Страните-членки ще са задължени да намалят употребата на химически пестициди с 50 % до 2030 година

Климат / Екология , Зелен преход , Свят
3E news
1000
article picture alt description

Европейската комисия (ЕК) предлага да се намалят употребата и риска от химически пестициди с 50 % до 2030 г. Това са водещите законодателни предложения, които следват стратегията за биологичното разнообразие и стратегията „От фермата до трапезата“ и ще спомогнат за гарантиране на устойчивостта и сигурността на доставките на храни в ЕС и по света.

Днешното предложение за намаляване на употребата на химически пестици е отражение на нашия ангажимент да се предприемат действия за спиране на загубата на биологично разнообразие в Европа. Предложението ще спомогне за изграждането на устойчиви продоволствени системи в съответствие с Европейския зелен пакт и стратегията „От фермата до трапезата“, като същевременно се гарантира трайна продоволствена сигурност и се опазва нашето здраве, твърдят от Комисията.

Учените и гражданите са все по-загрижени за употребата на пестициди и натрупването на техните остатъчни вещества и метаболитни продукти в околната среда. В окончателния доклад на Конференцията за бъдещето на Европа гражданите изрично поискаха да се обърне внимание на употребата и риска от пестициди. Въпреки това настоящите правила съгласно Директивата за устойчивата употреба на пестициди се оказаха твърде слаби и се прилагат неравномерно. Освен това не е постигнат достатъчен напредък в използването на интегрираното управление на вредителите, както и на други алтернативни подходи.  Химическите пестициди вредят на човешкото здраве и водят до намаляване на биологичното разнообразие в земеделските райони. Те замърсяват въздуха, водата и околната среда като цяло. Поради това Комисията предлага ясни и обвързващи правила:

Правно обвързващи цели на равнището на ЕС и на национално равнище за намаляване с 50 % на употребата и риска от химически пестициди и използването на по-опасните пестициди до 2030 г. Държавите членки ще определят свои собствени национални цели за намаляване на емисиите в рамките на определени параметри, за да се гарантира постигането на целите за целия ЕС. 

Строги нови правила за щадящ околната среда контрол на вредителите: Новите мерки ще гарантират, че всички земеделски стопани и други професионални потребители на пестициди прилагат интегрирано управление на вредителите (ИУВ), при което първо се разглеждат алтернативни екологични методи за превенция и контрол на вредителите, преди химическите пестициди да могат да се използват като крайна мярка.  Мерките включват също така задължително водене на документация за земеделските стопани и други професионални потребители. Освен това държавите членки трябва да установят специфични за културите правила за определяне на алтернативите, които да се използват вместо химическите пестициди. 


Забрана на всички пестициди в чувствителни зони. Използването на всички пестициди ще бъде забранено на места като градски зелени площи, включително обществени паркове или градини, детски площадки, училища, площадки за отдих или спорт, обществени пътеки и защитени зони в съответствие с „Натура 2000“ и всяка екологично чувствителна зона, която трябва да бъде запазена за застрашени опрашители. Тези нови правила ще премахнат химическите пестициди от околната ни среда в ежедневието.

Държавите ще трябва да представят годишни доклади за изпълнението на целите


С предложението съществуващата директива се преобразува в регламент, който ще се прилага пряко във всички държави членки. По този начин ще бъдат преодолени продължаващите проблеми със слабото и неравномерно прилагане на съществуващите правила през последното десетилетие.  Държавите членки ще трябва да представят на Комисията подробни годишни доклади за напредъка и изпълнението.

Подкрепа за прехода идва с пакет от ключови политики

Пакет от ключови политики ще подпомогне земеделските стопани и другите потребители при прехода към по-устойчиви системи за производство на храни, включително:

  • Нови правила на общата селскостопанска политика, за да се гарантира, че земеделските стопани ще бъдат компенсирани за всички разходи, свързани с прилагането на новите правила, за преходен период от 5 години.
  • По-решителни действия за увеличаване на гамата от биологични и нискорискови алтернативи на пазара;
  • Научноизследователска и развойна дейност по програмите на ЕС „Хоризонт“ в подкрепа на нови технологии и техники, включително прецизно земеделие и План за действие за биологичното производство за постигане на целите на стратегията „От фермата до трапезата“ по отношение на пестицидите.
  • Преходът ще бъде подкрепен и от предложението относно данните за устойчивостта на земеделските стопанства, както и от развитията на пазара във връзка с прецизното земеделие, като например пръскачки, използващи геопространствено локализиране и техники за разпознаване на вредители.

Постигане на резултати в световен мащаб:

В съответствие със своята политика за устойчива употреба на пестициди Комисията скоро ще предложи, за първи път досега, мярка, която съответства на ангажимента да се вземат предвид глобалните екологични съображения при вземането на решение относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества в храните. Внасяните храни, съдържащи измерими остатъци от забранени вещества, с течение на времето няма да могат да бъдат предлагани на пазара в ЕС. Това ще допринесе за положителен цикъл и ще насърчи трети държави също да ограничат или забранят употребата на тези пестициди, които вече са забранени в ЕС.

По-конкретно Комисията скоро ще се консултира с държавите членки и трети държави относно мярка за намаляване до нула на остатъчните вещества от тиаметоксам и клотианидин — две вещества, за които е известно, че допринасят значително за намаляването на опрашителите в световен мащаб. Това са вещества, които вече не са одобрени в ЕС. Когато мярката бъде приета, внесените храни, съдържащи измерими остатъци от тези две вещества, няма да могат — след определени преходни периоди — да се предлагат на пазара в ЕС.

Изпълнителният заместник-председател за Европейския зелен пакт, Франс Тимерманс, заяви: „Ние, хората, зависим от природата. За въздуха, който дишаме, за водата, която пием, за храната, която консумираме — за живота въобще. Нашата икономика е свързана и с природата. Кризите в областта на климата и биологичното разнообразие застрашават самата основа на живота ни на Земята. Постигаме напредък в справянето с кризата, свързана с климата, и днес добавяме два закона, които представляват огромна крачка напред в борбата с растящия екоцид. Възстановявайки природата, ние ѝ позволяваме да продължи да осигурява чист въздух, вода и храна и да ни предпазва от най-тежките последици от кризата в областта на климата. Намаляването на употребата на пестициди също спомага за възстановяването на природата и защитава хората, които работят с тези химикали.“

Комисарят по въпросите на околната среда, океаните и рибарството Виргиниюс Синкявичюс заяви: „Европейците заявиха ясно: те искат ЕС да действа в името на природата и тя отново да присъства в техния живот. Учените заявиха ясно: няма време за губене, времето изтича. Ясна е и икономическата обосновка: всяко евро, похарчено за възстановяване, ще ни донесе поне осем допълнително. Ето за това става дума в ключовото предложение — възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите, така че да можем да живеем и процъфтяваме заедно с природата. Това е законодателство за всички хора в Европа и за идните поколения, за здрава планета и за здрава икономика. То е първо по рода си в световен план и се надяваме, че може да вдъхнови силен международен ангажимент за опазване на биологичното разнообразие на предстоящата 15-а конференция на страните по Конвенцията на ООН.“ 

Сега и двете предложения ще бъдат обсъдени от Европейския парламент и от Съвета в съответствие с обикновената законодателна процедура. След приемането им въздействието по места ще бъде постепенно: мерките за възстановяване на природата следва да бъдат въведени до 2030 г., а целите за пестицидите — да бъдат постигнати до 2030 г.

Сами по себе си мерките нямат пряка връзка с непосредствените последици от руската агресия срещу Украйна. Предложенията ще укрепят устойчивостта и продоволствената сигурност на Европа в средносрочен план, тъй като популациите на опрашителите ще стават по-здравословни и изобилни, ерозията на почвата ще намалее, задържането на вода ще се подобри, а нашата естествена среда ще става по-чиста и все по-нетоксична. Това също така ще намали зависимостта на земеделските стопани от скъпи суровини, като например химически пестициди, което ще подкрепи храните на достъпни цени за всички европейци.

Предложението относно устойчивата употреба на пестициди заменя Директива 2009/128/ЕО за устойчива употреба, която има за цел да се постигне устойчива употреба на пестициди в ЕС чрез намаляване на рисковете и въздействието от тяхната употреба върху човешкото здраве и околната среда и насърчаване на използването на ИУВ. Основните действия в директивата са свързани с обучение на потребители и дистрибутори, инспектиране на оборудването за прилагане на пестициди, забрана на въздушното пръскане и ограничаване на употребата на пестициди в чувствителни области. В различни доклади се подчертават слабостите в прилагането на директивата, в резултат на които е налице недостатъчно намаляване на употребата и риска от пестициди.

По време на Конференцията за бъдещето на Европа граждани от цяла Европа и от различни сфери на живота препоръчаха „драстично намаляване на химическите пестициди и торове във всички видове стопанства“ и „развитието на устойчиво селско стопанство, включително зачитането на природата и работниците“. С днешния пакет Комисията отговаря на пет предложения и осем конкретни мерки, препоръчани от гражданите.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Екология:

Предишна
Следваща