МОСВ публикува за обществено обсъждане картите на районите, в които има заплаха от наводнения

Климат / Екология
3E news
435
article picture alt description

Източник: МОСВ.

МОСВ публикува за консултации и писмени становища от обществеността проектите на картите на районите под заплаха и с риск от наводнения за Дунавски, Черноморски, Източнобеломорски и Западнобеломорски район за басейново управление на водите. С това на практика стартира прилагането на втория етап от Директивата за наводненията и се създават условия да не се допусне преминаване на следващ етап на една от наказателните процедури срещу страната.

Картите са разработени в изпълнение на изискванията на европейското и българското законодателство – Директивата за наводненията и Закона за водите, по проект, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Те се изготвят за всеки от утвърдените райони със значителен потенциален риск от наводнения, като в съответствие със законовите изисквания трябва да се актуализират на всеки 6 години и да бъдат представени пред Европейската комисия.

 

Проектите на карти са публикувани на интернет страниците на басейновите дирекции, но могат да бъдат достъпени и чрез сайта на министерството на този адрес.

Заинтересованите страни могат да изпращат становища, предложения, препоръки и коментари в срок до 26 април 2022 г. поотделно за всеки район за басейново управление на адреса на съответната басейновата дирекция. Активното участие на всички компетентни органи, заинтересовани страни и широката общественост е от ключово  значение при утвърждаването на картите на районите под заплаха и риск от наводнение.

С обявяването на проектите за консултации и писмени становища е предприета съществена стъпка за преодоляване на закъснението при тяхното преразглеждане и актуализиране, заради което в началото на февруари Европейската комисия стартира наказателна процедура срещу страната ни.

След изтичане на срока за консултации и отразяване на постъпилите коментари, ще бъде изготвен и публикуван окончателният вариант на картите на районите под заплаха и риск от наводнение. Това ще позволи до септември България да изпълни ангажиментите си да представи картите на Европейската комисия, с което ще бъде избегнат рискът от последващо развитие на процедурата за нарушение.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Екология:

Предишна
Следваща