От 100 000 лева до 1 милион лева за бизнеса за ВЕИ до 1 MW и батерии, мярката е на обществено обсъждане до средата на януари

Бюджетът от 200 млн. лева по процедурата да бъде разделен пропорционално в зависимост от категорията на предприятието и по групи сектори на икономическа дейност

Икономика / България , Индустрия
Рая Лечева
1151
article picture alt description

Снимка: Архив

До средата на януари е срокът за предложения по процедурата на Министерство на иновациите и растежа за „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”, публикувана на обществено обсъждане. Процедурата се очаква да стартира до средата на януари следващата година. 

Целта на процедурата е предоставяне на безвъзмездни средства за изграждане на нови възобновяеми енергийни източници (фотоволтаични системи) до 1 MW за собствено потребление, комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии), с което да се насърчи прехода на частния сектор към екосъобразна дейност.

Локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии) трябва да са с общ минимален капацитет на съхранение с продължителност от поне 4 (четири) часа за поне 25% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, изградена по настоящата процедура.

Фотоволтаичната система и локалните съоръжения за съхранение на енергия трябва да се изграждат единствено върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към електропреносната, електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа, и/или върху недвижими имоти към тях, в урбанизирани територии.

Изградените с настоящата инвестиция фотоволтаична система и локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) не могат да се преместват след първоначалното им изграждане в периода на устойчивост (до 5 (пет) години от окончателното плащане.

Инвестицията трябва да се изпълняват върху сграда/имот, която е изцяло собственост на кандидата, а когато имотът не е собственост на кандидата, същият следва да притежава документ за учредено право на строеж върху имота.

Общият размер на безвъзмездното финансиране по процедурата е 200 000 000 лева (‭102 258 376.24 евро) ‬‬от ЕС – NextGenerationEU.‬‬ Минималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране по индивидуалните предложения е 100 000 лева, а максималният – 1 000 000 лева.

Максималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране  за индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция не трябва да надвишава:

- за микропредприятия: 100% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

- за малки предприятия: 60% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

- за средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация: 25% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

Предвидено е бюджетът по процедурата да бъде разделен пропорционално в зависимост от категорията на предприятието и по групи сектори на икономическа дейност.

Процедурата е насочена е към микро, малки и средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация (до 499 служители) и дружества със средна пазарна капитализация (до 1500 служители). Те могат да са от всички сектори на българската икономика с изключение на „Селско, горско и рибно стопанство“, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, „Финансови и застрахователни дейности“ и част от „Преработваща промишленост“ (част от „Производство на хранителни продукти” и „Производство на напитки”).

Съфинансирането ще е 35-50% в зависимост от мястото на изпълнение на инвестицията и категорията на предприятието.

Потребената електрическа енергия от кандидата от изградената по проекта фотоволтаична система следва да не е по-малко от 260 kWh на годишна база за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното съоръжение. При неизпълнение на посоченото изискване, предоставената помощ подлежи на възстановяване.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на предложенията чрез Информационната система за Механизма за възстановяване и устойчивост (ИСУН 2020, раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост“).

Повече информация може да намерите ТУК.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща