Прогнозата на Световната ядрена асоциация за ядрените мощности и производството на уран

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
1368
article picture alt description

Бързият ръст на търсенето на уран в света ще изисква допълнителен добив в периода до 2040 г. и по трите сценария – Upper Scenario, Reference Scenario, Lower Scenario, според  последния доклад на Световната ядрена асоциация (WNA). За пръв път от осем години прогнозата за ръст на ядрените мощности е преразгледана в посока на повишение, което се дължи на по-благоприятната политика, водена от редица страни. Докладът, включващ трите сценария бе представен по време на тазгодишния симпозиум на Световната ядрена асоциация, който се проведе в началото на месец септември в Лондон.

Как ще се промени търсенето на ядрено гориво

Глобалните сценарии за търсенето и предложенията за периода 2019 – 2040 години (Nuclear Fuel Report: Global Scenarios for Demand and Supply Availability ), изготвени от Световната ядрена асоциация и Института за уран са 19 с двегодишни интервали от 1975 г. Последният доклад е коренно преработен, съобщи  Riaz Rizvi, Chief Strategy and Marking Officer, NAC Kazatomprom, който също така е и съпредседател на работната група  (Fuel Report Working Group) по доклада. Докладът е базиран на данните, събрани от въпросници, разпространение до членове и нечленове на Световната ядрена асоциация в съчетание с общодостъпна информация и оценки и опитът на членовете на работните групи към асоциацията. В този смисъл,  уникалното на доклада е това, че той по своята същност е съставен от сектора и е в резултат на практическия опит на хората от ядрения отрасъл.

Методологията на търсенето отчита икономиката на ядрения сектор, държавната политика и други въпрос, включително общественото мнение, борбата с измененията на климата, структурата на пазара на електроенергия, нормативните стандарти. Reference Scenario отразява официалните цели и планове, обявени от държавите и компаниите, както и приноса на ядрената енергетика за изменението на климата. Upper Scenario разглежда по-благоприятните условия на икономиката и обществено признание, а също така и по-голямото признаване на приноса на ядрената енергетика в борбата с изменения на климата. Lower Scenario предполага ситуация на влошено обществено отношение, липса на политическа подкрепа и по-трудна икономика като цяло за ядрения сектор.

Очаква се, че световните електрически мощности за производство на ядрена енергия от 398 ГВт през 2018 г. ще нараснат до 462 ГВт през 2030 г. и до 569 ГВт през 2040 г. в съответствие с базовия сценарий. Според максималния сценарий става въпрос за мощности от порядъка на 537 ГВт през 2030 г. и 776 ГВт през 2040 г. В минималния сценарий генериращите мощности остават фактически без промяна за целия прогнозен период и не отразяват тенденция към понижение, наблюдавана при предишните доклади.

Основните причини за позитивната тенденция в прогнозата за ядрените мощности са свързани с няколко фактора : промяната на енергийната политика на Франция, свързана с отлагането на планираното съкращаване на дела на ядрената енергетика и намерението и за продължаване на срокът на експлоатация на реакторите до над 40 години, законодателните действия на САЩ на щатско ниво в подкрепа на продължаването на експлоатацията на реакторите чрез федералните регулаторни органи, даващи възможност за експлоатация на реакторите до 80 години, както и широките програми за изграждане на ядрени реактори в Китай и Индия и подобряването на перспективите за нови реактори в т.нар. нови страни, като Бангладеш, Египет и Турция.

Доставка на уран

Световната ядрена асоциация преразглежда модела на изискванията към реакторите в новата си редакция на доклада, така че в него да бъде включена преоценката на редица фактори, влияещи на търсенето. Реакторите на бързи неутрони са включени за пръв път, като е създаден и нов модел, даващ възможност за извършване на по-конкретен анализ на пазара за изготвяне на гориво, а предположенията по коефициента на мощностите са преразгледани и обновени.

Известните световни ресурси на уран са повече от достатъчни за удовлетворяване на нуждите на реакторите до 2040 г. и през следващият период, още повече, че световното производство е спаднало от 62,221 tU през 2016 г. до 53,498 tU през 2018 г. Излишъка от предложения и свързаните с това ниски цени на урана са пречка за осъществяване на необходимите инвестиции и използването на тези ресурси в производството. Съвременният депресивен уранов пазар е предизвикал не само рязко свиване на дейностите по проучване на уран, но и намаляване на добива на уран в съществуващите мини, се отбелязва в доклада.

Прогнозата е, че нивото на добив на уран ще остава достатъчно стабилно до края на 2020-те години и при трите сценария за добив на уран, разработени на базата на оценката на настоящите и бъдещите възможности на мините. Те намаляват рязко в периода 2035 – 2040 години, тъй като една четвърт от всички мини достигат до края на производствените срокове. Глобалният добив от 66,400 tU през 2030 г. ще спадне до 48,100 tU според основния сценарий, за максималния тези цифри са съответно 71,500 tU през 2030 г. и 49,400 tU през 2040 г. Очаква се, че частично връщане на неработещите мини ще започне през 2023 г. според основния сценарий, през 2022 г. според максималния и 2026 г. според минималния сценарий.

В бъдеще категорично ще има необходимост от нови доставки. Няма никакви съмнения в това, че нови проекти или възстановяване на спрените към настоящия момент такива ще намерят своето място. Методологията на доставките, използвана в доклада тази година въвежда нова концепция за несигурността на доставките, свързани с производствени мощности, които не работят, неопределеност на вторичните доставки и разширяването на капацитета. В зависимост от разликата между търсенето и предлагането, по-голямото количество би трябвало да идва от неопределени източници.

В близко бъдеще търговските запаси и посочените вторични доставки ще играят роля при преодоляване на разликата между търсенето и предложенията. Ролята на вторичните източници обаче постепенно ще спадне, с намаляване от 14-15 %  от нуждите на реакторите, които се задоволяват към днешна дата до 4 – 9 % през 2040 г. в зависимост от сценария. Разликата ще се компенсира от търговски запаси, връщане на неработещите мини в производството и разработката на  нови проекти, наред с други източници.

В докладът се отбелязва също така и то във всички три сценария, че през 2040 г. секторът трябва дори и минимум да удвои прогнозируемото производство на първичен уран (включително текущи, неработещи и разработвани и планирани перспективни проекти. Разбира се, за това е достатъчно да се знае нивото на ресурсите, но за пазара са важни сигналите за разработката на проекти.

Горивен цикъл

В докладът също така се прави преглед на търсенето и предложенията за конверсия, обогатяване на уран и изготвянето на гориво. В сектора конверсията на уран, който през последните осем години се намираше в ситуация на излишък на предложенията, заради свиване на нуждите от конверсия и натрупване на запаси от уранов хексафлуорид,  годишното производство в момента е по-ниско от потребностите. Пазарът сега влиза в период на възстановяване на равновесието при използването на запасите. В средносрочно бъдеще се очаква, ме преобразувани мощности, които са в режим на очакване ще се върнат към работа, а в по-дългосрочно бъдеще ще е необходимо и тяхното разширение.

При глобален излишък на мощности по обогатяване на уран само един от големите доставчици на обогатен уран – Китайската национална ядрена корпорация (China National Nuclear Corporation) планира значително да увеличи своите мощности през прогнозируемия период, тъй като Китай има за цел за самоосигуряване, се посочва в доклада. Допълнителни мощности по обогатяване на уран ще са необходими още в средата на 2020-те години според максималния сценарий. Но поради модулния характер на технологията на центрофугите и сроковете на строителство на ядрени реактори, такова разширение може да е необходимо по-рано и следва да се избегне проблемът с доставките.
Производството на гориво се различава от другите етапи на горивен цикъл, заради спецификата на високотехнологичните и технологични продукти и пазара, който е по-скоро регионален, отколкото глобален. Производствените мощности към настоящия момент са достатъчни за осигуряване на необходимото търсене, както за първите активни зони, така и за презареждане, но тесни места на доставки за някои конструкции могат все пак да възникнат, се посочва в доклада.

Harmony

В докладът се отбелязва устойчивият ръст на ядрените мощности през следващите 20 години, но трябва да се направи още много за постигането на целите на Световната ядрена асоциация, така че през 2050 г. ядрената енергетика да осигурява 25 % от производството на електроенергия в света. Тази цел изисква строителството на повече реактори от прогнозираните досега в максималния сценарий, се отбелязва още в доклада.

Както заяви по-рано генералният директор на Световната ядрена асоциация Агнета Райзинг, за постигането на целите на хармонията за дял от 25 % от световната електроенергия до 2050 г. ще е необходимо бързо увеличаване на новите ядрени мощности, постигане на ниво над максималния сценарий, което от своя страна ще доведе до нуждата от повече уран, обогатяване, изготвяне на гориво, транспортиране и обслужване на отработеното гориво. Участващите в ядрено-горивния цикъл трябва да са готови да удовлетворят потенциално големият ръст на търсенето за постигането на целите.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща