НАЧАЛО » анализи

Газов хъб Балкан и Българска енергийна търговска платформа искат 35-годишен лиценз за организиране на борсов пазар на природен газ

fb
3E news
fb
03-03-2021 08:03:52
fb

Две дружества кандидатстват с искане за лицензия за срок от 35 години за организиране на борсов пазар на природен газ и в съответствие с европейския регламент. Това става ясно от публикуваните документи за открити заседания в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Освен вече съществуващият „Газов хъб Балкан“, с искане за лицензия за срок от 35 години кандидатства и дружеството „Българска енергийна търговска платформа“.

Ситуацията на пръв поглед наподобява тази с електроенергийната борса, когато лиценз от КЕВР поискаха и от  Българска електроенергийна борса. С тази разлика, че законовите изисквания постановяваха съществуването само на един борсов оператор. С газа обаче не е така и искането за лиценз от „Българска енергийна търговска платформа“ изглежда съвсем в реда на нещата.  Така, току-що проходил „Газов хъб Балкан“ е на път да се сдобие с конкуренция, която както става ясно от заявката дори има амбицията през платформата за търговия да преминават 30 % от сделките към 2025 г. Разбира се, без право и възможност по отношение на  Програмата за освобождаване на газ.

„Дружеството е уведомено, че към момента е налице действащо Споразумение за изпълнение на програмата за освобождаване на природен газ между „Булгаргаз“ ЕАД и „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, одобрено от КЕВР с решение по протокол № 209 от 29.11.2019 г., по т. 2, в предмета, на което се съдържат количествата природен газ по чл. 176 а от ЗЕ. Предвид това, количествата природен газ от обхвата на програмата за освобождаване на природен газ не следва да бъдат включвани в бизнес плана на „Българска енергийна търговска платформа“ АД. Такива количества природен газ се предлагат за продажба при условията и по реда на одобрено от КЕВР споразумение за изпълнение на програмата за освобождаване на природен газ“, се казва в доклада на работната група към КЕВР.

„Българска енергийна търговска платформа“ е частно дружество с капитал от 50 хил. лева, а „Газов хъб Балкан“ - държавно и с капитал от 500 000 хил. лева.  И двете дружества разчитат на търговия през платформата на Trayport, както и на клирингови услуги от „Клиър Екс" АД.

В тази връзка е редно да припомним, че Clear EX („Клиър Екс" АД) бе учредено през април 2020 г. То е съвместно акционерно дружество между „Българска фондова борса" АД и „Централен депозитар". Предметът на дейност на Clear EX е извършване на услуги като клирингова къща, във връзка със сделки с електрическа енергия, природен газ и стоки, сключени на организиран пазар, както и други дейности разрешени от закона. Предвиждаше се „Клиър Екс“ да е клирингова къща на БНЕБ, но на този етап липсват новини по тази тема.

“Българска енергийна търговска платформа”

„Българска енергийна търговска платформа” АД има следния предмет на дейност: организиране на регулиран борсов пазар за осъществяване на електронна търговия, посредством, която се сключват сделки за покупка или продажба на природен газ и газови деривати, чрез изграждане и функциониране на електронна платформа, става ясно от доклада на експертите.

Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 хиляди лева, разделен на 1000 обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност от 50 лева всяка. Видно от приложеното копие на акционерна книга на „Българска енергийна търговска платформа“ АД, капиталът на дружеството е собственост на трима акционери, както следва: Искър Василев Искров – 400 броя акции (40%); Георги Цветанов Найденов – 350 броя акции (35%); Адвокатско дружество „Киров и Братулева“ – 250 броя акции (25%). Дружеството се управлява по едностепенна система на управление със Съвет на директорите в състав: Искър Василев Искров, Георги Цветанов Найденов, Киро Георгиев Киров. „Българска енергийна търговска платформа” АД се представлява от Искър Василев Искров“.   

„Дружеството посочва, че срокът на лицензията отчита перспективите в развитието на дейността му, свързана със създаване, развитие и функциониране на организиран борсов пазар на природен газ и газови деривати в Р България, който в момента се намира в началото на процеса на либерализация на пазара. За изпълнението на поставените цели „Българска енергийна търговска платформа” АД заявява, че ще осигури внедряването на електронна платформа за търговия, която да улеснява както потребителите на природен газ, така и операторите на газопреносни мрежи да реализират своите краткосрочни нужди за балансиране чрез търговия, както и да посрещне потребностите на търговци, клиенти и потребители в дългосрочен период.

В тази връзка заявителят посочва, че предложеният срок е необходим за реализация на намеренията му за повишаване прозрачността на пазара на природен газ и насърчаване на конкуренцията, като осигури надеждна и ефективна среда за търговия на двустранен принцип. В допълнение, „Българска енергийна търговска платформа” АД излага, че този срок е съобразен и с възможността за развитие и утвърждаване на борсовия пазар като възможност за търговските участници да търгуват въз основа на пазарни принципи, както и с необходимостта от времеви диапазон за изпълнение на поставените от дружеството дългосрочни цели за внедряване на електронна търговска платформа. Дружеството предвижда за целия срок на лицензията да адаптира своето бизнес развитие според нуждите на потребителите и динамиката на пазара чрез постепенно разширяване на вида на предлаганите продукти и подпомагане на търговията с природен газ в страната“, посочват от работната група.

Позовавайки се на предоставените документи, експертите от регулатора посочват, че „Българска енергийна търговска платформа“ АД е представило сключено през м. юни 2020 г. между него и Trayport LtD Споразумение за ползване на софтуер с първоначален срок на абонамент, но поради конфиденциалност на информацията срокът не се упоменава. Посочва се още, че  според условията на споразумението услугата Global Vision Eхchange Trading System (ETS) може да се използва само за функциониране на борсов пазар във връзка с български газ, българска енергия, селско стопанство и гориво.

Уточняват се и отношенията между  Trayport Limited и „Българска енергийна търговска платформа“ и в частност сключеният между тях дългосрочен конфиденциален договор за осигуряване на борсова търговска система Exchange Traiding Sistem (ETS), както и че тази система се конфигурира и тества с оглед готовността й за работа след предоставяне на лицензия по реда на закона за енергетиката. Описват се и възможностите на платформата и съответствието й с необходимите еврорегламенти.

„Българска енергийна търговска платформа“ АД е представила и становище на „Булгартрансгаз“ ЕАД, в което е посочено, че софтуерния продукт на „Българска енергийна търговска платформа“ АД за осъществяване на борсова търговия с природен газ е идентичен със софтуера за управление на електронната платформа за търговия с природен газ, определена от газопреносния оператор като отговаряща на изискванията на чл. 22, пар. 3 от Регламент (ЕС) № 312/2014. Заявителят е приложил и споразумение за сътрудничество между „Булгартрансгаз“ ЕАД и „Българска енергийна търговска платформа“ АД от 09.12.2020 г. за изграждане на връзка между електронната платформа на заявителя и системата за търговско диспечиране на оператора на газопреносната система с оглед уведомяване на „Булгартрансгаз“ ЕАД за сключените сделки на платформата и осъществяване на физическите доставки по тях.

„Операторът на газопреносната мрежа изразява готовност, в изпълнение на сключеното споразумение с „Българска енергийна търговска платформа“ АД, да разработи съвместно с него изграждането на машинно свързване между електронната платформа на „Българска енергийна търговска платформа“ АД и системата за търговско диспечиране на „Булгартрансгаз“ ЕАД, което ще осигури възможност за уведомяване на оператора на газопреносната мрежа за сключените на платформата сделки с природен газ и осъществяване на физическите доставки по тях“, пишат експертите.

Във връзка с финансовото обезпечаване на сделките, които ще бъдат сключвани на платформата за търговия с природен газ, „Българска енергийна търговска платформа“ АД е представило  и копие на сключено на 26.06.2020 г. между него и „Клиър Екс“ АД споразумение за извършване на услуги по клиринг. „Основният предмет на дейност на „Клиър Екс“ АД включва извършване на услуги като клирингова къща във връзка със сделки с електрическа енергия, природен газ и стоки, сключени на организиран пазар. Според условията на споразумението възлагането на конкретните услуги по клиринг се извършва с отделен договор след получаване на необходимите разрешения и одобрения, свързани с организиране на съответните дейности“.

Въз основа на това от работната група посочват, че може да се приеме, че „Българска енергийна търговска платформа“ АД притежава технически възможности и материални ресурси за осъществяване на дейността „организиране на борсов пазар на природен газ“.  Положително е и становището по отношение на човешките ресурси и организационна структура.

В частта на доклада за финансовите възможности за осъществяване на дейността „организиране на борсов пазар“  се разглеждат и инвестиционните планове на компанията, както и прогнозните количества природен газ, които ще бъдат търгувани на организирания от „Българска енергийна търговска платформа“ АД борсов пазар, представени по продукти и по години за периода на бизнес плана  за периода от 2021 до 2025 г. Продуктите ще се търгуват в сегментите „ден напред“,  „в рамките на деня“, дългосрочни продукти. а също и чрез търгове. Поради необходимостта от конфиденциалност не се посочват очакваните количества, но се прогнозира ръст на търговията - достигащи в последната година от бизнес плана до 30% от очакваното общо потребление в България.

„Дружеството планира количества природен газ по продукт „ден напред“, стартиращ веднага след получаване на лицензия за дейността „организиран борсов пазар на природен газ“ да бъдат средно 12% от общото търгувано на борсовия пазар количество и да бъдат в размер на (…) хил. MWh в първата година от развитието на проекта, увеличаващи се средно с 15% на година и достигащи до (…) хил. MWh през 2025 г.

Дружеството предвижда от 2021 г. да стартира и търговията по проект „в рамките на деня“, като общите прогнозни количества за целия период 2021 – 2025 г. да бъдат в размер на (…)хил. MWh. Предвид спецификата на продукта, планираните количества са средно около 4% от общото търгувано количество на борсовия пазар по краткосрочни и дългосрочни продукти“,  пише в доклада. Както личи  плановете са сериозни и за търгове по дългосрочни продукти, но тя ще започне, когато бъдат осигурени съответните за това условия.

Като източниците на финансиране на дейността на дружеството са посочени: вътрешни източници на финансиране: собствения капитал, състоящ се от основния капитал и неразпределената печалба, генерирана при осъществяването на дейността, както и амортизационните отчисления като основен ресурс за увеличаване стойността на нетните активи.

Като външни източници на финансиране се разчита на отпуснат целеви овърдрафт от „УниКредит Булбанк“ АД за обезпечаване на лицензионната дейност на дружеството.
„Тези средства ще обезпечат целия размер на планираните инвестиции и текущи разходи за стопански инвентар“, става ясно от документа. Прогнозната структура на капитала на дружеството за периода 2021 - 2025 г. е 100% собствено участие. В бизнес плана не се предвижда финансиране с привлечен капитал.

На база на предоставените данни експертите от КЕВР заявяват, че  може да се приеме, че „Българска енергийна търговска. платформа“ АД притежава финансови възможности за осъществяване на дейността „организиране на борсов пазар на природен газ”.
Дружеството е разработило о Правила за работа на организиран борсов пазар“.

“Газов хъб Балкан”

Вече опериращото дружество „Газов хъб Балкан“ също кандидатства за лицензия за организиран борсов пазар за срок от 35 години.

Капиталът на дружеството е в размер на 500 000 хиляди лева, разделен на 500 000 обикновени, налични, поименни винкулирани акции с номинална стойност от 1 лв. всяка. Едноличен собственик на капитала на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД е „Булгартрансгаз“ ЕАД. Дружеството се управлява по едностепенна система на управление от Съвет на директорите в състав: Владимир Асенов Малинов, Захари Константинов Дечев и Кирил Димчов Равначки, като се представлява от Кирил Димчов Равначки.

Според дружеството, тъй като на оператора на газопреносната мрежи е издадена лицензия за 35 години, то „Газов Хъб Балкан“ ЕАД следва да бъде в състояние да обезпечи изпълнението на изискванията на Регламент (ЕС) 312/2014 за срока на действие на лицензията за пренос на природен газ. Заявителят посочва, също, че на територията на Р България се очаква да бъдат издадени лицензии за пренос на природен газ и на други оператори на газопреносни мрежи.

В допълнение, дружеството излага, че организираната търговия с природен газ в страната възниква със създаването на платформата за търговия на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД и в тази връзка е налице необходимост от нейното развитие в дългосрочен план, с оглед постигане на заложените в закона за енергетиката цели за увеличаване ликвидността на пазара на природен газ и устойчивото развитие на търговията, респективно осигуряване на възможност за концентрация на ликвидността на едно място за организирана търговия и съответните устойчиви ценови сигнали за постигане на справедлива пазарна цена, която се основа на търсенето и предлагането.

В частта, в която експертите разглеждат техническите възможности и материални ресурси за осъществяване на дейността на „организиране на борсов пазар на природен газ“ се припомня КЕВР е одобрила платформата за търговия с природен газ на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД.

„Газов Хъб Балкан“ ЕАД посочва, че на платформата за търговия към момента са разработени и имплементирани следните сегменти: GRP-сегмент, който е стартирал на 09.12.2019 г., както и краткосрочен и дългосрочни сегменти на платформата, които са стартирали на 02.01.2020 г. Дружеството предвижда на по-късен етап да бъдат въведени и клирингови договори, които отговарят на нуждите на българските участници на пазара. В тази връзка, според заявителят на платформата за търговия са изтъргувани следните количества природен газ: GRP – 551 416 MWh; краткосрочен сегмент - 97 645 MWh и дългосрочен сегмент – 1 672 281 MWh.

Уточнява се също така, че освен сделки с краткосрочни стандартизирани продукти на платформата за търговия на природен газ е осигурена възможността да се сключват и всички сделки с продукти със срок на доставка по-малък или равен на една година, както и продукти със срок на доставка до 5 години напред. „Газов Хъб Балкан“ ЕАД гарантира, че такива сделки се сключват на платформата за търговия, като не е необходимо извършването на допълнителни и последващи действия от страна на Булгартрансгаз“, пишат експертите от работната група.

Освен това, към момента на подаване на заявлението „Газов Хъб Балкан“ ЕАД има 39 членове, като в процедура по регистрация е и местно добивно предприятие. Според дружеството голяма част от членовете са международни компании, утвърдени на европейския газов пазар, които припознават търговската система на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД като сигурна и надеждна среда, с ясни и прозрачни правила и ценови сигнали, която способства за повишаване ликвидността на газовия пазар.

„Заявителят посочва също, че по програма за развитие на структурни реформи, 100% финансирани от DG Reform на Европейската комисия, към момента се извършва мащабно търговско проучване с изпълнител PwC EU Services EESV, което има за цел да препоръча оптимален търговски и бизнес модел за развитието на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД и позиционирането и утвърждаването му на регионалния газов пазар“, става ясно от доклада.

Както и предходният кандидат, така и от газовата борса посочват готовността за въвеждане на клирингова къща. „Газов Хъб Балкан“ ЕАД е посочило, че с оглед финансово обезпечаване на сделките, сключвани от членовете или участниците на платформата за търговия, е стартирало процедура по избор на клирингова къща или банка, които да гарантират сделките на платформата чрез сетълмент съгласно добрите европейски практики.  Съответно са проведени преговори и „с новосъздадената клирингова компания „Клиър Екс“ АД, която е с основен предмет на дейност предоставяне на клирингови услуги за сделки с електрическа енергия, природен газ и стоки, сключени на организиран пазар. В тази връзка, между „Газов Хъб Балкан“ ЕАД и „Клиър Екс“ АД на 10.11.2020 г. е сключено предварително споразумение за предоставяне на клирингови услуги във връзка с организирания от „Газов Хъб Балкан“ ЕАД пазар на природен газ и газови деривати. В споразумението е посочено, че конкретните услуги по клиринг ще бъдат предмет на преговори между страните, а възлагането и обемът на конкретните услуги ще бъде извършено с отделен договор след получаване на изискуемите разрешения и одобрения, свързани с организацията на съответните дейности от страна на „Клиър Екс“ АД и представянето им на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. Включването на клирингови услуги ще спомогне за повишаване на сигурността и ще внесе допълнителна прозрачност в търговията на природен газ на едро, както и ще повиши общата ликвидност на пазара“, според доклада.

На тази база експертите от работната група на регулатора заявяват, че може да се приеме, че „Газов Хъб Балкан“ притежава технически възможности и материални ресурси за осъществяване на дейността „организиране на борсов пазар на природен газ“. Такава е и констатацията за човешките ресурси и организационна структура.

По отношение на финансовата част се посочва, че общата сума на актива на дружеството е в размер на 400 хил. лв. за 2019 г. Дълготрайните нематериални активи са в размер на 7 хил. лв. Краткотрайните активи са в размер на 393 хил. лв. и включват търговски и други вземания в размер на 34 хил. лв. и парични средства и еквиваленти в размер на 359 хил. лв.

„Записаният капитал на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД е в размер на 500 хил. лв. Собственият капитал е 350 хил. лв. в резултат на текущата загуба. За 2019 г. дружеството няма дългосрочни задължения. Текущите задължения са в размер на 50 хил. лв., като включват задължения към доставчици и други задължения и задължения към свързани лица“. „Паричният поток за 2019 г. е с положителна стойност“, констатират експертите.
Те преценяват и показателите, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД за 2019 г. „Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал за 2019 г. е 50, което означава, че дружеството е разполагало със свободен собствен капитал за инвестиране в нови дълготрайни активи.
Коефициентът за обща ликвидност е 7,86 за 2019 г. Това е показател, че дружеството не е имало затруднения със свободни оборотни средства за покриване на текущите си задължения. Коефициентът на финансова автономност, показващ степента на независимост от използване на привлечени средства е в размер на 7 за 2019 г. Това е показател, че дружеството е разполагало с достатъчно собствени средства за обезпечаване на обслужване на краткосрочните си задължения.
Въз основа на показателите, изчислени на база обща балансова структура за 2019 г., може да се направи извод, че финансово-икономическото състояние на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД е много добро“, сочи преценката на работната група към регулаторната комисия.

Експертите правят преглед и на представения бизнес план за периода 2020 - 2024 г.

"Газов Хъб Балкан" предвижда да осигури регионална борсова платформа за търговия с природен газ при условията на конкуренция, прозрачност и недопускане на дискриминация и да осигури среда, спомагаща за постигане на конкурентни борсови цени за потребители и търговци. "Газов Хъб Балкан" заявява готовността си да адаптира бизнес развитието си според специфичните нужди на потребителите и динамиката на пазара. Основна цел на компанията е постепенното разширяване на набора от продукти и подпомагането на търговията с газ, предоставяйки условия за търговия със стандартизирани продукти при минимизирани за участниците рискове“, пише в доклада. Съответно преценката е, „че може да се приеме, че "Газов Хъб Балкан" притежава финансови възможности за осъществяване на дейността "организиране на борсов пазар на природен газ". Предложени за одобрение са и Правила за работа на организиран борсов пазар.

Откритите заседания за обсъждане на доклад относно заявленията на двете дружества в онлайн режим с насрочени за 9 март от 10.00 и 10.10 часа в сградата на КЕВР.

Докладите са публикувани на: https://www.dker.bg/uploads/_CGCalendar/2021/rep-lic-GHBalkan-feb2021.pdf

https://www.dker.bg/uploads/_CGCalendar/2021/rep-lic-BGET-feb2021.pdf

газова борса
Търговия с газ
Българска енергийна търговска платформа
газов хъб Балкан
КЕВР
лицензия за газова борса
лицензия за търговия с газ
По статията работи:

3E news