"Булгаргаз" отговори на бизнеса по повод оплакването от високите цени на газа

Енергетика / България , Природен газ и горива
3E news
1304
article picture alt description

Сделките, които „Булгаргаз“ ЕАД сключва за покупка на природен газ, са за равномерна доставка през месеца, като цените, по които се сключват сделките за доставка най-често са обвързани с борсовите индекси TTF fm (TTF следващ месец) и HH (Henry Hub). Индексът TTF fm отчита цената на продадените и закупени количества на най-ликвидния газов хъб в континентална Европа за доставка през следващия месец.  Това се посочва в писмо на ръководството на „Булгаргаз“ по повод вчерашните изводи на БТПП за по-високите цени на природния газ за българския бизнес. В отговора на „Булгаргаз“ до председателя на БТПП Цветан Симеонов се обяснява подробно постигането на съответната цена на синьото гориво.  От газовото дружество изрично заявяват стремежа за осигуряване на клиентите на гарантирани доставки на природен газ на конкурентни цени, както и политиката на диалог с бизнеса. По-долу публикуваме пълният отговор на "Булгаргаз" до БТПП.

„Съгласно чл.181 от Закона за енергетиката, „Булгаргаз“ ЕАД продава количества природен газ по регулирана от Комисията за енергийно и водно регулиране цена на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Регулираната цена се формира в съответствие с изискванията на Наредба №2/2013 г.

На всички останали клиенти „Булгаргаз“ ЕАД продава количества природен газ по свободно договорена между страните цена.

Дружеството формира регулираната цена, в съответствие с изискванията на Наредба №2/2013 г. (Наредбата), като съгласно чл.17 от Наредбата „Общественият доставчик образува цената на природния газ на входа на газопреносните мрежи въз основа на прогнозните разходи за неговата доставка и прогнозните количества природен газ за доставка от дружеството във връзка с обществената доставка на природен газ, програмата за освобождаване на природен газ, както и дългосрочните договори и краткосрочните сделки за доставка на природен газ по свободно договорени цени, по които е страна“.

„Булгаргаз“ ЕАД формира продажната цена за месеца, отчитайки всички договорно заявени количества природен газ от клиентите на Булгаргаз, за които дружеството е задължено да осигури газ за съответния месец и отчитайки разходите за доставката му.

„Булгаргаз“ ЕАД има сключени договори за доставка на количества от около 40 000 - 85 000 MWh на ден през различните месеци, които по закон, с цел гарантиране на доставките, е задължено да осигури предварително и да включи в заявлението за формиране на цената към КЕВР. Изпълнявайки функцията на обществен доставчик, дружеството не купува количества на борсата на дневна или седмична база в рамките на месеца на доставка.

Още по темата

С цел осигуряване на количества за клиентите си, през м. септември 2022 г. „Булгаргаз“ ЕАД обяви търгове за доставка за цялата 2023 г., като класира участниците по два основни критерия към датата на оценката -  „най-ниска цена“ и „начин на плащане“. В допълнение, за балансиране на регулираната цена за м. април 2023 г., „Булгаргаз“ ЕАД проведе през м. март допълнителен търг с критерий „най-ниска доставна цена“.

Сделките, които „Булгаргаз“ ЕАД сключва за покупка на природен газ, са за равномерна доставка през месеца, като цените, по които се сключват сделките за доставка най-често са обвързани с борсовите индекси TTF fm (TTF следващ месец) и HH (Henry Hub). Индексът TTF fm отчита цената на продадените и закупени количества на най-ликвидния газов хъб в континентална Европа за доставка през следващия месец. 

Спотовите стойности “в рамките на деня” и “ден напред”, цитирани в писмото Ви, отразяват търговията с природен газ  за съответния ден, променят се всекидневно и се влияят от всяка волатилност/промяна в пазара на природен газ в Европа, като метеорологични условия, запълняемост на хранилищата, временно спиране на газопроводи поради ремонтни дейности, временен недостиг на газ в някои държави, внезапни прекъсвания на доставки поради аварии в газопроводите и др. Цитираните стойности на газовия хъб TTF са за равномерна доставка, в рамките на деня, без гъвкавост и без включени разходи за трансгранични капацитетни продукти и пренос до България.

Както сте отбелязали в писмото си, формираната продажна цена на „Булгаргаз“ ЕАД включва и предвидени за добив количества от ПГХ „Чирен“, които са нагнетени при изключително високи цени през 2022 г. по сключени предварително договори с период на доставка април – октомври 2022 г. и са с най-висока стойност в ценообразуващия микс през добивния период.

Изчисленията на „Булгаргаз“ ЕАД показват, че в случай, че в ценообразуването не се включват количества за добив от хранилището, то регулираните цени за  м. февруари и м. март 2023 г. биха били до 15% по-ниски.

„Булгаргаз“ ЕАД, както и други търговци, нагнетили количества в ПГХ „Чирен“ през 2022 г. за изпълнение на Регламент (ЕС) 2022/1032 за запълване хранилищата в Евросъюза до 80% от обема им преди началото на зимния сезон 2022/2023, участва в работна група, създадена от Министерството на енергетиката за намиране на решение за предоставяне на компенсации с цел смекчаване на ефекта от скъпите количества газ в ПГХ „Чирен“.

След 01.01.2020 г., „Булгаргаз” ЕАД, с оглед осигуряване на равнопоставеност между клиентите на дружеството, предлага единен подход при образуване на цените, по които доставя природен газ на регулирания пазар и съответно цените по договорите, които първоначално са сключени при условията на регулирани цени, а след влизането в сила на ЗИД на ЗЕ, следва да се изпълняват при свободно договорени цени. За да се осигури плавен преход и в максимална степен да бъдат защитени интересите на двете страни, „Булгаргаз“ ЕАД предлага на своите клиенти образуването на продажните цени по Договорите да се извърши съгласно разпоредбите на Наредба 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ, с добавка на фиксирана премия.

Целта на извършената през 2023 г. актуализация на премията, използвана при формирането на свободно договорената цена, е да се покрият разходи на Булгаргаз, които са изключени от ценообразуването по регулирана цена от КЕВР, съгласно Наредба 2 от 19.03.2013 г. Така определената цена за свободен пазар запазва възвръщаемостта на капитала на дружеството и гарантира прозрачност на цените на либерализирания вътрешен пазар.

„Булгаргаз“ ЕАД винаги се е стремяло да осигурява на клиентите си гарантирани доставки на природен газ на конкурентни цени. Дружеството, в диалог с бизнеса, през последните месеци показа гъвкавост и през периода на най-високи цени на природния газ, не налагаше санкции за намалени дневни количества и компенсираше тези ценови и количествени разлики за собствена сметка. Ползвателите на природен газ в страната могат свободно да избират своя доставчик. „Булгаргаз“ ЕАД изразява готовност да прояви гъвкавост, ако някой клиент поиска да сключи договор, при по-добри условия, с друг търговец.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща