Евробарометър: Девет от 10 млади европейци смятат, че борбата с изменението на климата може да подобри здравето и благосъстоянието им

Бъдещето на Европа: европейците гледат на изменението на климата като на най-голямото предизвикателство за ЕС

Климат / Зелен преход
Рая Лечева
659
article picture alt description

Повече от половината млади хора гледат на изменението на климата като на основно глобално предизвикателство за бъдещето на ЕC. Девет от 10 млади европейци са съгласни, че борбата с изменението на климата може да спомогне за подобряване на собственото им здраве и благосъстояние, като 87 % от всички анкетирани също споделят това мнение. Европейският парламент и Комисията публикуват днес съвместно специално проучване на Евробарометър относно бъдещето на Европа.

Със започването на 2022 г. — обявена за Европейска година на младежта — днешното проучване хвърля светлина върху вижданията на младите европейци относно предизвикателствата, пред които е изправен Европейският съюз, наред с ключовата роля, която младите хора играят в Конференцията за бъдещето на Европа.

Днешното проучване на Евробарометър показва, че 91 % от хората на възраст 15—24 години смятат, че борбата с изменението на климата може да спомогне за подобряване на собственото им здраве и благосъстояние, докато при хората на възраст 55 или повече години 84 % са съгласни. Почти всеки втори европеец (49 %) гледа на изменението на климата като на основното глобално предизвикателство за бъдещето на ЕС, с огромна подкрепа за екологичните цели на Европейския зелен пакт: 88 % от европейците смятат, че е важно да се увеличи делът на енергията от възобновяеми източници в нашата икономика и да се постигне по-голяма енергийна ефективност, а 80 % са съгласни, че е важно Европа да се превърне в първия неутрален по отношение на климата континент в света до 2050 г. и да се насърчава растежът на пазара на превозни средства с нулеви и ниски емисии.

Други бъдещи глобални предизвикателства, изтъкнати от анкетираните, включват здравеопазването (34 %) и принудителната миграция и разселването (посочени от около 30 %).

Наличието на сравними стандарти на живот (31 %) и обща здравна политика (22 %) са двата най-полезни аспекта за бъдещето на Европа. Европейците също така отдават приоритет на по-голямата солидарност между държавите членки (21 %) и енергийната независимост (20 %).

Социалните неравенства е сред топ три на предизвикателствата за бъдещето на ЕС

Трите най-често посочени предизвикателства, пред които е изправен самият ЕС, са социалните неравенства (36 %), безработицата (32 %), следвани от въпросите, свързани с миграцията (31 %). Подобно на глобалните предизвикателства, въпросите, свързани с околната среда и изменението на климата, също заемат челно място в списъка на предизвикателствата, пред които е изправен ЕС, според 32 % от анкетираните.

Европейците считат, че зачитането от страна на ЕС на демокрацията, правата на човека и принципите на правовата държава (27 %) е основното предимство на ЕС, следвано от неговата икономическа, промишлена и търговска мощ (25 %).

Мирът (49 %), свободата на убеждение (47 %), социалното равенство и солидарността (45 %), толерантността и отвореността към другите (44 %) са ценностите, които ЕС най-добре въплъщава — в сравнение с други държави, според анкетираните.

Голяма част от европейците са съгласни, че живеят щастливо в ЕС (81 %) и тяхната страна (89 %), както и че са доволни от семейния си живот (89 %).

Конференция за бъдещето на Европа е важна за най-младото поколение

Около 43 % от европейците заявяват, че основната полза от участието на по-младото поколение в Конференцията е поставянето на акцент върху въпроси, които ги интересуват. Други ползи от ключовата им роля в Конференцията са енергията и мотивацията за реформи и промени, които те носят (посочени от 35 %), както и ангажиментът им да направят бъдещето на Европа по-добре подготвено за предизвикателствата, пред които е изправено съвременното общество (33 %).

Европейските граждани остават постоянно заинтересовани да допринасят за Конференцията за бъдещето на Европа и да участват в нея. Въпреки че попълването на анкета е предпочитаното средство за това, както посочват повече от половината европейци (59 %), почти всеки втори европеец (46 %) би могъл да си представи да участва в срещи в тяхната област. Участието в онлайн консултации (40 %), представянето на идеи и предложения на европейски и национални политици (39 %) и участието в европейски културни и спортни прояви, свързани с Конференцията (39 %), са следващите най-привлекателни форми на ангажимент на гражданите.

Като цяло европейците разглеждат изменението на климата и околната среда (44 %), здравеопазването (40 %), както и по-силната икономика, социалната справедливост и работните места (40 %) като ключови въпроси за Конференцията.

Налице е ясно очакване, че Конференцията следва да доведе до осезаеми резултати. В действителност анкетираните биха били най-насърчени да участват в дейностите на Конференцията, ако са убедени, че тяхното участие ще има реално въздействие (53 %).

90 % от европейците искат гласът на гражданите в ЕС да се взема предвид

90 % от европейците са съгласни, че гласът на гражданите в ЕС следва да се взема предвид в по-голяма степен при вземането на решения, свързани с бъдещето на Европа. 55 % от европейците посочват, че гласуването на европейските избори е един от най-ефективните начини да се гарантира, че гласовете на гражданите се чуват от вземащите решения на равнището на ЕС.

Всичко европейци могат да споделят идеите си за бъдещето на Европа

Успоредно с текущата работа на европейските граждански панели, които приеха препоръки към Конференцията за бъдещето на Европа, днешното специално проучване на Евробарометър 517 „Бъдещето на Европа“ предоставя информация за европейските възгледи и нагласи към Конференцията за бъдещето на Европа, както и за основните предизвикателства, пред които е изправен нашият Съюз.

Проучването, поръчано съвместно от Европейския парламент и Комисията, беше проведено между 16 септември и 17 октомври 2021 г. (вълна EB 96.1) в 27-те държави — членки на ЕС. Проучването беше проведено лично и завършено с онлайн интервюта, когато това беше необходимо поради пандемията от коронавирус. Бяха проведени общо около 26 530 интервюта.

Всички европейци могат да споделят идеите си за това как да формираме нашето общо бъдеще на многоезичната цифрова платформа на Конференцията за бъдещето на Европа.

Днешното специално издание на Евробарометър е достъпно на нов специален уебсайт на Евробарометър, предоставящ достъп до проучвания и данни на Евробарометър, публикувани от двете институции от 1974 г. насам.

Какво отговарят младите българи на въпроса: Кои са основните предизвикателства на ЕС? Според 36% от анкетираните това е на първо място социалното неравенство.

Специалното проучване на Евробарометър за бъдещето на Европа (януари 2022 година) тук.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Зелен преход:

Предишна
Следваща