Силна разнопосочност на пазарите движи средната годишна цена в „ден напред“ на европейските електроенергийни борси

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
2350
article picture alt description

Ден за доставка 20 май 2024 г., източник: Energylive

Средната годишна цена на европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ търпи интересно развитие в посока към разнопосочно движение. Докато на борсите в Централна и Западна Европа се наблюдава слабо понижение на цените, на трите регионални пазара и в частност на българската IBEX (БНЕБ), румънската OPCOM и гръцката HENEX стойностите се повишават. По-слаб е темпът на ръст при пазарите оставащи с най-високи стойности – Ирландия и Италия, а в Полша дори се наблюдава много слабо изменение към спад. Различията може да се обяснят влиянието на метеорологичните данни. В същото време започват да стават по-явни резултатите от приключването на мерките в различните държави, предприети в подкрепа на високите цени заради енергийната криза, отражението на възобновяемите енергийни източници през този сезон и разбира се, цената на въглеродните квоти. Особено отражение дават отрицателните цени, които преследват пазарите наситени с ВЕИ и това личи най-много в условията на коренно противоположни метеорологични данни за различни части на континента. На този фон при производството на електроенергия сякаш има наченки за връщане към обичайните нива за този период на годината. Няма как да не се отчете силното свиване на фосилните горива за сметка на вятъра и слънцето.

Производство на електроенергия

Общото нетно производството на електроенергия в страните от ЕС през  20-та седмица на 2024 г. според постъпилите и преди окончателните данни е в обем от 40 836 GWh към ранните вечерни часове на 19 май 2024 г. (40 334 GWh за 19-та седмица).

За сравнение, през 20-та седмица на миналата 2023 г. то е било в обем от 41 916 GWh, по данни на energy charts, базирани на ENTSO-E, а през 2022 г. – 43 769 GWh, според обновените данни от 17.05 2024 г.

От това общо производство през 20-та седмица от настоящата 2024 г. на фосилните горива се пада дял от 20.21 % или 8 252 GWh ( 23.11 % или 9 322 GWh седмица по-рано). От тях  кафявите въглища участват с 1 643 GWh или 4.02 %, а каменните с 1 456 GWh или 3.56 %. Природният газ държи дял от 10.07 % или 4 112 GWh (10.54 % или 4 50 GWh през 19-та седмица). Участието на ядрената енергия е изчислено на 10 131 GWh или 24.81 %.(10 013 GWh – 24.82 % през предходната седмица след корекциите).

Делът на възобновяемите енергийни източници през 20-та седмица на 2024 г. е в обем от 22 453 GWh или 54.98 % срещу 21 000 GWh (52.06 %) седмица по-рано. Вятърните централи на сушата са произвели обем от 6 069 GWh (14.86 %), а офшорните – 889.8 GWh (2.18 %).

Произведената от слънчеви електроцентрали енергия е от порядъка на 6 696 GWh или 16.40 %(през 19-та седмица – 6 845 или 16.97 %). Редно е да се отчете и участието на водноелектрическите и помпените мощности – 6-18% и 11.11 %, както и на биомасата – 3.44 %.

Внос, износ, ВЕИ

Франция продължава да е лидер при износа на електроенергия, който през 20-та седмица на 2024 г. към публикуването на данните се изчислява на 2 073.6  GWh. След нея се нареждат Швейцария с 326.2 GWh и Австрия с 297.8 GWh. Слаб е делът на Испания със 112.3 GWh.

България е сред вносителите – 63.6 GWh.

Доста по-съществен е вносът на Великобритания – 859.7 GWh, Италия – 838.2 GWh, Германия – 454.0 GWh.

Към подготовката на данните, най-общо през 20-та седмица на 2024 г. Европейският съюз е износител на 424.7 GWh.

