Приеха регламентът Евро 7, който въвежда нови правила относно пределните стойности на емисиите от леки автомобили, микробуси и камиони

Икономика / Зелен преход , Свят
3E news
1149
article picture alt description

източник: Съвет на ЕС, архив

Съветът на ЕС прие Регламента Евро 7, с който се определят правила относно граничните стойности на емисиите от пътни превозни средства и дълготрайността на акумулаторната батерия. Това е последната стъпка в процедурата за вземане на решение.

Приетият текст обхваща леките автомобили, микробусите и тежките превозни средства в един-единствен правен акт и цели допълнителното намаляване на емисиите на замърсители на въздуха от отработени газове и спирачки. С новия регламент се установяват и по-строги изисквания за жизнения цикъл.

По-добри и по-чисти превозни средства

Регламентът Евро 7 установява правила за емисиите на отработили газове от пътните превозни средства, но също така и за други видове емисии, като например емисиите от износването на гумите и на частици от спирачната система. Освен това с него се въвеждат изисквания за дълготрайността на батерията.

За леките автомобили и микробусите регламентът запазва съществуващите гранични стойности на емисиите на отработили газове съгласно Евро 6, но въвежда по-строги изисквания за твърдите частици.

За автобусите и камионите регламентът налага по-строги ограничения за различни замърсители, включително за някои, които досега не са били регулирани, като например диазотния оксид (N2O).

Освен това с Евро 7 се въвеждат по-строги гранични стойности за емисиите на частици, генерирани при спиране, със специфични гранични стойности за електрическите превозни средства. Новите правила включват също по-строги изисквания за експлоатационния срок на всички превозни средства по отношение на пробега и жизнения цикъл.

Следващи стъпки

След като днес Съветът одобри позицията на Европейския парламент, законодателният акт беше приет.

След като бъде подписан от председателите на Европейския парламент и на Съвета, регламентът ще бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и ще влезе в сила на двадесетия ден след публикуването.

Датите на прилагане на регламента ще зависят от вида на съответното превозно средство:

30 месеца за новите типове леки автомобили и микробуси и 42 месеца за новите леки автомобили и микробуси

48 месеца за новите типове автобуси, камиони и ремаркета и 60 месеца за новите автобуси, камиони и ремаркета

30 месеца за новите системи, компоненти или отделни технически възли, предназначени за монтиране в леки автомобили и микробуси, и 48 месеца за тези, които се монтират в автобуси, камиони и ремаркета.

Регламентът Евро 7, който е част от Стратегията на Комисията за устойчива и интелигентна мобилност от 2020 г. и Плана за действие за нулево замърсяване от 2021 г., беше представен от Комисията на 10 ноември 2022 г. Съветът прие позицията си или т.нар. „общ подход“ на 25 септември 2023 г. Съветът и Парламентът постигнаха предварително политическо споразумение на 18 декември 2023 г.

На 19 април 2023 г. Европейският парламент и Съветът приеха Регламент (ЕС) 2023/851 за укрепване на стандартите за емисиите на CO2 от нови леки пътнически автомобили и нови леки търговски превозни средства, с който се определя цел за намаляване със 100% както за леките автомобили, така и за микробусите от 2035 г. Докато промишлеността се подготвя за тази промяна, което означава, че новите автомобили и микробуси с вътрешно горене ще бъдат забранени на вътрешния пазар от 2035 г., този тип превозни средства ще продължат да бъдат на разположение. Други превозни средства с двигатели с вътрешно горене (камиони, автобуси и други тежки превозни средства) ще продължат да се произвеждат и след тази дата. Правилата на Евро 7 ще бъдат необходими, за да се обхванат емисиите от леки автомобили и микробуси до тази дата, докато други правила, съдържащи се в регламента (например относно спирачната система, гумите и жизнения цикъл на акумулаторните батерии), ще продължат да се прилагат за новите по-чисти автомобили и микробуси след 2035 г.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Зелен преход:

Предишна
Следваща