НАЧАЛО » анализи

Печалбата на АЕЦ "Козлодуй" продължава да расте и достига 127 млн. лв. за първото тримесечие

Чистата печалба на централата за изминалата 2018 г. е 163,5 млн. лв., а отличните резултати са заради работата на свободния пазар

fb
3E news
fb
05-05-2019 09:09:00
fb

Печалбата на АЕЦ „Козлодуй“ за първото тримесечие на 2019 г. е достигнала 127,4 млн. лв. За същия период на миналата година чистата печалбата е била 87 млн. лв. Това сочат финансовите резултати на компанията. Първа атомна е и едно от най-печелившите предприятия за цялата изминалата 2018 г. в групата на БЕХ. Печалбата за изминалата година на АЕЦ е 163,5 млн. лв., а основната част от добрия финансов резултат идва от работата на централата на свободния пазар. Именно на него атомната централа почти 80% от произведената електроенергия. Отличната работа на двата ядрени блока, заедно с надграждането на генерацията им на 104% също са допринесли за отличните резултати на АЕЦ-а.

Ето и повече данни от доклада на централата: “АЕЦ Козлодуй” ЕАД приключи първо тримесечие на 2019 г. с подобрени производствени и икономически показатели спрямо съпоставимия период на 2018 г. Най-голям принос за това имат значително по-благоприятното развитие на пазара на електроенергия, което доведе до повишаване на средните пазарни цени, липсата на регистрирани отклонения в планирания режим на работа на ЯЕБ и съответно недопроизводство на електроенергия, както и допълнително произведената електроенергия от блок 6 от работата му на 104 %.

Осъществяването на безопасната експлоатация на ядрените енергийни блокове, изпълнението на инвестиционните проекти за продължаване на срока на експлоатация на ЯЕБ и за повишаване мощността им, беше финансово осигурено със собствени средства.

През първото тримесечие на 2019 г. “АЕЦ Козлодуй” ЕАД произведе електроенергия (бруто) в размер на 4 552 324МWh. Производството е с 8 814 МWh (0,2%) повече в сравнение със същия период на 2018 г.

Производството и реализацията от електроенергия презпърво тримесечие на 2019 г. в сравнение със съпоставимия период на 2018г. са обобщени в таблицата по-долу:

 

Показател

отчет 31.03.2019

отчет 31.03.2018

% на изменение

Производство MWh

 

Бруто производство ел.енергия

4 552 324

4 543 511

0,2%

Продажби на ел.енергия в т.ч.:

4 340 243

4 330 243

0,2%

По регулирани цени

907 299

1 338 907

-32,2%

По нерегулирани цени

3 427 102

2 986 047

14,8%

Продажби (ЗЕ, чл.119 ал.2)

5 842

5 289

10,4%

 

Общото количество реализирана от АЕЦ „Козлодуй” електроенергия през отчетното тримесечие на 2019 г. е съпоставимо с реализацията през същия период на 2018 г.

Съотношението между продажбите в регулираната и нерегулирана част на пазара през първо тримесечие на 2019 г. е съответно 21 %/ 79 %.

Отчитайки тенденцията за по-широко отваряне на пазара, продажбите по регулирани цени през първо тримесечие на 2019 г. са с 32% по-малко (431 608 MWh) в сравнение със същия период на 2018 г. Доставките за регулирания пазар през първо тримесечие на 2019 г. са в съответствие с планираните количества. Това се дължи на стриктното придържане към договореното помесечно разпределение между „АЕЦ Козлодуй” ЕАД и НЕК в качеството му на Обществен доставчик.

В края на 2018 г. приключиха доставките по всички сделки, сключени на търговската платформа на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД. С оглед на това реализацията на енергията на нерегулиран пазар,през първото тримесечие на 2019 г. е извършена на борсов пазар (дял 99,6%).


Топлоенергия

През първо тримесечие на 2019 г. Дружеството произведе 80 863 MWh. топлоенергия. Общото количество консумирана топлоенергия на площадката и в гр. Козлодуй е 45 494 MWh, което е с 3 678 MWh. (-7.5%) по-малко в сравнение с предходната година.

Фактически начислените количества топлинна енергия за първо тримесечие на 2019 г., съгласно измененията в Наредбата за топлоснабдяване от 01.06.2014 г., са в размер на 42 121 MWh, с 4 289 MWh под отчетните нива за същия период на 2018 г. (46 410 MWh.).

Приходите от топлоенергия за отчетния период на 2019 г. са в размер на 0.8 млн. лв. и са с 9,7% под отчетените през същото тримесечие на 2018 г.

 

Инвестиции и финансови възможности

 

През първите три месеца АЕЦ „Козлодуй“ е инвестирал 13 млн. лв. собствени средства, основно в машини и съоръжения.

През първо тримесечие на 2019 г. оперативните приходи на Дружеството са в размер на 350 млн.лв., с 51 млн.лв. над отчетените за съпоставимия период на 2018 г. Основната част (99%) от приходите са формирани от продажбата на електроенергия и са на обща стойност 346 млн.лв. с ръст от 53 млн.лв. (18%). Увеличението е в резултат на:

– Отчетен значителен ръст на приходите от пазарна реализация (77 млн.лв.), в следствие на по-голямо количество реализирана електроенергия при по-високи ценови равнища.

– Спад на приходите по регулирани цени с ~25 млн.лв., в резултат на намалена реализация на електроенергия, в следствие на утвърдена по-ниска квота от КЕВР при по-ниска регулирана цена.

Разходите за осъществяване на оперативната дейност на Дружеството за първо тримесечие на 2019 г. са в размер на 209млн.лв. Налице е ръст от9 млн.лв(4%) спрямо отчетените за същия период на 2018г. Отклонението основно е в следствие на увеличени разходи за вноски във фондове ИЕЯС, РАО и СЕС, във връзка с реализираните по-високи приходи от продажби на електрическа енергия.

Дружеството приключи първо тримесечие на 2019 г. с финансов резултат след данъци в размер на 127 млн.лв., при отчетена печалба за същия период на 2018 г. в размер на 87 млн.лв. Постигнатият по-добър финансов резултат е в следствие на реализираните по-високи приходи.

Паричните средства на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в края на първо тримесечие на 2019 г. са на стойност 340 млн.лв.

Спрямо същия период на миналата година, през настоящото тримесечие се отчита ръст с 64 млн.лв. (23%) в резултат на подобрените пазарни условия продължили и през 2019г.

АЕЦ "Козлодуй"
печалба
финасови резултати
По статията работи:

Георги Велев