По отношение на дела на възобновяемите енергийни източници в електрическия товар в процентно отношение през 20-та седмица от настоящата година лидери остават Австрия – 123.9 %, следвана от Швейцария с 86.4%, Германия – 73.3 %, Испания – 69.9 % и Португалия – 72.2 на сто. При другите страни този дял е доста по-нисък като в Гърция дела е 39.0% и е много близо до този в България – 37.6%, а Румъния е много по-напред – 46.1%.

Прави впечатление, че Франция, която е лидер иначе като експортьор по отношение на дела на ВЕИ в електрическия товар е с дял от 35.4 %.

Доста по-назад са Унгария – 25.9 %, Чехия – 23.6 на сто и Словакия – 26.2 %.

Средна годишна цена

Като цяло първоначалното наблюдение е, че диапазонът на средната годишна цена се разширява - между 35.6 евро/MWh на Пиренейския полуостров (Португалия и Испания) и 71.45 евро/MWh в България до 92.52 евро/MWh в Ирландия. Разбира се, има и други фактори, по които се очаква произнасянето на експертите. Разнопосочното движение на пазарите е по-видимо при средната месечна цена.

За посочения период към 19 май средната годишна цена, както на Българската независима енергийна борса (БНЕБ, IBEX), така и на румънската OPCOM се повишава до 71.45 и 71.22 евро/MWh. За сравнение, седмица по-рано или към 12 май тя съставляваше 70.36 и 70.13 евро/MWh, съответно.  По-висока в посочения сегмент е цената на гръцката HENEX, която достига 74.12 евро/MWh (преди седмица -  73.15 евро/MWh).

Продължава тенденцията на по-ниска средна годишна цена, както в страните от Централна, така и от Западна Европа, въпреки че разликата, а и темпът на спад са слаби. Така на унгарската HUPX тя е 69.42 евро/MWh (предишна – 69.69 евро/MWh), на чешката OTE 68.61 евро/MWh (69.1 евро/MWh към 12 май).  Докато на електроенергийната борса в Германия средната годишна цена от 65.63 евро/MWh преди седмица пада до 64.94 евро/MWh, а във Франция – до 50.17 евро/MWh (от 51.58 евро/MWh).

В посока към незначително понижение се движи и средната годишна цена в сегмента „ден напред“ и на двете иберийски електроенергийни борси – до 35.32 и 35.63 евро/MWh съответно (от отчетените към края на миналата седмица 35.66 и 35.99 евро/MWh ).

Най-високи отново остават ценовите нива в сегмент „ден напред“ на електроенергийните борси в Ирландия – 92.52 евро/MWh ( предишна 91.59 евро/MWh), Италия – 90.71 евро/MWh (90.38 евро/MWh) и Полша – 81.08 евро/MWh (81.33 евро/MWh).

Доста по-интересна е тенденцията по отношение на средната месечна цена в сегмента „ден напред“ на европейските електроенергийни борси. Слабо повишение се наблюдава на двете иберийски борси (Португалия и Испания) – до 26.6 и 26.3 евро/MWh (към 12 май - 25.44 и 25.05 евро за MWh), докато във Франция намалява от 25.9 евро/MWh до 24.92 евро/MWh. Спад до 56.44 евро/MWh се отчита и в Германия – 58.9 евро/MW преди седмица - до 56.41 евро/MWh.

Няма как да не се отчете, че данните и на  трите регионални борси (IBEX, OPCOM и HENEX) по отношение на средната месечна цена са в посока на доста силно повишение. За сравнение, ако към 12 средната месечна цена в сегмента „ден напред“ на IBEX (БНЕБ) бе за ниво 69.85 евро/MWh на IBEX, то към 19 май става въпрос за 77.73 евро/MWh. Почти същата е тендинция и за румънската OPCOM – от средна месечна цена към 12 май от 68.41 евро/MWh до 76.64 евро/MWh към 19-тия ден от месеца, а  на HENEX - от 68.17 евро/MWh до 76.8 евро/MWh.

Запазва се тенденцията Ирландия да е водеща по най-висока цена на електроенергията като средната месечна стойност към 19 май остава изключително висока – 107.67 евро/MWh ( преди - 106.28 евро/MWh). Отново след нея е Италия, но вече с  доста по-ниското ниво от 90.78 евро/MWh (предишна - 87.46 евро/MWh) . Третото място този път се пада на Великобритания със средна месечна цена от 82.68 евро/MWh.

Средна борсова цена на електроенергията в сегмента „ден напред“ за 20-та седмица на 2024 г.

Средната борсова цена на електроенергията в сегмента „ден напред“ на европейските електроенергийни борси също търпи промяна, която заслужава да се проучи. Продължават да се запазват много високите стойностите на двете ирландски борси, както и на италианската GME. По-важен е фактът силното покачване на ценовите нива на трите регионални борси – българската IBEX, румънската OPCOM и гръцката HENEX, с което по най-високи цени те вече са трети. Този своеобразен антирекорд със сигурност има своето обяснение и извън лошото време.

Като цяло ценовият  диапазон се запазва и през 20-та седмица и според данните той е  между 23.68 евро/MWh във Франция, 96.96 евро/MWh в Италия и 105.46 евро/MWh в Ирландия.

Цената в сегмента „ден напред“ на електроенергийната борса във Франция се понижава от 28.06 евро/MWh през 19-та седмица до 23.68 евро/MWh през отчитаната 20-та седмица отново остава най-ниска. Спад е отчетен и на двете иберийски борси или Португалия и Испания – до 27.47 и 27.29 евро/MWh ( преди сезмица - 31.55 и 30.81 евро/MWh).

Много силно е намалението и в Германия, където средната борсова цена на електроенергията в сегмента „ден напред“ през 20-та седмица – до 49.13 евро/MWh. За отбелязване е, че през 19-та седмица там бе отчетен съществен ръст – до 67.33 евро/MWh.

Най-общо ценовите нива на останалите борси в Централна и Източна Европа са доста различни и варират от 47.81 евро/MWh в Белгия до 64.28 евро/MWh в Унгария 76.80 евро/MWh в Хърватия.

Доста по-висока е средната борсова цена на трите регионални борси – българската IBEX (БНЕБ), румънската OPCOM и гръцката HENEX.

Средната борсова цена на българската IBEX расте и то за поредна седмиця - от отчетените 75.10 евро/MWh през 19-та седмица до 93.05 евро/MWh. Съществен и е ръстът на румънската OPCOM, на която през 20-та седмица средната борсова цена скача до 92.62 евро/MWh от 75.17 евро/ MWh. Впечатляващ е скокът и на гръцката HENEX –  от 73.42 евро/MWh преди седмица до 92.80 евро/MWh.

Ирландия остава страната с най-високата средна борсова цена на електроенергията в сегмента „ден напред“ и през 20-та седмица, въпреки отчетеното понижение до 105.46 евро/MWh  (през 19-та седмица - 107.95 евро/MWh).

Расте и средната борсова цена в посочения сегмент на италианската GME – между 95.26 - 96.96 и 100.10 евро/MWh (предишна 92.13 - 89.90 евро/MWh).

Тенденции

Дебатът за енергийния преход продължава. Разминаването между привържениците на една или друга визия по пътя към декарбонизацията е толкова съществено, че намирането на баланс вероятно ще изисква максимални усилия. На този фон експертите и анализаторите започват да поставят на масата различни проблеми – от междусистемните връзки и влиянието им върху цената на енергията до ролята на разпределителните мрежи и участието на активните потребители. Фокусът вече не е само върху голямата индустрия, но и върху домакинствата, предвид мащаба на потреблението. На пръв поглед нормативните документи са налице, но началната практика показва пробойни. Няма как пазарът да остане стабилен в един толкова турбулентен период, а на фона се задават ефекти, които не са отчетени. Повечето са социални, но със сигурност ще изискват по-различен обзор и решения, които няма как да се случат само с батерии за съхранение.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща