България участва в заседание на Комитета по химикали и биотехнологии към ОИСР

Климат / Климат / Екология
3E news
613
article picture alt description

Източник: needpix.com

В рамките на 5-тото заседание на  Комитета по химикали и биотехнологии към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), което се провежда в конферентния център на организацията в Париж,  България представи съответствието на страната по  19 акта на Съвета на ОИСР, свързани с управлението на  химикалите.

Предвид хоризонталния характер на законодателството по управление на химикали и контрол на опасностите от големи аварии с опасни химични вещества, в състава на българската делегация бяха включени експерти от министерствата на околната среда и водите, здравеопазването, земеделието и храните, вътрешните и външните работи, както и експерти от Изпълнителна агенция по околна среда, Регионални инспекции по околната среда и водите, Българска агенция по безопасност на храните, Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация", Национален център по обществено здраве и анализи и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите днес.

Като част от превантивните инструменти в политиката за опазване на компонентите на околната среда, България е въвела и прилага ефективни политики и практики за контрол на опасностите от големи аварии с опасни химични вещества и екологосъобразно управление на химикалите през целия им жизнен цикъл, с цел ограничаване на натиска от замърсяване с пестициди, биоциди и индустриални химикали. Страната ни е ангажирана и с подобряване на капацитета за мониторинг и контрол на компонентите на околната среда, с подобряване на обществения и бизнес модел на поведение към неутралност и нулево замърсяване, с прилагане на принципа „замърсителят плаща“.

България се стреми към постигане на целите за устойчиво развитие чрез прилагане на международните и европейски изисквания за засилване ролята и отговорността на индустрията за идентифициране на рисковете и предоставяне на информация за химикалите с цел гарантиране на тяхната безопасна употреба, за постигане на чисти технологии и кръгова икономика и намаляване съдържането на опасни вещества чрез тяхната забрана или ограничаване.

Важен аспект от прилагането на законодателството по управление на химикалите е информирането и обучението на индустрията и подготовката  за изпълнение на изискванията и стандартите, свързани с управлението на химикалите. Дейностите за предоставяне на консултации на индустрията във връзка с прилагането на законодателството в областта на управлението на опасните химични вещества и предотвратяване на риска от аварии с опасни химични вещества се изпълняват от Националното информационно бюро по химикали. Актуална информация се публикува на уеб страницата на МОСВ, раздел Превантивна дейност.

Като член на ЕС, България е въвела европейското законодателство и вече прилага високи стандарти и политики за екологосъобразно управление на химикалите и контрол на опасностите от големи аварии с опасни химични вещества. ОИСР има водеща роля в изработването и прилагането на най-високи стандарти в тази област.

България показа пълно съответствие с инструментите на организацията и очакваме решението за присъединяване към Комитета по химикали и биотехнологии.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Климат / Екология:

Предишна
Следваща