Кои са важните R или „задължителните действия“ за кръговата икономика?

До 15-ти януари може да се включим в първата глобална анкета за това как си представяме кръговата икономика ImagineCircularity с партньор Института за кръгова икономика

Климат / Зелен преход
Рая Лечева
882
article picture alt description

Снимка: Pixabay

 „Кръговата икономика” е нова концепция, която все по-често се споменава, понякога погрешно от най-различни организации. Има множество определения на това понятие, базирани на разнообразни представи и идеи, което води до различни интерпретации. С други думи: отговорът на това какво представлява кръговата икономика, зависи от това кого питате. Не съществува единна дефиниция, която да е възприета от всички. 

Преходът от линейна към кръгова икономика често се разяснява с помощта на различни термини, които в английския език започват с "R" или "Re". Тези „Rs“ са така наречените „опции за запазване на стойността“, наричани още „задължителни действия“ за кръговата икономика.

Представяме 18 от най-известните задължителни действия - или "Rs". 

 •  Реконцептуализиране  /Reconceptualise/ *
  - предефиниране на концепциите за богатство и бедност, за да се сложи край на изкуственото създаване на потребителски нужди и стремежи.

 

 • Възобновяване (енергия)  /Recover (energy)/ *
  - улавяне на енергията, въплътена в отпадъците чрез изгаряне или биоразграждане.

 • Рециклиране /Recycle/*

 - преработка на отпадъчни продукти за получаване на „вторични суровини“.

 • Редизайн /Redesign/ *
  - редизайн на продукти и услуги, за да се подобри тяхната устойчивост през целия им жизнен цикъл (чрез удължаване на живота на продукта, възможността за повторна употреба, ремонтопригодност, модулност, рециклируемост и т.н.).

 • Преразпределяне /Redistribute/ *
  - преразпределение на енергия, технологии и достъп до природни ресурси, както между държавите, така и в рамките на държавата.

 • Намаляване /Reduce/ *
  - стремеж при дизайна на продукта да се използва по-малко материал за единица продукция и да се използват по-малко токсични материали или химикали. Също така тук се включва и съзнателното решение да намалите потреблението си.

 

 • Преоценка /Re-evaluate/ *
  - „преоценка” на ценностите и мирогледа ни от консуматорство, етноцентризъм, антропоцентризъм, материализъм, продуктивизъм и егоизъм – към алтруизъм, сътрудничество, свободно време, автономия и хармонични отношения с природата.

 

 • Обновяване /Refurbish/ *
  - подобряване и надграждане на определени компоненти на продукт или сграда, за да се подобри неговото качество, устойчивост и стойност. Примери: компютри, хотели, офиси, самолети, влакове (често наричани ремонт или преоборудване).

 

 • Отказване /Refuse/ *
  - избягване на прекомерната консумация на ненужни продукти или услуги (излишно облекло, електроника, храна, автомобили, въздушен транспорт и т.н.) и отказ, например, от опаковки и найлонови пазарски чанти.

 

 • Релокализиране /Re-localise/ *
  - преместване на промишлените и селскостопанските производствени процеси, за да се намалят движенията на ресурси, продукти и хора.

 • Преработка /Remanufacture/ *
  - възможността продуктът да бъде разглобен, проверен, почистен и, ако е необходимо, заменен или ремонтиран в индустриален процес. Някои наричат това също „преработка“ или „повторно сглобяване“.

 • Ремонтиране /Repair/ *

- привеждане в работно състояние, чрез ремонт на продукти при (малки) дефекти. Това може да стане чрез производителя или самостоятелно, също и с помощта на мрежа от „ремонтни ателиета“.

 

 • Замяна /Replace/ *
  – изрична стъпка в продуктовия дизайн за заместване на замърсяващи и токсични материали или химикали с безопасни и устойчиви такива или за замяна на продукт чрез предлагане на същата функциoналност, но посредством различни (например цифрови) продукт или услуга.

 

 • Промяна на предназначението /Repurpose/  *
  - повторно използване на изхвърлени стоки или компоненти, пригодени за друга функция, като например изхвърлени гуми като огради, стари щайги като мебели или използвани транспортни контейнери като сгради.

 

 • Възстановяване /Restore/ *
  - възстановяване на естествената екосистема или културното наследство до първоначалното или подобрено състояние (понякога наричано регенериране).

 

 • Преструктуриране /Restructure/ *
  - адаптиране на социалните отношения и производствените системи, така че да могат да работят извън линейните структури, които зависят от растежа

 

 • Преосмисляне /Rethink/ *
  - преосмисляне на начините, по които са организирани веригите на стойността и постепенно премахване на линейните структури, стимули и нагласи.

 

 • Повторна употреба /Reuse/ *
  - купуване/продажба на продукти втора употреба, повторно използване на опаковки, бутилки и чанти или споделяне на стоки като инструменти, автомобили и други продукти с общността, в която живеете

Вече е готова българската версия на глобалната инициатива ImagineCircularity за проучване на нагласите за кръговата икономика сред хората, на която партньор в България е Институт Кръгова икономика (ИКИ). Целта на най-глобалното проучване е да се разбере по-добре как гражданите, неправителствените организации, бизнеса и представителите на публичния сектор възприемат и гледат на икономика, която е „кръгова“, а не линейна.

Анкетата не се стреми към получаване на верни или грешни отговори – а към разбиране за това какво всеки един си представя. Въпросите в проучването са разработени от екип от учени от Институт Коперник към Университета в град Утрехт и базираните в Брюксел експерти по комуникации от Revolve Circular.

Считаме, че само чрез подобни проучвания, които акцентират на вижданията на отделни групи, ще може да се предприемат адекватни действия за по-кръгови и по-устойчиви решения в полза на всички заинтересувани страни. Срокът за попълване на анкетата е 15-ти януари 2022 г., а попълването ѝ отнема между 10 и 15 минути, обясняват от Института за кръгова икономика. 

След като приключи анкетата резултатите ще се анализират от учени и експерти, за да се разработят решения, които след това да могат да се прилагат при формиране на политики, иновативни бизнес модели и други инициативи на база на възприятията за кръгова икономика в глобален и национален мащаб.

Основните цели на инициативата за това проучване са:

Да се създаде представителна извадка от един милион души в световен мащаб;
Да се повишат знанията и разбирането на хората за кръговост;

Може да попълните анкетата и на български език: https://www.imagine-circularity.world/.

Авторите на инициативата са отворени за различен вид партньорства и може да се свържете с тях:

Сьорен Бауер и Стюарт Райгелут
Президент и вицепрезидент, REVOLVE Circular

soren@revolve.media

Уолтър Дж.В.Вермюлен и Мартин Калисто-Фриант
Институт за устойчиво развитие Коперник, Факултет по геонауки, университет в Утрехт

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Зелен преход:

Предишна
Следваща