ЕИБ одобрява нова политика за кредитиране на транспорта за безопасна, сигурна, достъпна, екологична и ефективна система за мобилност

Икономика , Климат / Зелен преход , Свят
3E news
1845
article picture alt description

Снимка: Euractiv

  • Новата политика на ЕИБ за кредитиране на транспорта идва след обществена консултация, включваща над 3 500 лица и организации.
  • Новата политика определя приоритетите на ЕИБ за подпомагане на транспортния сектор в съответствие с Пътната карта на Банката за климата на Групата на ЕИБ.
  • Приоритетите включват повече инвестиции в градския транспорт; споделен и активен транспорт; чисти превозни средства; инфраструктура за алтернативни горива; интелигентни транспортни системи; вътрешен и мултимодален транспорт; безопасен системен подход към пътната безопасност; устойчивост на транспортната инфраструктура; завършване на мрежите във всички транспортни сектори, с акцент върху безопасността, достъпността, зелеността и ефективността, включително чрез цифровизация.

След решение на своя Борд на директорите, съставен от представители на 27-те държави-членки на ЕС, Европейската инвестиционна банка преразгледа своята политика за кредитиране на транспорта, съобщиха от банката. Новата политика за кредитиране на транспорта е съобразена с рамката на Пътната карта на ЕИБ за климата и е включена в документа „Пътят напред: инвестиране в по-чиста и по-интелигентна транспортна система“.

Политиката за кредитиране на транспорта очертава инвестиционните приоритети на ЕИБ в подкрепа на внедряването на нови иновативни технологии, както и зрели проекти, съобразени с Парижкото споразумение за климата, които са от най-голямо значение за прехода на транспортния сектор към декарбонизация и премахване на замърсяването, безопасност и сигурност, достъпност, екология и ефективност (SAGE). В съответствие с целите на ЕС и Пътната карта на банката за климата, целта на политиката е да подкрепи прехода към бъдеще с нулево нетно потребление, преминавайки от изкопаеми горива към по-устойчиви решения.

Допустимостта за подкрепа от ЕИБ за проекти, свързани с транспорта, ще продължи да се определя от ръководните принципи, определени в Пътната карта за климата на Групата на ЕИБ. Пътната карта има за цел да засили приноса на банката в борбата с изменението на климата и проблемите на околната среда, като определя специфични инвестиционни критерии, съобразени с Парижкото споразумение.

Актуализираната политика отразява приноса на обществената консултация — в съответствие с Политиката за прозрачност на групата на ЕИБ — проведена между 26 юли и 29 октомври 2021 г. В консултацията участваха повече от 3 500 лица и организации, включително групи на гражданското общество, транспортни кампании и представители на транспортна индустрия.

Ефективният транспорт и мобилността са от съществено значение за гарантиране и защита на свободното движение на хора и стоки. Новата политика ангажира ЕИБ да даде приоритет на безопасен и сигурен, достъпен, зелен и ефективен начин за посрещане на нарастващото търсене на транспорт в Европа и извън нея.

Вицепрезидентът на Европейската инвестиционна банка Крис Пийтърс коментира: „Днес транспортът е както проблем, така и решение за обществото. Това е единственият голям сектор, в който емисиите на парникови газове продължават да растат, но също така е от решаващо значение за търговията, заетостта и развитието, както и ключова характеристика на съвременния живот. Той позволява на хората и стоките да пътуват бързо и навсякъде и носи просперитет на нациите по целия свят. Въпреки това е крайно време транспортът и мобилността да станат наистина устойчиви. Новата политика на ЕИБ за кредитиране на транспорта има цялостен поглед към превръщането на транспорта в безопасен, достъпен за всички, зелен и ефективен. По-добрият транспорт не е в противоречие с по-добрия климат. Като съгласуваме нашата подкрепа за проекти за транспорт и мобилност с нашата Пътна карта за климата, ние помагаме да трансформираме неустойчивите транспортни системи в устойчиви. ЕИБ продължава да пренасочва финансирането си ефективно, за да отговори на извънредната ситуация в областта на климата и околната среда, пред която сме изправени.“

Основни характеристики на новата политика на ЕИБ за кредитиране на транспорта:

Предизвикателствата, пред които е изправен транспортният сектор, се отнасят до:

 - декарбонизацията, мерките, които не нанасят значителна вреда на околната среда, пътната безопасност и сигурността на транспорта, позволяващи развитие;

 - равен достъп, устойчивост на градовете, устойчивост на транспортната инфраструктура към изменението на климата и ефективно използване на ресурсите.

Завършването на свързаността на Трансевропейските мрежи за транспорт (TEN-T) също е голямо предизвикателство, тъй като играе важна роля за сближаването на Европейския съюз и развитието на единния пазар. Цифровизацията и автоматизацията се въвеждат все повече в транспортния сектор, но поверителността на данните и киберсигурността трябва да бъдат гарантирани, за да се защити цифровата транспортна инфраструктура. И накрая, финансирането на транспортната инфраструктура представлява огромно предизвикателство, като приблизително 100 милиарда евро са необходими за инвестиции в зелена транспортна инфраструктура.

Политиката идентифицира инвестициите, които са най-подходящи за справяне с тези предизвикателства, с основните приоритети в отделните транспортни подсектори, както следва:

Градска мобилност. ЕИБ ще даде приоритет на обществения транспорт, тъй като той е от ключово значение за превръщането на градската мобилност в безопасна, достъпна, екологична и ефективна. За да допълни обществения транспорт, банката ще даде приоритет на схеми за активна и споделена мобилност, като ходене пеша и колоездене. Подкрепата за безопасни системи, чисти превозни средства, като електронни автобуси, таксита, автоматизирани совалки и автоматизация на превозни средства, също са сред приоритетите на ЕИБ в градската мобилност. ЕИБ ще инвестира допълнително в цифровизацията, тъй като това може да доведе до по-ефективно управление и използване на транспортни активи, по-специално в претоварени райони.

Извънградска железница. ЕИБ ще даде приоритет на подкрепата за електрифицирана железопътна инфраструктура, както и за електрифициран и друг чист подвижен състав. Инфраструктурните инвестиции в цифровизация и автоматизация също ще бъдат приоритет като средство за оптимизиране на използването на железопътните ресурси и подобряване на безопасността и оперативната съвместимост между различните видове в транспортната система. ЕИБ също така ще разработи иновативни механизми за финансиране, позволяващи модернизация, преоборудване, цифровизация и автоматизация на железопътния подвижен състав, влаковете и локомотивите.

Извънградски пътища. Както е посочено в Пътната карта на банката за климата, подкрепата на ЕИБ за пътища е обект на по-строг икономически тест, съвместим със сенчестите разходи за въглерод в съответствие с целта за климатична неутралност до 2050 г. ЕИБ ще обмисли инвестиции в стратегически мрежи — по-специално TEN-T — и приоритизиране на пътната безопасност, разгръщане на инфраструктура за алтернативни горива, превозни средства с нулево потребление, инвестиции в интелигентни транспортни системи и цифрови решения, както и рехабилитация и модернизация на пътната инфраструктура.

Интелигентни транспортни системи и дигитални решения. ЕИБ ще даде приоритет на инвестициите в цифрови решения, за да се насочи към оптимално и по-безопасно използване на съществуващата инфраструктура. Системите за управление на трафика и информация за пътниците, автоматизацията, сигурността и наблюдението, услугите за обществен транспорт по заявка и интегрираното издаване на билети ще бъдат приоритет.

Вътрешни водни пътища. Приоритетите на ЕИБ в подкрепа на транспорта по вътрешните водни пътища включват модернизиране и рехабилитация на инфраструктурата, цифровизация на водни пътища и плавателни съдове, както и обновяване и почистване на съществуващите флоти.

Морски транспорт. ЕИБ ще даде приоритет на подкрепата за развитието на стратегическа пристанищна инфраструктура, както и цифровизацията и декарбонизацията на пристанищата. Що се отнася до морските кораби, ЕИБ ще даде приоритет на разработването и внедряването на кораби с нулеви директни емисии на CO2 чрез пилотни и демонстрационни проекти.

Въздушен транспорт. Както е посочено в Пътната карта на банката за климата, ЕИБ няма да подкрепи инвестиции за увеличаване на капацитета на летището или самолети, задвижвани с конвенционално гориво. Банката ще даде приоритет на инвестициите в декарбонизацията и инвестициите в оперативна устойчивост на летищата TEN-T, разработването и пускането на самолети с нулева нетност чрез пилотни и демонстрационни проекти и инвестиции за увеличаване на цифровизацията на сектора.

Новата политика ще влезе в сила незабавно и ще продължи до 2027 г. Тя ще бъде предмет на междинен преглед през 2025 г.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Зелен преход:

Предишна
Следваща