Участието на ВЕИ в преносната мрежа от началото на годината към 10 април нараства с 23.70 %

Спрямо аналогичния период на предходната 2021 г. делът на ВЕИ в разпределителната мрежа се увеличава с 21.10 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
835
article picture alt description

Производството и потреблението на електроенергия остават на плюс, но при преглед на по-ранни отчетни период се наблюдава промяна на показателите в посока към понижение. Салдото (износ-внос) все още е на плюс, но отбелязаната преди седмици тенденция за свиване става все по-очевидна. Делът на базовите централи остава висок, но и при тях тенденцията е за понижение. Затова пък участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи расте. Не такива са данните за дела на водноелектрическите централи (ВЕЦ). Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България за времето 1 януари – 10 април (01.01.2022 г. – 10.04.2022 г.) спрямо аналогичния период на миналата година.

Производството на електроенергия от началото на настоящата  година към десетия ден на месец април достига до обем от 16 224 189 MWh. Това представлява повишение с 20.20 % (плюс 21.31 %  отчетени преди седмица за сравняваното време до 3 април т.г.) спрямо аналогичния период на предходната година. Тогава производството на електроенергия е било от порядъка на 13 497 187 MWh.

Потреблението на електроенергия от първия ден на януари до десети април тази година се повишава до 12 356 734 MWh, което е ръст с 2.35 % (плюс 3.20 % отчетени преди седмица). За сравнение, през посочения период година по-рано потреблението на електроенергия е било в обем от 12 072 960 MWh.

Салдото (износ-внос) остава положително, но тенденцията на промяна на показателите в посока към спад остава водеща. Така за времето от началото на годината към първите десет дни на настоящия месец април салдото (износ-внос) нараства до 3 867 455 MWh, което е ръст със 171.55 % (плюс 183.07 % през предходния отчетен период преди седмица, плюс 192.79 % преди две седмици). Година по-рано през аналогичния период салдото (износ-внос) е съставлявало 1 424 227 MWh.

Базовите централи запазват висок положителен дял, въпреки наблюдаваните изменения спрямо по-ранни отчетни периоди и за сравняваното време от 1.01 до 10.04 тази година той е бил от порядъка на 13 906 215 MWh. Това е увеличение (плюс) с 29.03 % (плюс 30.38 % отчетени седмица по-рано). През посочените отчетни дни, но година по-рано делът на базовите централи е бил в обем от порядъка на 10 777 272 MWh.

Делът на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежи продължава да се подобрява.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа за сравнявания период от първия ден на януари до десетия ден на четвъртия месец от настоящата 2022 г. нараства до обем от 469 451 MWh или с 23.70 % спрямо аналогичните дни на 2021 г. (плюс 22.10 % преди седмица). През посочените отчетни дни, но година по-рано делът на ВЕИ в преносната мрежа е бил от порядъка на 379 516 MWh. По-добрите данни в частност се дължат на увеличеното участие на вятърните (23.06 %) и фотоволтаични (плюс 36.79 %) централи, въпреки мощностите на биомасата (минус 0.65 %).

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа нараства до 641 408 MWh, което за сравнявания период от 1 януари до 10 април тази година представлява ръст с 21.10 % (плюс 20.20 % отчетен ръст седмица по-рано). През същите дни, но през предходната 2021 г. ВЕИ са участвали в разпределителната мрежа с обем от порядъка на 529 672 MWh. В частност този ръст се дължи на по-доброто участие на вятърните (плюс 30.87 %) и фотоволтаични (плюс 20.15 %) централи и въпреки по-лошия дял на биомасата (минус 22.98 %).

Водноелектрическите централи продължават да държат висок свиващ се дял. Така за времето от първия ден на януари миналата година до десети април участието на ВЕЦ е възлизало на обем от 1 810 727 MWh. За сравнявания период от настоящата 2022 г. делът на ВЕЦ намалява  до обем от порядъка на 1 207 115  MWh, което представлява спад с 33.34 % (минус 32.83 % отчетени за сравнявания период от 1 януари до 3 април т.г.).  

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща