Европейските електроенергийни борси остават подвластни на вятъра и слънцето

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
1840
article picture alt description

Ден за доставка 27 май, източник: Energylive

Производството на електроенергия намалява, но слабо. На този фон ценовите нива на европейските електроенергийни борси се клатушкат между избора на производителите от ВЕИ и въглища. Особено трудна е ситуацията при липса на вятър, който да задвижи големите офшорни мощности.

Производство на електроенергия

Общото нетно производството на електроенергия в страните от ЕС през  21-та седмица на 2024 г. според постъпилите и преди окончателните данни е в обем от 39 817 GWh към ранните вечерни часове на 26 май 2024 г. (41 983 GWh за 20-та седмица, според уточнените данни).

За сравнение, през 21-та седмица на миналата 2023 г. то е било в обем от 41 216 GWh, по данни на energy charts, базирани на ENTSO-E, а през 2022 г. – 44 156 GWh, според обновените данни от 17.05 2024 г.

От това общо производство през 21-та седмица от настоящата 2024 г. на фосилните горива се пада дял от 22.52 % или 8 969 GWh ( 20.44 % или 8 580 GWh седмица по-рано). От тях  кафявите въглища участват с 2 406 GWh или 6.04 %, а каменните с 1 496 GWh или 3.76 %. Природният газ държи дял от 10.14 % или 4 037 GWh (10.17 % или 4 268 GWh през 20-та седмица). Участието на ядрената енергия е изчислено на 10 179 GWh или 25.56 %.(10 444 GWh – 24.88 % през предходната седмица след корекциите).

Делът на възобновяемите енергийни източници през 21-та седмица на 2024 г. е в обем от 20 670 GWh или 51.91 % срещу 22 960 GWh (54.69 %) седмица по-рано. Вятърните централи на сушата са произвели обем от 4 295 GWh (10.79 %), а офшорните – 736.1 GWh (1.85 %).

Произведената от слънчеви електроцентрали енергия е от порядъка на 6 751 GWh или 16.96 %(през 20-та седмица – 6 743 или 16.06 %). Редно е да се отчете и участието на водноелектрическите и помпените мощности – 6.44 % и 11.45 %, както и на биомасата – 3.62 %.

Внос, износ, ВЕИ

Франция остава лидер при износа на електроенергия, който през 21-та седмица на 2024 г. към публикуването на данните се изчислява на 1 892.3  GWh. След нея се нареждат Швейцария с 245.2 GWh и Австрия с 268.0 GWh. Много слаб дял се отчита за Словения – 77.8 GWh и Гърция – 53.4 GWh.

България е сред вносителите, но само с 8.5 GWh.

На този фон вносът на Великобритания е 626.1 GWh, на Италия – 825.9 GWh, на Германия – 727.2 GWh.

Към подготовката на данните, най-общо през 21-та седмица на 2024 г. Европейският съюз остава износител, но само с 44.8 GWh.

По отношение на дела на възобновяемите енергийни източници в електрическия товар в процентно отношение през 21-та седмица от настоящата година лидери остават Австрия – 125.3 %, следвана от Швейцария с 90.2 %, Германия – 60.2 %, Испания – 61.3 % и Португалия – 67.5 на сто. При другите страни този дял е доста по-нисък като в Гърция е 51.5%, а  България остава малко по-назад с 44.6 %, предхождана от Румъния - 49.1%.

Франция, която е лидер иначе като експортьор на електроенергия, по отношение на дела на ВЕИ в електрическия товар е с доста слаб дял от 37.3 %.

Доста по-назад са Унгария , Чехия, Словакия – 26.2 %, Белгия.

Средна годишна цена

Средната годишна цена на електроенергията в сегмента „ден напред“ към 26 май на повечето от европейските електроенергийни борси към 26 май продължава да се променя в посока към повишение, въпреки че изменението е слабо. Изключение в посока към незначителен спад се наблюдава във Франция. Основен „виновник“ за това са твърде променливите метеорологични условия, но също така нестабилния газов пазар, както и други фактори, които засега са с по-малко влияние, но от значение. Вдига се както долната, така и горната граница на ценовия диапазон и той се очертава между 35.84 евро/MWh в Португалия и 70.22 евро/MWh в Унгария до 93.39 евро/MWh в Ирландия.

За посочения период към 26 май средната годишна цена, както на Българската независима енергийна борса (БНЕБ, IBEX) се повишава до 72.13 евро/MWh от 71.45 евро/MWh към 19 май или седмица по-рано. Доста по слаба е промяната в посока нагоре на румънската OPCOM – 71.94 евро/MWh (преди 71.22 евро/MWh). По-високо остава нивото на гръцката HENEX – 74.57 евро/MWh ( преди седмица - 74.12 евро/MWh), но както става ясно и тук увеличението е много слабо.

На този фон, въпреки изменението, средната годишна цена но електроенергията в посочения сегмент  на борсите в Централна и Западна Европа остава по-ниска.  Така на унгарската HUPX тя е 70.22 евро/MWh (предишна – 69.42 евро/MWh), на чешката OTE – 69.39 евро/MWh (седмица по-рано – 68.61 евро/MWh).

Слаб ръст до 65.92 евро/MWh към 19 май е отчетен и на борсата в Германия (към 19 май – 64.94 евро/MWh) и точно обратно – във Франция средната годишна цена намалява, макар и незначително – до 49.59 евро/MWh от 50.17 евро/MWh.

На двете иберийски борси средната годишна цена в сегмента „ден напред“ се движи към слабо изменение в посока нагоре – до 35.84 и 36.12 евро/MWh (към 19 май - 35.32 и 35.63 евро/MWh съответно ).

Най-високи отново остават ценовите нива в сегмент „ден напред“ на електроенергийните борси в Ирландия – 93.39 евро/MWh (предишна - 92.52 евро/MWh ), Италия – 91.03 евро/MWh (90.71 евро/MWh ) и Полша – 81.82 евро/MWh (81.08 евро/MWh).

Продължава да расте и средната месечна цена в сегмента „ден напред“ на европейските електроенергийни борси. Въпреки че двете иберийски борси (Португалия и Испания) остават с най-ниски ценови нива, ръстът е видим  – от 26.6 и 26.3 евро/MWh към 19 май, до 31.72 и 31.44 евро/MWh към 26-то число. 

Повишението във Франция води до цена от 28.32 евро/MWh (към 19 май -  25.9 евро/MWh).

Не се разминава с покачване и средната месечна цена на електроенергийната борса в Германия – до 63.96 евро/MWh ( преди седмица - до 56.41 евро/MWh).

Няма как да не се отчете, че отново и на  трите регионални борси (IBEX, OPCOM и HENEX) средната месечна цена продължава да се движи в посока към повишение. За сравнение, ако към 19 средната месечна цена в сегмента „ден напред“ на IBEX (БНЕБ) бе 77.73 евро/MWh, то към 26 май тя вече е 79.84 евро/MWh.

Почти същата е тенденция и за румънската OPCOM – от средна месечна цена към 19 май от 76.64 евро/MWh към 26-тия ден от месеца се покачва до 79.21 евро/MWh, а  на HENEX - от  76.8 евро/MWh до 78.54 евро/MWh.

Няма промяна в тенденцията Ирландия да е водеща по най-висока цена на електроенергията като средната месечна стойност към 26 май остава доста висока – 108.5 евро/MWh (преди - 107.67 евро/MWh ). Отново след нея е Италия, където посочената стойност достига 92.54 евро/MWh ( предишна - 90.78 евро/MWh) . Третото място и към 26 май се пада на Великобритания със средна месечна цена от  84.8 евро/MWh ( към 19 май - 82.68 евро/MWh). 

Средна борсова цена на електроенергията в сегмента „ден напред“ за 21-та седмица на 2024 г.

Средната борсова цена на електроенергията в сегмента „ден напред“ на европейските електроенергийни борси запазва продължава да расте. Много високо ниво достиган стойностите на двете ирландски борси, на италианската GME, а и в Полша. Ако тази тенденция се запази съвсем скоро стойността от 100 евро/MWh няма да представлява изненада, въпреки че това е само допускане. От тази гледна точка е любопитно как ще се отрази настъпване на жегите и включването на охлаждането в сметките при постигане на отрицателни ценови нива през определени периоди от деня и запазване на огромната флуктуация, която съвсем не отскоро, но по различен начин преследва пазарите.

Като цяло ценовият  диапазон се променя като расте и долната, но и горната граница. Така през 21-та седмица според данните той се очертава между 36.50  евро/MWh във Франция, от 97.07 евро/MWh до 104.68 евро/MWh  в Италия и 111.58  евро/MWh в Ирландия. Прави впечатление, че докато на останалите борси ценовите нива вървят нагоре, на трите регионални борси – IBEX, OPCOM и HENEX те намаляват.

Цената в сегмента „ден напред“ на електроенергийната борса във Франция расте от 23.68 евро/MWh през 20-та седмица до 36.50 евро/MWh, но отново остава най-ниска по отношение на обединения пазар.  

Средната борсова цена в посочения сегмент расте и на двете иберийски борси ( Португалия и Испания) почти двойно  – до 46.61 и 46.40 евро/MWh ( предишна седмица - 27.47 и 27.29 евро/MWh).

Обратно на предходната 20-та седмица, много силно е покачването и в Германия. Така средната борсова цена на електроенергията в сегмента „ден напред“ през 21-та седмица расте до 79.56 евро/MWh (предишна – 49.13 евро/MWh).

Най-общо средната борсова цена и на останалите борси в Европа се повишава до 74.70 евро/MWh в Нидерландия, 81.77 евро/MWh в Унгария, 81.06 евро/MWh в Хърватия.

На този фон средната борсова цена на трите регионални борси – българската IBEX (БНЕБ), румънската OPCOM и гръцката HENEX намалява.

Средната борсова цена на българската IBEX (БНЕБ) спада от 93.05 евро/MWh през 20-та седмица до 84.68 евро/MWh през 21-та.

 Съществено е и понижението на румънската OPCOM – до 85.26 евро/MWh ( през 20-та седмица - 92.62 евро/MWh). В посока надолу се движи и посочената стойност на гръцката HENEX –  от 92.80 евро/MWh до 83.84 евро/MWh.

Ирландия остава страната с най-високата средна борсова цена на електроенергията в сегмента „ден напред“ и през 21-та седмица – 111.58 евро/MWh (предишна – 105.50 евро/MWh). Расте и средната борсова цена в посочения сегмент на италианската GME – между 95.67 – 97.07 и 104.68 евро/MWh (предишна 95.26 – 100.10 евро/MWh).

Петрол, газ, СО2

Цените на петрола през изминалата седмица останаха под влиянието на високите запаси и спорът около лихвените проценти на Федералния резерв. Двата основни сорта петрол Brent и WTI съответно се търгуваха близо до тримесечно дъно. Цяла седмица на спад свали стойността на сорт Brent до 82.12 долара за барел на 24 май. Пазарите очакват подобряването на търсенето на бензин в САЩ и срещата на ОПЕК+ с надеждата, че това може да върне двата основни сорта към малък през настоящата седмица.

Вниманието е насочено към новите производствени квоти, които се очаква да оповести ОПЕК+, но също така и решението по мерките за намаляване на добива.

Промени, които притесняват играчите на пазара бяха наблюдавани и на пазара на природен газ. Две поредни седмици цените на синьото гориво вървят в посока към повишение – в понеделник, 20 май цената на газа по индекса TTF на борсата ICE се установи на нивото от 31.76 евро/MWh. Три дни по-късно газовите фючърси скочиха до 35.22 евро/MWh, въпреки че седмицата завърши с лек спад. В рамките на търговията през миналата седмица все пак стойността на газа успя да до скочи и до 36.24 евро/MWh, което е най-високото ниво от декември 2023 г. Надценени. Така някои наблюдатели определиха покачването на ценовите нива на газовия пазар. Други са по-внимателни, напомняйки, че всяко изостряне на ситуацията, включително на геополитическо ниво добавя стойност, плащана от потребителите.

Рисковете от прекъсване на доставките продължава да тревожи участниците на пазара. От една страна заради проблем в един от норвежките газопреработващи заводи, от друга заради съобщението на OMV AG, че заради съдебно решение може да бъде принудена да прекрати плащането към „Газпром“. Това съответно означава и край на доставките. Договорът за газовите доставки между OMV и „Газпром“ е до 2040 г. Над 80% от газовите доставки през последните 7 месеца се дължат на внос от „Газпром“. Според изявление на австрийския регулатор E-Control, проблеми с доставките може да доведат до ръст на цените, но само за кратък период. Не на последно място са и проблемите около проекта Golden Pass LNG в Тексас, след като главният изпълнител Zachry Holdings подаде молба за защита от несъстоятелност. Това означава, че терминалът за износ на LNG ще заработи евентуално догодина, което води до притеснения по сключени дългосрочни договори.

Всичко това се случва на фона на новия пакет за газ и водород, приет от ЕС като последиците от него и в частност срещу вноса на руски LNG тепърва ще се усетят. В края на годината пък спира и газовия транзит през Украйна.

Що се отнася до цените на емисиите, както става ясно от данните, те постепенно се връщат към позабравените нива с надежда. Стойността по договора ICE EUA през миналата седмица уверено тръгна нагоре, като от 72.70 евро/тон на 20 май, завърши седмицата с добро повишение до 74.04 евро/тон.

Тенденции

Пазарният риск следва скока и спада на цените. Този пазарен риск може да бъде и е моделиран, така че да не допусне съществено изкривяване. Все пак отрицателните цени, диктувани от подчинените на променливостта на времето ВЕИ водят до нежелани ефекти. Известно е, че малка промяна в енергийния микс може да доведе до съществени движения на цените (или в посока към спад, или в посока към ръст) и засилва нееластичното търсене и предлагане. Пазарите не са готови за такова предизвикателство, тъй като няма достатъчно клиенти, които могат да поемат излишъците в часовете на силен вятър или силно слънце. Производителите пък ще стигнат до момент на изчерпване на ресурсите за плащане. Докато излишъкът прелива, нишата на недостига се разширява все повече. Търси се формулата за запълване, но геополитическите рискове засега възпират взимането на решения.

 

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща