Фондовете платиха 83.986 млн. лева за 6 месеца на осигурени при тях за втора пенсия

5% ръст на активите до 18.477 млрд. лева отчитат пенсионноосигурителните дружества за първото полугодие на 2022 г., а печалбата им е нараснала с 11.37% до 33. 629 млн. лева

Икономика / Анализи / Интервюта , Финанси
Георги Вулов
838
article picture alt description

Снимка: архив 3е-news/Pixabay

Работещите на българския пазар 10 пенсионноосигурителни дружества отчитат едно стабилно първо полугодие на 2022 година, показва обобщената информация на Комисията за финансов надзор (КФН) от междинните финансови отчети на дружествата за втора пенсия за периода януари-юни на настоящата година.

Още по темата

Активи, приходи, разходи и печалба

Към 30.06.2022 г. нетните активи на пенсионните фондове са на стойност 18 477 927 хил. лв. В сравнение с първата половина на 2021 година активите са нараснали с 0.05 на сто, но в сравнение с края на 2021 година активите са спаднали с 5% от 19 618 299 лева.

В същото време общите приходи на 10-те пенсионноосигурителни дружества за първото полугодие на 2022 г. възлизат на 143 355 хил. лв. спрямо 113 512 хил. лв. година по-рано или нарастване с 26.29 на сто.

Общите разходи възлизат на 103 438 хил. лева, които нарастват с 32.52% от 33 629 хил. лв. през януари-юни 2021 година.

Нетният финансов резултат (печалбата) на дружествата за първото полугодие на 2022 г. е в размер на 37.461 млн. лв. спрямо 33.629 млн. лв. през първите шест месеца на 2021 година или повишение с 11.37 на сто.

Постъпленията

в четирите вида пенсионни фонда: универсалните (УПФ), професионалните (ППФ), доброволните (ДПФ) и по професионални схеми (ДПФПС) и в двата нови фонда – за изплащане на пожизнени пенсии (ФИПП) и за разсрочени плащания (ФРП), се формират от:

- удръжки от осигурителни вноски: общо 95 008 хил. лева, като при УПФ делът им е 36.45% от всички постъпления на УПФ, при ППФ е 34.00%, при ДПФ е 84.32% и при ДПФПС е 75.00%;

- инвестиционни такси: общо 7 702 лева, като при УПФ е 63.55% от общите постъпления на УПФ, 66.00% при ППФ, 9.28% при ДПФ, а за ДПФПС липсват данни;

- еднократна встъпителна такса: общо 2 016 хил. лева, като 6.40% при ДПФ и 25.00% при ДПФПС, а за УПФ и ППФ липсват данни;

- при двата вида нови фондове – ФИПП и ФРП приходите възлизат на 47 хил. лева само от инвестиционна такса.

Осигурените за втора пенсия

в четирите вида пенсионни фондове към 30.06.2022 г. са 4 887 661 души, като техният брой нараства спрямо 30.06.2021 г. с 1.23 на сто*. Новоосигурените лица през първото полугодие са общо 65 494 души, от които най-много са в УПФ (48 951 души), следват осигурените в ДПФ (10 474 души), ППФ (5 959 души) и в ДПФПС (110 души).

Най-много са осигурените за втора пенсия в УПФ – общо 3 912 250 души (80.04% от всички), от които 2 024 676 са мъже и 1 887 574 са жени. Следват: ДПФ, в които се осигуряват 645 904 души (13.21%), от които 367 554 мъже и 278 350 жени; в ППФ се осигуряват 308 783 души (6.54%), от които 265 445 мъже и 43 338 жени; в ДПФПС се осигуряват общо 10 013 души (0.21%), от които 3 113 мъже и 6 900 жени.

Изплатените втори пенсии през първото полугодие

Лицата, получаващи плащания от фондовете за извършване на плащания (9 ФИПП и 9 ФРП), към 30.06.2022 г. са общо 6 659 души, от които 723 пенсионери и 5 936 лица с разсрочени плащания, вкл. и наследници. Това са лица, осигурявали се в универсалните пенсионни фондове и навършили пенсионна възраст.

За сравнение през периода 01.09.2021 г. – 31.12.2021 г., когато бяха изплатени първите втори пенсии, са сключени общо 270 пенсионни договора за изплащане на допълнителна пожизнена пенсия за старост и 1 863 договора за разсрочено изплащане на средства с първите лица, осигурявали се в универсалните пенсионни фондове и навършили пенсионна възраст.

От общата справка на КФН става ясно, че от ФИПП (за пожизнени пенсии) са изплатени средства на 454 души при среден размер на месечно плащане от 200.01 лева. Най-висок е средният размер във ФИПП „Топлина“ (425.80 лева), следват ФИПП „Пенсионносигурителен институт“ (370.00 лева), ФИПП „ОББ“ (250.19 лева), ФИПП „Алианц България“ (235.57 лева) и ФИПП „Бъдеще“ (192.88 лева) допълва челната петица.

