Делът на базовите централи в енергийния баланс на страната от началото годината към 4 декември расте със 7.76 %

Участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) в енергийния баланс на страната остава на минус 23.73 на сто спрямо аналогичния период на миналата година

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
973
article picture alt description

източник: 3e-news.net

Производството на електроенергия запазва положителен дял, докато потреблението остава на минус. Салдото (износ-внос) демонстрира добри резултати. На плюс остава и дела на базовите централи. Положителни са и данните за участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), както в преносната, така и в разпределителната мрежи. Водноелектрическите централи все още са на минус. Това става ясно от оперативната справка за енергийния баланс на страната ни, изготвена от Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за времето от 1 януари до 4 декември тази година (01.01.2022 г. – 4.12.2022 г.) спрямо аналогичния период на предходната 2021 г.

Производството на електроенергия от първия януари до четвъртия ден на последния месец от настоящата година расте (плюс) със 7.76 % (отчетено повишение със 7.89 % седмица по-рано за сравнявания период до 27 ноември). Така, ако през миналата година производството на електроенергия е било от порядъка на 43 281 102 MWh, то през посочения период от тази година то достига до обем от 46 639 152 MWh.

Потреблението на електроенергия за сравнявания период от началото на настоящата година до четвърти декември намалява (минус) с 1.52 % до 34 969 885 MWh (минус 1.71 % седмица по-рано). За сравнение през отчитания период на предходната 2021 г. потреблението на електроенергия е достигало до обем от 35 508 696 MWh.

Салдото (износ-внос) на електрическа енергия продължава да държи добър дял и за посочения сравняван период нараства с 50.14 %, достигайки до 11 669 267 MWh (ръст от 52.14 % отчетен преди седмица ). Година по-рано, през аналогичния период салдото (износ-внос) е възлизало на 7 772 406 MWh.

Участието на базовите централи остава положително, но както производството, потреблението и салдото и тук се наблюдава промяна на резултатите. Така за времето от началото на годината до четвъртия ден на месец декември делът на базовите централи расте (плюс) с 10.94 % и достига до 39 515 823 MWh. За сравнение, през същия период на предходната 2021 г. базовите централи са участвали с обем от порядъка на 35 617 642 MWh.

Положителни са и данните за делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа за сравняваните дни от първи януари до четвърти декември тази година се увеличава (плюс) с 25.99 % или до обем от 1 475 313 MWh (плюс 27.16 % седмица по-рано). През посочения сравняван период на предходната година делът на ВЕИ в преносната мрежа е достигал до 1 171 020 MWh. По-добрите данни се дължат в частност на увеличения дял на вятърните (плюс 8.80 %) и фотоволтаични (плюс 59.79 %) централи и биомасата (плюс 9.53 %).

ВЕИ в разпределителната мрежи също запазват високо положително участие като за посочения период от настоящата година (01 януари – 4 декември) то достига да обем от 2 070 520 MWh, което представлява ръст (плюс) от 14.90 % (плюс 15.90 % отчетен ръст седмица по-рано). За сравнение, през аналогичния период на миналата година участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е достигало до 1 802 050 MWh. В частност по-добрите резултати се дължат но по-високото участие на вятърните (плюс 11.56 %) и фотоволтаични (плюс 21.59 %) централи и въпреки спада (минус 17.78 %) при биомасата.

Участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) за сравнявания период все още остава отрицателно, но проследяване на по-ранни отчетни периоди сочи за подобрение на данните.  Така за времето от първия ден на януари до четвъртия ден на месец декември от настоящата година се понижава (минус) с 23.73 % до обем от 3 577 496 MWh (минус 24.40 % седмица по-рано). За сравнение, през същите дни на миналата (2021 г.) година участието на ВЕЦ  е било в обем от порядъка на 4 690 390 MWh. 

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща