 млн. евро.

Ръстът на приходите от емисии се дължи основно на близо  два пъти по-високите цени за първото полугодие на 2019 спрямо същия период на 2018.

Ако през първото тримесечие на 2019 средните месечни цени варираха около 20 евро / т. CO2, то през второто тримесечие на годината средните цените добавиха отгоре още 5 евро/ т. CO2. Средни месечни цени от над 25 евро/т. CО2 могат да бъдат определени като рекордни от началото на третата фаза на Схемата за търговия с емисии до момента.

За същия период на миналата година средните месечни цени са съответно между 8-15 евро/ т. CO2.

Най-високата средна тръжна цена за първото полугодие е 27,46 евро/ т. CO2, постигната на 25.04.2019, а най-ниската от 18, 62 евро/ т. CO2 е реализирана на 25.02.2019.

Съгласно чл. 10 т.3 на Директивата за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове държавите – членки определят как ще се използват приходите от тръжна продажба на квоти. Задължително е поне 50% от приходите от квоти да се използват в дейности, свързани с намаляването на емисиите на парникови газове, развитие на ВЕИ, както и за развитие на други технологии, допринасящи за прехода към безопасна и устойчива икономика с ниски емисии на въглерод, за подпомагане спазването на ангажимента за увеличаване на енергийната ефективност с 20% до 2020, мерки за предотвратяване на обезлесяване и увеличaване на залесяването, безопасно за околната среда улавяне и съхранение на CO2 в геоложки формации, насърчаване на прехода към видове транспорт с ниски емисии и обществен транспорт, финансиране на научноизследователска и развойна дейност, свързана с енергийната ефективност и чистите технологии. 

След законодателни промени от 2015 г., отразени в ценовите решения на КЕВР от 2015 и 2016 г. по-голямата част от приходите от тръжна продажба на емисионни квоти се предоставят във Фонд Сигурност на електроенергийната система и се използват за намаляване на цената за задължения към обществото.  

Чрез промени в Закона за енергетиката , обнародвани в Държавен вестник бр.47 от 21 юни 2016 г.  са направени  изменения в Закона за ограничаване на изменението в климата, съгласно които  във Фонд "Сигурност на енергийната система“ се внасят 100% от приходите от тръжна продажба на всички разпределени на Република България квоти емисии на парникови газове от инсталации  (до юни 2016 г. -77%). 

 

Съгласно миналогодишното ценово решение Ц11/01/07.2018 КЕВР очакваше приходите от продажбата на квоти емисии да достигнат 415 176 хил. лв (212 276 118 евро) за периода 1.07.2018-30,06. 2019г.  като са взети предвид прогнозните по-високи нетни количества квоти за емисии на парникови газове спрямо 2017 г., които Р България ще реализирана Европейската енергийна борса (ЕЕХ) и трендът на повишение на цените на квотите. Съгласно данните на EEX за регулаторния период събраните приходи от емисии са двойно повече или в размер на 851 млн. лева (435 млн.евро).

В новото ценово решение Ц-19/1.07.2019, регулаторът прогнозира приходите от квоти емисии в периода 1.07.2019-30.06.2020 да достигнат 861 450 хил.лв. (440 млн.евро).

Галина Александрова
виж още ...


виж още ...


виж още ...