От ФРП (за разсрочено плащане) са изплатени средства на 4 352 души с новоотпуснати плащания през периода, а разсрочено плащане са получили общо 5 936 души, вкл. и наследници при среден месечен размер от 314.87 лева. Най-висок е средният месечен размер във ФРП „Доверие“ (341.44 лева), следват ФРП „Топлина“ (326,22 лева), ФРП „Алианц България (316.46 лева),  ФРП „ЦКБ Сила“ (313.63 лева) и ФРП "ДСК-Родина" (309.80 лева).

Универсалните пенсионни фондове (УПФ) са изплатили общо 27 710 хил. лева средства по три вида: за еднократно изплащане на осигурени лица, придобили право на пенсия (243 хил. лв.), за еднократно или разсрочено изплащане на осигурени лица (2 361 хил. лв.) и за изплащане на наследници на осигурени лица (25 106 хил. лв.).

Доброволни пенсионни фондове (ДПФ) са изплатили общо 49 362 хил. лева средства по четирите вида: за пенсии (848 хил. лева); за еднократно изплащане на осигурени лица, придобили право на пенсия (28 254 хил. лв.), изтеглени средства от осигурени лица (16 372 хил. лв.), за изплащане на наследници на осигурени лица (3 888 хил. лв.).

Професионалните пенсионни фондове (ППФ) са изплатили общо 6 488 лева по четирите вида: за пенсии (48 хил. лева), за еднократно или разсрочено изплащане по реда на чл. 172 от КСО (776 хил. лева), за еднократно или разсрочено изплащане на осигурени лица (1 344 лева) и за изплащане на наследници на осигурени лица (4 320 лева).

Единственият Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми „ДСК Родина“ е изплатил средства за периода в размер на 426 хил. лева, от които 381 хил. лева за еднократно или разсрочено изплащане на осигурени лица, придобили право на пенсия, 27 хил. лева изтеглени средства от осигурени лица и 18 хил. лева за изплащане на наследници на осигурени лица.

Общо четирите вида фондове са изплатили 83.986 млн. лева за 6 месеца за пенсии и на наследници на осигурени.

Класация на Пенсионно осигурителните дружества (ПОД) по приходи и нетен финансов резултат към 30 юни 2022 година:

1. ПОК "Доверие" АД – приходи: 30 267 хил. лв. спрямо 26 016 хил. лв. преди година към 30 юни 2021 г.; разходи: 22 697 хил. лв. спрямо 16 013 хил. лв. и нетен финансов резултат: 7 570 хил. лв. спрямо 10 003 хил. лева; при осигурени 1 232 975 лица към 30.06.2022 г. и пазарен дял от 25.23% по броя на осигурените лица.

2. ПОД "Алианц България" АД – приходи: 24 866 хил. лв. спрямо 23 120 хил. лв. преди година към 30 юни 2021 г.; разходи: 12 527 хил. лв. спрямо 11 056 хил. лв.; нетен финансов резултат: 11 139 хил. лв. спрямо 10 984 хил. лв.; при осигурени 1 021 270 лица към 30.06.2022 г. и пазарен дял от 20.89% по броя на осигурените лица.

3. ПОК "ДСК - Родина" АД - приходи: 23 536 хил. лв. спрямо 18 676 хил. лв. преди година към 30 юни 2021 г.; разходи: 14 494 хил. лв. спрямо 11 626 хил. лв.; нетен финансов резултат: 8 138 хил. лв. спрямо 6 345 хил. лв.; при осигурени 902 582 лица към 30.06.2022 г. и пазарен дял от 18.47% по броя на осигурените лица.

4. ПОК "Съгласие" АД – приходи: 21 851 хил. лв. спрямо 16 077 хил. лв. преди година към 30 юни 2021 г.; разходи: 14 555 хил. лв. спрямо 14 151 хил. лв.; нетен финансов резултат: 7 296 хил. лв. спрямо 1 926 хил. лева; при осигурени 476 455 лица към 30.06.2022 г. и пазарен дял от 9.75% по броя на осигурените лица.

5. ПОАД "ЦКБ - Сила" – приходи: 21 317 хил. лв. спрямо 11 576 хил. лв. преди година към 30 юни 2021 г.; разходи: 17 996 хил. лв. спрямо 11 248 хил. лв.; нетен финансов резултат: 3 319 хил. лв. спрямо 328 хил. лв.; при осигурени 400 581 лица към 30.06.2022 г. и пазарен дял от 8.19% по броя на осигурените лица.

6. ПОК ОББ ЕАД** - приходи: 12 703 хил. лв. спрямо 11 398 хил. лв. преди година към 30 юни 2021 г.; разходи: 9 204 хил. лв. спрямо 7 824 хил. лв.; нетен финансов резултат: 3 149 хил. лв. спрямо 3 574 хил. лв.; при осигурени 410 086 лица към 30.06.2022 г. и пазарен дял от 8.39% по броя на осигурените лица.

7. ПОД "Бъдеще" АД – приходи: 3 632 хил. лв. спрямо 3 446 хил. лв. преди година към 30 юни 2021 г.; разходи: 3 633 хил. лв. спрямо 3 209 хил. лв.; нетен финансов резултат: -1 хил. лв. спрямо 237 хил. лв.; при осигурени 228 458 лица към 30.06.2022 г. и пазарен дял от 4,67% по броя на осигурените лица.

8. ПОД "Топлина" АД - приходи: 3 170 хил. лв. спрямо 3 939 хил. лв. преди година към 30 юни 2021 г.; разходи: 3 331 хил. лв. спрямо 1 989 хил. лв.; нетен финансов резултат: -161 хил. лева спрямо -50 хил. лв.; при осигурени 129 316 лица към 30.06.2022 г. и пазарен дял от 2.65% по броя на осигурените лица.

9. "Пенсионно осигурителен институт " АД – приходи: 1 604 хил. лв. спрямо 1 264 хил. лв. преди година към 30 юни 2021 г.; разходи: 1 652 хил. лв. спрямо 843 хил. лв.; нетен финансов резултат: -48 хил. лв. спрямо 379 хил. лв.; при осигурени 80 572 лица към 30.06.2022 г. и пазарен дял от 1.65% по броя на осигурените лица.

10. "ПОД ДаллБогг: Живот и здраве" ЕАД*** - приходи: 409 хил. лв; разходи: 3 349 хил. лв.; нетен финансов резултат: -2 940 хил. лв. спрямо -97 хил. лв. към 30 юни 2021 г.; при осигурени 5 366 лица към 30.06.2022 г. и пазарен дял от 0.11% по броя на осигурените лица.

Пенсионните фондове през първата половина на 2022 година                

Универсалните пенсионни фондове (УПФ)

Нетните активи на УПФ нарастват в края на юни тази година до 15 846 393 хил. лв., спрямо 15 800 166 хил. лева към 30 юни 2021 година, а на постъпления от осигурителни вноски достигат 931 283 хил. лв. от 852 279 хил. лв. година по-рано, като средният размер на месечните постъпления от осигурителни вноски на едно осигурено лице в УПФ е 82.64 лева в сравнение със 74.55 лева в края на юни 2021 година. В УПФ се осигуряват общо 3 912 250 души в сравнение с 3 858 342 лица към 30 юни 2021 година. Средният размер на натрупаните средства на едно осигурено лице във всички УПФ през януари-юни 2022 година е 4 050,46 лева в сравнение с 4 095.07 лева година по-рано или спад с 1.09 на сто.

Професионалните пенсионни фондове (ППФ)

Нетните активи на ППФ намаляват в края на юни тази година – до 1 334 102 хил. лв., спрямо 1 357 005 хил. лева към 30 юни 2021 година, а постъпленията от осигурителни вноски се увеличават до 71 245 хил. лв. от 67 899 хил. лв., като средният размер на месечните постъпления от осигурителни вноски на едно осигурено лице в ППФ е 129.40 лева в сравнение със 122.79 лева в края на юни 2021 година. В ППФ се осигуряват общо 319 494 души в сравнение с 314 665 лица в края на юни 2021 година. Средният размер на натрупаните средства на едно осигурено лице във всички ППФ през първите шест месеца на 2022 година е 4 466.68 лева.

Доброволните пенсионни фондове (ДПФ)

Нетните активи на ДПФ спадат в края на юни тази година до 1 281 415 хил. лв., спрямо 1 293 813 хил. лева към 30 юни 2021 година, а постъпленията от осигурителни вноски спадат до 74 240 хил. лв. от 74 946 хил. лв. година по-рано, като средният размер на месечните постъпления от осигурителни вноски на едно осигурено лице в ДПФ е 104.77 лева. В ДПФ се осигуряват общо 645 904 души в сравнение с 645 037 лица в края на юни 2021 година. Средният размер на натрупаните средства на едно осигурено лице във всички ДПФ през първите шест месеца на 2022 година е 1 983.91 лева.

*Едно лице може да се осигурява в ДПФ, вкл. и ДПФПС, по повече от един договор.

** Предишно наименование "Ен Ен Пенсионноосигурително дружество" ЕАД

*** Пенсионноосигурително дружество ДаллБогг: Живот и Здраве ЕАД е лицензирано през 2021 г. и към 31.12.2021 г. във фондовете няма осигурени лица.

Обзорът е публикуван първо на business.dir.bg

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща