Хориа Петран от Cluster Pro nZEB-Румъния: NZEB стандартът за енергийна ефективност е бъдещето на строителния бранш     

Страните са на различен етап на въвеждане на стандарта, но в много от тях има забавяне в прилагането му.  

Климат / Анализи / Интервюта
Рая Лечева
1060
article picture alt description

Разговаряме с Хориа Петран от Cluster Pro nZEB-Румъния за предизвикателствата пред налагането на почти нулевоенергийни сгради в Румъния, чиито изисквания вече би трябвало да прилагаме във всички страни – членки на ЕС. Cluster Pro nZEB-Румъния е един от партньорите по проектите nZEB Roadshow и nZEB Ready на програма „Хоризонт 2020“ , в които участници са Строителният факултет на Университета в Загреб,  Хърватия (Faculty of Civil Engineering at the University of Zagreb); Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект от България; Камарата на строителите в България; Институт Пасивна къща - Гърция (Helenic Passive House Institute); Институт за нулевоенергийни и пасивни сгради- Италия (ZEPHIR), Pro-Academy (Полша), LNEC (Португалия) и др.

 

Г-н Петран, как се прилагат принципите на nZEB (почти нулевоенергийна сграда) в Румъния и какви са изискванията и стимулите за изгражданe на такива сгради?

 

Разбира се, nZEB е стандарт и е задължителен за всички страни членки. Този стандарт се отнася за всички енергийни нужди на сградата – отопление, охлаждане, вентилация, осветление, оборудване – които се изчисляват в първична енергия,, а точните му показатели се определят от всяка страна поотделно. Страните са на различен етап на въвеждане на стандарта, но в много от тях има забавяне в прилагането му. Така или иначе, всички страни членки трябва да приложат в своите законодателства Директивата за енергийните характеристики на сградите.

Приехме делът на ВЕИ в енергийното потребление на сградите да бъде 30%

nZEB е бъдещето на строителния бранш, но преди всичко е концепция, която се състои от две части. На първо място, това са сгради с много ниско енергийно потребление и, на второ място, значителна част от това ниско енергийно потребление трябва да се осигурява от възобновяеми енергийни източници.

В Румъния първоначално техният дял в енергийната консумация трябваше да е 10%, но сега е 30%. Но nZEB е стандарт, който има няколко индикатора и също така изисквания към техническите характеристики на сградите – това са минимални емисии и максимален дял на ВЕИ, който, както казахме, в Румъния е 30%, а в България е дори 55%. Тези изисквания са определени за основните типове жилищни сгради. В момента предстои да бъдат преразгледани в нашето законодателство текстовете на най-важните технически характеристики в Румъния, свързани с методологията за изчисляване на енергийните характеристики на сградите. Това е бъдещето на строителния сектор, защото това са не само стандарти за нови сгради, а се демонстрира начинът, по който да ги проектираме и използваме по-ефективно.

 

Снимки: NZEB Roadshow, Румъния, град Иаси, 2 юли 2022

Защо концепцията изглежда различно в различните страни?

Защото всички страни членки сме различни по отношение на климатични, икономически и социални условия и наличие на строителни технологии и традиции. Не може да се използва един и същи стандарт във всички страни. Това е стандарт, който може да бъде постигнат с различни технологии в зависимост от климатичните и икономически условия. Идеята е всяка страна по собствен начин да намери пътя или начина, по който да постигне тези енергийни характеристики. Това се опитваме да направим в момента, да детайлизираме строителното законодателство, за да постигнем европейските цели за въглеродно неутрални сгради до 2050 година. Но това е свързано с усилена работа на всички заинтересовани страни и преди всичко на професионалистите в сектора.

 

Как вие въвеждате правилата на nZEB в Румъния в Националния план за възстановяване и устойчивост и други програми за енергийна ефективност?

На първо място nZEB е стандарт за енергийните характеристики на сградите, който е задължителен за новите сгради, но не и за обновяването на сгради. За обновяването на сгради таксономията предвижда 30% намаление на енергийното потребление, а за дълбоко обновяване имаме изискване за 60% намаление на енергийното потребление. Ако говорим за енергийно обновяване, в повечето случаи искаме по-високи спестявания, но нямаме задължение да постигнем стандарта nZEB. Всъщност обаче, ако за постигането на целите си използваме правилните мерки за подобряване на енергийната ефективност, в много случаи ще отидем по-далеч и ще се доближим до постигането nZEB стандарта. С по-добра изолация, с висококачествени прозорците и използване на вентилационни системи с рекуперация отиваме по-далеч и изпълняваме по-високи цели.

Снимки: NZEB Roadshow, Румъния, град Иаси, 2 юли 2022

 

Колко енергийно ефективни сгради има в Румъния и колко би трябвало да се обновят?

За съжаление, нямам статистика в момента за броя на обновените жилища или тези, които трябва да се санират. Но годишно, както повечето държави, постигаме обновяване около 1%. Ние обаче имаме ангажимент както всички страни да декарбонизираме строителния сектор и да имаме въглеродно неутрални жилища до 2050 година. Сега сме на етап да проектираме първите стъпки и първото десетилетие към постигането на тези цели. Ние правим това в контекста на новата Стратегия за саниране.

Да се стремим към въвеждане на т.н дълбоко обновяване

И ако искаме да постигнем нулево емисионни сгради, трябва да подобрим базата, да ускорим обновяването на сградите и да се стремим към по-високи стандарти и въвеждане на т. нар. дълбоко обновяване. Само по този път можем да намерим правилния начин да обновяваме 3% от сградния фонд годишно, което е необходимо, за да говорим за декарбонизиран сграден фонд до 2030 г.

Какви инструменти за това прилагате в Румъния?

Това е много генерален въпрос. Ние прилагаме законодателни инструменти, като приехме законодателство в тази посока с прилагане на Директивата за енергийните характеристики на сградите. Но също и национални инструменти, свързани с финансиране на обновяването. Това е програмата за регионално развитие, която финансира обновяването на публичните и жилищните сгради. В следващото десетилетие в Стратегията за саниране са предвидени почти 30 млрд. евро, за да направим първите стъпки към декарбонизиране на сградния фонд. По Националния план за възстановяване имаме почти 2 млрд. евро, но при разработване на дългосрочната стратегия за саниране ние не знаехме нищо за Националния план за възстановяване и устойчивост. 

Безвъзмездното финансиране на жилищата ще запълни празнината до приемането на новите правила

Около 5 млрд. евро би трябвало да дойдат от публично финансиране, останалите би трябвало да бъдат привлечени от финансови механизми, като фондове, банкови кредити, други частни инвестиции от собствениците. Отделно ние имаме тези 2,2 млрд. евро по Плана за възстановяване. В нашия План за възстановяване няма изисквания за съфинансиране, което за публичните сгради има своето обяснение, но за жилищните сгради не е логично. Това се явява по някакъв начин конкуренция с другото публично финансиране, заложено именно в програмата за регионално развитие, която задължително предвижда съфинансиране. Затова е предвидено 1,1-1,4 млрд. евро да бъдат добавени към Плана за възстановяване.

 

Но важното е, че дори това съфинансиране да е 100%, то ще запълни празнината между публикуването на Стратегията за обновяване до момента, в който ще имаме реално обновени сгради. За да имаме мултиплициращ ефект, използвайки публични средства и истински инвестиции от частния сектор, се нуждаем от качествени проекти за обновяване и трябва да действаме. С Плана за възстановяване запълваме периода без финансиране, в който вместо да бездействаме, подпомагаме за реализацията на такива проекти, но трябва да сме сигурни, че след това финансирането ще продължи по начина, по който е предвидено в Стратегията.

 

Кои са основните проблеми в момента, с някои от участниците в проекта вече коментирахме липсата на познания и опит при професионалистите и липсата на кадри?

 

Аз бих казал, че проблем е това, че пазарът не е подготвен. Затова се опитваме да подобрим разбирането на проблема и да предоставим подкрепа на всички заинтересовани страни чрез проектите nZEB Ready и nZEB Roadshow. Целта ни е да помогнем на законодателите, на проектанти и строители да разберат какви са новите изисквания и да намерим заедно начина, по който да ги изпълним с нови технологии. С проекта nZEB Roadshow ние стигаме до по-широката общественост, за да обединим институции, строители и крайни потребители, за да се обучим всички и реално да изградим нова пазарна екосистема.

Да се обучим всички от проектанти и строители до потребители

Някои от технологиите все още не са много популярни, например механичните вентилационни системи с рекуперация, още масово не знаем как да се монтират прозорците на подходящото място и по правилния начин, как се предотвратяват термомостовете, които се получават  обикновено при прозорците, вратите и балконите, и много други наглед дребни детайли, които обаче са много важни за постигане на оптимални енергийни характеристики

Всички тези нови подходи водят до изпълнението на nZEB стандартите.

Проектът nZEB Roadshow обаче е нещо повече от постигане на конкретни индикатори. Ние правим нещо, което има значение за пазара като цяло и за нас за в бъдеще. Зад цифрите ние придобихме много опит и направихме много обучения за професионалистите в бранша, което е много по-важно.

 

Смятате ли, че пазарът е по-подготвен спрямо две години по-рано?

 

Пазарът е все по-готов спрямо последните години и това го виждаме всеки месец.

Пазарът обаче не може да се промени изцяло за една нощ.

Ние сме убедени в това. Това е политика, която стартирахме преди 10 години, обучаваме се взаимно и вече сме сравнително по-готови. Енергийните характеристики се описват в сертификата за енергийните характеристики на сградите и ако изберем технология, която не е подходяща, няма да постигнем необходимите резултати. Затова говорим за постоянен процес на обучение, на използване на различни технологии за изпълнение на nZEB стандартите, за да изградим адекватни познания, опит, разбиране на всеки етап от проектирането до строителството- процес, който е много дълъг и в него участват много и различни хора, много заинтересовани страни.

Снимки: NZEB Roadshow, Румъния, град Иаси, 2 юли 2022. Събитието събра широк кръг професионалисти, институции и граждани, които се интересуват от прилагането на енергийната ефективност, дълбокото обновяване и принципите на nZEB стандарта.

 

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща